Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Slobodný prístup k informáciám

Smernica obce o slobodnom prístupe k informáciám

Obec O Č O V Á

  

Smernica Obce Očová

na zabezpečenie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/

a zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach

 

Schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 29.4.2008

Číslo uznesenia Obecného zastupiteľstva : 26/2008/1


I.
Základné vymedzenia

Smernica vymedzuje podmienky, rozsah, postup zverejňovania a sprístupňovania informácií, ktoré má

Obec Očová k dispozícii a ktoré ako „povinná osoba v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode

informácií“ musí sprístupniť, ako aj postupy pri podávaní, prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole

vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb v zmysle zákona č. 152/1998 Z. z. v

podmienkach Obce Očová.

Článok 1:
Úvodné ustanovenia


1. Každá fyzická osoba alebo právnická osoba môže požiadať o sprístupnenie informácií, ktoré má

    Obec Očová k dispozícii.

2. Informácie sa sprístupňujú bez preukázania právneho, alebo iného dôvodu alebo záujmu,

    pre ktorý sa informácia požaduje.

3. Povinnými osobami sú Obec Očová ako aj právnické osoby zriadené alebo založené Obcou Očová.

4. Obec Očová a právnické osoby zriadené alebo založené Obcou Očová podľa § 2 zákona č.

    152/1998 Z. z. o sťažnostiach prijímajú, evidujú, vybavujú a kontrolujú vybavovanie sťažnosti.

5. Sťažnosť je podanie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorým:

   - sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, pretože došlo k ich

     porušeniu alebo ohrozeniu činnosťou alebo nečinnosťou /ďalej len „činnosť“/ orgánu verejnej

     správy.

  - upozorňuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých

    odstránenie si vyžaduje zásah orgánu verejnej správy.

II.
Postupy pri podávaní žiadostí a sťažností a povinné informácie


Článok 2:


Spôsoby zverejňovania informácií a podávania sťažností

1. Obec Očová zverejňuje povinné informácie:

    - na internetovej stránke obce www.obecocova.sk ,

    - na úradnej tabuli obce na ul. 1. mája – pred budovou Kultúrneho domu,

    - v novinách Očovská Hučava.

2. Obec Očová sprístupňuje informácie na základe žiadosti, a to spôsobom uvedeným v žiadosti,

    alebo dohodnutým spôsobom.

3. Obec Očová prijíma ústne sťažnosti na Obecnom úrade v Očovej, sekretariát starostu obce ,

    resp. písomné sťažnosti na adrese: Obecný úrad Očová, ul. SNP 330/110, 96223 Očová .

4. O ústnej sťažnosti, ktorú nemožno vybaviť hneď pri jej podaní, sa vyhotoví písomný záznam,

    ktorý sťažovateľ prečíta a podpíše. Na požiadanie sťažovateľa sa mu môže vydať kópia záznamu.

5. Z písomnej sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva. Musí teda obsahovať meno, priezvisko,

    adresu fyzickej osoby alebo názov a sídlo právnickej osoby, predmet sťažnosti a čoho sa

    sťažovateľ domáha.

6. Anonymná sťažnosť je sťažnosť, v ktorej sťažovateľ neuvádza svoje meno, priezvisko a adresu

    /právnická osoba svoj názov a sídlo/. Takáto sťažnosť sa vybavuje len vtedy, ak obsahuje

    konkrétne  údaje, ktoré nasvedčujú, že bol porušený právny predpis.

7. Obecný úrad v Očovej vedie centrálnu evidenciu podaných sťažností oddelene od ostatných

    písomností tak, aby poskytovala údaje potrebné na kontrolu vybavovania sťažností.

Článok 3:
Povinné informácie podľa § 5 zákona č. 211/2000


Informácie podľa tohto ustanovenia sa zverejňujú spôsobom umožňujúcim hromadný prístup. Sú to

nasledovné informácie:

1. Termíny a program schôdzí Obecného zastupiteľstva Obce Očová, jeho komisií, zápisnice zo

    zasadnutí Obecného zastupiteľstva, jeho komisií.

2. Texty a číselné údaje o predložených návrhoch rozpočtu obce, jeho zmien, všeobecne záväzných

    nariadeniach obce – najmenej 15 dní pred zasadnutím Obecného zastupiteľstva.

3. Texty a číselné údaje o schválenom rozpočte obce, jeho zmenách, všeobecne záväzných

    nariadeniach obce a vnútorných smerniciach obce – do 10 dní po ich schválení.

4. Údaje o dochádzke poslancov Obecného zastupiteľstva na jeho schôdzach a na schôdzach komisií

    pri obecnom zastupiteľstve - do 10 dní po skončení každého zasadnutia OZ, resp. komisie.

5. Uznesenia Obecného zastupiteľstva a výpisy o hlasovaní poslancov po každej schôdzi OZ, okrem

    prípadov tajného hlasovania a hlasovania na neverejnej schôdzi.

6. Popis organizačnej štruktúry Obecného úradu.

7. Popis organizačnej štruktúry právnickej osoby založenej Obcou Očová, spôsob jej zriadenia, jej

    právomoci a kompetencie.

8. Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie, informácie kde možno podať žiadosť,

    návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie.

9. Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania

   rozhodnutia povinnej osoby, vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené.

10. Postup, ktorý musí Obec Očová dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných

     podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je potrebné dodržať.

11. Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk – podľa ktorých Obec Očová koná

     a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo

     vzťahu k  Obci Očová.

12. Sadzobník poplatkov, ktoré Obec Očová vyberá za správne úkony a sadzobník úhrad za

     sprístupňovanie informácií.

13. Označenie nehnuteľnej veci, vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej

     nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy vo vlastníctve Obce Očová, ktorú

     obec previedla do vlastníctva alebo ktorá prešla do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej

     moci, dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva a právny titul, ako aj informácie o osobných

     údajoch a  iných identifikačných znakoch osôb, ktoré nadobudli tento majetok do vlastníctva.

Článok 4:
Poskytovanie informácií na žiadosť

1. Všetky žiadosti o sprístupnenie informácií sa môžu podať na Obecný úrad v Očovej:

    - písomne - v kancelárii sekretariátu starostu obce alebo poštou,

    - ústne – v kancelárii sekretariátu starostu obce,

    - faxom – na číslo faxu : 045 5349323,

    - elektronickou – mailovou poštou na mailovej adrese obecocova@mail.t-com.sk.

2. Zo žiadosti musí byť zrejmé, že je určená Obci Očová, resp. právnickej osobe, založenej alebo

    zriadenej obcou Očová, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa

    pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií 

    žiadateľ  navrhuje.

3. Evidenciu všetkých žiadostí vedie sekretariát starostu obce v oddelenej evidencii. Evidencia

    žiadostí obsahuje dátum podania žiadosti, obsah žiadosti, adresu žiadateľa, vybavenie žiadosti,

    opravný prostriedok.

4. O žiadostiach, ktoré sa prijímajú ústne, vyhotoví Obecný úrad úradný záznam, ktorý musí

    obsahovať náležitosti podľa ods. 3 tohto článku.

5. Ak je predmetom žiadosti informácia, ktorá už bola zverejnená, Obecný úrad bez zbytočného

    odkladu, najneskôr do 5 dní od podania žiadosti oznámi žiadateľovi, kde je požadovaná informácia

    zverejnená. Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, Obecný úrad mu ich

    sprístupní.

6. Ak žiadosť neobsahuje náležitosti podľa odseku 3 tohto článku, Obecný úrad bezodkladne

    písomne vyzve žiadateľa, aby v lehote do 7 dní doplnil žiadosť. V prípade ak žiadateľ žiadosť

    nedoplní, žiadosť sa odloží.

III.
Postupy pri vybavovaní žiadostí na sprístupnenie informácie
a sťažností


Článok 5:
Lehoty na vybavenie


1. Lehota na vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácií začína plynúť dňom, kedy bola žiadosť

    doručená na Obecný úrad.

2. Žiadosť o sprístupnenie informácií je Obecný úrad povinný vybaviť bez zbytočného odkladu,

    najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti, alebo odo dňa odstránenia nedostatkov

    žiadosti.

3. Ak zo závažných technických dôvodov nemôže Obecný úrad žiadosť vybaviť v lehote podľa

    odseku 2 tohto článku, môže sa lehota predĺžiť o ďalších 8 pracovných dní, pričom predĺženie 

    lehoty  oznámi žiadateľovi.

4. Lehota na prešetrenie a vybavenie sťažnosti je 30 dní odo dňa, kedy bola sťažnosť doručená na

    Obecný úrad.

5. Ak si vybavenie sťažnosti vyžaduje súčinnosť iného orgánu verejnej správy, fyzickej osoby alebo

    právnickej osoby, Obecný úrad je povinný vybaviť sťažnosť najneskôr 60 dní odo dňa, kedy mu

    bol  sťažnosť doručená. V prípadoch náročných na prešetrenie sťažnosti môže starosta obce

    predĺžiť  lehotu na jej vybavenie o ďalších 30 dní. O každom predĺžení lehoty na vybavenie a o

    dôvodoch  predĺženia je Obecný úrad povinný písomne upovedomiť sťažovateľa bez zbytočného

    odkladu.

Článok 6:
Vybavenie žiadosti, resp. sťažnosti:

1. Vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácií v stanovenom rozsahu a spôsobe vyznačí Obecný

    úrad v spise vo forme rozhodnutia. Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.

2. Informácie sa sprístupňujú spôsobom požadovaným od žiadateľa a to:

    - ústne,

    - nahliadnutím do spisu, vrátane možnosti si urobiť odpis alebo výpis,

    - odkopírovaním,

    - faxom,

    - poštou – písomnou,

    - elektronickou poštou – e-mailom.

3. Ak v lehote na vybavenie žiadosti Obecný úrad neposkytol informáciu či nevydal rozhodnutie, má

    sa za to, že bolo vydané rozhodnutie, ktorým sa sprístupnenie informácie odmietlo. Za deň

    doručenia rozhodnutia sa v tomto prípade považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie

    žiadosti.

4. Každá sťažnosť, ktorú Obecný úrad obdrží musí byť prešetrená.

5. Prešetrovanie sťažnosti je činnosť, pri ktorej Obecný úrad postupuje tak, aby zistil skutočný stav

    vecí a jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi, účelnosťou a hospodárnosťou plnenia úloh,

    osobu ktorá zodpovedá za zistené nedostatky, ako aj príčiny ich vzniku a škodlivé následky.

6. Sťažovateľ je povinný spolupracovať s orgánom, ktorý sťažnosť vybavuje, prípadne prešetruje, v

    rozsahu potrebnom na vybavenie sťažnosti.

7. Obecný úrad vyhotoví o prešetrení sťažnosti zápisnicu, ktorá musí obsahovať:

    - miesto a čas prešetrenia predmetu sťažnosti,

    - preukázané zistenia,

    - dátum vyhotovenia zápisnice,

    - mená a vlastnoručné podpisy osôb, ktoré sťažnosť prešetrovali,

    - mená a podpisy osôb, ktorých sa zistenia dotýkajú a ktoré boli oboznámené s obsahom 

      zápisnice,

    - ak boli zistené nedostatky, v zápisnici sa určí, kto, akým spôsobom a v akej lehote prijme

      opatrenia  na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku.

8. Výsledok prešetrenia sťažnosti sa oznamuje sťažovateľovi písomne s odôvodnením, či je sťažnosť

    opodstatnená alebo neopodstatnená.

9. V prípade, že sa zistila opodstatnenosť sťažnosti, uvedú sa v oznámení aj opatrenia prijaté alebo

    vykonané na odstránenie zistených nedostatkov. Ak predmet sťažnosti nemožno prešetriť,

    Obecný  úrad to bez zbytočného odkladu oznámi sťažovateľovi.

10. Sťažnosť sa považuje za vybavenú, ak bol sťažovateľ písomne informovaný o výsledku

     prešetrenia sťažnosti a ak sa prijali opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich

     vzniku. O ústnej sťažnosti, ktorá bola vybavená hneď pri jej podaní, sa písomné oznámenie

     nerobí.

 

IV.
Osobitné ustanovenia


Článok 7:
Obmedzenie prístupu k informáciám

1. Ak je požadovaná informácia v súlade s právnymi predpismi označená ako štátne, služobné, alebo

    daňové tajomstvo, ku ktorým nemá žiadateľ oprávnený prístup, Obecný úrad takúto informáciu

    nesprístupní s odkazom na príslušný právny predpis.

2. Informácie, ktoré sa dotýkajú osobnosti a súkromia fyzickej osoby, písomnosti osobnej povahy,

    podobizne, obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby, alebo jej prejavov osobnej

    povahy a informácie o osobných údajoch fyzickej osoby, ktoré sú spracované v informačnom

    systéme obce za podmienok stanovených osobitným zákonom /zákon č. 428/2002 Z. z. o

    ochrane  osobných údajov/ sa sprístupnia, len ak to stanovuje osobitný zákon alebo na základe

    predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej fyzickej osoby.

 

Článok 8:
Úhrada nákladov

 

1. Informácie sa sprístupňujú spravidla bezplatne, s výnimkou úhrad, ktoré predstavujú materiálové

    náklady spojené so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a odoslaním informácie

    žiadateľovi.

2. Tieto úhrady sú uvedené v sadzobníku poplatkov, uvedených na tabuli Obecného úradu, ako aj

    na internetovej stránke Obecného úradu. Žiadateľ môže úhradu nákladov vykonať poštovou

    poukážkou, bezhotovostným prevodom na účet obce, v hotovosti v pokladni Obecného úradu.

 

Článok 9:
Kontrola sprístupňovania informácií a vybavovania sťažností

1. Kontrolu sprístupňovania informácií a prijímania, evidencie, prešetrovania, vybavovania sťažností a

    plnenia opatrení prijatých na nápravu podľa tejto Smernice vykonáva v Obci Očová hlavný

    kontrolór  obce.

2. Minimálne jedenkrát za rok predkladá Hlavný kontrolór Obce Očová správu o vykonaných

    kontrolách podľa tejto Smernice na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Očovej.

 

Článok 10:
Spoločné a záverečné ustanovenie

1. Táto Smernica bola schválená na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Očovej dňa 29.4.2008

2. Smernica nadobúda účinnosť dňom schválenia.

3. Touto Smernicou sa neruší ani nepozmeňuje žiadny iný vnútorný predpis Obecného úradu.

 


MVDr. Juraj Kubiš
Starosta Obce Očová

 

 

 


 
Smernica obce o slobodnom prístupe k informáciám

 

dnes je: 27.2.2017

meniny má: Alexander

webygroup
ÚvodÚvodná stránka