Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Webová stránka obce Očová

Verejná vyhláška - Očová-SNP-Zahustenie TS SNPVytlačiť
 

OBEC OČOVÁ

spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy

Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen

 

Č. j.:

SÚ 2916/2017-Če-ozn.

 

Zvolen, dňa 31.7.2017

 

Vybavuje:
Tel.:

Ing. Martina Černajová

045/5303 224

 

 

 

 

           

 

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA

Verejná vyhláška - Očová-SNP-Zahustenie TS SNP

Verejná vyhláška - Očová-SNP-Zahustenie TS SNP

 

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., IČO 36442151, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina, ktorého zastupuje Ing. Zdenka Ilavská, Borbisova 1538/35, 031 01  Liptovský Mikuláš (ďalej len "navrhovateľ") podal dňa 12.7.2017 stavebnému úradu návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestení stavby pod názvom:

Očová - SNP - Zahustenie TS SNP
 

na pozemkoch evidencie katastra nehnuteľností v katastrálnom území Očová na uliciach ČSA, SNP, Budovateľskej. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

 

Stavba obsahuje:

  • SO 01 - VN prípojka - napojenie VN káblovej prípojky z jestvujúceho betónového stĺpa linky č. 338. Kábel bude vedený v zemnej ryhe smerom k ulici ČSA, kde bude túto miestnu komunikáciu križovať, následne bude vedený smerom k Remeselnému dvoru, kde bude v jeho južnej časti prípojka ukončená vo VN rozvádzači navrhovanej trafostanici. Trasa káblovej prípojky je 429 m.
  • PS 01 - Trafostanica SNP - betónová bloková trafostanica typu GKP-S1 - priebežná do 1x630 kVA
  • SO 02 - NN káblové vedenie - z rozvádzača NN novej trafostanice sa vybuduje:

Q1 - 1x (N)AYY-J 3x240+120mm2 SM/SM - smer nová káblová skriňa 1 pri dome č. 20 na ul. Budovateľskej. Zo skrine 1 sa vyvedie nový kábel (N)AYY-J 3x120+70 mm2 SM/SM smer jestvujúci betónový stĺp
v predzáhradke domu č. 20, kde sa pripoja k jestvujúcim vodičom AlFe,

Q2 - 1x (N)AYY-J 3x240+120mm2 SM/SM - smer jestvujúci betónový stĺp pred domom č. 206 na ul. SNP, kde sa pripojí k jestvujúcim vodičom vzdušného vedenia AlFe smer dolu ulicou,

Q3 - 1x (N)AYY-J 3x240+120mm2 SM/SM - smer jestvujúci betónový stĺp pred domom č. 206 na ul. SNP, kde sa pripojí  novému káblu RETILENS vzdušného vedenia smer hore ulicou,

Q4 - 1x (N)AYY-J 3x240+120mm2 SM/SM - smer jestvujúci betónový stĺp pred domom č. 138/143 na ul. ČSA, kde sa pripojí k jestvujúcim vodičom vzdušného vedenia AlFe smer dolu ulicou,

Q5 - 1x (N)AYY-J 3x240+120mm2 SM/SM - smer jestvujúci betónový stĺp pred domom č. 138/143 na ul. ČSA, kde sa pripojí k jestvujúcim vodičom vzdušného vedenia AlFe smer hore ulicou,

Q6 - 1x (N)AYY-J 3x120+70mm2 SM/SM - smer jestvujúci elektromerový rozvádzač pre Remeselný dvor vedľa vjazdu do areálu Remeselného dvora.

  • SO 03 - vzdušné vedenie - jestvujúce vzdušné vedenie NN AlFe6 4x35 mm2 na ul. SNP od podperného bodu pred domom č. 206 sa zdemontuje až po podperný bod pred domom č. 234 a bude nahradené závesným káblom RETILENS 3+150+95+2x16 mm2 v trase 161 m. Pôvodné nevyhovujúce betónové stĺpy budú vymenené za nové. Domové prípojky sa zrekonštruujú podľa typu pôvodných prípojok závesnými káblami AYKY a zemnými káblami (N)AYY-J.

 

Obec Očová, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a organizáciám, ako aj známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje za účelom prerokovania tohto návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

7. septembra 2017 (štvrtok) o 10:00 hodine

so stretnutím pozvaných na OcÚ v Očovej.

Účastníci územného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia v budove Mestského úradu vo Zvolene na Nám. slobody 22 (úradné hodiny: Po: 8.00-11.00, 12,00-15.30; St: 8.00-11.00, 12.00-16.30; Pi: 7.30-11.00, 12.00-14.30).

 

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť
ich doplnenie. V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené
v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí pri neprítomnosti osoby ktorú zastupuje predložiť písomné splnomocnenie na jej zastupovanie.

 

 

 

PhDr. Ján Senko
starosta obce

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona.

Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce Očová na dobu 15 dní.

 

Vyvesené dňa: 1. 8. 2017                                      

Zvesené dňa: ................................................

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Doručí sa:

účastníci konania
1. Ing. Zdenka Ilavská, Borbisova 1538/35, 031 01  Liptovský Mikuláš

2. ostatní – verejná vyhláška

dotknuté orgány
3. Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. SNP 96/50, 960 01  Zvolen
4. Okresný úrad Zvolen, Pozemkový a lesný odbor, Študentská 2084/12, 960 01  Zvolen
5. Okresný úrad Zvolen, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám SNP 35/48, 960 01  Zvolen
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene, Lieskovská cesta 500/38, 960 01  Zvolen
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Zvolene, Nádvorná 3366/12, 960 01  Zvolen
8. Dopravný úrad, Divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika, 823 05  Bratislava
9. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01  Banská Bystrica
10. Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44, 825 19  Bratislava
11. Slovak Telekom, a. s., Horná 77, 974 01  Banská Bystrica

ostatní
12. Obec Očová, obecný úrad, SNP 330/110, 962 23  Očová

vv.jpg

 


 
 

Kultúra

25.3.2018   11.00 - 15.00 hod.

dhz.jpg

Remeselný dvor Očová

Preventívne výchovné pôsobenie na občanov - seniori

Dobrovoľný hasičský zbor obce Očová

Okresné riaditeľstvo HaZZ vo Zvolene v spolupráci ...


 

25.3.2018   od 12,00 hod.

plagát vítanie jari 2018.jpg

Remeselný dvor Očová

Vítanie jari

Obec Očová, Obecné služby Očová, ZUŠ Očová, ZŠ s MŠ Očová, Jednota dôchodcov Očová, OZ Belius, OZ pri ZRŠ ZŠ s MŠ Očová, Dobrovoľný hasičský zbor obce

 

dnes je: 18.3.2018

meniny má: Eduard

Aktuálne OZNAMY do vášho mobilu

Smútočné oznamy

webygroup
ÚvodÚvodná stránka