Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia obecného zastupiteľstva a uznesenia


Aktuálny rok 2012

Zasadanie zo dňa 7.6.2012

Pozvánka na 9. zasadnutie

Starosta  obce  Očová                                                                         

 

POZVÁNKA

V zmysle § 12  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

z v o l á v a m

9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Očová

dňa 7. júna 2012 (štvrtok) o 17.00 hod. v Remeselnom dvore Očová


Program:

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Vyhodnotenie rozpočtu k 31. 3. 2012 a schválenie rozpočtového opatrenia č. 2/2012.

    Predkladateľ: Anna Hossová, ekonómka obce

    Rozprava poslancov

5. Návrh VZN č. 26/2012 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške 

    úhrad za poskytované sociálne služby v Domove seniorov Dolinka Očová

    Predkladateľ: Mgr. Miroslav Feješ, riaditeľ DS Dolinka

    Rozprava poslancov

6. Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 23/2011 o poplatkoch za služby poskytované Obcou Očová

    Predkladateľ: Anna Hossová, ekonómka obce

    Rozprava poslancov

7. Správa hlavnej kontrolórky obce o vykonaných kontrolách a kontrole uznesení OZ, plán 

    kontrolnej činnosti na II. polrok 2012 

    Predkladateľ: Ing. Oľga Štollmannová, hlavná kontrolórka obce

    Rozprava poslancov

8. Prevod nehnuteľnosti (predaj obecného pozemku) z dôvodu hodného osobitného zreteľa

    Predkladateľ: Ing. Jaroslav Dominik, starosta obce

    Rozprava poslancov

9. Informácia o verejnej obchodnej súťaži na prenájom nebytových priestorov v Dome služieb 

    Očová – schválenie prenájmu víťazovi súťaže

    Predkladateľ: Ing. Jaroslav Dominik, starosta obce

    Rozprava poslancov

10. Prerokovanie zmeny uznesenia OZ č. 242/2010

      Predkladateľ: Janka Holíková, zamestnankyňa OcÚ

      Rozprava poslancov

11. Dodatok č. 8 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu

      Predkladateľ: Ing. Jaroslav Dominik, starosta obce

      Rozprava poslancov

12. Zriadenie občianskych hliadok, resp. obecnej polície

      Predkladateľ: Ing. Jaroslav Dominik, starosta obce

      Rozprava poslancov

13. Rôzne

14. Diskusia

15. Návrh a prijatie uznesení

16. Záver                                                            


                                                                                                        Ing. Jaroslav Dominik
                                                                                                                 starosta obce

Pozvánka.pdf(49.9 kB)Pozvánka.pdf

Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 23/2011

VZN_232011- dodatok č. 2.pdf(94.4 kB)VZN_232011- dodatok č. 2.pdf

Návrh VZN č. 26/2012

VZN 262012 upravené.pdf(82.2 kB)VZN 262012 upravené.pdf

Uznesenia prijaté na 9. zasadnutí OZ

U Z N E S E N I A
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Očová
  konaného dňa 7. júna 2012


Uznesenie č. 88/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
a) b e r i e   n a    v e d o m i e
    1. určenie overovateľov  zápisnice – poslancov Obecného zastupiteľstva obce Očová
        Mgr. Máriu Luptákovú a Karola Budinského.
    2. určenie zapisovateľa –Janku Holíkovú, pracovníčku Obecného úradu v Očovej
    3. správu hlavnej kontrolórky obce Očová o vykonaných kontrolách a o kontrole uznesení 
        obecného zastupiteľstva
b) v o l í
návrhovú komisiu v zložení MVDr. Juraj Kubiš - predseda, Ing. Juraj  Remeselník, Jozef Ivanič - členovia
                                                                                                              

Uznesenie č. 89/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
s c h v a ľ u j e
a) Vyhodnotenie plnenia  a čerpania rozpočtu Obce Očová a jej zriadených organizácií
    k 31. 3. 2012
b) Rozpočtové opatrenie číslo 2/2012, ktoré upravuje príjmovú časť rozpočtu Obce Očová 
    a výdajovú časť rozpočtu o sumu 115 842,12 Eur na sumu 1 894 189,07 Eur

b e r i e   n a   v e d o m i e
a) Rozpočtové opatrenie č. 1/2012, ktorým bol upravený rozpočet o sumu 332 244,95 Eur
    v príjmovej a aj vo výdajovej časti rozpočtu zo sumy 1 446 102,00 Eur na sumu 1 778 346,95 Eur.


Uznesenie č. 90/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
s c h v a ľ u j e
VZN č. 26/2012 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby v Domove seniorov Dolinka v Očovej

 

Uznesenie č. 91/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
s c h v a ľ u j e
Dodatok č. 2 k VZN č. 23/2011 o poplatkoch za služby poskytované Obcou Očová


Uznesenie č. 92/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
s c h v a ľ u j e
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Očová na II. polrok 2012


Uznesenie č. 93/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
s c h v a ľ u j e
a) víťaza verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v Dome služieb 
    Očová Pavla Hossu, bytom Očová Ul. Jána Palárika 13
b) prenájom nebytových priestorov v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
    obcí v platnom znení a podmienok uvedených vo verejnej obchodnej súťaži pre Pavla Hossu,     bytom Očová Ul. Jána Palárika 13


Uznesenie č. 94/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
r u š í
a)  uznesenie obecného zastupiteľstva obce Očová č. 242/2010 zo dňa 18. 11. 2010
b)  uznesenie obecného zastupiteľstva obce Očová č. 20/2011 zo dňa 24. 2. 2011

 

Uznesenie č. 95/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
a) s c h v a ľ u j e
predaj obecného pozemku parcela č. KN-C 2331/3 - záhrady o výmere 448 m2 a parcela č. KN-C 2331/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 388 m2, vedených na Liste vlastníctva č. 1 – Obec Očová pre:
Annu Balážovú, bytom Očová Ul. Mateja Bela Funtíka 95/1, nar. 12. 3. 1950 v podiele 5/18
Pavla Harčára, bytom Hriňová , Krivec I č. 780, nar. 20. 6. 1972 v podiele 11/36
Miroslava Harčára, bytom Mýtna č. 383, nar. 13. 11. 1974 v podiele 11/36
Žanetu Mičkalíkovú, rod. Harčárovú, bytom Banská Bystrica, Nová Svet 4817/59, nar. 17. 2. 1978
                                                             v podiele 1/18
Jaroslava Harčára, bytom Banská Bystrica, Majerská cesta 3644/65, nar. 2. 7. 1984 v podiele 1/18
Jedná sa o prevod majetku obce – predaj obecných pozemkov podľa § 9a ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v platnom znení.
b) s ú h l a s í
s úhradou  ½ poplatku za návrh na vklad do katastra nehnuteľností za predpokladu, že druhú polovicu uhradia kupujúci


Uznesenie č. 96/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
s c h v a ľ u j e
Dodatok č. 8 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 27. 1. 2003 v znení jej dodatkov.


Uznesenie č. 97/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
s c h v a ľ u j e
cenu za predaj pozemkov na ulici Družstevnej vo výške 22,- € za m2. Jedná sa o pozemky schválené na predaj v zmysle zámeru schváleného uznesením OZ obce Očová číslo 70/2011 zo dňa 15. 12. 2011.


Uznesenie č. 98/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
d o p o r u č u j e
starostovi obce Očová zriadenie obecnej stráže

Termín: do 1 mesiaca

 

Uznesenie č. 99/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
s ú h l a s í
so zmenou umiestnenia technológie telekomunikačnej stavby na streche základnej školy pre Slovak Telekom a.s.


Uznesenie č. 100/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
u k l a d á
Obecnému úradu v Očovej prešetriť nakladanie so suchými WC umiestnenými v rodine Kováčovej na ulici SNP 145

Termín: do najbližšieho OZ                                                 Zodpovedná: Anna Hossová

 


V Očovej: 7. 6. 2012                                                                      Ing. Jaroslav Dominik
                                                                                                        starosta obce

Prehľad o hlasovaní za uznesenia prijaté na 9. zasadnutí OZ

Za uznesenie č. 88 - 100/2012 hlasovali "za" všetci prítomní poslanci - 5

(MVDr. Juraj Kubiš, Jozef Ivanič, Ing. Juraj Remeselník, Mgr. Mária Luptáková, Karol Budinský)

Prezenčná listina z 9. zasadnutia OZ

Na 9. zasadnutí OZ boli prítomní:

starosta obce: Ing. Jaroslav Dominik

poslanci OZ: Karol Budinský, Jozef Ivanič, MVDr. Juraj Kubiš, Mgr. Mária Luptáková,

                  Ing. Juraj Remeselník

členovia komisií OZ: PaedDr. Anna Sojková, Ing. Anna Nováková, Ing. Michal Storoška, PhD.

hostia: p. Jánošík - zástupca firmy Slovak Telekom a.s.

riaditelia organizácií zriadených obcou Očová: PaedDr. Anna Sojková - ZŠ Očová

                                                              PaedDr. Anna Petríková-Bambúchová - ZUŠ Očová

                                                              Mgr. Miroslav Feješ - DS Dolinka Očová

                                                              Bc. Viera Igriniová - v.z. Obecné služby Očová

zamestnanci Obce Očová: Anna Výbohová, Anna Hossová, Danka Dorotová, Svatava Trnková,

                                    Janka Holíková

občania obce: Ing. Peter Štefanický, Ing. Rudolf Šrojta, František Bučko, Bohumil Havrľa,

                    Eva Machalová, Mária Rojíková, Ing. Anan Šošovičková, Ing. Ján Šošovička,

                    Peter Melich, Miroslava Rajčoková, Ľuboslav Halama

Zápisnica z 9. zasadnutia OZ

ZÁPISNICA

z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Očová
konaného 7. 6. 2012


Prítomní: podľa prezenčnej listiny
                  (prítomných 5 poslancov)
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Vyhodnotenie rozpočtu k 31. 3. 2012 a schválenie rozpočtového opatrenia č. 2/2012.
    Rozprava poslancov
5. Návrh VZN č. 26/2012 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške 
    úhrad za poskytované sociálne služby v Domove seniorov Dolinka Očová
    Rozprava poslancov
6. Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 23/2011 o poplatkoch za služby poskytované Obcou Očová
    Rozprava poslancov
7. Správa hlavnej kontrolórky obce o vykonaných kontrolách a kontrole uznesení OZ, plán 
    kontrolnej činnosti na II. polrok 2012 
    Rozprava poslancov
8. Prevod nehnuteľnosti (predaj obecného pozemku) z dôvodu hodného osobitného zreteľa
    Rozprava poslancov
9. Informácia o verejnej obchodnej súťaži na prenájom nebytových priestorov v Dome služieb 
    Očová – schválenie prenájmu víťazovi súťaže
     Rozprava poslancov
10. Prerokovanie zmeny uznesenia OZ č. 242/2010
      Rozprava poslancov
11. Dodatok č. 8 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
      Rozprava poslancov
12. Zriadenie občianskych hliadok, resp. obecnej polície
      Rozprava poslancov
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Návrh a prijatie uznesení
16. Záver                                                            

1. Otvorenie
Rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Očová otvoril starosta obce Ing. Jaroslav Dominik, privítal poslancov OZ a ostatných prítomných.
Konštatoval, že je prítomných 5 poslancov, OZ je uznášania schopné.
Starosta obce oboznámil poslancov s programom, poslanci nemali pripomienky a doplnenia k programu a za program hlasovali za všetci prítomní poslanci – 5.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Očová  starosta obce určil Janku Holíkovú, zamestnankyňu OcU Očová a za overovateľov zápisnice poslancov OZ: Mgr. Máriu Luptákovú a Karola Budinského.

3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol poslancov OZ: MVDr. Juraja Kubiša – predseda, Jozefa Ivaniča a Ing. Juraja Remeselníka – členovia.
Keďže poslanci s návrhom súhlasili, dal hlasovať, za hlasovali všetci prítomní poslanci.
Vyzval návrhovú komisiu, aby sa ujala činnosti na príprave uznesení z  rokovania OZ.

4. Vyhodnotenie rozpočtu k 31. 3. 2012 a schválenie rozpočtového opatrenia č. 2/2012.
Vyhodnotenie rozpočtu a návrh rozpočtového opatrenia predložila ekonómka obce p. Anna Hossová. Uviedla, že vyhodnotenie rozpočtu obce k 31.3.2012 a rozpočtové opatrenie 
č. 2/2012 boli prerokované vo Finančnej  komisii, správy obecného majetku a podnikateľských aktivít dňa 23.5.2012 a tá  doporučuje OZ schváliť uvedené dokumenty
FK bolo predložené rozpočtové opatrenie č. 1/2012 a FK  ho doporučuje vziať na vedomie OZ,  pretože  toto rozpočtové  opatrenie mohol schváliť starosta obce.
Návrh rozpočtového opatrenie č. 2/2012 a vyhodnotenie rozpočtu obce Očová a jej zriadených organizácií k 31.3.2012 bolo zverejnené spôsobom v obci obvyklým a to na obecnej tabuli pred kultúrnym domom, na  obecnej tabuli v budove obecného  úradu a webovej stránke obce dňa 14.5.2012 .
K uvedeným dokumentom boli podané pripomienky na zasadnutí FK, ktoré boli zapracované.
Skutočné plnenie bežných príjmov k 31.3.2012 je v sume 365 559,07 eura, kapitálových príjmov je v sume 0,00 eur a príjmových finančných operácii je v sume 32 300,59 eura.
Skutočné čerpanie bežných výdavkov je v sume 353 223,24 eura, kapitálových výdavkov je v sume 14 009,01 eura a výdavkové  finančné operácie sú v sume 11 252,40 eura.
Celkom skutočnosť príjmov je v objeme 397 859,66 eura a výdavky sú v objeme 378 484,65 eura.
Rozpočtovým opatrením č. 1/2012 bol upravený rozpočet o sumu 332 244,95 eur v príjmovej a aj vo výdajovej časti rozpočtu zo sumy 1 446 102 eur na sumu 1 778 346,95 eur. Suma 332 244,95 eur predstavuje navýšenie príjmov o dotácie, ktoré sú prísne účelovo určené vo výdajovej časti rozpočtu a preto nie je potrebné aby toto rozpočtové opatrenie schvaľovalo OZ podľa  odst. 1 §14 zákona č. 583/2001 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 18.2.2012 bolo potrebné vykonať rozpočtové opatrenie číslo 1/2012 z dôvodu štvrťročnej uzávierky k 31.3.2012 aby sme mali vyrovnaný rozpočet, výkazy za štvrťrok sa   zasielajú na ministerstvo financií prostredníctvom daňového úradu v BB
Rozpočtovým opatrením č.2/2012 sa    upravuje rozpočet obce v príjmovej časti  a vo výdajovej časti  o sumu 115 842,12 eura zo sumy 1 778 346,95 eura  na sumu 1 894 189,07 eura a je vyrovnaný.
Rozprava poslancov: 
Do rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec.

5. Návrh VZN č. 26/2012 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške 
    úhrad za poskytované sociálne služby v Domove seniorov Dolinka Očová

Návrh VZN predložil riaditeľ Domova seniorov Dolinka v Očovej p. Mgr. Miroslav Feješ. Konštatoval, že Návrh dodatku bol prerokovaný vo finančnej komisii dňa 23. 5. 2012 a v legislatívnej komisii dňa 22. 5. 2012. Následne bol návrh prerokovaný na porade starostu obce s poslancami OZ a riaditeľom DSD dňa 28. 5. 2012. Komisie doporučujú predložený návrh poslancom OZ schváliť bez zmien.

Dôvodom prijatia tohto VZN je zmena legislatívy a to novely  zákona o sociálnych službách č. 50/2012 Z.z. ktorá ukladá obecným zastupiteľstvám najneskoršie do 30.  júna 2012 prijať nové všeobecne záväzné nariadenie. Cieľom predkladaného  VZN je, aby úhrady klientov v Domove seniorov Dolinka boli vo výške najmenej 50 % EON  sociálneho zariadenia v prepočte na počet hodín opatrovateľskej služby, odobratých sociálnych služieb. Keďže ceny služieb sú v našom sociálnom zariadení nastavené už dlhodobo v súlade so všeobecne záväznými predpismi je zvýšenie úhrad klientov podľa tejto požiadavky minimálne. V priemere vychádza zvýšenie u niektorých klientov o 0,275 Eur na deň. Priemerná cena za poskytované služby je cca  296 Eur.
Rozprava poslancov: 
Do rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec.

6. Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 23/2011 o poplatkoch za služby poskytované Obcou Očová
Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 23/2011 predložil prítomným starosta obce Ing. Jaroslav Dominik. Uviedol, že návrh dodatku bol prerokovaný vo finančnej komisii dňa 23. 5. 2012 a v legislatívnej komisii dňa 22. 5. 2012. Následne bol návrh prerokovaný na porade starostu obce s poslancami OZ dňa 28. 5. 2012. Komisie doporučujú predložený návrh poslancom OZ schváliť so zmenou, ktorú navrhla legislatívna komisia: v bode 9 písmene c) navrhuje znenie: členovia TJ a ostatných spoločenských organizácií pôsobiacich v obci sú od poplatku oslobodení. S touto zmenou súhlasili poslanci na porade dňa 28.5.2012.
Dôvodom návrhu dodatku č. 2 k VZN 23/2012 bola skutočnosť, že obec nemala určenú výšku poplatku za prenájom futbalového štadióna vrátane tribúny ako aj prenájom posilňovne. Taktiež v prípade schválenia tohto dodatku budú mať poslanci OZ možnosť rozhodnúť pri preukázaní verejného záujmu o znížení poplatkov určených v tomto VZN.
Návrh VZN bol zverejnený dňa 14. 5. 2012 na obecnej tabuli, webovej stránke obce, bol zaslaný všetkým poslancom OZ. Na obecný úrad nebol v stanovenej lehote doručený iný návrh alebo dodatok, preto doporučuje poslancom návrh schváliť. 
Ďalej starosta obce uviedol, že detská lekárka odmietla podpísať nájomnú zmluvu podľa platného VZN, kde nemôže už byť znížený nájom. Obci neoznámila, že nebude v Očovej ordinovať, až z listu z BBSK sme sa dozvedeli, že požiadala o zrušenie prevádzky v Očovej, v ktorom nám zároveň oznámili, že ak si nájdeme do priestorov nového detského lekára, pridelia mu aj obvod.
Rozprava poslancov: 
Do rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec.

7. Správa hlavnej kontrolórky obce o vykonaných kontrolách a kontrole uznesení OZ,
    plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2012 

Na úvod ospravedlnil starosta obce neprítomnosť hlavnej kontrolórky obce na rokovaní, potom poslancom predložil plán kontrolnej činnosti na II. polrok a správy o vykonaných kontrolách, ktoré boli poslancom pred rokovaním doručené od hlavnej kontrolórky a tvoria prílohu zápisnice.
Rozprava poslancov: 
Do rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec.

8. Prevod nehnuteľnosti (predaj obecného pozemku) z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Starosta obce navrhol poslancom o tomto bode nerokovať z dôvodu, že uznesenie by bolo neplatné, pretože na jeho prijatie je potrebná trojpätinová väčšina všetkých poslancov, t.j. 6 a na zasadnutí bolo prítomných len 5 poslancov. Všetci poslanci s návrhom súhlasili a o tomto bode sa nerokovalo.

9. Informácia o verejnej obchodnej súťaži na prenájom nebytových priestorov v Dome služieb Očová – schválenie prenájmu víťazovi súťaže
Starosta obce informoval prítomných, že finančná komisia na svojom zasadnutí dňa 20. 3. 2012 určila na základe uloženého uznesenia OZ priority a podmienky verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v Dome služieb Očová a doporučila obci Očová následne vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž s týmito podmienkami.
Dôvodom vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže na prenájom priestorov v dome služieb bol havarijný stav budovy, potreba dobudovania podkrovia a nedostatok finančných prostriedkov zo strany obce. Obec Očová dňa 20. 4. 2012 vyhlásila verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov a to s možnosťou prenajať si objekt A – prvé poschodie na umiestnenie prevádzky obchodných priestorov a služieb a prenájom objektu B – podkrovie na dobudovanie  na vlastné finančné náklady. Do verejnej obchodnej súťaže sa prihlásili traja záujemcovia, dvaja mali záujem len o prenájom priestorov na prvom poschodí, tretí mal záujem o všetky priestory uvedené v súťaži s tým, že na vlastné náklady dobuduje podkrovie. Výberová komisia zložená z poslancov OZ sa oboznámila zo všetkými podnikateľskými zámermi a určila za víťaza súťaže Pavla Hossu. Po schválení víťaza v obecnom zastupiteľstve bude uzatvorená nájomná zmluva v zmysle podmienok verejnej obchodnej súťaže.
Rozprava poslancov:
Do rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec.

10. Prerokovanie zmeny uznesenia OZ č. 242/2010
S návrhom poslancov oboznámil p. Janka Holíková, upresnila pre poslancov, že Obecné zastupiteľstvo dňa 18. 11. 2010 prijalo uznesenie č. 242/2010, ktorým schválilo predaj obecného pozemku parcela č. 2331/3 o výmere 448m2 a parcela č. 2331/4 o výmere 388 m2 vedených na LV obce Očová č. 1 pre Annu Balážovú, Jaroslava Harčára, Pavla Harčára a Miroslava Harčára pre riadne užívanie stavby rodinného domu. Nakoľko počas zhotovovania kúpno predajnej zmluvy umrel jeden z kupujúcich (Jaroslav Harčár), musí byť vypracovaná nová kúno-predajná zmluva s jeho dedičmi, ktorými sú jeho deti a to syn Jaroslav Harčár a dcéra Žaneta Mičkalíková, rod. Harčárová. Za pozemky bolo už riadne zaplatené v roku 2010. Uznesením č. 20/2011 bolo toto uznesenie doplnené o bod b), kde sa určilo, že vklad do katastra nehnuteľnosti bude hradiť v ½ predávajúci a v ½ kupujúci.
Z dôvodu, že uznesenie tvorí prílohu na vklad do katastra nehnuteľností, navrhujeme pôvodné uznesenia zrušiť a nahradiť ich novým uznesením z dôvodu zrozumiteľnosti.
Finančná komisia dňa 23. 5. 2012 a legislatívna komisia dňa 22. 5. 2012 sa na svojom zasadnutí oboznámila z dôvodom zmeny uznesenia. Komisie doporučujú poslancom nové uznesenie schváliť.
Rozprava poslancov:
Do rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec.

11. Dodatok č. 8 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
Dodatok č. 8 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu predložil na schválenie poslancom starosta obce Ing. Jaroslav Dominik, uviedol, že Obec Očová je jednou z 24 obcí, ktorá je združená v spoločnom obecnom úrade so sídlom vo Zvolene. Spoločný obecný úrad vykonáva pre obce najmä úlohy stavebného úradu, školského úradu a sociálnych služieb. Z dôvodu legislatívnych zmien na úseku sociálnych služieb je potrebný zápis obcí do registra poskytovateľov sociálnych služieb. Mesto Zvolen zabezpečí z radov svojich zamestnancov pre každého účastníka tejto zmluvy odborne spôsobilú osobu, ktorú bude štatutárny orgán účastníka zmluvy oprávnený poveriť zodpovednosťou za poskytovanie sociálnej služby. Z uzatvorenia tohto dodatku nevyplýva pre obec Očová povinnosť platenia (navýšenia) žiadnych finančných prostriedkov. Finančná komisia dňa 23. 5. 2012 a legislatívna komisia dňa 22. 5. 2012 sa na svojom zasadnutí oboznámili s dodatkom č. 8 k zmluve a komisie doporučujú poslancom dodatok schváliť.
Rozprava poslancov:
Do rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec.

12. Zriadenie občianskych hliadok, resp. obecnej polície
Starosta obce oboznámil prítomných o stále zhoršujúcej sa situácii v obci čo sa týka krádeží obecného majetku, vykrádania rodinných domov, porušovania VZN o verejnom poriadku ap.
Na zriadenie obecnej polície má obec nedostatok finančných prostriedkov, preto obec navrhuje zriadiť tzv. občianske hliadky, resp. Obecnej stráže. Prečítal návrh štatútu stráže.
Rozprava poslancov:
Ing. Juraj Remeselník: navrhol názov Obecná hliadka, treba osloviť profesionálnych policajtov, ktorí majú v obci trvalý pobyt (je ich 9), tí majú aj zbrane, aby sa stali členmi hliadok, členovia hliadok by mali mať nejaké označenie, napr. na rukých pásky, on sa sám prihlási za člena.

13. Rôzne
Starosta obce oboznámil prítomných o žiadosti firmy Teledat na zmenu umiestnenia antény Slovak Telekomu na streche základnej školy z dôvodu, že komín je nevyhovujúci z dôvodu zlého technického stavu. Privítal zástupcu firmy Slovak Telekom p. Jánošíka, ktorý prítomným vysvetlil podrobnejšie dôvod žiadosti. Uviedol, že na základe požiadaviek zákazníkov je už 3 roky snaha pokryť signálom Očovú.  Starosta obce uviedol, že jedným z riešení by bolo vypovedanie nájmu prevádzkovateľom internetových služieb, ktorí majú tiež antény na streche školy a nemajú stavebné povolenie a na ich miesto by sa umiestnila anténa Slovak Telekomu, je tam však výpovedná lehota 9 mesiacov.
Rozprava poslancov:
Ing. Juraj Remeselník: navrhol zvolať jednanie firmy Orange a Slovak Telekom, aby si vybudovali  spoločný nosič antén
Mgr. Mária Luptáková: opýtala sa na váhu antény (200 kg)
Diskusia občanov:
Starosta obce otvoril z dôvodu, aby mohol zástupca Slovak Telekomu rokovanie opustiť, diskusiu občanov:
Peter Melich, Ul. Družstevná: v obci býva 15 rokov, stále je tu zlý mobilný sigmál T-comu, prečo nechcú počkať 9 mesiacov
Bohumil Havrľa, Ul. Partizánska: opýtal sa, či by nebola výhodnejšie postaviť jeden stožiar spolu s Orange, alebo umiestniť anténu na iné nehnuteľnosti v obci

V tomto bode starosta obce ďalej informoval o
- petícii občanov na protipovodňové výkopy za rodinnými domami na ulici Mieru, ako protiklad uviedol žiadosť občanov z ulice Mieru na vykopanie rigolu za ich rodinnými domami
- žiadosti Jána Botta z Dolnej Mičinej, ktorý ponúka obci bezplatný zber, prepravu a zhodnotenie odpadu – šatstva a to rozmiestnením kontajnerov na šatstvo a to bezplatne
- žiadosti firmy Army Training na branný pretek, ktorý sa mal konať počas OFH v Kalinoviac, vyzval ich na preloženie termínu
- Podpolianskych slávnostiach v Detve, kde obec Očová dostala priestor na prezentáciu, FS Očovan vystúpi v ½ hod. programe, obec bude mať počas 3 dní stálu expozíciu s tradičnými jedlami (baranina, geršňa)
- výstavbe chlebovej pece, na ktorú FZ Očovan získalo finančné prostriedky z fondov SPP a Emed
- žiadosti obce o zaradenie Centra voľného času do siete škôl, chýba nám súhlas VUC, aby CVČ mohli navštevovať aj žiaci nad 15 rokov
Rozprava poslancov: Do rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec

14. Diskusia
MVDr. Juraj Kubiš, poslanec OZ: na stretnutí s cigánmi ho obvinil jeden z rodiny Kováčovcov, že sa obohatil na drevených záchodoch, 3 záchody sa kúpili, dali sa do ich rodiny, preto žiada zriadiť nejakú komisiu na prešetrenie, čo sa s nimi stalo, stáli cca 9 tis. Sk jeden, ak už nie sú, tak vymáhať škodu exekúciou. Ďalej navrhol prehodnotiť cenu na predaj pozemkov na ulici Družstevnej podľa znaleckého posudku okolo 21 €.
Ing. Juraj Remeselník, poslanec OZ: je prístupný kompromisu pri určení ceny za pozemky, ale zo strany členky finančnej komisie bol návrh, že sú ochotní dať okolo 550 € za 18 m2
Ing. Jaroslav Dominik, starosta obce: uviedol, že splní rozhodnutie poslancov
Ing. Ján Šošovička, Ul. Družstevná, občan: uviedol, že oni to kosia, starajú sa o to, doteraz z toho nič nemali, teraz niečo chcú, tak nech kľudne poslanci schvália cenu aj 47 €
Jozef Ivanič, poslanec OZ: navrhuje prijať uznesenie o zmene ceny na 22 € za m2
Ing. Michal Storoška, PhD., člen finančnej komisie OZ: poznamenal, aby poslanci zvážili cenu, lebo to môže byť dvojsečná zbraň by vykupovaní pozemkov obcou
Ing. Anna Šošovičková, Ul. Družstevná, občianka: opýtala sa, či bola rekonštrukcia miestneho rozhlasu vykonávaná z finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu alebo z obecného rozpočtu, či boli využité účelne, ďalej namietala, aby sa nebudovala nová tržnica, pretože sa tam zgrupujú asociáli a oni potom nemôžu v noci spať, čo preto starosta robí, aby tam nebol hluk. Ďalej vyzvala poslancov, aby si nedali starostom vymývať mozgy,  lebo boli volení občanmi, tak aby počúvali ich názory a nie rozhodnutia starostu.
Mgr. Silvia Kopáčiková, Ul. ČSA, občianka: navrhla, či by nebolo možné na obecnom úrade zapisovať požiadavky na vyťahovanie žúmp, aby sa doprava rozpočítavala medzi viacerých odberateľov, pretože je to najväčšia položka na faktúre
Ing. Ľuboslav Halama, Ul. Štefana Pilárika, občan: poprosil poslancov, aby ešte zvážili prenájom antén na streche školy, hlavne internet, pretože aj on má Net-space
Miroslava Rajčoková, Ul. Komenského, občianka: uviedla, že protipovodňové rigoly za rodinnými domami na ulici Mieru majú zmysel, obyvatelia rodinných domov v dolnej časti ulice Mieru už zbadali zlepšenie situácie
Bohumil Havrľa, Ul. Partizánska, občan: opýtal, či má odísť aj obvodná lekárka z obce – nie
Ing. Rudolf Šrojta, Ul. ČSA, občan: na webovej stránke chýbajú zápisy z komisií
Ing. Michal Storoška, PhD., člen finančnej komisie OZ: konštatoval, že súčasná vláda presadzuje trend rušenia CVČ

15. Návrh a prijatie uznesení
Návrh na uznesenia predložil predseda návrhovej komisie MVDr. Juraj Kubiš a o jednotlivých uzneseniach dal hlasovať starosta obce. Uznesenia tvoria prílohu zápisnice.

16. Záver
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

 


                                                                                                   Ing. Jaroslav Dominik
                                                                                                         starosta obce

v Očovej 7. 6. 2012

 

Overovatelia zápisnice:

Lenka Španová: ...........................................

MVDr. Juraj Kubiš: ................................................

ZÁPISNICA.pdf(57 kB)ZÁPISNICA.pdf

Vyhodnotenie rozpočtu k 31.3.2012

rozpočet k 31.3.2012.pdf(114.3 kB)rozpočet k 31.3.2012.pdf
Príjmy Obec k 31.3.12.pdf(43.6 kB)Príjmy Obec k 31.3.12.pdf
prijmy OS k 31.3.12.pdf(206.1 kB)prijmy OS k 31.3.12.pdf
prijmy ZS k 31.3.12.pdf(264.3 kB)prijmy ZS k 31.3.12.pdf
Prijmy ZUS k 31.3.12.pdf(228.2 kB)Prijmy ZUS k 31.3.12.pdf
R.opatrenie č.2-12.pdf(111.3 kB)R.opatrenie č.2-12.pdf
Výdavky Obec k 31.3.12.pdf(46.9 kB)Výdavky Obec k 31.3.12.pdf
vydavky OS k 31.3.12.pdf(247.5 kB)vydavky OS k 31.3.12.pdf
vydavky ZS k 31.3.12.pdf(419 kB)vydavky ZS k 31.3.12.pdf
vydavky ZUS k 31.3.12.pdf(234.6 kB)vydavky ZUS k 31.3.12.pdf
prijmy DSD k 31.3.12.pdf(130.8 kB)prijmy DSD k 31.3.12.pdf
vydavky DSD K 31.3.2012.pdf(124.1 kB)vydavky DSD K 31.3.2012.pdf
R.opatrenie č.1-12.pdf(101.9 kB)R.opatrenie č.1-12.pdf

Oznamy miestneho rozhlasu

Smútočné oznamy

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

OČOVÁ Aktuálne počasie
webygroup
ÚvodÚvodná stránka