Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia obecného zastupiteľstva a uznesenia


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 6.5.2019

Pozvánka

Pozvánka OZ.pdf(72.3 kB)Pozvánka OZ.pdf

Uznesenia zo 4. zasadnutia OZ

OBEC OČOVÁ

 

U Z N E S E N I A

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Očovej  

konaného dňa 6. mája 2019          

             

Uznesenie č. 39/2019

Obecné zastupiteľstvo v Očovej

1. berie na vedomie

    a) určenie overovateľov  zápisnice – poslancov Obecného zastupiteľstva v                    Očovej Ing. Jána Čiefa a Milotu Širokú  

    b) určenie zapisovateľa Janku Holíkovú, prednostku OcÚ Očová

2. schvaľuje

    program 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Očovej

3. volí

    návrhovú komisiu pre spracovanie návrhu na uznesenie zo 4. zasadnutia                  Obecného zastupiteľstva v Očovej v zložení: Peter Sámeľ, MUDr. Anna                      Poničanová a Marcel Juhaniak

Uznesenie č. 40/2019

Obecné zastupiteľstvo v Očovej

1. schvaľuje

a) Vyhodnotenie plnenia a čerpania rozpočtu Obce Očová a jej zriadených                    organizácií za rok 2018 a Monitorovaciu a vyhodnocovaciu správu programového      rozpočtu Obce Očová za rok 2018, kde príjmy dosiahli sumu 2 493 163,47 €              a výdavky sumu 2 179 140,15 €.

b) Záverečný účet Obce Očová za rok 2018 a celoročné hospodárenie bez výhrad.

c) Účtovnú závierku Obce Očová za rok 2018.

2. berie na vedomie

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu Obce Očová za rok 2018.

Uznesenie č. 41/2019

Obecné zastupiteľstvo v Očovej

schvaľuje 

vyhodnotenie rozpočtu obce a jej zriadených organizácií k 31.3.2019.

Uznesenie č. 42/2019

Obecné zastupiteľstvo v Očovej

schvaľuje

1.)

a) Rozpočtové opatrenie č.4/2019, ktorým sa vykonal presun rozpočtových                    prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenili celkové príjmy          a celkové výdavky vo výške 3 098 683,12 €

b) Rozpočtové opatrenie č.5/2019, ktorým sa vykonalo povolené prekročenie                príjmov v sume 15 305,07 €

c) Rozpočtové opatrenie č 6/2019, ktorým sa vykonalo povolené prekročenie                výdavkov v sume 15 305,07 €

2.) Použitie rezervného fondu vo výške 200 000,00  EUR na tieto  kapitálové                   investície:

     170 000,00 EUR – rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice Očová

       10 000,00 EUR – rekonštrukcia telocvične ZŠ Očová

         7 000,00 EUR – projektová dokumentácia chodníky a kompostovisko

       13 000,00 EUR – dofinancovanie Komunitné centrum  

Uznesenie č. 43/2019

Obecné zastupiteľstvo v Očovej

schvaľuje

Program odpadového hospodárstva Obce Očová na roky 2016 – 2020.

Uznesenie č. 44/2019

Obecné zastupiteľstvo v Očovej

berie na vedomie

vymenovanie Ing. Bibiány Pivoluskovej do funkcie riaditeľky Základnej školy s materskou školou Mateja Bela Funtíka v Očovej od 1. 7. 2019

Uznesenie č. 45/2019

Obecné zastupiteľstvo v Očovej

schvaľuje

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Očovej.

Uznesenie č. 46/2019

Obecné zastupiteľstvo v Očovej

súhlasí

s predajom obecného pozemku, časti parcely KN-E 4364/1 za predajňou COOP Jednota na ulici SNP po geometrickom zameraní pozemku

Uznesenie č. 47/2019

Obecné zastupiteľstvo v Očovej

súhlasí

s predajom obecného pozemku, časti parcely KN-E 4364/1, KN-C 2374/14 o výmere 122 m2, ostatná plochy po geometrickom zameraní pozemku

Uznesenie č. 48/2019

Obecné zastupiteľstvo v Očovej

a) nesúhlasí

s predajom pozemku parcela KN-C 2648 o výmere 445 m2, vedený ako časť parcely KN-E 4364/1

b) ukladá

Obecnému úradu v Očovej

riešiť zabratie obecného pozemku, časť parcely KN-C 2648, oplotením.

Uznesenie č. 49/2019

Obecné zastupiteľstvo v Očovej

súhlasí

s obstaraním a spracovaním dodatku č. 6 k územnému plánu obce Očová na základe požiadavky Ľuboša Hulinu a Anny Bažíkovej na ich náklady

Uznesenie č. 50/2019

Obecné zastupiteľstvo v Očovej

zriaďuje

Radu rozvoja obce pre volebné obdobie rokov 2018-2021, ktorá bude riadiacim a monitorovacím orgánom Programu rozvoja obce Očová v zložení:

PhDr. Ján Senko, starosta obce, Ing. Mária Bíziková, hlavná kontrolórka obce, Janka Holíková, prednostka OcÚ, Ing. Miroslava Rajčoková, predsedníčka komisie finančnej, správy majetku a podnikateľských aktivít, MUDr. Anna Poničanová, predsedníčka komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, RNDr. Viera Holíková, predsedníčka komisie na ochranu verejného poriadku a sociálnej komisie, Pavel Gajdoš, predseda komisie školstva, kultúry a športu, Peter Sámeľ, predseda komisie stavebnej a životného prostredia, PaedDr. Anna Sojková, riaditeľka Základnej školy s materskou školou Mateja Bela Funtíka v Očovej, PaedDr. Anna Petríková Bambúchová, riaditeľka Základnej umeleckej školy v Očovej, Ing. Pavel Holík, riaditeľ Obecných služieb v Očovej, Mgr. Miroslav Feješ, riaditeľ Domova seniorov Dolinka v Očovej, Svatava Trnková, zamestnankyňa Obce Očová - zapisovateľka

Uznesenie č. 51/2019

Obecné zastupiteľstvo v Očovej

berie na vedomie

správu hlavnej kontrolórky obce o vykonaných kontrolách a kontrole uznesení Obecného zastupiteľstva v Očovej

Uznesenie č. 52/2019

Obecné zastupiteľstvo v Očovej

schvaľuje

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2019

 Uznesenie č. 53/2019

Obecné zastupiteľstvo v Očovej

schvaľuje

dodatok č. 12 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 27. 01. 2003 v znení jej dodatkov

Uznesenie č. 54/2019

Obecné zastupiteľstvo v Očovej

ukladá

1. Obecnému úradu v Očovej

    zvýšiť mieru informovanosti občanov o potrebe zvyšovania podielu                            vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu

2. Komisii finančnej, správy majetku a podnikateľských aktivít vyhodnotiť k príprave      rozpočtu na rok 2020 náklady spojené so zberom a uložením komunálneho                odpadu s dopadom na poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Uznesenie č. 55/2019

Obecné zastupiteľstvo v Očovej

1. ukladá

Obecnému úradu v Očovej

preveriť technický stav budovy – starej tribúny na futbalovom štadióne

2. navrhuje

prerokovať na porade starostu obce s poslancami obecného zastupiteľstva ďalšie využitie budovy

Uznesenie č. 56/2019

Obecné zastupiteľstvo v Očovej

súhlasí

s použitím finančných prostriedkov z rozpočtu obce na odvedenie spodnej vody na ulici Jána Palárika a to na zakúpenie 2 ks betónových skruží, rúry a na práce spojené s odvodnením

Uznesenie č. 57/2019

Obecné zastupiteľstvo v Očovej

súhlasí

s použitím finančných prostriedkov z rozpočtu obce na zakúpenie štrku na úpravu miestnej komunikácie na Holcovom Majeri a na práce spojené s jej úpravou

 

v Očovej 6. 5. 2019                                                             PhDr. Ján Senko

                                                                                               starosta obce

uznesenia zverejnenie.pdf(96 kB)uznesenia zverejnenie.pdf

prehľad o hlasovaní poslancov OZ

Na hlasovaní počas celého zasadnutia OZ boli prítomní poslanci: 

Ing. Ján Čief, Pavel Gajdoš, RNDr. Viera Holíková, Jozef Ivanič, Marcel Juhaniak, MUDr. Anna Poničanová, Ing. Miroslava Rajčoková, Peter Sámeľ, Milota Široká - 9

hlasovanie o programe: Za - 9 (všetci prítomní poslanci)

                                       Proti: 0                         Zdržal sa: 0

doplnenie bodu programu: Za - 9 (všetci prítomní poslanci)

                                           Proti: 0                         Zdržal sa: 0

Návrhová komisia: Za - 9 (všetci prítomní poslanci)

                               Proti: 0                         Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 39/2019 - 56/2019: Za - 9 (všetci prítomní poslanci)

                                                     Proti: 0                         Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 57/2019: Za - 8 (Ján Čief, Pavel Gajdoš, RNDr. Viera Holíková, Jozef Ivanič, MUDr. Anna Poničanová, Ing. Miroslava Rajčoková, Peter Sámeľ, Milota Široká)

                                                  Proti: 0                         Zdržal sa: 1 (Marcel Juhaniak)

Prezenčná listina zo 4. zasadnutia

Na 4. zasadnutí OZ boli prítomní:

starosta obce: PhDr. Ján Senko

poslanci OZ: Ing. Ján Čief, Pavel Gajdoš, RNDr. Viera Holíková, Jozef Ivanič,                                 Marcel Juhaniak, MUDr. Anna Poničanová, Ing. Miroslava Rajčoková,                         Peter Sámeľ, Milota Široká

hlavná kontrolórka obce: Ing. Mária Bíziková

hostia: Ing. Pavel Poničan - Mikroregión Hučava-Zvolensko

riaiditelia organizácií zriadených obcou: PaedDr. Anna Sojková, PaedDr. Anna                                     Petríková Bambúchová, Mgr. Miroslav Feješ, Ing. Pavel Holík

zamestnanci obce: Janka Holíková, Danka Dorotová, Anna Hossová, Anna                                               Výbohová, Svatava Trnková

členovia komisií OZ: Ing. Patrícia Dubecká

občania: Anna Pivolusková, Anna Krieková, Ján Kriek, Rudolf Šrojta

Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ

zápisnica.pdf(147.5 kB)zápisnica.pdf

Záverečný účet obce za rok 2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019

Oznamy miestneho rozhlasu

Smútočné oznamy

dnes je: 16.7.2019

meniny má: Drahomír

podrobný kalendár

OČOVÁ Aktuálne počasie
webygroup
ÚvodÚvodná stránka