Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia obecného zastupiteľstva a uznesenia


Aktuálny rok 2012

Zasadanie zo dňa 4.9.2012

Pozvánka na 10. zasadnutie OZ

Starosta  obce  Očová                                                                         

 

 

POZVÁNKA

 

V zmysle § 12  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
z v o l á v a m
10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Očová
dňa 4. septembra 2012 (utorok) o 18.00 hod. v Remeselnom dvore Očová


Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Vyhodnotenie rozpočtu k 30. 6. 2012 a schválenie rozpočtového opatrenia č. 3/2012.
    Predkladateľ: Bc. Lenka Španová, predseníčka finančnej komisie OZ
    Rozprava poslancov
5. Návrh  dodatku č. 1 k VZN č. 1/2009 – Trhový poriadok 
    Predkladateľ: Svatava Trnková, pracovníčka Obce Očová
    Rozprava poslancov
6. Správa hlavnej kontrolórky obce o vykonaných kontrolách a kontrole uznesení OZ 
    Predkladateľ: Ing. Oľga Štollmannová, hlavná kontrolórka obce
    Rozprava poslancov
7. Prevod nehnuteľnosti (predaj obecného pozemku) z dôvodu hodného osobitného zreteľa
    Predkladateľ: Ing. Jaroslav Dominik, starosta obce
    Rozprava poslancov
8. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v Dome
    smútku Očová a schválenie prenájmu víťazovi súťaže
     Predkladateľ: Ing. Jaroslav Dominik, starosta obce
     Rozprava poslancov
9. Prehodnotenie nájomných zmlúv v Remeselnom dvore Očová
    Predkladateľ: Ing. Jaroslav Dominik, starosta obce
    Rozprava poslancov
10. Neoprávnené užívanie obecného pozemku „čiernou stavbou“
      Predkladateľ: Ing. Jaroslav Dominik
      Rozprava poslancov
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Návrh a prijatie uznesení
14. Záver                                                  

         
                                                                                                       Ing. Jaroslav Dominik
                                                                                                              starosta obce

Pozvánka.pdf(138.9 kB)Pozvánka.pdf

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2009 Trhový poriadok

NÁVRH VZN 12009.pdf(22.3 kB)NÁVRH VZN 12009.pdf

Uznesenia prijaté na 10. zasadnutí OZ

 

OBEC OČOVÁ

 

U Z N E S E N I A
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Očová
  konaného dňa 4. septembra 2012

Uznesenie č. 101/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
a) b e r i e   n a    v e d o m i e
    1. určenie overovateľov  zápisnice – poslancov Obecného zastupiteľstva obce Očová
        Jozef Ivanič a Ing. Ján Pivoluska, CSc.
    2. určenie zapisovateľa –Janku Holíkovú, pracovníčku Obecného úradu v Očovej
    3. správu hlavnej kontrolórky obce Očová o vykonaných kontrolách a o kontrole uznesení 
        obecného zastupiteľstva
b) v o l í
návrhovú komisiu v zložení Mgr. Ján Šimiak - predseda, Bc. Lenka Španová, Mgr. Mária Luptáková - členovia

                    

Uznesenie č. 102/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
s c h v a ľ u j e
a) Vyhodnotenie plnenia  a čerpania rozpočtu Obce Očová a jej zriadených organizácií
    k 30. 6. 2012
b) Rozpočtové opatrenie číslo 3/2012, ktoré upravuje príjmovú časť rozpočtu a výdajovú časť 
     rozpočtu Obce Očová o sumu 23 252,54 Eur na sumu 1 917 441,61 Eur

 

Uznesenie č. 103/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
s c h v a ľ u j e
dodatok č. 1 k VZN č. 1/2009 – Trhový poriadok.

 

Uznesenie č. 104/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
a)  s c h v a ľ u j e
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov prevod nehnuteľností – obecných pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, pretože pozemky sú zastavané mobilnými plechovými garážami, vlastníci sa o pozemky riadne starajú a nie sú už vhodné na iné využitie pre žiadateľov:

a) parcela KN-C č. 2204/50 – zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Očová, o výmere 18 m2 pre 
    Mgr. Jána Vargu, bytom Očová Ul. Družstevná 850/8, nar. 19. 6. 1954 a manž. Vieru
    Vargovú rod. Bukovanovú, bytom Očová Ul. Družstevná 850/8,  nar. 3. 4. 1957  za cenu 
    396,- Eur
b) parcela KN-C č. 2204/51 – zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Očová, o výmere 18 m2 pre
    Jozefa Kubinca, bytom Očová Ul. Družstevná 849/6, nar. 6. 4. 1970 a manž. Marianu 
    Kubincovú rod. Francistyovú, bytom Očová Ul. Družstevná 849/6, nar. 2. 6. 1964 za cenu 
    396,- Eur
c) parcela KN-C č. 2204/52 – zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Očová, o výmere 18 m2 pre
    Jaroslava Pálfiho, bytom Očová Ul. Družstevná 847/2, nar. 26. 4. 1976 a manž. Jozefínu
    Pálfiovú rod. Procovú, bytom Očová Ul. Družstevná 847/2, nar. 6. 5. 1977 za cenu 396,- Eur
d) parcela KN-C 2204/53 – zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Očová, o výmere 18 m2 pre
    Ing. Jána Šošovičku, bytom Očová Ul. Družstevná 848/4, nar. 29. 11. 1955 a manž. Ing. 
    Annu Šošovičkovú, rod. Ondreíčkovú, bytom Banská Bystrica Ul. Horná 87,nar. 13. 5.
    1956 za cenu 396,- Eur
e) parcela KN-C č. 2204/54 – zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Očová, o výmere 18 m2 pre
    Milana Šumného, bytom Očová Ul. Družstevná 850/8, nar. 17. 4. 1964 a manž. Máriu
    Šumnú, rod. Žiakovú, bytom Očová Ul. Družstevná 850/8, nar. 4. 7. 1966 za cenu 396,- Eur
f) parcela KN-C č. 2204/55 – zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Očová, o výmere 18 m2 pre
    Miroslava Malčeka, bytom Očová Ul. Družstevná 849/6, nar. 21. 11. 1966 a manž. Janu
    Malčekovú, rod. Badinkovú, bytom Očová Ul. Družstevná 849/6, nar. 24. 11. 1972 za cenu 
    396,- Eur
g) parcela KN-C č. 2204/56 – zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Očová, o výmere 18 m2 pre
    Jána Badinku, bytom Očová Ul. Družstevná 848/4, nar. 18. 2. 1970 a manž. Annu
    Badinkovú, rod. Ridzoňovú, bytom Očová Ul. Družstevná 848/4, nar. 9. 7. 1978 za cenu
    396,- Eur
h) parcela KN-C č. 2204/57 – zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Očová, o výmere 18 m2 pre
    Jána Machalu, bytom Očová Ul. Družstevná 847/2, nar. 7. 5. 1966 a manž. Evu Machalovú,
    rod. Kaderkovú, bytom Očová Ul. Družstevná 847/2, nar. 16. 10. 1967 za cenu 396,- Eur
i) parcela KN-C č. 2204/58 – zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Očová, o výmere 18 m2 pre
   Juraja Nováka, bytom Očová Ul. Družstevná 850/8, nar. 25. 6. 1960 a manž. Ing. Annu
   Novákovú, rod. Veličovú, bytom Očová Ul. Družstevná 850/8, nar. 19. 11. 1966 za cenu 
   396,- Eur
j) parcela KN-C č. 2204/59 – zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Očová, o výmere 18 m2 pre
   Antona Rojíka, bytom Očová Ul. Družstevná 849/6, nar. 21. 3. 1966 a manž. Máriu
   Rojíkovú, rod. Trebuľovú, bytom Očová Ul. Družstevná 849/6, nar. 18. 6. 1969 za cenu 
   396,- Eur
k) parcela KN-C č. 2204/60 – zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Očová, o výmere 18 m2 pre
    Juraja Stenu, bytom Očová Ul. Družstevná 850/8, nar. 10. 2. 1947 a manž. Máriu Stenovú,
    rod. Peknušiakovú, bytom Očová Ul. Družstevná 850/8, nar. 3. 7. 1949 za cenu 396,- Eur

Poplatok za návrh na vklad do Katastra nehnuteľností uhradia kupujúci.

b) s ú h l a s í
s uzatvorením kúpno-predajnej zmluvy za predpokladu, že sa v nej kupujúci zaviažu súhlasom
pre Obec Očová na vstup na pozemky na dobu do vybudovania centrálnej kanalizácie v obci v prípade poruchy kanalizačnej rúry, ktorá vedie cez predávané pozemky

Hlasovanie: Za hlasovalo 8 poslancov (všetci prítomní) z celkového počtu 9 poslancov
                    Proti: 0


Uznesenie č. 105/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
s c h v a ľ u j e
a) víťaza verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v Dome smútku 
    Očová: Ján Hanuska – Pohrebníctvo, Kuzmányho nábrežie 32, Zvolen
b) prenájom nebytových priestorov v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
    obcí v platnom znení a podmienok uvedených vo verejnej obchodnej súťaži pre Jána Hanusku – 
    Pohrebníctvo, Kuzmányho nábrežie 32, Zvolen

                                                                                             
Uznesenie č. 106/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
s c h v a ľ u j e
vyčleniť čiastku 3200 € na dokončenie malej vodnej elektrárne v Remeselnom dvore Očová, ktorá sa po schválení záverečnej správy vráti späť do rozpočtu obce

 

Uznesenie č. 107/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
s c h v a ľ u j e
zníženie nájmu vo verejnom záujme pre futbalový turnaj Technickej univerzity vo Zvolene vo výške 50 % z celkovej sumy.

 

Uznesenie č. 108/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
u k l a d á
Obecnému úradu v Očovej
zorganizovať stretnutie poslancov s MUDr. Jankou Fekiačovou za účasti starostu obce a riaditeľa Domova seniorov Dolinka Očová

zodpovedná: Janka Holíková                                                                   termín: do 15. 9. 2012

 


v Očovej 4. 9. 2012                                                                          Ing. Jaroslav Dominik
                                                                                                            starosta obce

Uznesenie na stránku.pdf(60.4 kB)Uznesenie na stránku.pdf

Prehľad o hlasovaní poslancov

Na 10. zasadnutí OZ boli prijaté uznesenia číslo 101/2012 až 108/2012.

Za všetky uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci - 8 (Mgr. Ján Šimiak, Ing. Ján Pivoluska,

Ing. Juraj Remeselník, Karol Budinský, Lenka Španová, RSDr. Ondrej Chabada, Jozef Ivanič a

Mgr. Mária Luptáková) jednohlasne "za".

Prezenčná listina z 10. zasadnutia OZ

Na 10. zasadnutí OZ boli prítomní:

starosta obce: Ing. Jaroslav Dominik

poslanci OZ: Karol Budinský, RSDr. Ondrej Chabada, Jozef Ivanič, Mgr. Mária Luptáková,

                 Ing. Ján Pivoluska, CSc., Ing. Juraj Remeselník, Mgr. Ján Šimiak, Bc. Lenka Španová

hlavná kontrolórka obce: Ing. Oľga Štollmannová

riaditelia organizácií zriadených obcou: ZŠ s MŠ Očová - PaedDr. Anna Sojková

                                                    ZUŠ Očová - PaedDr. Anna Petríková Bambúchová

zamestnanci obce: OcÚ - Anna Výbová, Danka Dorotová, Svatava Trnková, Janka Holíková

                          Obecné služby - Bc. Viera Igriniová, Ing. Pavel Holík, Ján Pohorelec

členovia komisií OZ: Ing. Anna Nováková

občania obce: Ing. Anna Kulichová, Ing. Štefan Hybský, Zdenko Černák, Anna Pohorelcová,

                    Anan Bažíková, Dr. Anna Pivolusková, Eva Machalová, Zuzana Ľuptáková, Ľubomír

                    Lupták, Juraj Holík, Martin Fekiač, Miroslava Rajčoková, Silvia Kouřilová, Zuzana Domová

                    Rudolf Halaj, Peter Orosz, František Bučko, Viera Skokanová, Ing. Ľuboslav Halama

Zápisnica z 10. zasadnutia OZ

ZÁPISNICA

z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Očová
konaného 4. 9. 2012


Prítomní: podľa prezenčnej listiny
                  (prítomných 8 poslancov)
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Vyhodnotenie rozpočtu k 30. 6. 2012 a schválenie rozpočtového opatrenia č. 3/2012.
    Rozprava poslancov
5. Návrh  dodatku č. 1 k VZN č. 1/2009 – Trhový poriadok 
    Rozprava poslancov
6. Správa hlavnej kontrolórky obce o vykonaných kontrolách a kontrole uznesení OZ 
    Rozprava poslancov
7. Prevod nehnuteľnosti (predaj obecného pozemku) z dôvodu hodného osobitného zreteľa
    Rozprava poslancov
8. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v Dome
    smútku Očová a schválenie prenájmu víťazovi súťaže
     Rozprava poslancov
9. Prehodnotenie nájomných zmlúv v Remeselnom dvore Očová
    Rozprava poslancov
10. Neoprávnené užívanie obecného pozemku „čiernou stavbou“
      Rozprava poslancov
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Návrh a prijatie uznesení
14. Záver                                                  

1. Otvorenie
Rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Očová otvoril starosta obce Ing. Jaroslav Dominik, privítal poslancov OZ a ostatných prítomných.
Konštatoval, že je prítomných 8 poslancov, OZ je uznášania schopné.
Starosta obce oboznámil poslancov s programom a opýtal sa, či má niekto s poslancov návrh na zmenu alebo doplnenie programu. Mgr. Ján Šimiak navrhol z rokovania vypustiť bol č. 9 – prehodnotenie nájomných zmlúv v Remeselnom dvore Očová a nahradiť ho prerokovaním dofinancovania malej vodnej elektrárne v Remeselnom dvore Očová. Starosta obce dal o tom návrhu hlasovať. Všetci prítomní poslanci (8) boli za.
Potom dal starosta hlasovať za program ako celok, všetci poslanci (8) boli za.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Očová  starosta obce určil Janku Holíkovú, zamestnankyňu OcU Očová a za overovateľov zápisnice poslancov OZ: Jozefa Ivaniča a Ing. Jána Pivolusku CSc.


3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol poslancov OZ: Mgr. Jána Šimiaka – predseda, Mgr. Máriu Luptákovú a Bc. Lenku Španovú – členovia.
Keďže poslanci s návrhom súhlasili, dal hlasovať, za hlasovali všetci prítomní poslanci (8).
Vyzval návrhovú komisiu, aby sa ujala činnosti na príprave uznesení z  rokovania OZ.

4. Vyhodnotenie rozpočtu k 30. 6. 2012 a schválenie rozpočtového opatrenia č. 3/2012.
Vyhodnotenie rozpočtu a návrh rozpočtového opatrenia predložila predsedníčka finančnej komisie OZ Bc. Lenka Španová. Uviedla, že vyhodnotenie rozpočtu obce k 30.6.2012 a rozpočtové opatrenie č. 3/2012 boli zaslané členom Finančnej  komisii, správy obecného majetku a podnikateľských aktivít dňa 23.8.2012 mailom. Z ich strany neboli podané žiadne námietky a pripomienky.
Návrh rozpočtového opatrenie č. 3/2012 a vyhodnotenie programového rozpočtu obce Očová a jej zriadených organizácií k 30.6.2012 bolo zverejnené spôsobom v obci obvyklým a to na obecnej tabuli pred kultúrnym domom, na  obecnej tabuli v budove obecného  úradu a webovej stránke obce dňa  20.8.2012 . K uvedeným dokumentom neboli podané žiadne  pripomienky.
Skutočné plnenie bežných príjmov k 30.6.2012 je v sume 775 069,98 eura, kapitálových príjmov je v sume 7 900,00 eur a príjmových finančných operácii je v sume 170 423,59 eura.
Skutočné čerpanie bežných výdavkov je v sume 613 215,71 eura, kapitálových výdavkov je v sume 155 810,23 eura a výdavkové  finančné operácie sú v sume 22 504,80 eura.
Celkom skutočnosť príjmov je v objeme 953 394,03 eura a výdavky sú v objeme 791 530,74 eura. Rozpočtovým opatrením č.3/2012 sa    upravuje rozpočet obce v príjmovej časti  a vo výdajovej časti  o sumu 23 252,54 eura zo sumy 1 894 189,07  eura  na sumu 1 917 441,61 aura a je vyrovnaný.

Rozprava poslancov: 
Do rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec.

5. Návrh  dodatku č. 1 k VZN č. 1/2009 – Trhový poriadok 
Návrh dodatku predložila poslancom pracovníčka obce p. Svatava Trnková, ktorá je zároveň správcom trhoviska, uviedla, že potreba doplnenia Trhového poriadku vznikla z dôvodu rozšírenia trhových miest a to konkrétne na Holcovom majeri, aby predajcovia mohli tovar priamo predávať aj občanom Holcovho majera na verejnom priestranstve medzi predajňou Jednoty a klubovne.
Návrh dodatku bol zverejnený na obecnej tabuli a na webovej stránke obce dňa 17. 8. 2012. V zákonom stanovenej lehote neboli na Obecný úrad v Očovej doručené žiadne pripomienky, zmeny a návrhy, preto doporučujem poslancom schváliť návrh dodatku tak, ako im bol predložený.

Rozprava poslancov: 
Do rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec.

6. Správa hlavnej kontrolórky obce o vykonaných kontrolách a kontrole uznesení OZ 
Správy predložila hlavná kontrolórka obce p. Ing. Oľga Štollmannová. Uviedla, že boli vopred zaslané všetkým poslancom e-mailovou poštou. Správy tvoria prílohu zápisnice.

Rozprava poslancov: 
Do rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec.

7. Prevod nehnuteľnosti (predaj obecného pozemku) z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Návrh predaja nehnuteľnosti predložil starosta obce Ing. Jaroslav Dominik. Na úvod poslancom uviedol, že zámer predaja obecných pozemkov bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Očová uznesením č. 70/2011 zo dňa 15. 12. 2011. Obec Očová po predložený geometrického plánu, ktorý dali vypracovať žiadatelia, dala vypracovať znalecký posudok.  Obec v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) o majetku obcí v platnom znení zverejnila zámer predaja obecného pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa dňa 14. 5. 2012 na obecnej tabuli a na internetovej stránke obce. Na 9. zasadnutí OZ dňa 7. 6. 2012 nebola prítomná trojpätinová väčšina všetkých poslancov, preto nebolo možné schváliť prevod obecného majetku. Poslanci na tomto zasadnutí uznesením číslo 97/2012 určili cenu 22 € za m2.
Doplnil, že v uznesení bude doplnená podmienka pre kupujúcich, že v kúpnej zmluve uvedú súhlas pre Obec Očová so vstupom na pozemok v prípade poruchy na kanalizačnej rúre, ktorá vedie cez predávané pozemky.

Rozprava poslancov: 
Ing. Ján Pivoluska, CSc. sa opýtal, či už bola konzultovaná kúpna zmluva s právnikom – zatiaľ nie, pretože táto môže byť uzatvorená až po schválení predaja v OZ
Do rozpravy sa už neprihlásil žiadny poslanec, starosta rozpravu k tomuto bodu uzavrel.

8. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v Dome
    smútku Očová a schválenie prenájmu víťazovi súťaže

Starosta obce oboznámil poslancov, že z dôvodu nevyužitých priestorov v dome smútku Očová, vlastník nebytových priestorov – Obec Očová vyhlásila v zmysle zákona o majetku obcí verejnú obchodnú súťaž na ich prenájom. Do stanoveného termínu – 8. 8. 2012 bola obci doručená jedna ponuka od Pohrebníctva Ján Hanuska Zvolen. Obálka zostala zalepená, bude otvorená až dnes pred všetkými prítomnými poslancami a budú preskúmané všetky náležitosti ponuky. V prípade splnenia podmienok verejnej obchodnej súťaže navrhujem poslancom schváliť víťaza súťaže.
Následne otvoril obálku a prekontroloval jej obsah a nahlas prečítal všetky náležitosti. Konštatoval, že boli splnené všetky podmienky určené vo verejno obchodnej súťaži. Tiež vyzval poslancov, aby určili cenu prenájmu, ktorá je podľa platného VZN 10 € za m2. Poslanci s touto cenou súhlasili a netrvali na jej navýšení.

Rozprava poslancov:
Ing. Ján Pivoluska, CSc. – uviedol, že je to hlavne služba pre občanov
RSDr. Ondrej Pivoluska – navrhol, aby miestnosť slúžila všetkým pohrebným službám
Ján Pohorelec, správca Domu smútku Očová – uviedol, že to nie je možné, pretože je to miestnosť na odkladanie náradia , aby si ho stále nemuseli nosiť a požiadavka od iných pohrebných služieb ani nebola
Do rozpravy sa už neprihlásil žiadny poslanec, starosta rozpravu k tomuto bodu uzavrel.

9. Dofinancovanie Malej vodnej elektrárne v Remeselnom dvore Očová
Požiadavku predložil Ing. Pavel Holík, zástupca OZ Listy, ktorá je garantom výstavby MVE, uviedol, že na dobudovanie je potrebných cca 3200 €, ktoré sa však obci vrátia po zaslaní záverečnej správy ešte do konca roka 2012. 3200 € predstavuje 10% celkovej ceny stavby.

Rozprava poslancov: 
Do rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec.


10. Neoprávnené užívanie obecného pozemku „čiernou stavbou“
K tomuto bodu starosta obce Ing. Jaroslav Dominik uviedol, že na parcele KN-C 2372 rodiny Kováčovcov, Ul. SNP 145, vybudovali oplotenie priečelia rodinného domu bez ohlásenia drobnej stavby, čím porušili ustanovenia stavebného zákona (50/1976 Zb.) Pozemok, ktorý bol oplotený, je vo vlastníctve Obce Očová. Stavebníci nepožiadali o kúpu ani prenájom pozemku. V prípade zlegalizovania stavby je obec povinná ohlásiť orgánom štátneho stavebného dozoru, že bola vybudovaná drobná stavba bez ohlásenia. Pri stavebnom konaní sa bude vyžadovať od stavebníkov vytýčovací projekt, resp. geometrický plán a dokladovanie vlastníctva majetku alebo iného vzťahu k pozemku napr. dlhodobý prenájom. Ak obec nebude trvať na odstránení stavby, budú musieť požiadať o kúpu alebo prenájom v zmysle zákona o majetku obcí a bude musieť byť vyhlásená verejná obchodná súťaž. Je však aj možnosť, že rozhodnete, že je to hodné osobitného zreteľa, nakoľko pozemok susedí s ich rodinným domom ako vstup do domu a nie je možné predať ho nikomu inému. Je však otázne, či budú mať financie na uhradenie geometrického plánu a na úhradu za pozemok.

Rozprava poslancov:
Ing. Juraj Remeselník: treba im to dať do nájmu
Do rozpravy sa už neprihlásil žiadny poslanec, starosta rozpravu k tomuto bodu uzavrel.

11. Rôzne
Starosta obce Ing. Jaroslav Dominik informoval poslancov a prítomných občanov o:

Plán opráv a stavieb v obci Očová – bol rozdaný poslancom a všetkým prítomným, prosí ich, aby v ňom vyznačili dôležitosť poradia, podľa toho bude obec postupovať v opravách, lebo na všetko nie sú peniaze. Starosta obce podrobne ku každému bodu (54) vysvetlil, čo ktorá oprava alebo stavba predstavuje.
Rozprava poslancov:
Jozef Ivanič – požiadal, aby za  prioritu označili garáž pre požiarne auto, pretože nemá kde v zime garážovať
RSDr. Ondrej Chabada – kvituje plán, už tu mal byť dávno, treba čím skôr robiť odvodnenie Bočiny, mali by prísť aj z Povodia Hrona k Bučkovi, na miestnu komunikáciu k Debnárovi treba spomaľovač
Mgr. Mária Luptáková – uviedla, že máme základnú aj materskú školu po rekonštrukcii, je však potrebné odvodnenie základov
Ing. Juraj Remeselník – vyzval poslancov, aby do konca týždňa (7.9.2012) odovzdali doplnený plán odovzdali na obecný úrad

Žiadosť o prenájom „Jasovho domu“ – informoval o žiadosti p. Zdenka Černáka o prenájmu tejto nehnuteľnosti na zriadenie prevádzky regionálnej reštaurácie, pán Černák uviedol, že je kuchár a chcel by tam ponúkať tradičné jedlá, využiť aj priestor s dvorom na grilovanie, na menšie rodinné oslavy ap.
Rozprava poslancov:
Ing. Juraj Remeselník: opýtal sa, či vie v akom je to stave – nevie
RSDr. Ondrej Chabada: opýtal sa, čo robí – slobodný umelec a v zahraničí šéfkuchár

Žiadosť MUDr. Fekiačovej na vymaľovanie ordinácie – žiadosť bola odstúpená prenajímateľovi priestorov DS Dolinka, poslanci sa dohodli na poslaneckom prieskume

Žiadosť Slovak Telekom na zmenu trasy a osadenie optického kábla – došlo by k prekopaniu MK aj nového chodníka pri pošte – nebude súhlasiť

Žiadosť Technickej univerzity na zníženie poplatku za prenájom futbalového štadiónu – navrhujem poslancom poplatok znížiť v zmysle platného VZN

Protestný pochod OZ Kovo pri PPS Group a.s. Detva proti ťažbe zlata – informoval, že sa bude konať 5. 9. 2012 o 15.15 v Detve

Uznesenie č. 100/2012 – správa – starosta prečítal správu vyplývajúcu s uloženého uznesenia, kde poslanec dr. Kubiš žiadal prešetriť naloženie so suchými WC v rodine Kováčovcov, správa tvorí prílohu zápisnice

Vodovod Dvoriská – starosta obce informoval poslancov o novoobjavenom vodovode v lokalite Dvoriská, kde sa ide stavať nový rodinný dom (p. Bielik), ktorý bol vybudovaný niekedy v 70-tych rokoch a ktorý nikomu nepatrí (Veolia ani Obec Očová) ho nemá v majetku.

Občianske hliadky – krádeže sa stále množia a do občianskych hliadok sa občania nehlásia, preto opätovne starosta vyzval občanov, aby sa do nich prihlásili

Odškodnenie občanov postihnutými povodňami dňa 4. 7. 2012 – starosta obce navrhol poslancom, aby schválili aspoň symbolické odškodné pre občanov, ktorí boli najviac postihnutí povodňou dňa 4.7.2012

12. Diskusia
Jozef Ivanič, poslanec OZ : vyzval občanov, aby sa zúčastnili protestného pochodu v Detve proti ťažbe zlata na Bielom vrchu
Ďalej sa opýtal, či je potrebný súhlas na výrub stromov všetkých vlastníkov bytov na ulici Družstevnej, keď sú vlastníkmi pozemku a chcú vyrúbať tromi len pri jednej bytovke – áno, zákon neumožňuje výnimku
Ing. Ján Pivoluska, CSc., poslanec OZ: opýtal sa, či je niečo nové s detskou lekárkou – nie, zatiaľ ordinuje len vo Zvolene a do Očovej sa nepodarilo zohnať iného lekára
Anna Bažíková, Ul. Lesná, občianka: opýtala, kedy bude v pastierni (ul. Lesná) výmena potrubia, bolo to už sľúbené na jar, keď bude zasa mrznúť, zasa bude problém 
Bc. Viera Igriniová, OS Očová: pracovníci MOS to pôjdu vyčistiť, p. poslanec Remeselník prisľúbil dozor
Vyzvala zároveň občanov a poslancov, aby v pláne opráv a stavieb dali na 1. miesto kamerový systém a bola vyhlásená verejná zbierka na tento účel.
Ján Pohorelec, správca domu smútku: upozornil občanov, že boli opakované krádeže na dome smútku, vyzval občanov, aby boli obozretnejší a počúvali, čo sa kde hovorí
Ľubomír Lupták, Ul. Gagarinova, občan: opýtal sa na možnosť prenájmu v Dome služieb Očová, poslanci nemajú námietky
Juraj Holík, Ul. Komenského, občan: opýtal sa, či správa Povodia Hrona už ukončila práce na čistení a prehlbovaní Hučavy, nakoľko jemu stále koryto za domom neupravili, má to od nich aj na papieri, zvalil sa mu plot po povodni a znovu bude musieť do toho investovať vlastné peniaze
Ing. Jaroslav Dominik, starosta obce: Povodie Hrona už práce ukončilo, p. Holík sa musí obrátiť na nich
Do diskusie sa už nik neprihlásil a tak starosta obce diskusiu ukončil.

13. Návrh a prijatie uznesení
Návrh na uznesenia predložil predseda návrhovej komisie Mgr. Ján Šimiak a o jednotlivých uzneseniach dal hlasovať starosta obce. Uznesenia tvoria prílohu zápisnice.

14. Záver
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

 


                                                                                               Ing. Jaroslav Dominik
                                                                                                         starosta obce

v Očovej 4. 9. 2012

Overovatelia zápisnice:

Jozef Ivanič: ...........................................

Ing. Ján Pivoluska, CSc.: ................................................

ZÁPISNICA.pdf(51.2 kB)ZÁPISNICA.pdf

Vyhodnotenie rozpočtu k 30.06.2012

príjmy obec 6-2012.pdf(44.1 kB)príjmy obec 6-2012.pdf
príjmy zs 62012.pdf(39.4 kB)príjmy zs 62012.pdf
prijmy zus 62012.pdf(38.2 kB)prijmy zus 62012.pdf
Príjmy-DSD 6-2012.pdf(39 kB)Príjmy-DSD 6-2012.pdf
prijmy OS 6-2012.pdf(50.1 kB)prijmy OS 6-2012.pdf
Programový OS 6-2012.pdf(54.2 kB)Programový OS 6-2012.pdf
programový rozpočet 62012.pdf(55.6 kB)programový rozpočet 62012.pdf
R.opatrenie č.3-12.pdf(139 kB)R.opatrenie č.3-12.pdf
rozpočet k 30.6.2012.pdf(114.3 kB)rozpočet k 30.6.2012.pdf
výdavky obec 6-2012.pdf(47.4 kB)výdavky obec 6-2012.pdf
výdavky OS 6-2012.pdf(49.7 kB)výdavky OS 6-2012.pdf
výdavky zs 62012.pdf(38.9 kB)výdavky zs 62012.pdf
vydavky zus 62012.pdf(38.2 kB)vydavky zus 62012.pdf
výdavky-DSD 6-2012.pdf(38.9 kB)výdavky-DSD 6-2012.pdf

Oznamy miestneho rozhlasu

Smútočné oznamy

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

OČOVÁ Aktuálne počasie
webygroup
ÚvodÚvodná stránka