Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Postup pri prijímaní klientov

Podmienky prijatia

Vážení žiadatelia o poskytovanie sociálnych služieb v Domove seniorov Dolinka v Očovej.

Obec v spolupráci s Domovom seniorov a Domovom sociálných služieb Domova seniorov

Dolinka plánuje do budúcnosti umiestniť poradovník čakateľov v upravenej forme na webovú

stránku našej obce.


K tejto myšlienke nás viedla najmä snaha sprístupniť Vám informácie o Vašom aktuálnom

umiestnení v poradovníku čakateľov kedykoľvek budete chcieť, ako aj snaha o čo najväčšiu

transparentnosť nášho konania. Túto možnosť nemajú samozrejme iba vlastníci počítača a

internetu. Nezabudnite, že k internetu je dnes pripojený každý úrad miestnej samosprávy,

škola alebo knižnica, kde Vám iste radi pomôžu s pripojením, ako aj vyhľadaním našej webovej

stánky.

V prvom rade, skôr ako bude naša stránka zverejnená a ako si začnete prezerať informácie o

poradovníku pre Vami požadovaný druh sociálnej služby, prečítajte si prosím Vás nasledujúce

riadky, ktoré Vám majú nielen napomôcť pri orientácii v poradovníku, ale tiež objasniť

mechanizmus prijímania žiadateľov z poradovníka čakateľov v DS a DSS v Očovej

DS a DSS v Očovej bude viesť poradovník čakateľov v súlade s § 80 zákona č. 448 /2008 Z.z.

o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov a vnútornými predpismi obce.

a) Žiadatelia o poskytovanie sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb sú do

    poradovníka čakateľov zaraďovaní v prípade, ak v zariadení sociálnych služieb nie je voľné

    miesto.
b) Žiadosti sú do poradovníka zaraďované podľa poradia v akom boli do zariadenia sociálnych

    služieb doručené.

c) Neoddeliteľnou súčasťou žiadosti o umiestnenie v sociálnom zariadení je posudok

    o odkázanosti na sociálnu službu.

d) Posudok o odkázanosti na sociálnu službu vyhotoví obecný úrad, mestský úrad, alebo vyšší

    územný celok príslušný podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa.

e) Žiadateľom o umiestnenie do domova seniorov vyhotovuje posudok o odkázanosti obecný

    úrad, alebo mestský úrad príslušný podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa.

f) Žiadateľom o umiestnenie do domova sociálnych služieb vyhotovuje posudok o odkázanosti

   vyšší územný celok príslušný podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa.

g) Domov seniorov a domov sociálnych služieb predvoláva žiadateľov z poradovníka čakateľov

    na základe uvedených kritérií:

1. kritérium: naliehavosť aktuálnej životnej situácie žiadateľa Zákon č. 448//2008 Z.z.

    o sociálných službách v § 8 ods. 6 dáva možnosť prijať občana bezodkladne mimo poradia

    pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o poskytovaní starostlivosti v zariadení

    sociálnych služieb v prípade, ak je jeho život, alebo zdravie vážne ohrozené. Napr. bývanie

    na samote a vysoký vek žiadateľa, imobilita, ktorá spôsobuje neschopnosť zabezpečiť si

    základné životné potreby a sociálna osamelosť, nepriaznivé poveternostné podmienky najmä

    zima a hmotná núdza žiadateľa, a iné. Naliehavosť situácie môže ohlásiť žiadateľ, blízky

    príbuzný, iná osoba, orgán miestnej samosprávy, zariadenie ústavnej starostlivosti

    (nemocnica). Naliehavosť situácie sa overuje na mieste poverenými pracovníkmi Domova

    seniorov Dolinka

2. kritérium: poradie žiadateľa v poradovníku čakateľov Žiadosti žiadateľov sú vybavované

    v poradí, v akom boli do DD DSS v Očovej doručené. Vždy s ohľadom na ďalšie kritériá,

    ktoré sú pre prijatie na konkrétnu izbu rozhodujúce.

3. kritérium: pohlavie žiadateľa Toto kritérium je dôležité pri dvoj a viacposteľových izbách.

    Rozhodujúce je tu pohlavie klientov, ktorí na uvoľnenej izbe už bývajú. Na dvojposteľovej

    izbe môžeme ubytovať spoločne osoby rozdielneho pohlavia len v prípade, že sa jedná

    o manželov, prípadne muž a žena požiadajú o spoločné bývanie.

4. kritérium: zdravotný stav žiadateľa Z prevádzkových dôvodov sú klienti DD DSS v Očovej

    umiestňovaní na jednotlivé oddelenia podľa toho, koľko sebaobslužných úkonov dokážu

    zvládnuť. Je nemožné ubytovávať imobilných klientov na oddelenie mobilných klientov, kde

    nie je 24 - hodinová služba ošetrovateľského personálu, ktorú takýto klienti potrebujú a

    naopak mobilní klienti na oddelení imobilných klientov by rozsah poskytovaných služieb

    nevyužívali a prostredie výrazne odlišné od domáceho prostredia by mohlo negatívne

    ovplyvniť priebeh ich adaptácie v našom zariadení O prijatí do Domova seniorov a domova

    sociálnych služieb rozhoduje trojčlenná komisia v zložení: riaditeľ Domova seniorov Dolinka,

    hlavná sestra a vedúca sociálneho úseku. Pri prijímaní do Domova seniorov a domova

    sociálnych služieb v DS DSS v Očovej sa vyberie prvý vhodný žiadateľ ( žiadateľka )

    v súlade s vyššie uvedenými kritériami. Váženým žiadateľom oznamujeme, že vyššie

    uvedené kritériá sú jedinými rozhodujúcimi faktormi pre prijatie do Domova seniorov a

    domova sociálnych služieb vOčovej.

 

                                                                                             Mgr. Miroslav Feješ
                                                                                                  riaditeľ DSD

 


 

Zoznam osobných vecí a dokladov pri nástupe do domova

 

 

ZOZNAM DOKLADOV, OSOBNÝCH VECÍ A OBLEČENIA PRI NÁSTUPE DO DOMOVA SENIOROV DOLINKA V OČOVEJ.

 

 

Domov seniorov DOLINKA v Očovej Vám predkladá zoznam dokladov, osobných vecí a ošatenia, ktoré je potrebné si doniesť pri nástupe do nášho Domova.


DOKLADY POTREBNÉ K PRIJATIU:

- rodný list
- občiansky preukaz
- sobášny list
- výmer o dôchodku zo sociálnej poisťovne
- rozhodnutie o priznaní bezvládnosti
- zdravotná karta a lieky na jeden mesiac
- preukaz poistenca

ZOZNAM OSOBNÉHO OŠATENIA A OSOBNÝCH VECÍ:

- ošatenie letné, zimné, spoločenské OZNAČENÉ MENOM
- domáce oblečenie OZNAČENÉ MENOM
- spodné prádlo OZNAČENÉ MENOM
- pyžamo, nočné košele OZNAČENÉ MENOM
- ortopedické prezuvky (papuče, pevná obuv, ktoré nepoškodzujú podlahu)
- obuv (denné nosenie, spoločenská)
- hygienické potreby (hrebeň, zubná kefka, zubná pasta, čistič zubnej protézy, šampón, mydlo, kozmetické prípravky, natáčky, potreby na holenie, ...)
- 2 x uterák, 2 x osuška veľká, froté rúško na umývanie OZNAČENÉ MENOM
- vankúš, paplón alebo perina, ktoré musia byť vyčistené v chemickej čistiarni a s potvrdením o ich vyčistení, ktoré nie je staršie ako 30 dní OZNAČENÉ MENOM
- hygienický chránič matraca (rozmer 90x200 cm, dá sa kúpiť v obchodoch s nábytkom alebo objednať priamo u nás) OZNAČENÉ MENOM
- posteľná plachta napínacia s gumičkou OZNAČENÉ MENOM
- deka 2 ks (na posteľ, na prikrytie pri TV)
- príbor, pohár
- veci osobnej potreby, na ktoré máte citovú naviazanosť (hrnčeky, šálky, tanieriky, obrázky, fotografie, vankúšiky, knihy, zrkadielko, kvety, veci na ručné práce, ...)
- obľúbené kreslo (polohovateľné, nepoškodené)

Do Domova seniorov Dolinka nie je povolené priviesť si domáce zvieratá
 


 
 Zoznam dokladov a vecí pri nástupe do DD.doc (25 kB) (25 kB)

 

Dotazník pre príbuzného

 

 

 

 

DOTAZNÍK
PRE RODINNÉHO PRÍSLUŠNIKA, KTORÝ SPREVÁDZA BUDÚCEHO OBYVATEĽA DO

DOMOVA SENIOROV DOLINKA OČOVÁ

    


Priezvisko:
Meno:
Dátum narodenia:

 
Tento dotazník pomôže budúcemu obyvateľovi lepšie zvládnuť nové podmienky života v našom zariadení. Vašeho blízkeho môžete navštevovať každý deň. V zariadení sa konajú zábavy cca 4x do roka s hudbou a malým občerstvením. Pre klientov sa zabezpečujú kultúrne podujatia. Každý klient sa môže zapojiť do rôznych akcií, ktoré sa v DD a DSS v rámci voľnočasových aktivít ponúkajú.
Prosíme Vás o krátke a výstižné odpovede na niekoľko otázok.
Ďakujeme!

1. MÔŽETE UVIESŤ NEJAKÉ OBĽÚBENÚ ČINNOSŤ VÁŠHO BLÍZKEHO?
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2. AKÚ MÁ RÁD HUDBU?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3. ČO NAJRADŠEJ ROBIL POSLEDNOU DOBOU?
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................
4. AKÉ MÁ RÁD KNIHY?
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................
5. DÍVA SA RÁD NA TELEVÍZIU?
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................
6. AKÉ MÁ RAD FILMY?
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................
7. RÁD/A SA ZHOVÁRA?
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................

8. JE SAMOTÁR/KA?
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................
9. JE VERIACI/A/?
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................
10. AKÉ ČINNOSTI JE SCHOPNÝ /A/ VYKONÁVAŤ?
Kúpanie..............................................................................................................................................
Jedenie.............................................................................................................................................. Obliekanie..........................................................................................................................................
Vychádzky.........................................................................................................................................

11. MÁ NEJAKÉ ZVLÁŠTNE PRIANIE, ČO SA TÝKA STRAVY?
Vyžaduje mletú stravu.......................................................................................................................
Inak upravenú stravu.........................................................................................................................
Aké jedlo má rád/a/...........................................................................................................................
V akej polohe príma potravu.............................................................................................................

12. O KOĽKEJ HODINE:?
ráno je naučený /á/ vstávať...............................................................................................................
večer je zvyknutý /á/ ísť spať?..........................................................................................................
odpočíva popoludní?.........................................................................................................................
odpočíva dopoludní...........................................................................................................................

13. MÁ NEJAKÉ ZVLÁŠTNE NÁVYKY /DENNÝ REŽIM/?
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................
14. AK JE NARUŠENÁ KOMUNIKÁCIA SO ZDRAVOTNÝCH DÔVODOV, AKÝM SPÔSOBOM SPOLU KOMUNIKUJETE?
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................
15. JE SCHOPNÝ /Á/ SÁM /A/ SI PRERÁTAŤ PENIAZE?
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................
16. AKO ČASTO POTREBUJE SLUŽBY KADERNÍKA, HOLIČA, PEDIKÚRA?
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................
17. BOLI BY STE OCHOTNÝ OSLÁVIŤ SPOLU S OSTATNÝMI OBYVATEĽMI A VAŠIMI BLÍZKYM JEHO NARODENINY V DD A DSS?
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................
18. BUDETE NIEKEDY VAŠEHO BLÍZSKEHO BRÁVAŤ DOMOV?
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................
19. AKO ČASTO BUDETE SVOJHO BLÍZKEHO NAVŠTEVOVAŤ?
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................
20. INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................

 


Ďakujeme za spoluprácu. Veľmi ste nám pomohli a svojmu blízkemu ešte viac. Ak bude smutný /á/ vieme aspoň pre začiatok, ako rozptýliť jeho pochmúrnu náladu.

 


Dotazník vyplnil /a/:.......................................................
Dňa:..............................................................................
 


 
Dotazník pre príbuzného

 

dnes je: 21.4.2019

meniny má: Ervín

Aktuálne OZNAMY do vášho mobilu

Smútočné oznamy

webygroup
ÚvodÚvodná stránka