Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia obecného zastupiteľstva a uznesenia


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 26.10.2011

Uznesenia zo 6. zasadnutia OZ

U Z N E S E N I A
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Očová
konaného dňa 26. októbra 2011

 


Uznesenie č. 53/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Očová

a) berie na vedomie

    1. určenie overovateľov zápisnice – poslancov Obecného zastupiteľstva obce Očová

        Lenka Španová, Karol Budinský

    2. určenie zapisovateľa –Janku Holíkovú, pracovníčku Obecného úradu v Očovej

b) volí

    návrhovú komisiu v zložení Ing. Juraj Remeselník - predseda, Ing. Ján Pivoluska, CSc.,

    Jozef Ivanič - členovia

c) konsolidovanú účtovnú závierku Obce Očová za rok 2010

d) Výročnú správu Obce Očová za rok 2010


Uznesenie č. 54/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Očová

schvaľuje

a) Vyhodnotenie rozpočtu obce Očová a jej zriadených organizácií k 30. 9. 2011

b) Rozpočtové opatrenie č. 4/2011, ktoré upravuje príjmovú časť rozpočtu a výdajovú časť

    rozpočtu Obce Očová na sumu 2 188 191,00 Eur.


Uznesenie č. 55/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Očová

súhlasí

s prenájmom nebytových priestorov a ostatných priestorov (časti strechy) v správe Základnej školy

s materskou školou Mateja Bela Funtíka v Očovej pre vybudovanie telekomunikačnej stavby Slovak

Telekom a.s.


Uznesenie č. 56/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Očová

schvaľuje

dodatok č. 1 k VZN č. 23/2011 o poplatkoch za služby poskytované Obcou Očová

 

 

Uznesenie č. 57/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Očová

schvaľuje

VZN č. 24/2011 o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie, o poplatkoch a príspevkoch a

o zložení školskej samosprávy v školách a školských zariadeniach zriadených Obcou Očová

 

Uznesenie č. 58/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Očová

súhlasí

a) s uzatvorením zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na nákup vozidla značky

   Volkswaken Caddy Trendline 2,0L EcoFuel 109k 5-G v rámci realizácie projektu

   „Ekologicky za vzdelaním a službami v Očovej“ z programu „Podpora rozvoja využitia

   alternatívneho motorového paliva CNG v slovenskej doprave“ z EkoFondu n.f. Bratislava

b) s dofinancovaním projektu z rozpočtu obce vo výške 14 280 Eur

 

 

Uznesenie č. 59/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Očová

schvaľuje

a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPŽP – PO4-11-3,

    operačný cieľ 4.1, Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu, za účelom realizácie projektu

    Dobudovanie zberného dvora v Očovej, kde výška

    celkových výdavkov na projekt je 244 463,14 €,

    celkových oprávnených výdavkov je 244 463,14 €.

b) zabezpečenie realizácie projektu Obcou Očová po schválení žiadosti o nenávratný finančný

    príspevok
c) financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo

    výške 12 223,16 € s DPH, ktoré bude zabezpečené z vlastných zdrojov.

 


Uznesenie č. 60/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Očová

volí

prísediacich Okresného súdu vo Zvolene, trestné oddelenie, JUDr. Františka Hanusku, bytom Očová

Ul. J. R. Poničana 765/55 a Annu Pivoluskovú, bytom Očová Ul. Mieru 513/20

 

 

Uznesenie č. 61/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Očová

schvaľuje

doplnenie Územného plánu obce Očová pre stavbu rodinného domu v prieluke – jeden stavebný

pozemok na ulici Lesná na parcele č. KN – C 2527 pre stavebníka Ing. Pavla Ťavodu a manž. PaedDr.

Máriu Ťavodovú, bytom Zvolen, Ul. Asmolova 2006/84.

 

Uznesenie č. 62/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Očová

nesúhlasí

v súčasnosti a ani pre budúcnosť s povrchovou ťažbou zlata a s použitím technológie kyanidového

lúhovania na území v katastri obce Očová a ani v katastroch susedných obcí alebo miest.

 

 

v Očovej 26. 10. 2011                                                             Ing. Jaroslav Dominik
                                                                                                     starosta obce

 


 

Oznamy miestneho rozhlasu

Smútočné oznamy

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

OČOVÁ Aktuálne počasie
webygroup
ÚvodÚvodná stránka