Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Webová stránka obce Očová

Verejná vyhláška - Začatie katastrálneho konania o zmene hranice katastrálneho územia Očová Vytlačiť
 

verejná vyhláška.jpg

OKRESNÝ  ÚRAD  ZVOLEN

katastrálnyodbor

Študentská 12, 960 01  Zvolen

 

 

Naše číslo

   Vybavuje

         Zvolen

 

H – 1/2017-42

Ing.  Jaroslava Buchová

                   25.1.2017

 

 

VEC

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

Okresný úrad Zvolen, katastrálny odbor vykonáva doručenie Oznámenia o začatí katastrálneho konania o zmene hranice katastrálneho územia Očováč.H – 1/2017 zo dňa 25.01.2017 verejnou vyhláškou:

Miesto uloženia písomnosti:Obecný úrad Očová, ul. SNP 330/100, 962 23 Očová

Presné označenie písomnosti:Oznámenie o začatí katastrálneho konania o zmene hranice katastrálneho územia Očováč.H – 1/2017 zo dňa 25.01.2017   

Adresát písomnosti:  Vlastníci a iné oprávnené osoby dotknutých nehnuteľností

            Okresný úrad Zvolen, katastrálny odbor doručuje Oznámenie o začatí katastrálneho konania o zmene hranice  katastrálneho územia Očovávlastníkom a iným oprávneným osobám dotknutých nehnuteľností zverejnením na úradnej tabuli Obecného úradu v Očovej, ul. SNP 330/100, 962 23 Očová na dobu 15 dní.

                                  

                                                                                                   Ing. Milan Mészáros

                                                                                                          vedúci odboru

 

                                             OKRESNÝ  ÚRAD  ZVOLEN

katastrálnyodbor

Študentská 12, 960 01  Zvolen

 

 Váš list číslo                    Naše číslo         Vybavuje                                   Zvolen

                                           H–1/2017-37       Ing. Buchová                        26. 01. 2018

 

VEC

Oznámenie o začatí katastrálneho konania o zmene hranice katastrálneho územia Očová

 

            Okresný úrad Zvolen, katastrálny odbor ako  orgán príslušný podľa § 18 ods. 2 a  § 22  ods. 2  zákona NR SR  č. 162/95  Z. z.  o katastri  nehnuteľností  a  o zápise  vlastníckych  a iných práv k nehnuteľnostiam v platnom znení (katastrálny zákon) v zmysle § 58 ods.6katastrálneho zákona vyhlasuje

z a č a t i e   k a t a s t r á l n e h o    k o n a n i a

vo veci zmeny hranice katastrálneho územia Očová, obec Očová, okres Zvolen s hranicou katastrálneho územia Vígľaš, obec Vígľaš, okres Detva v operáte katastra nehnuteľností (ďalej „KN“) podľa § 58 ods. 2 zákona č. 162/95 Z. z. v znení noviel na základe návrhu Obce Očová na zmenu hranice katastrálneho územia zo dňa 21.12.2017 a rozhodnutia Okresného úradu Banská Bystrica, odboru všeobecnej vnútornej správy  č. OU-BB-OVVS1-2017/027301-007, s účinnosťou od 1.1.2018.

Na Okresný úrad Zvolen, katastrálny odbor, bol dňa 27.12.2017 doručený návrh Obce Očová na zmenu hranice katastrálneho územia v zmysle rozhodnutia Okresného úradu Banská Bystrica, odboru všeobecnej vnútornej správy č.OU-BB-OVVS1-2017/027301-007, s účinnosťou od 1. januára 2018. Jedná sa o územie katastrálneho územia Vígľaš,  obec Vígľaš, ktoré hraničí so zastavaným územím katastrálneho územia Očová, obec Očová. Na dotknutom území sa nachádzajú rodinné domy, ktoré sú súčasťou Holcovho Majera, ktorého väčšina  sa nachádza v katastrálnom území obce Očová. K návrhu bolo priložené rozhodnutie č. OU-BB-OVVS1-2017/027301-007, geometrický plán č. 31644341-123/2017, Zmluva o odstúpení územia a majetkoprávnomvysporiadaní obcí Vígľaš a Očová zo dňa 11.9.2017, Výpis z uznesenia Obce Vígľaš č. 105/2017/OcZ zo dňa 28.06.2017, Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva č. 287/2017 Obce Očová, Vyjadrenie Okresného úradu Detva, katastrálneho odboru zo dňa 25.07.2017.

Predmetom katastrálneho konania je zmena hranice katastrálneho územia Očová, ktorá súvisí so zmenou hranice katastrálneho územia Vígľaš, okres Detva, ktorá je zároveň okresnou hranicou medzi okresom Zvolen a okresom Detva. Jedná sa o celé parcely registra C KN z katastrálneho územia Vígľaš,evidované na katastrálnej mape, č. 1255/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 2267 m2, evidovaná na liste vlastníctva č. 435, parcela č. 1255/2, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 499 m2, evidovaná na liste vlastníctva č. 435, parcela č. 1255/3, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 27 m2, evidovaná na liste vlastníctva č. 435, parcela č. 1256, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 115 m2, evidovaná na liste vlastníctva č. 435, parcela č. 1257, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 155 m2, evidovaná na liste vlastníctva č. 435, parcela č. 1258/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 758 m2, evidovaná na liste vlastníctva č. 1141, parcela č. 1258/2, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 1385 m2, evidovaná na liste vlastníctva č. 955, parcela č. 1258/3, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 115 m2, evidovaná na liste vlastníctva č. 955, parcela č. 1258/4, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 78 m2, evidovaná na liste vlastníctva č. 955, parcela č. 1258/5, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 245 m2, evidovaná na liste vlastníctva č. 1141, parcela č. 1259/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 2977 m2, evidovaná na liste vlastníctva č. 433, parcela č. 1259/2, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 739 m2, evidovaná na liste vlastníctva č. 434, parcela č. 1259/3, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 944 m2, evidovaná na liste vlastníctva č. 434, parcela č. 1260, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 81 m2, evidovaná na liste vlastníctva č. 434, parcela č. 1261, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 153 m2, evidovaná na liste vlastníctva č. 434, parcela č. 1262, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 130 m2, evidovaná na liste vlastníctva č. 433, parcela č. 1263, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 44 m2, evidovaná na liste vlastníctva č. 433, parcela č. 1264/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 1145 m2, evidovaná na liste vlastníctva č. 431, parcela č. 1264/2, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 1092 m2, evidovaná na liste vlastníctva č. 432, parcela č. 1265, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 625 m2, evidovaná na liste vlastníctva č. 431, parcela č. 1266, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 509 m2, evidovaná na liste vlastníctva č. 432, parcela č. 1267, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 47 m2, evidovaná na liste vlastníctva č. 432 ačasť parcelyč. 1254/1, orná pôda s výmerou 377 m2v súlade so zmenou hranice obce Očová a Vígľaš zobrazenou v geometrickom pláne na zmenu okresnej hranice medzi Detvou a Zvolenom č. 31644341-123/2017, ktorého grafická časť je prílohou č. 1 tohto oznámenia. Súčasne sa zmena hranice katastrálneho územia týka parciel registra E KN, katastrálne územie Vígľaš, evidovaných na mape určeného operátu, č. 3232/1, orná pôda s výmerou 87 m2 a č. 3231/2 trvalý trávnatý porast s výmerou 292 m2, zapísanýchna liste vlastníctva č. 704, pôvodné katastrálne územie Očová. Podľa citovaného rozhodnutiaOU-BB-OVVS1-2017/027301-007, ktoré bolo na Okresný úrad Zvolen, katastrálny odbor doručené dňa 5.12.2017, sa s účinnosťou od 1. januára 2018 vyčleňujú z územia obce Vígľaš, katastrálne územie Vígľaš, okres Detva a pričleňujú sa k obci Očová, katastrálne územie Očová, okres Zvolen parcely registra C KN č. 1255/1, 1255/2, 1255/3, 1256, 1257, 1258/1, 1258/2, 1258/3, 1258/4, 1258/5, 1259/1, 1259/2, 1259/3, 1260, 1261, 1262, 1262, 1263, 1264/1, 1264/2, 1265, 1266, 1267 a časť parcely CKN č. 1254/1, t. j. spolu plocha s výmerou1 4507 m2.

Na základe § 58 ods. 2 zák. č. 162/95 Z. z. o zmene hranice katastrálneho územia, ktorá je súčasne hranicou obce, rozhodne okresný úradv súlade so zmenou hranice obce. Na konanie o zmene hranice katastrálneho územia sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Rozhodnutím o zmene hranice katastrálneho územiavstúpia do platnosti nové parcelné čísla v registri C KN, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 – v grafickej časti geometrického plánu č. 31644341-123/2017. Čísla parciel registra E KN evidovaných na mape určeného operátu zobrazené na kópii z mapy určeného operátu v prílohe č. 2  ostanú pôvodné.

 

                                                                                              Ing. Milan Mészáros

                                                                                                   vedúci odboru

 

 

Doručí sa:

  1. Obec Očová, Obecný úrad Očová, ul. SNP 330/100, 962 23 Očová
  2. Vlastníci a iné oprávnené osoby dotknutých nehnuteľností verejnou vyhláškou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

Kultúra

3.3.2018   8.00 hod.

Nohejbal 3.3.2018 plagát.jpg

Telocvičňa ZŠ Očová

Nohejbalový turnaj o „Putovný pohár oslobodenia obce Očová“

ZO SNS Očová, Obec Očová, UVV Martin

 

2.3.2018   18.00 hod.

Divadlo 2018.jpg

Kultúrny dom Očová

divadelné predstavenie Jožko Púčik a jeho kariéra

Divadelný ochotnícky súbor Pilindoš Očová

 

2.3. - 10.3.2018   podľa programu

Oslobodenie obce.jpg

Obec Očová

Oslavy 73. výročia oslobodenia obce

Obec Očová

Obec Očová, ZO SZPB Očová, MO SNS Očová
a TJ Druž ...


 

dnes je: 18.2.2018

meniny má: Jaromír

Aktuálne OZNAMY do vášho mobilu

Smútočné oznamy

Február 2018
webygroup
ÚvodÚvodná stránka