Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Webová stránka obce Očová

Obchodná verejná súťaž na predaj pozemkovVytlačiť
 

oznam.jpg

O B E C   O Č O V Á

v y h l a s u j e  

v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

o b c h o d n ú   v e r e j n ú   s ú ť a ž

(ďalej iba súťaž)

podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam Obce Očová, k.ú. Dúbravy

 

I. Vyhlasovateľ:

Úradný názov: Obec Očová

Sídlo: Obecný úrad Očová, Ul. SNP 330/110, 962 23 Očová

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s., 7941225/5200

Kontaktná osoba: Janka Holíková

Kontakty: tel. 045/5349091, 0905741938, e-mail: janka.holikova@ocova.sk

Bližšie informácie a podmienky súťaže: www.ocova.sk, úradná tabuľa obce

 

II. Predmet obchodnej verejnej súťaže:

Predaj pozemkov vo vlastníctve Obce Očová, k.ú. Dúbravy, parcely KN-C:

3317, trvalé trávne porasty, výmera 13921 m2,

3345, trvalé trávne porasty, výmera 30882 m2,

3370, trvalé trávne porasty, výmera 32887 m2,

vedené na Liste vlastníctva obce Očová č. 3363.

Súťažný návrh je možné podať len na odkúpenie všetkých pozemkov vedených na LV č. 3363 v celku.

 

III. Požadované náležitosti súťažného návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy:

Súťažný návrh, t.j. návrh na uzavretie kúpnej zmluvy podľa § 558 nasl. Občianskeho zákonníka musí obsahovať najmä:

3.1

a) Identifikačné údaje vyhlasovateľa, meno a priezvisko štatutára, označenie bankového spojenia

b) Identifikačné údaje účastníka súťaže (ďalej len nájomca)

    1. ak ide o právnickú osobu: obchodné meno, meno a priezvisko štatutára, adresu sídla, IČO,  označenie bankového spojenia, číslo telefónu, e-mail,

    2. ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa:  meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu miesta podnikania, číslo živnostenského oprávnenia, IČO, označenie bankového spojenia, číslo  telefónu, e-mail,

    3. ak ide o fyzickú osobu: meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné  číslo, označenie bankového spojenia, číslo telefónu, e-mail,

c) predmet obchodnej verejnej súťaže

d) návrh kúpnej ceny za pozemky,

e) Vyhlásenie účastníka súťaže (len fyzická osoba) o súhlase so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č.122/2013 o ochrane osobných údajov.

f) spôsob a lehotu úhrady kúpnej ceny tak, že celá kúpna cena bude zaplatená na účet  vyhlasovateľa najneskôr do 30 dní odo dňa podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami. Vyhlasovateľ najneskôr do 10 dní po pripísaní kúpnej ceny na svoj účet odovzdá kupujúcemu všetky prílohy potrebné k podaniu návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a originál kúpnej zmluvy.

g) V prípade, ak víťaz súťaže neuhradí v lehote do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami celú kúpnu cenu, má sa za to, že obe zmluvné strany od zmluvy odstúpili a zmluva sa od počiatku zrušuje.

3.2

Návrh nájomnej zmluvy musí byť spracovaný v slovenskom jazyku. Treba ho predložiť minimálne v štyroch vyhotoveniach riadne a vlastnoručne podpísaný účastníkom súťaže.

IV. Podmienky účasti v súťaži:

4.1

a) minimálna kúpna cena za pozemky je celkom  15 538,00 Eur (0,20 Eura/m2).

b) kúpa pozemkov v celosti a bez možnosti kúpiť pozemky samostatne (kúpa všetkých 3 pozemkov vedených na LV 3363)

4.2 Účastníci, ktorí sú právnickými osobami, sú povinní predložiť spolu so súťažným návrhom  výpis z obchodného registra, alebo iný doklad preukazujúci právnu subjektivitu uchádzača v súťaži – nie starší ako 1 mesiac. Doklad musí byť predložený v origináli.

4.3 Účastníci, ktorí sú fyzickými osobami – podnikateľmi, sú povinní predložiť so súťažným  návrhom originál výpisu živnostenského oprávnenia, nie straší ako jeden mesiac.

4.4 Účastníci, ktorí sú fyzickými osobami musia najneskôr v deň podávania súťažného návrhu dovŕšiť vek 18 rokov.

4.5 Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných  návrhov.

4.6 Každý účastník súťaže môže podať len jeden návrh na uzatvorenie zmluvy. Návrh podaný  neskôr tým istým účastníkom súťaže ruší jeho predchádzajúce podané návrhy. Predložený návrh nie je možné meniť a dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty určenej na  predkladanie súťažných návrhov.

4.7 Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po termíne stanovenom vo vyhlásení súťaže, budú odmietnuté.

4.8 Obec Očová súťažné návrhy prijíma do 31. 8. 2017 do 10.00 hod. v písomnej podobe  v neporušenej obálke, kde uchádzať uvedie meno, adresu účastníka, telefonický kontakt a obálku označí:

„OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – POZEMKY k.ú. Dúbravy  – NEOTVÁRAŤ“

 

4.9. Obálka musí byť doručená do podateľne Obecného úradu v Očovej tak, aby mohlo byť vyznačené jej doručenie do 31. 8. 2017 do 10.00 hod. a to aj v prípade, ak bude zaslaná poštou.

4.10. Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať a súťažné návrhy sa budú vyhodnocovať komisiou vymenovanou starostom obce do 15  pracovných dní po ukončení súťaže. Otváranie obálok je neverejné.

4.11. Vybraný účastník obchodnej verejnej súťaže podlieha schváleniu Obecnému zastupiteľstvu  (OZ) obce Očová. Vybranému účastníkovi súťaže bude v lehote do 15 dní od riadneho zasadnutia OZ odoslaná informácia o výsledky rokovania OZ.

4.12 Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť,  meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.

4.13 Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom súťaže náklady spojené s ich účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži a účastníci súťaže v plnej miere znášajú všetky náklady s ich účasťou v súťaži.

4.14. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť kúpnu zmluvu výlučne s víťazom súťaže.

4.15 Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené do 15 dní na internetovej stránke obce

         www.ocova.sk a na obecnej tabuli.

 

V. Kritériá pre posudzovanie súťažných návrhov:

1. minimálna kúpna cena 15.538,00 Eur

2. Kúpa pozemkov v celosti a bez možnosti kúpiť pozemky samostatne (kúpa všetkých  3 pozemkov vedených na LV 3363)

 

V Očovej 18. 7. 2017            

 

                                                                                          PhDr. Ján Senko

                                                                                            starosta obce       

 

 

 

Zverejnené na obecnej tabuli a internetovej stránke obce dňa 18. 7. 2017

Súbor na stiahnutie vos Dúbravy.pdf vos Dúbravy.pdf (82.1 kB)
Súbor na stiahnutie Dúbravy.pdf Dúbravy.pdf (569.9 kB)
Súbor na stiahnutie LV 3363.pdf LV 3363.pdf (186.8 kB)

 
 

Kultúra

26.12.2017   20.30 hod.

Ocovan_Stefanska_plagat_A3.jpg

Kultúrny dom Očová

Štefanská zábava

Očovan - folklórny súbor

 

26.12.2017   17.00 hod.

Ocovan_VystupStefan_plagat_A3.jpg

Kultúrny dom Očová

Vystúpenie na Štefana

Očovan - folklórny súbor

 

19.12.2017   17.00 hod.

vianočný koncert.jpg

Evanjelický a.v. kostol Očová

Vianočný koncert

Ženský spevácky zbor Belius, evanjelická cirkev a.v. Očová

 

16.12.2017   18.00 hod.

veľký čínsky múr.jpg

Kino Osveta Očová

Veľký čínsky múr

Kino Osveta Očová

Americko-čínsky dobrodružný film. Matt Damon hrá ...


 

6.12. - 22.12.2017   podľa programu

vianoce.jpg

Kultúrny dom Očová

Advent v ZUŠ

Základná umelecká škola Očová

 

6.12. - 26.12.2017   podľa programu

vianoce.jpg

Obec Očová

Vianoce 2017

Obec Očová, ZŠ s MŠ Očová, Očovan - FZ

 
Súbor na stiahnutie Vianoce 2017.pdf Vianoce 2017.pdf (88.6 kB)

26.11. - 27.12.2017   podľa programu

Vianočná dedina 2017.jpg

námestie SNP Zvolen

Vianočná dedina 2017

Mesto Zvolen

 

dnes je: 16.12.2017

meniny má: Albína

Aktuálne OZNAMY do vášho mobilu

Smútočné oznamy

webygroup
ÚvodÚvodná stránka