Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia obecného zastupiteľstva a uznesenia


Aktuálny rok 2012

Zasadanie zo dňa 8.3.2012

Pozvánka

Starosta  obce  Očová

 

 

POZVÁNKA

V zmysle § 12  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

z v o l á v a m

8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Očová

dňa 8. marca 2012 (štvrtok) o 18.00 hod. v Remeselnom dvore Očová


Program:

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. WINGS Rockfest 2012

    Predkladateľ: Ing. Jaroslav Dominik, starosta obce a usporiadatelia festivalu

    Rozprava poslancov

5. Prezentácia Centra MEDIÁCIE Zvolen – riešenie sporov mimo súdu, vyjednávanie

    a mediovanie podaných sťažností a pod.

    Predkladateľ: zástupcovia centra

    Rozprava poslancov

    Diskusia k bodu 4 a 5

6. Vyhodnotenie rozpočtu a účtovnej závierky Obce Očová za rok 2011

    Predkladateľ: Anna Hossová, ekonómka obce

    Rozprava poslancov

7. Prerokovanie záverečného účtu Obce Očová za rok 2011 a odborné stanovisko hlavnej

    kontrolórky k záverečnému účtu

    Predkladateľ: Anna Hossová, ekonómka obce a Ing. Oľga Štollmannová, HK obce

    Rozprava poslancov

8. Prerokovanie návrhu VZN č. 25/2012 o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie, 

    o poplatkoch a príspevkoch a zložení školskej samosprávy  v školách a školských

    zariadeniach zriadených Obcou Očová

    Predkladateľ: Janka Holíková, pracovníčka obce

    Rozprava poslancov

9. Prerokovanie návrhu dodatku č. 1 k VZN č. 2/2009 pre Zbor pre občianske záležitosti

    Predkladateľ: Anna Výbohová, pracovníčka obce

    Rozprava poslancov

10. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2012

      Predkladateľ: Ing. Oľga Štollmannová, hlavná kontrolórka obce

      Rozprava poslancov

11. Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2011

      Predkladateľ: Ing. Oľga Štollmannová, hlavná kontrolórka obce

      Rozprava poslancov

12. Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrole uznesení obecného zastupiteľstva

      Predkladateľ: Ing. Oľga Štollmannová, hlavná kontrolórka obce

      Rozprava poslancov

13. Určenie platu starostu obce

      Predkladateľ: Mgr. Ján Šimiak, zástupca starostu obce

      Rozprava poslancov

14. Zriadenie Centra voľného času Valaška pri ZŠ s MŠ Mateja Bela Funtíka v Očovej

      Predkladateľ: Ing. Jaroslav Dominik, starosta obce

      Rozprava poslancov

15. Prerokovanie ponúk na zmenu dodávateľov energií

      Predkladateľ: Ing. Jaroslav Dominik, starosta obce

      Rozprava poslancov

16. Informácia o príprave volieb do NR SR

      Predkladateľ: Ing. Jaroslav Dominik, starosta obce

17. Rôzne

18. Diskusia

19. Návrh a prijatie uznesení

20. Záver

 

                                                                                                       Ing. Jaroslav Dominik
                                                                                                               starosta obce

VZN č. 25/2012

Doplnok č. 1 k VZN 2/2009

Uznesenia prijaté na 8. zasadnutí OZ

OBEC OČOVÁ

 

U Z N E S E N I A
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Očová
  konaného dňa 8. marca 2012


Uznesenie č. 75/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
a) berie na vedomie
    1. určenie overovateľov  zápisnice – poslancov Obecného zastupiteľstva obce Očová
        Lenku Španovú, MVDr. Juraj Kubiš
    2. určenie zapisovateľa –Janku Holíkovú, pracovníčku Obecného úradu v Očovej
    3. správu hlavnej kontrolórky obce Očová o kontrolnej činnosti za rok 2011 a o kontrole
        uznesení obecného zastupiteľstva
    4. správu starostu obce o príprave volieb do Národnej rady SR dňa 10. 3. 2012
b) volí
návrhovú komisiu v zložení Mgr. Ján Šimiak - predseda, Ing. Ján Pivoluska, CSc., Karol Budinský - členovia

Uznesenie č. 76/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
a) berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie číslo 5/2011, ktoré upravuje príjmovú časť rozpočtu Obce Očová na sumu 1 709 016 € a výdajovú časť rozpočtu na sumu  1 673 619 €. 
b) schvaľuje
1) Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Obce Očová a jej zriadených organizácií za rok 2011 a 
      Monitorovaciu  a vyhodnocovaciu správu programového rozpočtu Obce Očová za rok  
      2011.
2) Účtovnú závierku Obce Očová za rok 2011

Uznesenie č. 77/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
s c h v a ľ u j e
Záverečný účet Obce Očová za rok 2011 a súhlasí s celoročným hospodárením bez výhrad.

 

Uznesenie č. 78/2012

Obecné zastupiteľstvo obce Očová
s c h v a ľ u j e
VZN č. 25/2012 o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie, o poplatkoch a príspevkoch a zložení školskej samosprávy v školách a školských zariadeniach zriadených Obcou Očová


Uznesenie č. 79/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
s c h v a ľ u j e
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2009 pre Zbor pre občianske záležitosti

 

Uznesenie č. 80/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
s c h v a ľ u j e
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Očová na I. polrok 2012

 

Uznesenie č. 81/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
s c h v a ľ u j e
plat starostu obce Očová s účinnosťou od 1. januára 2012 v zmysle § 3 ods. 1 zvýšený o 25 % v zmysle § 4 ods. 2  zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení

 

Uznesenie č. 82/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
s ú h l a s í
s organizáciou hudobného festivalu WINGS Rockfest 2012, ktorého plánovaný termín konania je 23. – 24. júna 2012 v priestoroch Letiska Očová

 

Uznesenie č. 83/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
u k l a d á
Obecnému úradu v Očovej
osloviť podnikateľské subjekty umiestnené v blízkosti objektov vo vlastníctve obce s cieľom zabezpečenia finančných prostriedkov na spolufinancovanie kamerového systému (Jednota, Reštaurácia, Pošta, CBA, čistiareň, PD Očová ap.)

termín: do najbližšieho zasadnutia OZ                                   zodpovedná: Svatava Trnková

 

Uznesenie č. 84/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
s ú h l a s í
so spracovaním projektového zámeru na projekt „Tradičné postupy a tradičné materiály vo výstavbe“

 

Uznesenie č. 85/2012

Obecné zastupiteľstvo obce Očová
u k l a d á
komisii na ochranu verejného poriadku vypracovať návrh riešenia rómskej problematiky v obci a zaoberať sa možnosťou zriadenia občianskych hliadok
 

Uznesenie č. 86/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
u k l a d á
Obecnému úradu v Očovej
Vypísať ponukové konanie na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce Očová, predmet nájmu podkrovie a prvé poschodie domu služieb, podmienka vlastné finančné prostriedky na dokončenie podkrovia, najvyššia cena a podnikateľský zámer v súlade s verejným záujmom a rozvojovými prioritami obce.

termín: do 31. 3. 2012                                                             zodpovedná: Janka Holíková


Uznesenie č. 87/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
u k l a d á
komisii finančnej a stavebnej určenie priorít podmienok na vypísanie ponukového konania na prenájom nebytových priestorov v Dome služieb Očová.

termín: do 22. 3. 2012   
zodpovední: Lenka Španová a Ing. Juraj Remeselník, predsedovia komisií

 


v Očovej 8. 3. 2012                                                           Ing. Jaroslav Dominik, starosta obce

Prehľad o hlasovaní poslancov

Na 8. zasadnutí OZ prijali poslanci uznesenia č. 75/2012 až 87/2012 a za všetky uznesenia hlasovali

všetci prítomní poslanci (7) za.

Prezenčná listina z 8. zasadnutia OZ

Na 8. zasadnutí OZ boli prítomní:

starosta obce: Ing. Jaroslav Dominik

poslanci OZ: Karol Budinský, Jozef Ivanič, MVDr. Juraj Kubiš, Ing. Ján Pivoluska, CSc.,

                 Ing. Juraj Remeselník, Mgr. Ján Šimiak, Lenka Španová

hlavná kontrolórka obce: Ing. Oľga Štollmannová

Hostia: JUDr. Jozef Mikloško, Mgr. Magdaléna Hudecová Veselovská, PhDr. Zuzana Almáši Koreňová,

          Alica Audy, Miroslav Blažek, Elena Jankovičová

Riaditelia organizácií zriadených obcou Očová:

                                                            ZŠ s MŠ Očová - PaedDr. Anna Sojková

                                                            DS Dolinka Očová - Mgr. Miroslav Feješ

                                                            OS Očová - Jozef Krnáč

Zamestnanci obce: Janka Holíková, Ľubomír Chabada, Danka Dorotová, Ing. Pavel Holík,

                           Ján Pohorelec, Svatava Trnková, Anna Výbohová, Anna Hossová, Viera Igriniová, 

                           Ivan Lukovský

Zástupcovia organizácií: Ondrej Jombík - ZO SZCH Očová

Členovia komisií OZ: Ing. Michal Storoška, PhD., Mgr. Miroslav Výboh

Občania: Ing. Anna Kulichová, p. Lauroško, Marcela Holíková, Lukáš Čief, Lenka Laurošková, Tomáš

             Lešták, Miroslava Šníderová, Ondrej Šníder, Ing. Peter Štefanický, Miroslav Lupták, Dominika

             Bieliková, Anna Bieliková, Anna Pivolusková, Mária Kubišová, Mária Rajčoková, Anna 

             Bažíková, Miroslava Rajčoková, Renáta Guttenová, Mária Mojžišová, Ľuboslav Halama,

             Rastislav Dorot, Anna Remeselníková, Eva Remeselníková, Anan Bažíková, Viera Šalková,

             Ján Matrtaj, Anna Benková, František Bučko, Ing. Ján Maľa

Zápisnica z 8. zasadnutia OZ

ZÁPISNICA

zo 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Očová
konaného 8. 3. 2012


Prítomní: podľa prezenčnej listiny
            (prítomných 7 poslancov)
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. WINGS Rockfest 2012
    Predkladateľ: Ing. Jaroslav Dominik, starosta obce a usporiadatelia festivalu
    Rozprava poslancov
5. Prezentácia Centra MEDIÁCIE Zvolen – riešenie sporov mimo súdu, vyjednávanie
    a mediovanie podaných sťažností a pod.
    Predkladateľ: zástupcovia centra
    Rozprava poslancov
    Diskusia k bodu 4 a 5
6. Vyhodnotenie rozpočtu a účtovnej závierky Obce Očová za rok 2011
    Predkladateľ: Anna Hossová, ekonómka obce
    Rozprava poslancov
7. Prerokovanie záverečného účtu Obce Očová za rok 2011 a odborné stanovisko hlavnej
    kontrolórky k záverečnému účtu
    Predkladateľ: Anna Hossová, ekonómka obce a Ing. Oľga Štollmannová, HK obce
    Rozprava poslancov
8. Prerokovanie návrhu VZN č. 25/2012 o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie, 
    o poplatkoch a príspevkoch a zložení školskej samosprávy  v školách a školských
    zariadeniach zriadených Obcou Očová
    Predkladateľ: Janka Holíková, pracovníčka obce
    Rozprava poslancov
9. Prerokovanie návrhu dodatku č. 1 k VZN č. 2/2009 pre Zbor pre občianske záležitosti
    Predkladateľ: Anna Výbohová, pracovníčka obce
    Rozprava poslancov
10. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2012
      Predkladateľ: Ing. Oľga Štollmannová, hlavná kontrolórka obce
      Rozprava poslancov
11. Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2011
      Predkladateľ: Ing. Oľga Štollmannová, hlavná kontrolórka obce
      Rozprava poslancov
12. Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrole uznesení obecného zastupiteľstva
      Predkladateľ: Ing. Oľga Štollmannová, hlavná kontrolórka obce
      Rozprava poslancov
13. Určenie platu starostu obce
      Predkladateľ: Mgr. Ján Šimiak, zástupca starostu obce
      Rozprava poslancov
14. Zriadenie Centra voľného času Valaška pri ZŠ s MŠ Mateja Bela Funtíka v Očovej
      Predkladateľ: Ing. Jaroslav Dominik, starosta obce
      Rozprava poslancov
15. Prerokovanie ponúk na zmenu dodávateľov energií
      Predkladateľ: Ing. Jaroslav Dominik, starosta obce
      Rozprava poslancov
16. Informácia o príprave volieb do NR SR
      Predkladateľ: Ing. Jaroslav Dominik, starosta obce
17. Rôzne
18. Diskusia
19. Návrh a prijatie uznesení
20. Záver

1. Otvorenie
Rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Očová otvoril starosta obce Ing. Jaroslav Dominik, privítal poslancov OZ a ostatných prítomných.
Konštatoval, že je prítomných 7 poslancov, OZ je uznášania schopné.
Starosta obce oboznámil poslancov s programom, požiadal ich na základe požiadavky OZ Podpoľanie doplniť k 5 ich vystúpenie, kde by chceli poslancov OZ a prítomných občanov informovať o činnosti za rok 2011 a pripravovaných akciách na rok 2012. Tiež požiadal poslancov o možnosť presunúť bod 15 za bod 5, aby hosť, ktorý požiadal na rokovaní OZ vystúpiť, nemusel čakať. O týchto zmenách dal starosta obce hlasovať – všetci prítomní poslanci boli za. Poslanci nemali ďalšie pripomienky a doplnenia k programu a za program ako celok hlasovali za všetci prítomní poslanci – 7.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Očová  starosta obce určil Janku Holíkovú, zamestnankyňu OcU Očová a za overovateľov zápisnice poslancov OZ: Lenku Španovú a MVDr. Juraja Kubiša.

3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol poslancov OZ: Mgr. Ján Šimiak – predseda, Ing. Jána Pivolusku, CSc.  a Karola Budinského – členovia.
Keďže poslanci s návrhom súhlasili, dal hlasovať, za hlasovali všetci prítomní poslanci.
Vyzval návrhovú komisiu, aby sa ujala činnosti na príprave uznesení z  rokovania OZ.

4. WINGS Rockfest 2012
Starosta obce na zasadnutí OZ privítal organizátorov pripravovaného rockového festivalu WINGS Rockfest 2012, ktorý by sa mal konať v dňoch 23. a 24. júna 2012 na Letisku v Očovej. Informovali prítomných, že festival bude okrem rockovej produkcie zameraný aj na ukážky dávnych zvykov Keltov, bude pripravený bohatý program pre deti, ukážky remesiel. Starosta obce prečítal účinkujúcich a uviedol, že obec získa z tejto akcie financie z prenájmu pozemku.
Rozprava poslancov:
Ing. Ján Pivoluska, CSc. sa opýtal, či majú skúsenosti s organizovaním podobných podujatí – uviedli, že na príprave spolupracujú s ľuďmi, ktorí pripravujú podobné festivaly v ČR a SR od roku 1990. Predpokladajú účasť 10 000 divákov na deň.
Jozef Ivanič sa zaujímal, či sa bude aj obec podieľať na organizácii – určite privítajú pomoc obce, zamestnajú brigádnikov z obce
Ing. Ján Pivoluska, CSc. sa ešte opýtal na ubytovanie – bude zriadený kemp
Diskusia:
p. Štefanický: zaujímal sa o výšku vstupného – prvých 500 lístkov po 15 € na oba dni, potom 40 €
Ján Pohorelec: opýtal sa, či zvládnu parkovanie – všetko bude zabezpečovať SBS na lúkach PD Očová, už prebehlo rokovanie s vedením PD

5. Prezentácia Centra MEDIÁCIE Zvolen – riešenie sporov mimo súdu, vyjednávanie
    a mediovanie podaných sťažností a pod.

Starosta obce privítal zástupkyne Centra mediáce Zvolen, ktoré ponúkli občanom i obci alternatívne riešenie sporov mimo súdu, ako sú napr. susedské spory, environmentálne spory, divoké skládky, ap. Uviedli, že výhodou mediácie je príjemnejšie prostredie (v kancelárii), pri mediácii sa neurčuje vinník ale hľadá sa riešenie. Výhodou sú tiež nižšie poplatky, kratšie lehoty, pre sociálne znevýhodnených je centrum právnej pomoci zdarma. Poplatky sú 45 € vstupný poplatok a potom 20 € na hodinu, nie je to však pevne dané.
Rozprava poslancov:
Mgr. Ján Šimiak: opýtal sa, koľko prípadov riešili v roku 2011 – 38 prípadov
Jozef Ivanič: zaujímal, či sa občania môžu obracať priamo na nich, ale musia žiadať prostredníctvom obce – priamo, nechajú vyzitky
Ing. Juraj Remeselník: opýtal sa na ich sídlo: Dom služieb Zvolen

Ďalej v tomto bode vystúpila p. Elena Jankovičová, zástupkyňa OZ Podpoľanie, ktorá informovala, že združenie má za sebou tretí rok realizácie projektov podpory rozvoja vidieka, pre 17 obcí Podpoľania, realizovali sa projekty za 2080 tis. €. Pre rok 2012 – hlavné zámery sú vzdelávanie a poľnohospodárske subjekty. Informovala tiež o študijných cestách v Estónsku, Rakúsku, Česku a Taliansku. Členské v OZ je 500 €, príjem z projektov je však cez 100 tis. €.
Rozprava poslancov:
Do rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec:

15. Prerokovanie ponúk na zmenu dodávateľov energií
Starosta obce privítal dr. Mikloška – zástupcu firmy – alternatívneho dodávateľa energií (plyn, elektrina).  Na úvod starosta obce vysvetlil, že tento bod zaradil do programu hlavne z toho dôvodu, že ho oslovujú rôzny dodávatelia s ponukami na zmenu dodávky najmä plynu a elektriny, tak nech sa poslanci vyjadria, či ich budeme meniť. Keďže p. Mikloško požiadal aj vystúpiť na zasadnutí OZ, vyhovel mu, aby aj občania získali informácie.
p. Mikloško vysvetlil, že firma, ktorú zastupuje, dodáva plyn len veľkoodberateľom, nie domácnostiam, elektrickú energiu všetkým. Ponúkol v prípade uzatvorenia zmluvy s obcou na odber elektrickej energie zdarma revízie zariadení, kancelárske potreby, sponzorstvo, prerobenie verejného osvetlenia na let svietenie, informoval, že pre mesto Detva idú dodávať elektrinu.
Rozprava poslancov:
Ing. Juraj Remeselník: opýtal sa, cez ktoré rozvody idú – cez existujúce, inak to nie je možné
Ing. Ján Pivoluska, CSc.: aká je úspora? - 4% podľa podkladov z OcU z roku 2010
Diskusia:
Ján Matrtaj: opýtal sa, koľko rokov vedia garantovať teraz ponúkanú cenu – len jeden rok

6. Vyhodnotenie rozpočtu a účtovnej závierky Obce Očová za rok 2011
Vyhodnotenie rozpočtu predložila poslancom ekonómka obce p. Anna Hossová. Uviedla, že
rozpočtové opatrenie č.5/2011, vyhodnotenie rozpočtu  a účtovná závierka obce Očová za rok 2011 boli prerokované vo Finančnej  komisii, správy obecného majetku a podnikateľských aktivít dňa 21.2.2012 a tá doporučuje OZ schváliť uvedené dokumenty
Rozpočtové opatrenie č.5/2011, plnenie rozpočtu obce Očová a jej zriadených organizácií k 31.12.2011  a poznámky k účtovnej závierke boli zverejnené spôsobom v obci obvyklým a to na obecnej tabuli v budove obecného  úradu a webovej stránke obce dňa 23.2.2012 .
Rozpočtovým opatrením č.5/2011 sa vykonal presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a presun medzi položkami, ktoré schválil starosta obce Ing. Jaroslav Dominik dňa 16.12.2011 na základe schválených  zásad a pravidiel rozpočtovania v podmienkach obce Očová.
Rozpočtové opatrenie č. 5/2011 upravuje rozpočet obce v príjmovej časti k 31.12.2011 na sumu 1 709 016 € a vo výdajovej časti na sumu 1 672 619 € čo predstavuje skutočné plnenie príjmov a skutočné čerpanie výdavkov, takto upravený rozpočet obce je prebytkový v sume  35 397 €, rozdelenie tohto prebytku bude schválené v záverečnom účte.
Súčasťou účtovnej závierky obce Očová je Záverečný účet obce Očová za rok 2011, finančné výkazy,   súvaha, výkaz ziskov a strát. Monitorovacia a vyhodnocovacia správa programového rozpočtu Obce Očová za rok 2011  a Poznámky k individuálnej ročnej účtovnej závierke za rok 2011. Jej súčasťou je aj Správa nezávislého audítora – Ing. Mileny Korcovej s jej kladným stanoviskom.
Rozprava poslancov:
Do rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec.

7. Prerokovanie záverečného účtu Obce Očová za rok 2011 a odborné stanovisko hlavnej
    kontrolórky k záverečnému účtu

Záverečný účet Obce Očová za rok 2011 predložila ekonómka obce Anna Hossová, uviedla, že  bol prerokovaný vo Finančnej  komisii, správy obecného majetku a podnikateľských aktivít dňa 21.2.2012 a tá ho doporučuje OZ schváliť.
Záverečný účet Obce Očová za rok 2011 je súčasťou Účtovnej závierky Obce Očová za rok 2011 ktorej audit vykonala Ing. Milena Korcová – viď správa nezávislého audítora.
Prebytok  hospodárenia obce za rok 2011 vo výške 35 395,87 €  bude rozdelený nasledovne:
-    tvorba rezervného fondu   8 959,95 € 
   -    tvorba účelového fondu pre DSD, finančná rezerva na rok 2012 vo výške 6 298,23 
   -    tvorba účelového fondu pre OFH, finančná rezerva na rok 2012 vo výške  760,9
   -    nevyčerpané prostriedky roku  účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v     
        predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške  14 716,43 € , ktoré sa môžu použiť
       do 31.3.2012
K záverečnému účtu obce Očová  za rok 2011 zaujala odborné stanovisko hlavná kontrolórka obce Očová. Doporučuje schváliť hospodárenie obce „bez výhrad“.
Rozprava poslancov:
Do rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec.

8. Prerokovanie návrhu VZN č. 25/2012 o zápise na predprimárne a primárne  

    vzdelávanie,  o poplatkoch a príspevkoch a zložení školskej samosprávy  v školách a

    školských zariadeniach zriadených Obcou Očová
Návrh poslancom predložila pracovníčka obce Janka Holíková, konštatovala, že návrh prerokovala  vo finančnej komisii dňa 21. 2. 2012 za prítomnosti riaditeľky základnej školy a riaditeľa Domova seniorov Dolinka. 
Komisia prehodnotila jednotlivo každú položku navrhovaného VZN a doporučuje predložený návrh poslancom OZ schváliť bez zmien.
Dôvodom prijatia tohto VZN je zmena legislatívy a to novela školského zákona č. 245/2008 Z.z., keď od 1. 1. 2012 vstúpil do platnosti zákon č. 390/2011 Z.z., ktorý zrušil obmedzenia vo výške poplatkov v školských zariadeniach, t.j. obec ako zriaďovateľ už nemá obmedzenia pre stanovenie výšky poplatkov v materskej škole, školskom klube, základnej umeleckej škole a môže určovať aj réžiu pre žiakov v školských stravovniach. Poplatky sa oproti minulosti upravili len zaokrúhlením na desiatky eurocentov, resp. eurá.
Návrh VZN bol zverejnený dňa 22. 2. 2012 na obecnej tabuli, webovej stránke obce, bol zaslaný všetkým poslancom OZ. Na obecný úrad nebol v stanovenej lehote doručený iný návrh alebo dodatok, preto doporučuje poslancom návrh schváliť tak, ako im bol predložený v zaslanom materiály. 
Rozprava poslancov:
Do rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec.

9. Prerokovanie návrhu dodatku č. 1 k VZN č. 2/2009 pre Zbor pre občianske záležitosti
Návrh predložila pracovníčka obce Anna Výbohová. Návrh dodatku bol dňa 21.2.2012 prerokovaný na finančnej komisii. Komisia doporučuje predložený návrh poslancom OZ schváliť bez zmien
K návrhu  Dodatku  pre Zbor pre občianske záležitosti bolo nutné pristúpiť z dôvodu zmeny zákona o dani z príjmov, zákona o sociálnom a zdravotnom poistení a tiež úpravy súm na zakupovanie darčekov na jednotlivé obrady na celé sumy. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 2/2009 pre Zbor pre občianske záležitosti bol zverejnený 22.2.2012 na obecnej tabuli, aj na webovej stránke obce. Na obecný úrad nebol v stanovenej lehote doručený iný návrh, alebo dodatok, preto doporučuje poslancom návrh schváliť tak, ako im bol predložený v zaslanom materiály.  
Rozprava poslancov:
Do rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec.

10. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2012
Plán kontrolnej činnosti predložila hlavná kontrolórka obce Ing. Oľga Štollmannová, konštatovala, že bol zaslaný všetkým poslancom a bol zverejnený v zmysle platnej legislatívy na obecnej tabuli a webovej stránke obce.
Rozprava poslancov:
Do rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec.

11. Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2011
Správu predložila hlavná kontrolórka obce Ing. Oľga Štollmannová, správa tvorí prílohu zápisnice.
Rozprava poslancov:
Do rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec.

12. Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrole uznesení obecného zastupiteľstva
Správu predložila hlavná kontrolórka obce Ing. Oľga Štollmannová, správa tvorí prílohu zápisnice.
Rozprava poslancov:
Do rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec.

13. Určenie platu starostu obce
Návrh poslancom predložil zástupca starostu obce Mgr. Ján Šimiak. Uviedol, že zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest  v platnom znení ukladá v § 4 ods. 4 povinnosť obecnému zastupiteľstvu prerokovať raz ročne plat starostu, pretože plat starostu sa odvíja od počtu obyvateľov v obci k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka a priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok. Štatistický úrad SR dňa 6. marca 2012 zverejnil priemernú mzdu v národnom hospodárstve za rok 2011 vo výške 786,- €, obec Očová mala k 31. 12. 2011 2549 obyvateľov.
Na základe uvedeného navrhujem schváliť starostovi obce Očová plat od 1. januára 2012 v zmysle § 3 ods. 1 zvýšený o 25 % v zmysle § 4 ods. 2  zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení, t. j. vo výške 1946 €.
Rozprava poslancov:
Do rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec.

14. Zriadenie Centra voľného času Valaška pri ZŠ s MŠ Mateja Bela Funtíka v Očovej
Informáciu pre poslancov i prítomných občanov predniesol starosta obce Ing. Jaroslav Dominik, uviedol, že sú pripravené všetky náležitosti potrebné na podanie žiadosti na Ministerstvo školstva SR na zaradenie do siete školských zariadení.
Rozprava poslancov:
Ing. Juraj Remeselník: zaujímal sa o zameranie centra- podľa výchovno-vzdelávacieho plánu, ktorý bol poslancov predložený k nahliadnutiu


16. Informácia o príprave volieb do NR SR
Starosta obce informoval poslancov o príprave obce na voľby do NR SR dňa 10. 3. 2011. Uviedol, že v obci boli vytvorené tri volebné okrsky, dva v škole a jeden na Holcovom majeri, politické strany delegovali do okrskov svojich zástupcov, spolu 43 členov. Obec má zabezpečené všetky náležitosti potrebné pre riadny priebeh volieb v zmysle technicko-organizačného harmonogramu volieb. Upozornil prítomných, že je potrebné pred voľbou sa preukázať občianskym preukazom a že je možné nahlásiť požiadavku o prenosnú volebnú schránku.
Rozprava poslancov:
Do rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec.

17. Rôzne
A) Rómska problém
Pre množiace sa krádeže, sťažnosti občanov, fyzické útoky dáva na zváženie, či sa neotvorí otázka zriadenia občianskych hliadok, zriadenie obecnej polície, alebo zabezpečenie služieb na zabezpečenie poriadku pracovníkmi cez malé obecné služby. Uviedol, že v obci je na trvalý pobyt prihlásených cca 160 rómskych občanov, neprihlásených sa nepodarilo zrátať. Vyzval poslancov aj  prítomných, aby dali návrhy, on je pripravený urobiť všetko pre poriadok v obci.
B) Projekt „Kamerový systém“
Starosta obce informoval prítomných, že obec bola úspešná pri podaní projektu na vybudovanie monitorovacieho a kamerového systému v obci, avšak z požadovaných 38 000 € nám bolo schválených len 3000 €, z čoho sa nedá kúpiť ani základná riadiaca jednotka
C) Pripravované projekty
Ing. Pavel Holík, pracovník OS Očová informoval, že bol podaný projekt na zateplenie Kultúrneho domu Očová z Eko-fondu, pripravuje projekt na znovu postavenie posledného drevného domčeka v priestoroch dvora „Jasovho domu“ (50% z OSN a 50% z iných zdrojov) a projekt výstavbu chlebovej pece na priestoroch remeselného dvora.
D) Určenie zámeru na podanie projektu cez MAS – OZ Podpoľanie
Starosta obce informoval, že obec môže v roku 2012 vyčerpať z týchto zdrojov cca 13 000 €, je potrebné určiť, načo sa má obec zamerať pri tvorbe projektu
Rozprava poslancov:
Mgr. Ján Šimiak: k bodu D navrhol vybudovanie detského ihriska v obci
Lenka Španová: z dôvodu, že na obec už boli doručené tri žiadosti na prenájom priestorov v dome služieb, navrhla vyhlásiť ponukové konanie

18. Diskusia
Ján Lauroško, Ul. Slnečná – občan: opýtal sa, že akú právomoc budú mať občianske hliadky – monitorovať a po zistení páchania trestnej činnosti volať políciu, pretože polícia vykazuje rizikové oblasti podľa počtu výjazdov, čím viac ich bude, tým viac hliadok bude do obce chodiť
Jozef Ivanič – poslanec: navrhol možnosť spolupráce s mestskou políciou vo Zvolene, je potrebné zistiť možnosti
Ing. Ján Maľa, predseda PD Očová: upozornil, že nie potrebné ani veľa peňazí, netreba byť len ľahostajný, na družstve ukradli technológiu za cca 10 tis. €, ľudia by mali byť všímaví a nemali by sa tváriť, že sa ich to netýka. V predstavenstve družstva prerokujú finančnú pomoc obci na dofinancovanie kamerového systému.
Ján Pohorelec, Ul. J.R.Poničana - občan: navrhol zvolať cigánov, nech si určia vajdu
František Bučko, Ul. J.R.Poničana – občan: Očovania si to urobili sami sebe, predali si domy, opýtal sa, či by sa nedalo prijať VZN, aby každý nahlasoval predaj nehnuteľnosti najskôr na obecný úrad a komu to predáva
Ján Pohorelec, Ul. Športová – občan: uviedol, že kamerový systém sa dá budovať aj na etapy, ponúkol pomoc
Marcela Holíková, Ul. J.R.Poničana – občianka: nie len cigáni kradnú, chodia sem aj iní na cudzích autách
Ján Čief, Ul. ČSA – občan: navrhol osvetlenie sochy Mateja Bela Funtíka, aby sa tam nezhromažďovala mládež a nerobila výtržnosti
Jozef Ivanič – poslanec: navrhol založiť podielový fond občanov obce na kúpu neobývaných domov v obci, opravovali by sa a potom predávali
Mária Mojžišová, Ul. Sadovnícka – občianka: opýtala sa, kto za Kováčovcov platí za odpad, či nieto takého zákona, aby sa ich ľudia nebáli za bieleho dňa
Renata Guttenová, Ul. Sadovnícka – občianka: požadovala informáciu ku škole na Partizánskej ulici, či je to riešenie dotiahnuť ďalších cigánov do obce, kto im dal povolenie, ďalej sa opýtala, či je nejaký projekt na rekonštrukciu miestnych komunikácií v obci a tiež na rekonštrukciu cesty zo Zolnej (je to „štátna cesta“ v správe BBSK)
Lenka Laurošková, Ul. Slnečná – občianka: opýtala sa starostu, či by sa dal vymasírovať cigánke, že ľudia majú stále predsudky voči rómom, aj keď sú „poriadni“


19. Návrh a prijatie uznesení
Návrh na uznesenia predložil predseda návrhovej komisie Mgr. Ján Šimiak a o jednotlivých uzneseniach dal hlasovať starosta obce. Uznesenia tvoria prílohu zápisnice.

20. Záver
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

 


                                                                                               Ing. Jaroslav Dominik
                                                                                                       starosta obce

v Očovej 8. 3. 2012

Overovatelia zápisnice:

 

Lenka Španová: ...........................................

MVDr. Juraj Kubiš: ................................................

Programový rozpočet za rok 2011

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2012

Záverečný účet obce za rok 2011

Vyhodnotenie rozpočtu za rok 2011

Oznamy miestneho rozhlasu

Smútočné oznamy

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

OČOVÁ Aktuálne počasie
webygroup
ÚvodÚvodná stránka