Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

2. časť k správe za ZŠ s MŠ Očová - materská škola

2. časť správy o výchovno- vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Očová za školský rok 2006/2007

 MATERSKÁ ŠKOLA

1. Identifikačné údaje o škole:
    Základná škola s materskou školou MBF, Ul. ČSA 109/91, Očová
    Materská škola, Ul. J. Palárika 2, Očová
    t.č. 045/5349359
    riaditeľka školy: PaedDr. Anna Sojková
    zástupkyňa pre MŠ: Elena Chabadová
    vedúca ŠJ: Mária Debnárová
    rada školy pracuje pod vedením Ing. A. Bažíkovej

2. Údaje o poradných orgnánoch:
Interné metodické združenie pracovníkov pod vedením učiteľky J. Chamulovej podľa plánu vnútroškolskej metodickej činnosti spracovaného v pracovnom pláne školy. Metodické semináre organizované formou prednášok a diskusií boli vo februári, marci a máji. Praktické ukážky
z JV, MP a HV boli v marci, apríli a máji. Okrem učiteliek sa ich zúčastinili aj rodičia a do školy predškolákov bola prizvaná aj budúca učiteľka I. ročníka ZŠ. Pri príprave učiteľky čerpali z odbornej literatúry, časopisov a využívali poznatky z cyklických vzdelávaní.
Pedagogická porada bola zvolaná päťkrát. Učiteľky boli oboznamované s aktuálnymi pedagogickými a legislatívnymi novinkami, s priebežným vyhodnotením zistení z vnútroškolských kontrol, s informáciami z porád vedúcich zamestnancov, s priebežným vyhodnotením plnenia cieľov a úloh pracovného plánu.

3. V školskom roku 2006/2007 bolo prijatých 54 detí, z toho bolo 19 predškolákov a z toho 2 deti s OPŠD. V materskej škole boli v prevádzke tri triedy dopoludnia, dve triedy popoludní. V zariadení pracovalo päť kvalifikovaných učiteliek vrátane zástupkyne pre MŠ. O čistotu priestorov školy sa stará jedna upratovačka, v školskej jedálni pracuje jedna hlavná kuchárka a jedna pomocká sila.
Učiteľky si dopĺňajú vzdelanie účasťou na cyklických vzdelávaniach a samoštúdiom odbornej literatúry a časopisov. Učiteľky sa zúčastňovali cyklických vzdelávaní, ktoré organizovalo MPC v Banskej Bystrici:
- Ako zlepšiť spoluprácu s rodičmi žiakov - pani E. Chabadová
- Využívanie dychových a relaxačných cvičení v MŠ - pani M. Mazúchová
- Možnosti rozvíjania vynárajúcej sa gramotnosti dieťaťa predškolského veku - p. J. Chamulová

4. Pracovali sme podľa Programu výchovy a vzdelávania detí v MŠ a jeho dodatku Civilná ochrana detí, pdoľa Rozvíjajúceho programu výchovy a vzdelávania detí s OPŠD v MŠ. Úlohy sme prispôsobovali pdomienkam školy, veku a schoponostiam detí, zaraďovali sme ich do týždenných plánov podľa zásad priemranosti a postupnosti. Deti si osvojili primerané množstvo poznatkov o živej a neživej prírode, o spoločenskom prostredí, o ľudskej práci. Tradície obce poznávali prezeraním knihy a videokazety Očová, počúvaním očovských piesní, ale aj návštevou významných a pamätných miest v Očovej. Vštepovali sme deťom  mravné, kultúrne a spoločenské návyky, zaraďovali sme úlohy z prosociálnej, environmentálnej výcovy a civilnej ochrany detí. Teoretické poznatky sme vhodne dopĺňali priamym porovnaním, napr. dopravných prostriedkov, práce predavačky či drobných chovateľov na hospodárskom dvore, v prírode pozorovali hmyz, kvety, počasie, vodné toky, stromy ap. Do edukačného procesu sme zaraďovaliprvky alternatívnych foriem práce - ranný kruh, didaktické aktivity, skupinové zamestnanie. Pri plánovaní výchovno-vzdelávacej činnosti sme vychádzali z predagogickej diagnostiky (vstupnej, priebežnej, výstupnej). Jednotlivé výchovné zložky sa počas dňa prelínali tak, aby si deti osvojili a upevnili nové poznatky a skúsenosti, aby výchovná činnosť bola pre nich čo najzaujímavejšia. Prosociálna výchova sa prelínala všetkými činnosťami počas celého dňa. Cieľom bolo pozitívnym správaním vplývať na kultúru správania detí. Aj keď deti získali základné mravné návyky a premerané sociálne zručnosti, nie vždy ich vedeli uplatňovať vo svojom správaní.

5. Spoluprácu s rodičmi sme upevňovali stretnutiami, ktoré mali rôzny charakter.
Na rodičovských združeniach sme ich oboznamovali s platnou legislatívou, vnútorným poriadkom, spoluprácu sme upevňovali aj prednáškami (o školskej zrelosti, o zdravej výžive), poskytovaním individuálnych konzultácií o výchove detí, ale aj kultúrnymi, spoločenskými a zábavnými akciami.
V rámci týždňa zdravej výživy sa deti oboznámili s rôznymi druhmi ovocia a zeleniny, vysvetlili sme im význam zdravej výživy pre zdravie človeka. Týždeň vyvrcholil ochutnávkou ovocia a zeleniny a súťažou o najkrajšie jabĺčko - všetky práce boli odmenené drobným darčekom. Kultivované správanie pri vystúpení pred rodičmi si deti osvojovali počas kultúrneho programu "Pod vianočným stromčekom". Počas fašiangového týždňa si deti utvárali predstavu o regionálnych ľudových tradíciách a zvykoch. Deti v krojoch privítali rodičov a starých rodičov a potešili ich pásmom piesní, hier a tančekov. Rodičia mali možnosť vidieť prácu a správanie svojich detí aj v dopoludňajších hodinách v rámci IMZ. Deň detí sme oslávili športovými hrami na štadióne v spolupráci so ZŠ a inými miestnymi organizáciami. Poslednou akciou bola rozlúčka predškolákov s MŠ - formou básní, piesní a hier detí ukázali rodičom, ktorým oblastiam sme sa v priebehu roka venovali. Program obohatili tančeky, ktoré si deti nacvičili v tanečnom krúžku pod vedením učiteľky ZUŠ Očová. Pred rodičmi prezentovali aj prácu v krúžku anglického jazyka pásmom piesní a riekaniek.
Rodičia pomáhli získať finančné prostriedky pre školu  aj zberom papiera, aktívnou účasťou a pomocou pri príprave ozdôb na vianočný jarmok, ktorý sme organizovali v spolupráci so ZŠ. Tradičné ale aj nové remeslá deti poznávali v tvorivých dielňach, ktoré sme organizovali v spolupráci s rodičmi a starými rodičmi (maľovanie veľkonočných vajíčok, odlievanie rôznych tvarov z keramickej hmoty). Pri návšteve miestnej knižnice deti odovzdali pani knihovníčke vlastnoručne zhotovené leporelo na tému "Ako mačičke Murke zhoreli fúzy".

6. Hospitácie boli realizované podľa plánu hospitačnej činnosti v pracovnom pláne školy. Sledovala som plnenie cieľov stanovených pre učiteľku i pre deti. Vykonala som 12 priamych hospitácií. Učiteľky uprednostňovali frontálnu formu práce. Jednotlivé  výchovné zložky sa vzájomne prelínali. Použitý didaktický materiál a didaktická technika boli vhodné a funkčné.
Použité boli pomôcky z kabinetov, ale aj svojpomocne zhotovené. K plánovaným úlohám učiteľky pristupovali zodpovedne, pozornosť detí si získali vhodnou motiváciou a premeraným prístupom vytvárali v triedach príjemnú atmosféru. Učiteľky sa venovali deťom individuálne, využívali poznatky z pedagogickej diagnostiky. Nedostatky a prijaté odporúčania učiteľky postupne odstraňovali precíznejšou prípravou na výchovnú činnosť a samoštúdiom odbornej literatúry. Prácu učiteliek som sledovala aj nepriamo - počas rôznych školských akcií pre deti a pre rodičov. Učiteľky sa svedomito pripravovali a vhodnou formou prezentovali svoju prácu s deťmi pred rodičmi i kolegyňami. Triednu agendu som kontrolovala každý mesiac, ostatnú dokumentáciu som dopĺňala zápismi o kontrolách každé tri mesiace. Pri kontrolách triednej dokumentácie neboli zistené nedostatky - dokumentácia je vedená pravidelne, správne a údaje sú však aktualizované.

7. Priestorové a materiálno-technické podmienky
Materská škola je umiestnená v účelovej budove. Vzhľadom na počet detí sú priestory vyhovujúce a dostačujúce. Triedy a detské šatne sú vybavené detským nábytkom, ktorý je značne opotrebovaný a preto sa bude postupne vymieňať. Hračky sa dopĺňali priebežne počas roka, deti ich majú dostatok.  Materiál na výtvarnú a pracovnú činnosť sa zabezpečoval aj v spolupráci s rodičmi - je ho odstatok. Postupne sa dopĺňajú a obnovujú pomôcky pre RP a HV. Do učiteľskej a detskej knižnice sa pravidelne dopĺňali nové knižné tituly. Postupne obnovujeme aj didaktickú techniku, internet môžeme používať v ZŠ. Rozmnožovaciu techniku používame hlavne na administratívne účely. Exteriér MŠ tvorí veľká záhrada s pieskoviskami, preliezkami a hojdačkami, ktoré sú každoročne udržiavané a podľa potreby opravované. Záhrada a dvor sú však oplotené pletivom, ktoré je už znečne poškodené a bude potrebné ho vymeniť.

V budúcom školskom roku budeme vyhodnocovať prijatý strategický cieľ - vytvoriť podmienky podporujúce výchovu k zdraviu, zdravému výchovnému štýlu a tým zlepšiť zdravotný stav detí.

 

Oznamy miestneho rozhlasu

Smútočné oznamy

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

OČOVÁ Aktuálne počasie
webygroup
ÚvodÚvodná stránka