Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia obecného zastupiteľstva a uznesenia


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 4.3.2019

Pozvánka

Pozvánka OZ.pdf(441.8 kB)Pozvánka OZ.pdf

Návrhy VZN

dodatok 2 k VZB 46_2017.pdf(76.8 kB)dodatok 2 k VZB 46_2017.pdf
Príloha č.1 k VZN 282013.pdf(412.1 kB)Príloha č.1 k VZN 282013.pdf
vzn čistota.pdf(86 kB)vzn čistota.pdf
vzn názvy ulíc.pdf(104 kB)vzn názvy ulíc.pdf
VZN o činnostiach,.pdf(60.4 kB)VZN o činnostiach,.pdf
VZN referendum.pdf(91.5 kB)VZN referendum.pdf

Uznesenia z 3. zasadnutia OZ

Prijaté uznesenia:

OBEC OČOVÁ

 

U Z N E S E N I A

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Očovej

                                             konaného dňa 4. marca 2019                      

 

Uznesenie č. 25/2019

Obecné zastupiteľstvo v Očovej

1. berie na vedomie

    a) určenie overovateľov  zápisnice – poslancov Obecného zastupiteľstva v Očovej

        Pavla Gajdoša  a Jozefa Ivaniča

    b) určenie zapisovateľa Janku Holíkovú, prednostku OcÚ Očová

2. schvaľuje

    program 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Očovej

3. volí

    návrhovú komisiu pre spracovanie návrhu na uznesenie z 3. zasadnutia

    Obecného  zastupiteľstva v Očovej v zložení: Peter Sámeľ, Ing. Miroslava

    Rajčoková, RNDr. Viera Holíková                     

Uznesenie č. 26/2019

Obecné zastupiteľstvo v Očovej

súhlasí

a) s uzatvorením dodatku k zmluve o dielo č. 03/2017 so zhotoviteľom stavby „Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy – obecný úrad v Očovej

b) s použitím finančných prostriedkov z rozpočtu obce na úhradu prác vyplývajúcich z tohto dodatku k zmluve o dielo č. 03/2017

c) so zakúpením nevyhnutného vybavenia obecného úradu súvisiaceho s jeho prevádzkou                             

Uznesenie č. 27/2019

Obecné zastupiteľstvo v Očovej

súhlasí

s realizáciou plánovaných investičných a rekonštrukčných prác s predpokladanou hodnotou zákazky:

Oprava tribúny a fasády a farebných náterov konštrukcie:

bez DPH 8 537,20 €, s DPH 10 244,64 €

Rekonštrukcia telocvične pri Základnej škole s materskou školou Mateja Bela Funtíka v Očovej:

bez DPH 65 424,03 €, s DPH 78 508,84 €

Prestavba požiarnej zbrojnica – Očová:

bez DPH 177 500,00 €, s DPH 213 000,00 €

Uznesenie č. 28/2019

Obecné zastupiteľstvo v Očovej

schvaľuje

predloženie ŽoNFP v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok Zameranie –Triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v ostatných regiónoch, Operačný                                       program: Kvalita životného prostredia, Prioritná os: 1, Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov:

- názov projektu:  Výstavba malej kompostárne v obci Očová

- výška spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov projektu  17 648,83 Eur

- kód výzvy, t.j. OPKZP-PO1-SC111-2017-33                          

Uznesenie č. 29/2019

Obecné zastupiteľstvo v Očovej

schvaľuje

a)  Rozpočtové opatrenie č.1/2019, ktorým sa vykoná presun rozpočtových prostriedkov v rámci  schváleného  rozpočtu, pričom sa nemenili celkové príjmy a celkové výdavky,

b ) rozpočtové opatrenie č.2/2019, ktorým sa vykoná povolené prekročenie  príjmov v sume  203 892,12 €,

c ) rozpočtové opatrenie č.3/2019, ktorým sa vykoná povolené prekročenie výdavkov v sume 203 892,12 €.

Uznesenie č. 30/2019

Obecné zastupiteľstvo v Očovej

berie na vedomie

správy hlavnej kontrolórky obce

- o kontrole plnenia uznesení obecného zastupiteľstva

- o kontrolnej činnosti za rok 2018

- o kontrole stavu a vývoji dlhu obce a kontrole dodržiavania podmienok pre prijatie návratných zdrojov   financovania                     

Uznesenie č. 31/2019

Obecné zastupiteľstvo v Očovej

schvaľuje

dodatok č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Očová č. 46/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Očová                    

Uznesenie č. 32/2019

Obecné zastupiteľstvo v Očovej

schvaľuje

Prílohu č. 1  na rok 2019 k VZN č. 28/2013 v ktorej sa určuje dotácia na rok 2019 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,  dieťa materskej školy, dieťa  školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, na dieťa v centrách voľného času a na správu školských objektov.                   

Uznesenie č. 33/2019

Obecné zastupiteľstvo v Očovej

schvaľuje

všeobecne záväzné nariadenie obce Očová č. 50/2019 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev                 

Uznesenie č. 34/2019

Obecné zastupiteľstvo v Očovej

schvaľuje

všeobecne záväzné nariadenie obce Očová č. 51/2019 o udržiavaní čistoty v obci a o ochrane verejnej zelene na území obce Očová                                   

Uznesenie č. 35/2019

Obecné zastupiteľstvo v Očovej

schvaľuje

všeobecne záväzné nariadenie obce Očová č. 52/2019 o organizácii miestneho referenda.

Uznesenie č. 36/2019

Obecné zastupiteľstvo v Očovej

schvaľuje

všeobecne záväzné nariadenie obce Očová č. 53/2019 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané na určitý čas alebo na určenom mieste.                   

Uznesenie č. 37/2019

Obecné zastupiteľstvo v Očovej

berie na vedomie

a) odpočet PHSR obce Očová za rok 2018

b) akčný plán PHSR obce Očová na roky 2019 až 2023

Uznesenie č. 38/2019

Obecné zastupiteľstvo v Očovej

schvaľuje

koncept obecnej kroniky za rok 2017 a súhlasí s jeho prepisom do obecnej kroniky

 

v Očovej 4. 3. 2019                                                           PhDr. Ján Senko                 

                                                                                            starosta obce                                   

 

uznesenia schválené.pdf(61.5 kB)uznesenia schválené.pdf

Prehľad o hlasovaní poslancov:

Hlasovanie o programe:

Za: všetci prítomní poslanci - 7 Ing. Ján Čief, Pavel Gajdoš, RNDr. Viera Holíkovívá,                  Jozef Ivanič, Ing. Miroslava Rajčoková, Peter Sámeľ, Milota Široká)

Hlasovanie - návrhová komisia: 

Za: všetci prítomní poslanci - 7 Ing. Ján Čief, Pavel Gajdoš, RNDr. Viera Holíkovívá,                  Jozef Ivanič, Ing. Miroslava Rajčoková, Peter Sámeľ, Milota Široká)

Uznesenie č. 25/2019 až 38/2019

Za: všetci prítomní poslanci - 7 Ing. Ján Čief, Pavel Gajdoš, RNDr. Viera Holíkovívá,                  Jozef Ivanič, Ing. Miroslava Rajčoková, Peter Sámeľ, Milota Široká)

Prezenčná listina z 3. zasadnutia OZ

Na 3. zasadnutí boli prítomní:

starosta obce: PhDr. Ján Senko

poslanci OZ: Ing. Ján Čief, Pavel Gajdoš, RNDr. Viera Holíková, Jozef Ivanič,

                     Ing. Miroslava Rajčoková, Peter Sámeľ, Milota Širokáb

hlavná kontrolórka obce: Ing. Mária Bíziková

riaditelia organizácií zriadených obcou: PaedDr. Anna Petríková Bambúchová, 

                                                               Ing. Pavel Holík

zamestnanci obce: Janka Holíková, Anna Hossová, Svatava Trnková, Ján Pohorelec

členovia komisií OZ: Viera Šimkovičová, Ján Nôžka

občania: František Bučko,  Rudolf Šrojta, Zdeno Válka, Jaroslav Dominik,

               Vladimír Velič

Zápisnica

zápisnica.pdf(119.8 kB)zápisnica.pdf

Oznamy miestneho rozhlasu

Smútočné oznamy

dnes je: 17.7.2019

meniny má: Bohuslav

podrobný kalendár

OČOVÁ Aktuálne počasie
webygroup
ÚvodÚvodná stránka