Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Webová stránka obce Očová

Kultúra a šport

4.3.2017   9.00 hod.

images.jpg

Telocvičňa ZŠ Očová

XVI. ročník nohejbalového turnaja

MO SNS v Očovej

 

5.3.2017   16.15 hod.

Oslavy oslobodenia obce 2017.jpg

pamätník II. sv. vojny, KD Očová

Oslavy oslobodenia obce Očová

Obec Očová, ZO SZPB Očová

 

5.3.2017   17.00 hod.

Divadlo.jpg

Kultúrny dom Očová

Nie je Adam ako Adam

Obec Očová

 

18.3.2017   18.00 hod.

Očovan V Očovej doma.jpg

Kultúrny dom Očová

V Očovej doma

FS Očovan

Predpredaj vstupeniek od 1. 2. 2017.


 
Súbor na stiahnutie V Očovej doma.pdf V Očovej doma.pdf (924.8 kB)

OZNAMY MIESTNEHO ROZHLASU

Prerušenie distribúcie elektriny - časť Obchoditá - 23. 03. 2017

Stredoslovenská energetika a.s. Žilina oznamuje, že dňa 23. 03. 2017 v čase od 8.00 do 14.00 hod. bude v obci Očová, časť Obchoditá č. domu 251, 971, 1028 prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plán ...viac...


 

Zber konárov

biolog_odpad.png

Oznamujeme občanom, že v termíne do 31. 3. 2017 môžu konáre z orezaných drevín uložiť vo
dvore bývalého auto-motoklubu pri letisku. Po tomto termíne budú konáre zoštiepkované a dočasná
s ...viac...


 

Pozvánka na 16. zasadnutie OZ

OCOVA777.JPG

Starosta  obce  Očová                                                                               
 
 
POZVÁNKA
 
V zmysle § 12  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom z ...viac...


 

Upozornenie pre daňovníkov.

MD.jpg

Upozorňujeme občanov, ktorí v roku 2016 nadobudli nehnuteľnosť kúpou, dedením, darovaním, prípadne nehnuteľnosť postavili a skolaudovali alebo vybudovali drobnú stavbu na povinnosť podať do 31. január ...viac...


 

Harmonogram zberu odpadu v obci na rok 2017

harmonogram 2017.jpg

Harmonogram zberu odpadu v obci na rok 2017 bude doručený do každej domácnosti v mesiaci január 2017 cestou obecných novín Hučava.

viac...


 

Ponuka Obecných služieb Očová na držiaky na separovaný zber

Držiak-001.jpg
 

Kanalizácia a čistička odpadových vôd

Na základe rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR z 20. 01. 2016 bola schválená žiadosť
STVaK a.s., Banská Bystrica o nenávratný finančný príspevok z európskych štrukturálnych fondov< ...viac...


 

Plán zimnej údržby - zima 2016/2017Vytlačiť
 

OBEC OČOVÁ

 

ZIMNÁ ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

 

v Očovej   15.novembra 2016                                   

 

 Vypracoval: Ing. Pavel Holík, Obecné služby Očová

 

ZIMNÁ  ÚDRŽBA

 

 

     Zimná údržba miestnych komunikácií je definovaná ako súhrn činností, ktorými sa zabezpečuje zjazdnosť miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk v zimnom období.

 

     Povinnosťou zimnej údržby je zabezpečiť zjazdnosť miestnych komunikácií, priechodnosť chodníkov a určených parkovísk odstraňovaním závad v zjazdnosti, prípadne len ich zmierňovaním podľa technických možností.

 

     Chodníky pre chodcov sa považujú za priechodné, ak je vytvorený priechodný pás o minimálnej šírke 1 m, ktorý umožňuje bezpečnú chôdzu.

Poľadovica alebo klzká snehová vrstva musí byť však zdrsnená posypovým materiálom, alebo priechodný pás chodníka musí byť očistený až na holý kryt.

 

     V zmysle platných predpisov vyplýva povinnosť a následná zodpovednosť pre fyzické a právnické osoby, ktoré vlastnia, resp. majú v správe bytový alebo iný hnuteľný majetok zabezpečiť aby chodníky a schody hraničiace s ich nehnuteľnosťou boli riadne a  včas v rozsahu pre bežnú chôdzu očistené (odstránený sneh a pri poľadovici boli posypané posypovým materiálom ( admin. budova PD, ZŠ, MŠ,  Dom služieb, predajne, pohostinské a reštauračné zariadenia v obci a pod.)

 

     Nehnuteľnosti, kde chodníky a priľahlé schody počas zimnej údržby  zabezpečujú pracovníci obce sú :

Admin.budova OcÚ s parkoviskom, Kultúrny dom – schody a priľahlá predvstupová plocha, Dom smútku, Remeselný dvor,

Klub dôchodcov, Požiarna zbrojnica, Materská škola – parkovisko, Dom služieb s parkoviskom .                                               

Pracovníci obce ďalej zabezpečujú zimnú údržbu na chodníkoch :

                                      Ul. SNP od admin. budovy PD po budovu Baťa

                                      Ul. 1. mája od budovy KD po evanjelický kostol

                                      Ul. 1.mája od križovatky Mieru-Ťavodova po

                                      križovatku  s ul. Slnečnou

                                      Ul. Ťavodu na predpolí cintorína

                                      Spevnené chodníky v areáli cintorína.

 

 Zimnú údržbu v obci Očová riadi operačný štáb zimnej údržby v zložení:

                                     Starosta obce :  PhDr. Ján Senko                0908 928 064

                                     Riaditeľ OS :    Ing. Pavel Holík                   0905 609795         

                                     Podpredseda PD :  Ing. Juraj Chabada        0905 213 457

                                     Vedúci STS PD : Ján Turňa                         0905 836 211

                                  

 

 Podľa skúseností s priebehom zimnej údržby v minulosti vykonávame túto v  2 stupňoch:

 

1. Stupeň za bežných podmienok sa výkon ZÚ zabezpečuje podľa zaužívaných        

    skúseností :

    -   z miestnych komunikácií s asfaltovým krytom v obci Očová sa začína odstraňovať sneh z celej šírky,  ak vrstva snehu presiahne 7 cm.

    -   z miestnych komunikácií s asfaltovým povrchom (miestna časť Holcov Majer, Obchoditá- Bujačie po chatu OcU), z komunikácií so štrkovým povrchom ( H.Majer do Pĺžikov, H.Majer do Hroncov, Obchoditá – Malá Hôrka do Výboštekov, Obchoditá – chata OcU do Kuricov, Obchoditá –Macáková, Očová –Očovský majer Aladár), sa začína odstraňovať sneh  z celej šírky, ak vrstva  presiahne 10 cm.

    -  odstraňovanie snehu z ostatných prístupových komunikácií k chatám a chalupám na samotách v katastrálnom území obce, kde nemajú občania trvalý pobyt nariaďuje člen  OŠ ZÚ obce.

           Posyp miestnych komunikácií podľa potreby zabezpečujú iba na nebezpečných úsekoch  klesania a resp. stúpania a na križovatkách s cestami  III.triedy č.66028 a č. 50090 prechádzajúcich obcou:

                         

            -     križovatka ulica SNP – ulica Jána Palárika pri zrkadle

 •  križovatka ulica Mieru – ulica Jána Palárika k hornému stredisku PD

-     križovatka ulica SNP – ulica ČSA  pod kat. kostolom a stúpanie na ulicu M. B.

      Funtíka a k ZŠ M.B.Funtíka

            -     križovatka ulica 1.mája –  ulica Mieru,  ulica Jána Ťavodu  pri evanjelickom

                  kostole

            -     križovatka ulica 1.mája – ulica Dolná a  klesanie na ulicu Dolnú

            -     stúpanie na ulicu SNP – ulica J. R. Poničana pod  šport. areálom TJ Družstevník

 

     Na uvedených úsekoch sú aj osadené kontajnery s posypovým materiálom. Pri silnej poľadovici je možné vykonať posyp aj  iných úsekoch miestnych komunikácií.

 

2. Stupeň za kalamitných podmienok – obec nie je schopná vlastnou technikou s vlastnými pracovníkmi zabezpečiť zjazdnosť komunikácií podľa zaužívaného štandardu. Starosta obce vyhlasuje (kalamitný) 2. stupeň zimnej údržby a organizuje pomoc na zvládnutie zimnej údržby.

 • odstraňovanie snehu robiť nepretržite tak, aby vrstva napadnutého snehu neprevyšovala 10 cm (Ulice: SNP, 1. mája, J. R. Poničana po otočku autobusu na Píle, ČSA so spojnicami k DSD, ZŠ M.B.F.,  k pekárni CHAMÍR, Mieru po horné stredisko PD Očová, J. Ťavodu po STS PD, Letecká po stredisko PD Očová, obslužná komunikácia Očová- Holcov Majer a Holcov majer.
 • Na ostatných komunikáciách v obci Očová, častiach Obchoditá, Obchoditá- Macáková, Holcov Majer do Pĺžikov a do Hroncov, Očovský majer Aladár zabezpečiť zjazdnosť do 48 hodín od skončenia kalamitných podmienok.
 • posyp komunikácií po odstránení snehu podľa bodu 1.

 

Priority výkonu zimnej údržby:

 

 1. Miestne komunikácie s asfaltovým povrchom s autobusovými linkami (1. mája, SNP, J. R. Poničana)
 2. Prístupové komunikácie do DSS Dolinka ,  ZŠ s MŠ M. B. Funtíka a domu smútku

(ul. ČSA a Jána Ťavodu)

 1. Prístupové komunikácie na zásobovanie stredísk PD ( ul. Mieru, ul. Letecká)
 2. Ostatné miestne komunikácie , chodníky , parkoviská a zastávky SAD

Technické a personálne zabezpečenie zimnej údržby:

Výkon zimnej údržba sa podľa skúsenosti robí od 15. novembra do 15. marca nasledujúceho roku. Skutočné výkony zimnej údržby budú začaté podľa vývoja počasia  a jeho predpovedí. Samotný výkon zimnej údržby je realizovaný riadiacimi a výkonnými pracovníkmi.

  

Dispečerská služba: PD Očová  - Ján Turňa,                0905 836 211

                                  OS Očová  - Ing. Pavel Holík      0905 609795

                                 

Výkonní pracovníci a mechanizmy  za štandardných podmienok:

 

 1. Traktor JD 5820 s radlicou  EVČ : ZV-905 AD         Ján Kriek                0908 183 347
 2. Traktor Farmár s radlicou    EVČ :    ZV-161 AD      Ľubomír Chabada     0907 229 936
 3. Traktor JD 6420 s radlicou  EVČ : ZV- 888 AD        Ján Badinka            0904 101 040
 4. Traktor JD 6920 s radlicou  EVČ : ZV-245 AB         Ondrej Lauroško      0907 874 602

 

Výkonní pracovníci a mechanizmy PD Očová za kalamitných podmienok:

 

 1. Teleskopický nakladač    JD 3420                             Juraj Novák           0902 177 238
 2. TATRA 815 UDS 214  EVČ: ZV- 403 BB               Pavol Kováč                0907 142 694
 3. Teleskopický nakladač MANITOU                           Zdeno Dubecký        0907 272 258

                                                            

 

 Zimnú údržbu  ciest  III . triedy:   č. 66028 ZOLNÁ   –  DETVA  

                                                            č. 50090 ZV.SLATINA  – OČOVÁ OcU

                                                          prechádzajúce obcou zabezpečuje Banskobystrická

                                                          regionálna správa ciest str. Zvolen cez Správu údržby            

                                                          rýchlostných komunikácií.                                      

 

            Kontakt na     dispečing :           Zvolen                       045  53 20 430

                                                          Krupina                     045  55 11 384

                                                          Kriváň                        045  54 69 206

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súbor na stiahnutie ZÚ 2016.pdf ZÚ 2016.pdf (100.5 kB)

 
 

dnes je: 27.2.2017

meniny má: Alexander

webygroup
ÚvodÚvodná stránka