Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálne webové sídlo obce Očová

Obchodná verejná súťaž - prenájom obecného majetku (bufet ihrisko)Vytlačiť
 

OBEC OČOVÁ

so sídlom Obecný úrad Očová, SNP 330/110, 962 23 Očová

podľa § 281 - § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov týmto vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž

na najvýhodnejšie návrhy na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov podľa ustanovenia § 3 a nasl. zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

I. Identifikácia vyhlasovateľa

Obchodné meno:  Obec Očová

Sídlo: Obecný úrad Očová, SNP 330/110, 962 23 Očová

Zastúpená: PhDr. Ján Senko, starosta obce

IČO: 00320153

DIČ: 2021339342

Bankové spojenie: OTP banka Slovensko a.s., č. účtu 7941225/5200

Kontaktná osoba: Svatava Trnková

e-mail: podatelna@ocova.sk

II. Názov zákazky podľa vyhlasovateľa:

Nájom nebytových priestorov „Stará tribúna“.

Stručný opis:

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov„Starej tribúny“ – budova pre šport a na rekreačné účely na futbalovom štadióne  s.č. 1639 a priľahlého pozemku (terasa) parcela č. KN-E 1486/1, ,

LV 1 – Obec Očová:

nebytové priestory v celkovej výmere: 61,62m2a vonkajšia terasa 37,2 m2

Pred predložením súťažného návrhu je potrebná obhliadka budovy.

Obhliadku priestorov si môžu navrhovatelia dohodnúť telefonicky u pani Trnkovej, 045/5349069.

III. Typ zmluvy

Nájomná zmluva podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

IV. Trvanie zmluvy

Na dobu určitú 5 rokov.

V. Kritériá na vyhodnotenie súťažných návrhov

Najvyššia cenová ponuka vyjadrená v EUR ako výška ročného nájmu za 1 m2. Minimálna cena nájmu za 1 m2 a rok je 11,00 EUR.

VI. Povinné náležitosti predkladanej písomnej ponuky (návrhu nájomnej zmluvy): 
Návrh nájomnej zmluvy v dvoch vyhotoveniach:

a) Presné označenie účastníka: 
Fyzická osoba - podnikateľ: meno, priezvisko, bydlisko, obchodné meno,

     miesto podnikania, IČO, telefonický kontakt. 
Právnická osoba: obchodné meno, štatutárny orgán, sídlo, IČO, telefonický kontakt 
b) Výška nájomného za 1 m²/rok 
c) Účel nájmu 

d) Dátum a podpis oprávnenej osoby 
K návrhu nájomnej zmluvy je potrebné doložiť: 
- Čestné vyhlásenie, že uchádzač súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa  zákona

     18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v súvislosti s

obchodnou verejnou súťažou. 
- Čestné vyhlásenie účastníka, že má vysporiadané záväzky voči vyhlasovateľovi ku dňu

uplynutia lehoty na predkladanie návrhov. 

   - Podnikateľský zámer – opis produktu činnosti, služieb.
 

VII. Doručenie súťažných návrhov

Návrh nájomnej zmluvy s povinnými náležitosťami musia byť doručené na adresu sídla vyhlasovateľa do 20. 8. 2019 do 14.00 hod.

Na obálke súťažného návrhu musia byť uvedené nasledovné údaje:

meno a priezvisko, resp. obchodné meno

adresa trvalého pobytu, resp. sídlo organizácie

označenie: „Stará tribúna, prenájom – neotvárať“

VIII. Vyhodnotenie súťažných návrhov

Vyhlasovateľ po vyhodnotení súťažných návrhov písomne oznámi všetkým navrhovateľom, ktorých súťažné návrhy sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia súťažných návrhov. Najvýhodnejší návrh bude následne predložený na schválenie Obecnému zastupiteľstvu obce Očová.

IX. Ďalšie informácie

Všetky náklady spojené s prípravou a predložením súťažných návrhov a iných dokladov súvisiacich s týmto oznámením, znáša navrhovateľ bez finančného nároku voči vyhlasovateľovi a to bez ohľadu na výsledok obchodnej verejnej súťaže.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predmetnú obchodnú verejnú súťaž kedykoľvek zrušiť. Zrušenie súťaže bude zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke obce.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neprijať súťažný návrh, ak cena predmetu obchodnej verejnej súťaže bude nižšia ako je kritérium v bode V.

Nájomná zmluva bude uzatvorená s navrhovateľom, ktorý podá najvhodnejšiu ponuku na prenájom nebytových priestorov v jednotlivých častiach.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže.

Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Očová č. 70/2016 zo dňa 15. 7. 2019.

V Očovej 18. 7. 2019

                                                                                       PhDr. Ján Senko

                                                                                           starosta obce

 

bufet.jpg

Zverejnené na obecnej tabuli a internetovej stránke obce 18. 7. 2019


 
 

Akcie v obci

24.8.2019   19.00 hod.

Kino Osveta Očová

Ženy v behu

ženy film.jpg

Česká komédia. Věra prežila s Jindřichom báječný život a je pevne rozhodnutá splniť jeho posledné prianie – zabehnúť maratón! Emancipovaná a rázna matka troch dcér v tom nevidí žiadny problém. Prost ...


 

28.8. - 31.8.2019   podľa programu

pamätník padlých v II. svetovej vojne, Bočina

Oslavy 75. výročia SNP a Dňa Ústavy SR

Pamätník II. sv. vojny.jpg

Pozývame Vás na oslavy 75. výročia SNP a Dňa Ústavy SR


 

Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Oznamy miestneho rozhlasu

Smútočné oznamy

dnes je: 20.8.2019

meniny má: Anabela

podrobný kalendár

OČOVÁ Aktuálne počasie
webygroup
ÚvodÚvodná stránka