Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia obecného zastupiteľstva a uznesenia


Aktuálny rok 2012

Zasadanie zo dňa 22.11.2012

Pozvánka na 11. zasadnutie OZ

Starosta  obce  Očová                                                                         

 


POZVÁNKA

V zmysle § 12  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
z v o l á v a m
11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Očová
dňa 22. novembra 2012 (štvrtok) o 17.00 hod. v Remeselnom dvore Očová

Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Vyhodnotenie rozpočtu k 30. 9. 2012 a  rozpočtové opatrenie č. 4/2012, výročná správa
     za rok 2011 a Účtovná závierka obce Očová za rok 2011
    Predkladateľ: Anna Hossová, ekonómka obce
    Rozprava poslancov
5. Návrh rozpočtu obce Očová na roky 2013, 2014 a 2015 a stanovisko hlavnej kontrolórky
    obce k návrhu rozpočtu  (v prípade schválenia štátneho rozpočtu)
    Predkladateľ: Anna Hossová, ekonómka obce a Ing. Oľga Štollmannová, HK
    Rozprava poslancov
6. Správa hlavnej kontrolórky obce o vykonaných kontrolách a kontrole uznesení OZ 
    Predkladateľ: Ing. Oľga Štollmannová, hlavná kontrolórka obce
    Rozprava poslancov
7. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2013
    Predkladateľ: Ing. Oľga Štollmannová, HK
    Rozprava poslancov
8. Návrh VZN č. 27/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
    a drobné stavebné odpady
     Predkladateľ: Janka Holíková, pracovníčka obce
     Rozprava poslancov
9. Návrh VZN č. 28/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
    umeleckej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce
    Očová a deti centier voľného času
    Predkladateľ: Anna Hossová, ekonómka obce
    Rozprava poslancov
10. Delegovanie členov do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Mateja Bela
      Funtíka v Očovej
      Predkladateľ: Ing. Jaroslav Dominik, starosta obce
      Rozprava poslancov
11. Prerokovanie predaja časti obecného pozemku a súhlasu s uzatvorením zmluvy o budúcej 
      kúpnej zmluve pre potreby drobnej stavby
      Predkladateľ: Ing. Jaroslav Dominik, starosta obce
      Rozprava poslancov

12. Žiadosť o vydanie stanoviska k Stredisku praktického vyučovania, Školskému internátu, 
      Školskej vývarovni a školskej výdajni jedál pri SSOŠOS Očová
      Predkladateľ: Ing. Jaroslav Dominik, starosta obce
      Rozprava poslancov
13. Zmena lokality Zberného dvora Očová, resp. zmena podmienok prevádzky zberného   
      dvora
      Predkladateľ: Ing. Jaroslav Dominik, starosta obce
      Rozprava poslancov
14. Žiadosť o dlhodobý prenájom obecného pozemku
      Predkladateľ: Ing. Jaroslav Dominik, starosta obce
      Rozprava poslancov
15. Schválenie zmluvy podľa § 18b o funkcii hlavného kontrolóra viacerých obcí
      Predkladateľ: Ing. Jaroslav Dominik, starosta obce
      Rozprava poslancov
16. Vyčíslenie škody spôsobenej povodňou dňa 4. 7. 2012 a návrh na odškodnenie občanov
      najviac postihnutých touto udalosťou
      Predkladateľ: Ing. Jaroslav Dominik, starosta obce
      Rozprava poslancov
17. Schválenie odmeny hlavnej kontrolórke obce
      Predkladateľ: Ing. Jaroslav Dominik, starosta obce
      Rozprava poslancov
18. Prenájom priestorov v Kultúrnom dome Očová pre Základnú umeleckú školu Očová – 
      žiadosť o doplnenie nájomnej zmluvy
      Predkladateľ: Ing. Jaroslav Dominik, starosta obce
      Rozprava poslancov
19. Rôzne
20. Diskusia
21. Návrh a prijatie uznesení
22. Záver                                                  

         


                                                                                                       Ing. Jaroslav Dominik
                                                                                                              starosta obce

Pozvánka.pdf(51.8 kB)Pozvánka.pdf

Návrh VZN č. 27/2013
Návrh VZN č. 28/2013

NÁVRH“

Návrh VZN č- 27/2013 obce Očová o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dňom vyvesenia návrhu, t.j. dňom 6. novembra 2012, začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Očovej. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ prihliadať a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Pripomienkovanie je možné do 18. 11. 2012.

OBEC OČOVÁ

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE OČOVÁ O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
 
VZN č. 27/2013

 
Obec Očová v súlade s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovení zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

ČASŤ I.
PREDMET ÚPRAVY
§ 1

1/ Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je podrobná úprava podmienok 
    určovania a vyberania miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
    stavebné odpady vyberaných Obcou Očová.
2/ Obec Očová ustanovuje s účinnosťou od 1. januára 2013 nasledovné miestne dane:
    a/ daň z nehnuteľností
    b/ daň za psa
    c/ daň za užívanie verejného priestranstva
    d/ daň za ubytovanie
    e/ daň za predajné automaty
    f/ daň za nevýherné hracie prístroje
3/ Obec Očová ustanovuje s účinnosťou od 1. januára 2013 poplatok za komunálne odpady
    a drobné stavebné odpady.
4/ Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v ods. 2 a poplatku podľa ods. 3 je kalendárny 
    rok, pokiaľ v tomto nariadení nie je ustanovené inak.

ČASŤ II.
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§ 2
PREDMET DANE

Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a/ daň z pozemkov
b/ daň zo stavieb
c/ daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome

DAŇ Z POZEMKOV
§ 3
ZÁKLAD DANE


1/ Základom dane z pozemkov pre ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvale trávne
    porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov m2  a hodnoty 
    pôdy za 1 m2. Hodnota za 1 m2 pozemku pre ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady v k.ú.
    Očová je 0,2333 €. Hodnota za 1 m2 pozemku za trvale trávne porasty v k.ú. Očová je 0,0434 €.
2/ Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky
    s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku bez
    porastov určená vynásobením výmery pozemkov m2 a hodnoty pozemku bez porastov zistenej na
    1 m2 podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a predkladateľoch a o zmene
    a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z.
    o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Hodnota za 1 m2 je 0,0400 € ak daňovník hodnotu
    pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.
3/ Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, stavebné
    pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku, určená vynásobením výmery pozemkov v m2
    a hodnoty pozemkov za 1 m2. Hodnota za 1 m2 pozemku pre záhrady, zastavané plochy 
    a nádvoria a ostatné plochy v k.ú. Očová je 1,85 € a hodnota za 1 m2 stavebného pozemku v k.ú. 
    Očová je 18,58 €.

§ 4
SADZBA DANE

Ročná sadzba dane je 0,40 % zo základu dane pre všetky druhy pozemkov.

DAŇ ZO STAVIEB
§ 5
ZÁKLAD DANE

Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.

 

§ 6
SADZBA DANE


(1) Ročná sadzba dane zo stavieb za každý začatý m2 zastavanej plochy na území obce je stanovená
      nasledovne:
      a/ za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe 0,07 €
      b/ za stavby na poľnohospodársku produkciu, skleníky, stavby na vodné hospodárstvo, stavby
          využívané na skladovanie vlastnej poľnohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
          administratívu 0,12 €
      c/ za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu 0,20 €
      d/ za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo
          používané na tieto účely postavené mimo bytových domov 0,20 €
      e/ za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
          využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,60 €
      f/ za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu 
          súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 0,70 €
     g/ za ostatné stavby 0,20 €       
(2) Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie 0,05 € za každé ďalšie
      podlažie okrem prvého podlažia.
 


DAŇ Z BYTOV
§ 7
ZÁKLAD DANE

 

Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.

 

§ 8
SADZBA DANE


a/ 0,10 € za byty
b/ 0,10 € za nebytové priestory ak sa nevyužívajú na podnikanie
c/ 0,60 € za nebytové priestory ak sa využívajú na podnikanie

§ 9
OSLOBODENIE OD DANE


1/ Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov na:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny a urnové háje
b) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami
2/ Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb na:
a)   stavby užívané školami a školskými zariadeniami
 


ČASŤ III.
 
DAŇ ZA PSA
 

§ 10
PREDMET DANE

 
1/ Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou
    na území obce.


§ 11
DAŇOVNÍK

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je:
a)   vlastníkom psa, alebo
b)   b) držiteľ psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní


  § 12
ZÁKLAD DANE
 

Základom dane je počet psov.


§ 13
SADZBA DANE
 


1/ Sadzba dane sa stanovuje za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí za
    každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
2/ Sadzby dane sa ustanovujú pre fyzické osoby nasledovne:
a) pre daňovníka v obci, ktorý drží psa v bytových domoch vo výške 10,00 €
b) pre daňovníka v obci, okrem daňovníkov uvedených v bode a, c, d a e)  vo výške 5,00 €
c) pre daňovníka v časti Holcov Majer, Balkán, Harajec vo výške 3,50 €
d) pre daňovníka v časti obce Obchoditá, Kalinovce, Bugárovo, Breziny vo výške 2,00 €
e) pre daňovníka – osamele žijúceho dôchodcu vo výške 3,00 € (okrem častí obce uvedených
    v bode d.
3/ Sadzba dane sa ustanovuje pre právnické osoby nasledovne:
a) pre daňovníka na celom území obce vo výške 10,00 €
b) sadzba dane sa znižuje o 100 % pre právnické osoby v zriaďovacej pôsobnosti Obce Očová
 


ČASŤ IV.
 
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
 
§14
PREDMET DANE
 


1/ Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
2/ Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejne prístupné pozemky vo vlastníctve
    obce Očová.
3/ Osobitným užívaním verejného priestranstva pre účely tohto nariadenia sa rozumie najmä:
a) umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia na poskytovanie služieb okrem trhových miest, 
    určených v trhovom poriadku obce
b) umiestnenie stavebného zariadenia (lešenie, oplotenie, zariadenie staveniska ap.)
c) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií
d) umiestnenie skládky (stavebný materiál, sutina, zemina ap.)
e) umiestnenie prenosnej garáže
f) umiestnenie veľkoobjemového kontajnera
g) umiestnenie hnuteľnej veci slúžiacej na reklamné a propagačné účely
h) trvalé parkovanie vozidla. Trvalým parkovaním sa rozumie využitie verejného priestranstva             
    na vyhradené parkovacie miesto alebo súvislé státie na tom istom mieste pre určité vozidlo
    alebo vozidlá právnickej alebo fyzickej osoby
i) dočasné parkovanie vozidla. Dočasným parkovaním sa rozumie využitie verejného  
    priestranstva na verejnom priestranstve bez vyhradenia parkovacieho miesta
 

 

§ 15
DAŇOVNÍK
 


Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva spôsobom uvedeným v § 18 ods. 3 tohto nariadenia.

 

§ 16
ZÁKLAD DANE
 


Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.
 


§ 17
SADZBA DANE
 


1/ Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva sú určené za každý začatý m2 a každý aj začatý 
    deň.
2/ Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva sú nasledovné:
a)   0,35 € za užívanie verejného priestranstva uvedené v bode a), § 18 tohto VZN
b)   0,20 € za užívanie verejného priestranstva uvedené v bode c), § 18 tohto VZN
c)   0,20 € za užívanie verejného priestranstva uvedené v bode b), d), e), f) a g), § 18 tohto VZN
d)   0,05 € za užívanie verejného priestranstva uvedené v bode h), § 18 tohto VZN
 


§ 18
VZNIK A ZÁNIK DAŇOVEJ POVINNOSTI


 
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva  a zaniká dňom ukončenia osobitného užívania verejného priestranstva.


 
§ 19
OZNAMOVACIA POVINNOSŤ


 
1/ Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi
    dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti písomne, kde uvedie svoje meno, priezvisko,
    dátum narodenia, bydlisko resp. názov a sídlo organizácie, IČO, presné označenie, veľkosť
    a dobu užívaného verejného priestranstva.
2/ Daňovník je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť písomne správcovi dane ukončenie
    užívania verejného priestranstva.

 

§ 20
VYBERANIE A PLATENIE DANE


 
1/ Daň za osobitné užívanie verejného priestranstva vyrubuje obec ako správca dane rozhodnutím. 
    Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

 

ČASŤ V.

  DAŇ ZA UBYTOVANIE
 

§ 21
PREDMET DANE


1/ Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom
    zariadení, ktorého kategorizáciu určuje Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z.z.
 
§ 22
DAŇOVNÍK A PLATITEĽ DANE


 
1/ Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
2/ Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia na území obce, ktorý odplatné prechodné
    ubytovanie poskytuje.


§ 23
ZÁKLAD DANE


 
Základom dane je počet prenocovaní.


 
§ 24
SADZBA DANE


 
Sadzba dane je 0,10 € na osobu a prenocovanie.


 
§ 25
VYBERANIE DANE


 
1/ Daň v stanovenej výške vyberá a ručí za daň platiteľ dane. O vybratej dani vedie platiteľ dane
    evidenciu v „knihe ubytovaných hostí“. Platiteľ dane je povinný na požiadanie predložiť Obci
    Očová „knihu ubytovaných hostí“ za účelom overenia správnosti odvodu dane z ubytovania.
2/ Platiteľ dane je povinný polročne Obci Očová ako správcovi dane predložiť hlásenie na
    predpísanom tlačive o počte a dobe ubytovaných hostí s vyznačením ich počtu, doby ubytovania,
    celkový počet prenocovaní za predchádzajúci polrok. Za prvý kalendárny polrok je hlásenie
    povinný predložiť do 15. júla a za druhý kalendárny polrok do 15. januára.
3/ Platiteľ uhradí daň za príslušný polrok v deň predloženia hlásenia v hotovosti do pokladne obce
    alebo na účet obce prevodným príkazom.


 
ČASŤ VI.
 
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY


 
§ 26
PREDMET DANE


 
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.


§ 27
DAŇOVNÍK


 
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.


 
§ 28
ZÁKLAD DANE


 
Základom dane je počet predajných automatov.


§ 29
SADZBA DANE


 
Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok je 20,00 €.


  
ČASŤ VII.
 
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
 
§ 30
PREDMET DANE


 
1/ Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo
    prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú
    prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti na území obce Očová.
2/ Nevýherné hracie prístroje sú:
a)   elektronické prístroje na počítačové hry
b)   mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry
3/ Predmetom dane nie sú nevýherné hracie prístroje prevádzkované v priestoroch prístupných 
    verejnosti, ak slúžia výlučne na získavanie informácií prostredníctvom internetu.


 
§ 31
DAŇOVNÍK


 
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.


 
§ 32
ZÁKLAD DANE


 
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.


 
§ 33
SADZBA DANE


 
1/ Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je 20,00 €.
2/ Ak nevýherný hrací prístroj obsahuje software na počítačové hry alebo je možné hry
    prostredníctvom internetu využívať, sadzba dane je 10,00 € za jeden hrací nevýherný prístroj
    a kalendárny rok.
3/ Ak daňová povinnosť vzniká v priebehu zdaňovacieho obdobia, sadzba dane sa určuje ako
    pomerná časť ročnej sadzby dane určenej na zostávajúce dni príslušného zdaňovacieho obdobia.
 


ČASŤ VIII.
 
POPLATOK 
 
§ 34
PREDMET POPLATKU


 
Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

 

§ 35
POPLATNÍK


 
1/ Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt,  alebo ktorá  je na území obce
    oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt,
    ktorý nie je stavbou
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
    obce na iný účel ako na podnikanie okrem právnických osôb v zriaďovacej pôsobnosti Obce Očová
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce
    na účel podnikania
2/ Ak viacero poplatníkov podľa odseku 1/ písmena a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie
    povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich.
3/ Ak má osoba podľa ods. 1/ písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je
    oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba
    z dôvodu trvalého alebo prechodného pobytu.
4/ Obec stanovuje, že poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný
    poplatok ručí
    a)  vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých osôb alebo ak ide o 
         bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený 
         spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí
    b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec.
5/ Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník, za 
    odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
6/ Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti
    poplatníka jeho zákonný zástupca alebo opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného
    prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky. Tieto
    skutočnosti ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná
    bezodkladne písomne oznámiť obci.

 

§ 36
VZNIK DAŇOVEJ POVINNOSTI


 
Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastanú skutočnosti uvedené v § 43 tohto VZN.


 
§ 37
URČENÉ OBDOBIE


 
Obdobie, na ktoré sa poplatok vyrubuje, je kalendárny rok.


 
§ 38
OHLÁSENIE


 
1/ Poplatník je povinný splniť ohlasovaciu povinnosť do jedného mesiaca odo dňa vzniku
    povinnosti platiť poplatok, odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej
    povinnosti, ako aj od skončenia príslušného kalendárneho roka, za ktorý platil poplatok, v prípade
    ak došlo k zmene ohlásených údajov.
2/ Poplatník podľa § 35 ods. 1/ písm. a) tohto VZN v ohlásení uvedie:
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu
    (ďalej identifikačné údaje),
b) počet kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom roku, počas ktorých má alebo bude mať
    v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je 
    oprávnený užívať,
c) identifikačné údaje iných osôb spoločnej domácnosti, za ktoré plní povinnosti poplatníka.
3/ Poplatník podľa § 35 ods. 1/ písm. b) tohto VZN v ohlásení uvedie:
a) svoj názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo
b) počet kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom roku, počas ktorých nehnuteľnosť užíva
     alebo je oprávnený užívať
4/ Poplatník podľa § 35 ods. 1 písm. c) tohto VZN v ohlásení uvedie:
a) svoj názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo
b) počet kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom roku, za ktoré mu vzniká poplatková
    povinnosť.
5/ Ak poplatník pri ohlásení podľa ods.1/ súčasne požaduje zníženie poplatku podľa § 41 tohto 
    VZN, s ohlásením predloží aj doklad, ktorý odôvodňuje zníženie poplatku.


 
§ 39
SADZBA POPLATKU


 
1/ Sadzba poplatku za kalendárny deň je:
a) 0,05 € za poplatníka uvedeného v § 35, ods. 1/ písm. a) tohto VZN
b) 0,05 € za osobu v pracovno právnom vzťahu u poplatníka uvedeného v § 35, ods. 1/
          písm. b) tohto VZN
c) 0,11 € za za osobu v pracovno právnom vzťahu u poplatníka uvedeného v § 35, ods. 1/
          písm. c) tohto VZN
K poplatku podľa bodu c) sa u právnických osôb – podnikateľov, ktorí poskytujú reštauračné, pohostinské a ubytovacie služby pripočíta poplatok:
ca) 0,03 € za počet miest určených na poskytovanie reštauračných a pohostinských služieb  
      a kalendárny deň
cb) 0,06 € za priemerný počet ubytovaných osôb a kalendárny deň
2/ Obec Očová stanovuje pri výpočte koeficient vo výške 1.


 
§ 40
URČENIE POPLATKU


 
1/ Pre fyzické osoby:
a) Pre poplatníka podľa § 35 ods. 1/ písm. a) sa poplatok určí ako súčin sadzby poplatku    
    a počtu kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom roku, počas ktorých má alebo bude 
    mať poplatník v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva
    alebo je oprávnený užívať.
b) Ak poplatník plní povinnosti aj za ostatných členov spoločnej domácnosti, jeho poplatok sa
    určí v rozsahu súčtu poplatku za všetkých členov spoločnej domácnosti.
2/ Pre právnické osoby a podnikateľov:
a) Pre poplatníka podľa § 35 ods. 1/ písm. b) a c) sa poplatok určí ako súčin sadzby poplatku, 
    počtu kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa produkcie komunálneho odpadu
    3/ Ukazovateľ produkcie komunálneho odpadu pre právnické osoby a podnikateľov v určenom
        období  je súčet:
a) Priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom ustanoveným obcou
b) Priemerného počtu
-   ubytovaných osôb pripadajúci na určené obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje ubytovacie služby, do počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt
-   miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na určené obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby
c) Rozhodujúcim obdobím je predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávať svoju činnosť v nehnuteľnosti, ktorú užíva alebo je oprávnený užívať.
d) Ak nie je možné postupovať podľa písmena c)
-  počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok
   do konca týždňa, ktorý predchádza týždňu, v ktorom poplatní splní ohlasovaciu
   povinnosť o skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej povinnosti, alebo
- počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok
  do konca určeného obdobia, súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní za ktoré
  vzniká poplatková povinnosť a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov.


 
§ 41
ZNÍŽENIE A ODPUSTENIE POPLATKU


 
1/ Obec poplatok odpustí
a) za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe dokladov:
-        pracovná zmluva
-        pracovné víza
-        potvrdenie od zamestnávateľa
-        potvrdenia o štúdiu
-        doklad vecne príslušného úradu o pobyte
preukazujúcich že v priebehu kalendárneho roka sa dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval
v zahraničí.
b) za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe dokladov:
    - doklad o prechodnom pobyte na území SR
    - doklad o zaplatení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v mieste 
       prechodného pobytu na území SR
2/ Obec ročný poplatok zníži
a) vo výške 50 % za osoby, ktoré študujú na dennom štúdiu stredných a vysokých škôl vzdialených viac ako 50 km od obce Očová, za ktoré poplatník preukáže doklad o štúdiu a doklad o ubytovaní v študentskom domove.
b) vo výške 50 % za osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt v častiach obce, kde nie je zabezpečený pravidelný zber komunálneho odpadu (pravidelný vývoz kuka nádob)
c) vo výške 70 % za osoby, ktoré vlastnia nehnuteľnosť na území obce slúžiacu ako chata alebo chalupa a zároveň neplnia poplatkovú povinnosť z dôvodu trvalého alebo prechodného pobytu na území obce Očová 
3/ Postupovať podľa ods. 1/ a 2/ môže poplatník aj za osoby spoločnej domácnosti, za ktoré plní 
    povinnosti poplatníka.
4/ Poplatník preukáže skutočnosti odôvodňujúce zníženie alebo odpustenie poplatku do 31. marca
    príslušného kalendárneho roka, na ktorý sa poplatok vyrubuje. Ak skutočnosti vzniknú v priebehu
    roka, poplatník tieto preukáže do jedného mesiaca od ich vzniku.
5/ Ak poplatník nepreukáže skutočnosti v termíne podľa bodu 4/, obec zníženie alebo odpustenie
    poplatku uzná len od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom poplatník
    skutočnosti preukáže.
6/ O zníženie alebo odpustenie poplatku poplatník je povinný požiadať písomne s doložením
    potrebných dokladov. Žiadosť musí byť zaevidovaná v podateľni Obecného úradu Očová.
7/ Doklady preukazujúce nároky na odpustenie alebo zníženie poplatku nie je možné nahradiť   
    čestným vyhlásením.
8/ Zníženie poplatku sa pre jednu osobu nekumuluje.


 
§ 42
MNOŽSTVOVÝ ZBER


 
1/ Na území obce Očová je pre poplatníkov uvedených  v § 35, ods. 1/, písm. c) zavedený
    množstvový zber komunálnych odpadov. Množstvový zber je zber komunálnych odpadov, pri
    ktorom ich pôvodca platí poplatok určený Obcou Očová vo výške, ktorá je priamoúmerná
    množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.
2/ Poplatníci sa môžu do množstvového zberu zapojiť najneskôr do 31.januára príslušného
    kalendárneho roka.
3/ Poplatník komunálnych odpadov uvedie v prihláške do množstvového zberu počet a typ ním
    používaných zberných nádob a požadovanú frekvenciu vývozu komunálneho odpadu. Počet, typ
    zberných nádob a frekvenciu vývozov je poplatník množstvového zberu povinný zabezpečiť tak,
    aby nedochádzalo k preplňovaniu zberných nádob komunálnym odpadom.
4/ Ak poplatková povinnosť vznikne v priebehu kalendárneho roka, do množstvového zberu sa
    môže zapojiť poplatník vyplnením prihlášky do množstvového zberu do 15 dní od vzniku
    poplatkovej povinnosti.
5/ Sadzba pre množstvový zber je 0,02 € za liter.
6/ Obec vyrubí poplatok za množstvový zber na základe typu a frekvencie vývozu po uzatvorení
     zmluvy.
7/ Poplatník je povinný ohlásiť skutočnosti ovplyvňujúce výšku poplatku pre množstvový zber pre
    príslušný kalendárny rok v lehote do 31.januára príslušného kalendárneho roka. Zmeny, ktoré
    nastanú v priebehu kalendárneho roka, je povinný ohlásiť v lehote do 15 dní odo dňa, keď nastali
    skutočnosti ovplyvňujúce výšku poplatku pre množstvový zber.
8/ Splatnosť poplatku je do 100,00 € jednorazovo do 15 dní odo dňa podpísania zmluvy a nad
    100,00 €  je splatný v dvoch rovnomerných splátkach dohodnutých v zmluve.
9/ Ak poplatník zapojený do množstvového zberu uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný
    uhradiť, obec vráti vzniknutý rozdiel do 60 dní od skončenia obcou určeného obdobia, za ktoré
    bol poplatok uhradený. Rozdiel obec vráti bezhotovostným prevodom na bankový účet, ktorý
    poplatník obci oznámi alebo v hotovosti v pokladni obce.


 
IX.
§ 43
SPOLOČNÉ USTANOVENIA K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ,
K DANI ZA PSA, K DANI ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
A K DANI ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

 

1. Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za
    nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať do 31. januára zdaňovacieho obdobia,
    v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1.
    januáru zdaňovacieho obdobia.
1. Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k dani, ku ktorej vznikla povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.
2. Ak daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je  povinný podať priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
3. Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje a daňová povinnosť k niektorej z týchto daní vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti. V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu k týmto daniam.
4. Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň  za nevýherné hracie prístroje vyrubí správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím.
5. Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti podľa ods.2, 3 a 4, správca dane vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane.
6. Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti podľa ods. 4, správca dane daňovému subjektu vráti na základe žiadosti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote nepodá čiastkové priznanie.


§ 44

Spôsob označenia platby miestnej dane a poplatku

 

1) Platba dane (§ 2 písm. b) zákona č. 563/2009 Z. z. daňový poriadok) bezhotovostným prevodom z účtu daňového subjektu na účet správcu dane, ktorým je obec, sa označí:
a) číslom účtu daňového subjektu, z ktorého sa platba dane uhrádza,
b) číslom účtu správcu dane, na ktorý sa platba dane uhrádza, oznámeným daňovému subjektu
     obcou,
c) variabilným symbolom,
d) špecifickým symbolom,
e) sumou platby dane v eurách a eurocentoch,
f) informáciou pre správcu dane, ak je to potrebné.

2) Platba dane poštovým poukazom sa označí ako platba dane podľa odseku 1 okrem čísla účtu daňového subjektu podľa odseku 1 písm. a). Pri tomto spôsobe platby sa uvedie aj meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu daňového subjektu, ktorým je fyzická osoba, alebo obchodné meno a sídlo daňového subjektu, ktorým je právnická osoba.

3) Číslo účtu správcu dane podľa odseku 1 písm. b) je 7941225/5200, vedený v OTP Banka 
     Slovensko a.s. Zvolen.

4) Pri platbe dane:
a) sa uvádza vo variabilnom symbole identifikátor, ktorým je číslo rozhodnutia správcu dane, ak ide o platbu dane určenú rozhodnutím správcu dane, alebo
b) bez rozhodnutia (v prípade, keď sa nevyrubuje daň rozhodnutím), sa uvádza (vo variabilnom symbole) rodné číslo u fyzickej osoby a IČO pri fyzickej osobe podnikateľ a pri právnickej osobe.

5) Špecifický symbol obsahuje šesť čísel, z ktorých:
1. prvé dve čísla označujú druh dane:
a) 01 - daň z nehnuteľností,
b) 02 - daň za psa,
c) 03 - daň za užívanie verejného priestranstva,
d) 04 - daň za ubytovanie,
e) 05 - daň za predajné automaty,
f) 06 - daň za nevýherné hracie prístroje,
i) 09 - poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2. ďalšie štyri čísla označujú daňové obdobie, t. j. kalendárny rok, za ktorý sa platí daň.

 

§ 45
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


 
1/ Na daňové a poplatkové povinnosti, ktoré vznikli v predchádzajúcich obdobiach, sa vzťahuje
    postup podľa v tom období platných nariadení.
2/ Návrh VZN bol zverejnený na obecnej tabuli a na webovej stránke obce dňa 6. novembra 2012.
3/ Všeobecne záväzné nariadenie Obce Očová č. 27/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku
    za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Obce
    Očová uznesením č. ........... zo dňa 22. 11. 2012
4/ VZN bolo vyvesené na obecnej tabuli dňa 23. 11. 2012.
5/ Všeobecne záväzné nariadenie Obce Očová č. 27/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nadobúda účinnosť dňa 1.januára 2013.
6/ Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia Obce Očová č. 27/2013 o miestnych
   daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa ruší Všeobecne záväzné 
nariadenie Obce Očová č. 16/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a dodatok č. 1 k tomuto VZN.


                                                                                                          Ing. Jaroslav Dominik
                                                                                                                   starosta obce

 

Všeobecne záväzné nariadenie  č.28/2013
o určení výšky  dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej
školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení  so sídlom
na území obce Očová a deti centier voľného času

Obecné zastupiteľstvo obce Očová vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2  a ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 6 odst. 12 z.č.527/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov , § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto:

všeobecne záväznom nariadení

§1
Predmet úpravy


Všeobecne záväzné nariadenie obce:
a) určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a  mzdy na dieťa materskej školy,  žiaka základnej umeleckej školy  a školských zariadení so sídlom na území obce Očová,  ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky. 2)
b) poskytuje finančné prostriedky na záujmového vzdelávania detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času, v cirkevných centrách voľného času a v súkromných centrách voľného času na deti do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce
Očová.

§2
Príjemca dotácie

Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je
a) Základná umelecká škola s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
b) Základná škola s materskou školou  s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce  za materskú školu a školské zariadenia
c) centrá voľného času, ktoré navštevujú deti do 15 rokov veku s trvalým pobytom na
      území obce Očová

§3

         

                                                       Výška a účel dotácie


      a) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok   na prevádzku a mzdy na  žiaka základnej umeleckej školy, dieťa  materskej školy, školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a deti do 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce Očová, ktoré navštevujú centrá voľného času je určená v prílohe č.1 všeobecne záväzného nariadenia.
b) Prijímateľ dotácie podľa § 2 a), b) je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových nákladov základnej umeleckej školy,  materskej školy a školských zariadení ( školský klub detí, zariadenie školského stravovania a centrum voľného času) so sídlom na území obce a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.
      c) Prijímateľ dotácie podľa § 2 c) je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových nákladov  centra voľného času a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.
d) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12. príslušného kalendárneho roku.  


  
§4
Termín a spôsob poskytovania dotácie

Obec poskytne príjemcovi podľa § 2 a), b) dotáciu mesačne (vo výške jednej dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny rok) do 25.dňa príslušného mesiaca.
Obec poskytne príjemcovi podľa § 2 c),  dotáciu mesačne (vo výške jednej dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny rok) do 25.dňa príslušného mesiaca po predložení
dokladu školského zariadenia podpísaného riaditeľom, že dieťa v danom mesiaci navštevovalo centrum voľného času.

                                                                       §5     
                                                       Záverečné ustanovenia

a)Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce  Očová, neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa  vzťahujú  príslušné  právne predpisy 4).

b) Na ustanovenia súvisiace s poskytnutými finančnými prostriedkami na záujmové vzdelávania detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času, v cirkevných centrách voľného času a v súkromných centrách voľného času na deti do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce Očová, neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa  vzťahujú  príslušné  právne predpisy 4).

 

1) Toto VZN bolo zverejnené dňa 7.11.2012 na obecnej tabuli a web stránke obce
2) Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Očovej uznesením číslo .....            

    zo dňa  ..............
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2013
4)  Schválením tohto VZN sa ruší VZN č. 18/2010

 

Návrh vzn 272013.pdf(95.4 kB)Návrh vzn 272013.pdf
VZN 282013.pdf(65.6 kB)VZN 282013.pdf

Uznesenia prijaté na 11. zasadnutí OZ

U Z N E S E N I A 
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Očová
  konaného dňa 22. novembra 2012

Uznesenie č. 109/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
a) b e r i e   n a    v e d o m i e
    1. určenie overovateľov  zápisnice – poslancov Obecného zastupiteľstva obce Očová
        Bc. Lenku Španovú a Mgr. Máriu Luptákovú
    2. určenie zapisovateľa –Janku Holíkovú, pracovníčku Obecného úradu v Očovej
    3. správu hlavnej kontrolórky obce Očová o vykonaných kontrolách a o kontrole uznesení 
        obecného zastupiteľstva
    4. delegovanie členov do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Mateja Bela Funtíka
        v Očovej za Obec Očová Bc. Lenku Španovú, Mgr. Jána Šimiaka, Annu Výbohovú a Martu 
        Melichovú

b) v o l í
návrhovú komisiu v zložení Ing. Ján Pivoluska, CSc. - predseda, MVDr. Juraj Kubiš a Ing. Juraj Remeselník - členovia

                                                                                                     
Uznesenie č. 110/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
a) s c h v a ľ u je
    Vyhodnotenie plnenia  a čerpania rozpočtu Obce Očová a jej zriadených organizácií
    k 30. 9. 2012
b) b e r i e    n a    v e d o m i e
    1. Rozpočtové opatrenie číslo 4/2012, ktoré upravuje príjmovú časť rozpočtu Obce Očová      
        a výdajovú časť rozpočtu o sumu 7 752,97 Eur na sumu  1 925 194,58 Eur 
    2. Konsolidovanú účtovnú závierku obce Očová za rok 2011
    3. Výročnú správu obce Očová za rok 2011

                                                                                                 
Uznesenie č. 111/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
s c h v a ľ u j e
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Očová na I. polrok 2013.

                                                                                                         
Uznesenie č. 112/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie č. 27/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

                                                                                                         
Uznesenie č. 113/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie  č.28/2013 o určení výšky  dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení  so sídlom  na území obce Očová a detí centier voľného času

                                                                                                        
Uznesenie č. 114/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
s ú h l a s í
s uzatvorením zmluvy podľa § 18b o funkcii hlavného kontrolóra viacerých obcí medzi Obcou Očová a Obcou Vígľaš pre hlavnú kontrolórku obce Ing. Oľgu Štollmannovú.

                                                                                                                                                                                                                           
Uznesenie č. 115/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
s ú h l a s í
s odškodnením rodín postihnutých povodňou dňa 4. 7. 2012 z rozpočtu Obce Očová a výšku odškodného určí finančná komisia

zodpovedná: Bc. Lenka Španová, preds. FK                                           termín: do 15.12.2012

                                                                                                                                                                                                             
Uznesenie č. 116/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
s c h v a ľ u j e
hlavnej kontrolórke obce odmenu vo výške 10 % mesačného platu za obdobie január až december 2012.

                                                                                                                                                                                                                    
Uznesenie č. 117/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
a) berie na vedomie
    informáciu o zámere obce prenajať nebytové priestory v Kultúrnom dome Očová o výmere 
    31,44 m2
b) konštatuje
    že sa jedná o prípad, pri ktorom sa uplatní výnimočný postup prevodu majetku obce z 
    dôvodu  hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
    o majetku obcí v platnom znení, pretože aj ostatné priestory v budove využíva Základná 
     umelecká škola v Očovej na vyučovací proces a prenajatím priestorov na iný účel by bol 
     tento proces narušovaný
c) ukladá
    Obecnému úradu v Očovej
    zabezpečiť zverejnenie zámeru obce prenajať nehnuteľný majetok (nebytový priestor)

zodpovedný: Janka Holíková                                                termín: 15 dní pred najbližším OZ

                                                                                                                                                                                                                      
Uznesenie č. 118/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
a) s c h v a ľ u j e
1) Finančný rozpočet obce Očová na rok  2013 vrátane rozpočtov príjmov a výdavkov 
    rozpočtových organizácií  zriadených obcou a príspevku príspevkovej organizácie zriadenej 
    obcou, zostavený ako vyrovnaný, v nasledovnej štruktúre:

Bežné príjmy : 985 334 EUR                       a    Bežné výdavky:  955 557EUR
Bežný rozpočet ( príjmy – výdavky ):  + 29 777 EUR
Kapitálové príjmy :188 379 EUR                  a     Kapitálové výdavky: 201 579 EUR
Kapitálový rozpočet ( príjmy – výdavky ):   -13 200 EUR
Bežné a kapitálové príjmy celkom : 1 171 713 EUR
Bežné a kapitálové výdavky celkom: 1 157 136 EUR
Celkom príjmy mínus celkom výdavky: + 14 577 EUR
Príjmové finančné operácie: 28 433 EUR    a    Výdavkové fin. operácie: 45 010 EUR
Príjmová časť finančných operácií mínus  výdavková: -16 577 EUR
Celkom príjmy: 1 202 146  EUR                    a    Celkom výdavky: 1 202 146 EUR
Príjmy mínus výdavky : 0 EUR

2) Programový rozpočet obce Očová na rok 2012 s počtom programov 18

3) Uzatvorenie zmluvy o kontokorentnom úvere s OTP Bankou Slovensko a.s.
    v sume 20 000,00 EUR na preklenutie prípadnej finančnej tiesne na vyrovnanie                  
    časového nesúladu  medzi príjmami  a výdavkami obce do 31.12.2013

b) b e r i e   n a   v e d o m i e
   1) finančný a programový rozpočet obce Očová  a jej zriadených organizácií na roky 2014     
       a 2015
   2) Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu  na rok 2013 a návrhu 
        viacročného rozpočtu na roky 2014 a 2015      

                                                                                                                                                                                                                       
Uznesenie č. 119/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
n e s ú h l a s í
s predajom časti obecného pozemku, parcelné číslo E-KN  4390/5 o výmere 50 m2 na ulici J. R. Poničana pre Karla a Zuzana Mikyskovcov a vydaním súhlasu na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve z dôvodu negatívneho stanoviska stavebnej komisie. Týmto dôvodom je pravdepodobná trasa budúcej verejnej kanalizácie predmetným pozemkom.

                                                                                                                                                                                                                        
Uznesenie č. 120/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
u k l a d á
Obecnému úradu v Očovej
nevydať súhlasné vyjadrenie k žiadosti SSOŠOS v Očovej na zaradenie školských zariadení do siete škôl do predloženia dokladov obci o zmene účelu stavieb

zodpovedný: Anna Hossová                                                                       termín: v texte

                                                                                                         

Uznesenie č. 121/2012
Obecné zastupiteľstvo obce v Očovej
a) berie na vedomie
    informáciu o zámere obce prenajať obecný pozemok, parcela č. E-KN 1521/502 o výmere 360 
    m2
b) konštatuje
    že sa jedná o prípad, pri ktorom sa uplatní postup prevodu majetku z dôvodu osobitného zreteľa
    v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, pretože 
    tento pozemok priamo susedí s pozemkom p. Ivana Čerhýňa, pozemok je rigol (odvodňovací 
    kanál) zarastený stromami a tŕninami, značne zanedbaný a žiadateľ sa zmluvne zaviaže, že na 
    vlastné náklady obecný pozemok vyčistí, aby zabránil zaplavovaniu vlastného pozemku
c) ukladá
    Obecnému úradu v Očovej zabezpečiť zverejnenie zámeru obce prenajať uvedený nehnuteľný 
    majetok (pozemok)
d) ukladá
    Obecnému úradu v Očovej uviesť do nájomnej zmluvy, že bez súhlasu vlastníka nesmie nájomca
    na prenajatom pozemku vykonávať žiadne terénne a stavebné úpravy

zodpovedný: Janka Holíková                                                     termín: 15 dní pred najbližším OZ

                                                                                                         
Uznesenie č. 122/2012
Obecné zastupiteľstvo obce v Očovej
u k l a d á
Obecnému úradu v Očovej
zabezpečiť dezinsekciu inkriminovaných domácností s výskytom švábov na náklady obce s 30 % spoluúčasťou dotknutých domácností

zodpovedný: Anna Hossová                                                       termín: do 10. 12. 2012

                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Uznesenie č. 123/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
u k l a d á
Obecnému úradu v Očovej a príspevkovej organizácii Obecné služby Očová zaoberať sa so zmenou lokality Zberného dvora Očová a vstúpiť do jednania s PD Očová s cieľom dohodnúť novú lokalitu

Zodpovedný: Bc. Viera Igriniová                                               termín: do 7. 12. 2012

                                                                                                         
Uznesenie č. 124/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
u k l a d á
Finančnej komisie pri OZ obce Očová prejednať možnosť finančného príspevku na historický veľkofilm sv. Cyrila a Metoda

Zodpovedný: Bc. Lenka Španová, preds. FK                              termín: do 31. 1. 2013

 

Hlasovanie poslancov

Na zasadnutí prijali poslanci uznesenia č. 109 - 124/2012, za všetky uznesenia hlasovali "za" všetci

prítomní poslanci - (8 poslancov).

Prezenčná listina z 11. zasadnutia OZ

Na 11. zasadnutí OZ boli prítomní:

starosta obce: Ing. Jaroslav Dominik

poslanci OZ: Karol Budinský, RSDr. Ondrej Chabada, Jozef Ivanič, MVDr. Juraj Kubiš,

                 Mgr. Mária Luptáková, Ing. Ján Pivoluska, CSc., Ing. Juraj Remeselník, Bc. Lenka Španová

hlavná kontrolórka obce: Ing. Oľga Štollmannová

riaditelia organizácií zriadených obcou Očová: PaedDr. Anna Sojková - riaditeľka ZŠ s MŠ

                                                              PaedDr. Anna Petríková Bambúchová - riaditeľka ZUŠ

                                                              Mgr. Miroslav Feješ - riaditeľ Domova seniorov Dolinka

zamestnanci obce:  Obecný úrad Očová - Anna Výbohová, Svatava Trnková, Anna Hossová,

                                                         Janka Holíková

                           Obecné služby Očová - Bc. Viera Igriniová, Ján Pohorelec, Dušan Šimiak,

                                                           Ján Krnáč

členovia komisií OZ: Ing. Michal Storoška, PhD., Ing. Anna Nováková

občania obce: Ing. Peter Štefanický, Ing. Rudolf Šrojta, František Bučko, Anna Pivolusková,

                    Lukáš Čief, Eva Machalová, Mária Rojíková, Miroslava Rajčoková, Štefan Hybský,

                    Anna Benková, Ján Melich, Juraj Holík, Ján Lenár, Mária Rajčoková, Ing. Anna

                    Kulichová, Ľuboslav Halama, Marek Kliment

 

                         

Zápisnica z 11. zasadnutia OZ

ZÁPISNICA

z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Očová
konaného 22. 11. 2012


Prítomní: podľa prezenčnej listiny
                  (prítomných 8 poslancov)
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Vyhodnotenie rozpočtu k 30. 9. 2012 a  rozpočtové opatrenie č. 4/2012, výročná správa za rok 
    2011 a Účtovná závierka obce Očová za rok 2011
5. Návrh rozpočtu obce Očová na roky 2013, 2014 a 2015 a stanovisko hlavnej kontrolórky obce 
    k návrhu rozpočtu  (v prípade schválenia štátneho rozpočtu)
6. Správa hlavnej kontrolórky obce o vykonaných kontrolách a kontrole uznesení OZ 
7. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2013
8. Návrh VZN č. 27/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
    a drobné stavebné odpady
9. Návrh VZN č. 28/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
    umeleckej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce
    Očová a deti centier voľného času
10. Delegovanie členov do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Mateja Bela
      Funtíka v Očovej
11. Prerokovanie predaja časti obecného pozemku a súhlasu s uzatvorením zmluvy o budúcej 
      kúpnej zmluve pre potreby drobnej stavby
12. Žiadosť o vydanie stanoviska k Stredisku praktického vyučovania, Školskému internátu, 
      Školskej vývarovni a školskej výdajni jedál pri SSOŠOS Očová
13. Zmena lokality Zberného dvora Očová, resp. zmena podmienok prevádzky zberného dvora
14. Žiadosť o dlhodobý prenájom obecného pozemku
15. Schválenie zmluvy podľa § 18b o funkcii hlavného kontrolóra viacerých obcí
16. Vyčíslenie škody spôsobenej povodňou dňa 4. 7. 2012 a návrh na odškodnenie občanov
      najviac postihnutých touto udalosťou
17. Schválenie odmeny hlavnej kontrolórke obce
18. Prenájom priestorov v Kultúrnom dome Očová pre Základnú umeleckú školu Očová – 
      žiadosť o doplnenie nájomnej zmluvy
19. Rôzne
20. Diskusia
21. Návrh a prijatie uznesení
22. Záver                                                  

1. Otvorenie
Rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Očová otvoril starosta obce Ing. Jaroslav Dominik, privítal poslancov OZ a ostatných prítomných.
Konštatoval, že je prítomných 8 poslancov, OZ je uznášania schopné.
Starosta obce oboznámil poslancov s programom a opýtal sa, či má niekto s poslancov návrh na zmenu alebo doplnenie programu. Keďže nie, dal hlasovať o programe, za hlasovali všetci prítomní poslanci.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Očová  starosta obce určil Janku Holíkovú, zamestnankyňu OcU Očová a za overovateľov zápisnice poslancov OZ: Bc. Lenku Španovú a Mgr. Máriu Luptákovú.

3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol poslancov OZ: Ing. Jána Pivolusku, CSc. – predseda, MVDr. Juraja Kubiša a Ing. Juraja Remeselníka – členovia.
Keďže poslanci s návrhom súhlasili, dal hlasovať, za hlasovali všetci prítomní poslanci (8).
Vyzval návrhovú komisiu, aby sa ujala činnosti na príprave uznesení z  rokovania OZ.

4. Vyhodnotenie rozpočtu k 30. 9. 2012 a  rozpočtové opatrenie č. 4/2012, výročná správa
     za rok 2011 a Účtovná závierka obce Očová za rok 2011

Ekonómka obce p. Hossová oboznámila prítomných s nasledovným:
Rozpočtovým opatrením č.4/2012    upravuje rozpočet obce v príjmovej časti  a vo výdajovej časti  o sumu 7 752,97 eura zo sumy 1 917 441,61  eura  na sumu 1 925 194,58 eura a je vyrovnaný, dňa 28.9.2012 bolo potrebné vykonať toto rozpočtové opatrenie  z dôvodu potreby operatívneho riešenia zmien a racionalizácie výdavkov a príjmov na základe aktuálneho vývoja rozpočtu a  z dôvodu štvrťročnej uzávierky k 30.9.2012 aby bol vyrovnaný rozpočet, výkazy za štvrťrok sa   zasielajú na ministerstvo financií prostredníctvom daňového úradu v BB , uvedené rozpočtové opatrenie podpísal starosta obce v súlade s ods.2 písm. a) a písmn. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a článku 12, odsek 1. Zásad a pravidiel rozpočtovania v podmienkach Obce Očová .
Rozpočtového opatrenie č. 4/2012 a vyhodnotenie programového rozpočtu obce Očová a jej zriadených organizácií k 30.9.2012 bolo zverejnené spôsobom v obci obvyklým a to na obecnej tabuli pred kultúrnym domom, na  obecnej tabuli v budove obecného  úradu a webovej stránke obce dňa  6.11.2012 . K uvedeným dokumentom neboli podané žiadne  pripomienky.
Skutočné plnenie bežných príjmov k 30.9.2012 je v sume 1 126 919,00 eur, kapitálových príjmov je v sume 12 256 eur a príjmových finančných operácii je v sume 170 424,05 eura.
Skutočné čerpanie bežných výdavkov je v sume 927 638,07 eura, kapitálových výdavkov je v sume 177 560,28 eura a výdavkové  finančné operácie sú v sume 33 757,20 eura.
Celkom skutočnosť príjmov je v objeme 1 309 599,05 eura a výdavky sú v objeme 1 138 695,55 eura. Na základe z.č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení jeho dodatkov obec Očová je povinná  z dôvodu, že má svoje zriadené organizácie , vyhotoviť konsolidovanú účtovnú závierku a výročnú správu, ktoré však OZ nemusí schvaľovať iba ich berie na vedomie, oba dokumenty budú zverejnené po dnešnom zasadnutí OZ.
Konsolidovaná účtovná závierka za obec Očová za rok 2011 bola spracovaná 24.5.2012, dňa 23.5.2012 Ing. Milena Korcová podpísala správu nezávislého audítora a vyjadrila svoje stanovisko nasledovne citujem:
„ Podľa môjho názoru konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy, ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská spoločnosť obec Očová, vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu a výsledok hospodárenia konsolidovaného celku za rok , ktorý sa skončil k 31.decembru  2011, v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v platnom znení.“
Výročná správa obce Očová za rok 2011bola spracovaná dňa 3.9.2011 a bola zaslaná Ing. Milene korcovej , nezávislej audítorke na jej overenie s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § 23 ods. 5 .
Zároveň uviedla stanovisko finančnej komisie: Vyhodnotenie rozpočtu obce k 30.9.2012 a rozpočtové opatrenie č. 4/2012 boli prerokované na zasadnutí členmi Finančnej  komisie, správy obecného majetku a podnikateľských aktivít dňa 5.11.2012 a tá uvedené dokumentu doporučuje schváliť a vziať na vedomie.
Rozprava poslancov:
Do rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec OZ.

5. Návrh rozpočtu obce Očová na roky 2013, 2014 a 2015 a stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu 
Návrh rozpočtu predložila ekonómka obce p. Hossová, uviedla, že Rozpočet Obce Očová na rok 2013-2015 bol tvorený v súlade so zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p., zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p., zákonom č.564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v z.n.p., zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p., zákona č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z.n.p.a v súlade s Nariadením vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v platnom znení,  s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, v súlade s všeobecne záväznými nariadeniami obce, zásadami a smernicami obce.
Rozpočet a východiská tvorby rozpočtu boli zverejnené spôsobom v obci obvyklým a to na obecnej tabuli pred kultúrnym domom, na  obecnej tabuli v budove obecného  úradu a webovej stránke obce dňa 6.11.2012. K návrhu nebola v zákonom stanovenej lehote doručená pripomienka.
Návrh rozpočtu bol prerokovaný voj Finančnej  komisii, správy obecného majetku a podnikateľských aktivít dňa 5.112012 a tá ho doporučuje OZ schváliť.
Zároveň uviedla, že Obec  doteraz každoročne mala uzatvorenú zmluvu o kontokorentnom úvere s OTP Bankou Slovensko a.s. na sumu 20 000,00 EUR, táto zmluva končí 31.12.2012 . Uvedenú sumu obec používa  na preklenutie prípadnej finančnej tiesne na vyrovnanie časového nesúladu  medzi príjmami a výdavkami obce, hlavne na zabezpečenie bežných príjmov pre svoje rozpočtové organizácie, z dôvodu  oneskoreného prideľovania podielových daní až po 20. dni v mesiaci.
K návrhu rozpočtu predniesla stanovisko hlavná kontrolórka obce a doporučila poslancom rozpočet schváliť.
Rozprava poslancov:
Do rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec OZ.

6. Správa hlavnej kontrolórky obce o vykonaných kontrolách a kontrole uznesení OZ 
Správy predložila HK obce p. Ing. Štollmannová, ktoré vopred doručila všetkým poslancom OZ a tvoria prílohu zápisnice.
Rozprava poslancov:
Do rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec OZ.

7. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2013
Plán kontrolnej činnosti predložila poslancom HK obce p. Ing. Štollmannová. Plán kontrolnej činnosti bol v zmysle zákona o obecnom zriadení zverejnený v stanovenej lehote na obecnej tabule, neboli doručené žiadne pripomienky k jeho obsahu ani žiadne návrhy na zmenu obsahu kontrol.
Rozprava poslancov:
Do rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec OZ.

8. Návrh VZN č. 27/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
    odpady a drobné stavebné odpady

Návrh VZN predložila p. Janka Holíková, uviedla že k potrebe vzniku nového VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady došlo v dôsledku novely zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zákonom č. 460/2011 Z.z., 548/2011 Z.z. a 286/2012, s účinnosťou od 1. 12. 2012.
Hlavné zmeny, ktoré je potrebné v doteraz platnom VZN upraviť je, že:
- Orná pôda a trvalý trávny porast musia mať jednotnú sadzu dane (doteraz sme mali rôzne sadzby)
- Všetky dane sa vyrubujú rozhodnutím, nie platobným výmerom
- Splátky sa určujú v samotnom rozhodnutí
- Miestne dane (daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty) sa podávajú na spoločnom (novom) daňovom priznaní a všetky zmeny sa podávajú čiastkovým daňovým priznaním, nie oznámením zmien
- Oslobodenie a zníženie dane z nehnuteľnosti nesmie byť nad rozsah zákona
- Vo VZN musí byť uvedený účet a forma úhrady jednotlivých daní
Navrhnuté zmeny:
Ujednotená sadzba dane za pozemky na 0,40 % (bola pre jednotlivé druhy pozemkov rôzna od 0,32 do 0,40%)
Daň za stavby – zmena za chaty a ostatné stavby z 0,17 na 0,20
                           za byty z 0,07 na 0,10, za nebytové priestory vložené „na podnikanie“
                           za ďalšie podlažie z 0,04 na 0,05
                           ostatné sadzby navrhujem nemeniť
Oslobodenie od dane – bolo vypustené oslobodenie pozemkov a stavieb vo vlastníctve obce, to ukladá zákon, bolo to zbytočné
Zníženie dane pre VUC a cirkev nad rámec zákona nie je možné! – muselo to byť odstránené. Cirkev je zo zákona oslobodená len na tie pozemky a stavby, na ktorých sa vykonávajú náboženské obrady a vzdelávanie.
Daň za psa – v bytoch bolo upravené z 8,50 na 10 €, v Kalinovciach, Brezinách a Bugárove z 1,70 zaokrúhlené na 2 €
Návrh VZN bol zverejnený na obecnej tabuli a na webovej stránke obce dňa 7. 11. 2012. Na obecný úrad bol doručený jeden návrh na zmenu, ktorý bol prerokovaný dňa 19. 11. 2012 komisiou, ktorú zriadil starosta obce v zložení: Bc. Lenka Španová – predseda FK, MVDr. Juraj Kubiš – predseda legislatívnej komisie, Ing. Ján Pivoluska – člen FK, Anna Hossová – ekonómka obce, Janka Holíková – správca miestnych daní a starosta obce. Návrh podali poskytovatelia reštauračných a pohostinských služieb v obci Očová a týkal sa zníženia poplatku za komunálny odpad. Komisia návrh prerokovala a v § 39 odst. 1 zmenila v písmene c) sadzbu  z 0,11 € na 0,9 € a v písmene ca) z 0,03 na 0,02 €.     
Návrh VZN 27/2013 prerokovala finančná a legislatívna komisia na spoločnom zasadnutí dňa 5.11.2012 a doporučuje poslancom VZN schváliť.
Rozprava poslancov:
RSDr. Ondrej Chabada poďakoval v mene podnikateľov za zníženie sadzby za komunálny odpad

9. Návrh VZN č. 28/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
    umeleckej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území 
    obce Očová a deti centier voľného času

Návrh VZN predložila p. Anna Hossová, uviedla  že Návrh  VZN bol zaslaný členom Finančnej  komisie, správy obecného majetku a podnikateľských aktivít mailovou poštou , z dôvodu z ku dňu zasadnutia ešte nebol spracovaný  a  bolo zverejnené spôsobom v obci obvyklým a to na obecnej tabuli pred kultúrnym domom, na  obecnej tabuli v budove obecného  úradu a webovej stránke obce dňa  7.11.2012 .
Obec Očová mala schválené Všeobecne záväzné nariadenie  č.18/2010 o určení výšky  dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení  so sídlom  na území obce Očová. Z dôvodu novely zákona č. 596/2003 Z. z  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č.527/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov kde dochádza k zmene financovania školských zariadení voľného času je potrebné toto VZN doplniť a preto sa navrhuje nové VZN č. 28/2013 v ktorom sú doplnené centrá voľného času , cirkevné a súkromné centrá voľného času pre deti do dovŕšenia 15 rokov s trvalým pobytom na území obce Očová.
Rozprava poslancov:
Do rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec OZ.

10. Delegovanie členov do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Mateja 
      Bela Funtíka v Očovej

Návrh poslancom predložil starosta obce Ing. Jaroslav Dominik, uviedol že ZŠ s MŠ MBF v Očovej požiadala z dôvodu skončenia funkčného obdobia Rady školy pri ZŠ s MŠ v Očovej, ktoré je 4 roky, delegovanie 4 členov za Obec Očová ako zriaďovateľa v zmysle VZN obce Očová č. 25/2012 VZN o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie, o poplatkoch a príspevkoch a o zložení školskej samosprávy v školách a školských zariadeniach, zriadených Obcou Očová. Ako štatutárny zástupca obce delegujem do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou MBF poslancov OZ p. Bc. Lenku Španovú, Mgr. Jána Šimiaka, pracovníčku obce p. Annu Výbohovú a zástupkyňu PD Očová p. Martu Melichovú.
Rozprava poslancov:
Do rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec OZ.

11. Prerokovanie predaja časti obecného pozemku a súhlasu s uzatvorením zmluvy  
      o budúcej kúpnej zmluve pre potreby drobnej stavby

Návrh predložil starosta obce Ing. Jaroslav Dominik, informoval, že Karel a Zuzana Mikysková, bytom Očová ul. J. R. Poničana 792/79 požiadali Obec Očová o usporiadanie pozemku, ktorý užívajú ako dvor k rodinnému domu – odkúpenie časti obecného pozemku, parcelné číslo E-KN č. 4390/5 o výmere 50 m2. Nakoľko tento pozemok je súčasťou parcely o celkovej výmere 22 178 m2, musel byť najskôr vypracovaný geometrický plán na presné zameranie novej parcely.
Manželia Mikyskovci zároveň obec požiadali o vydanie povolenia na drobnú stavbu, ktorá časťou zasahuje aj do spomínaného pozemku. Pre vydanie povolenia na drobnú stavbu je potrebné preukázať vlastníctvo alebo iný vzťah k pozemku. V tomto konkrétnom prípade by bolo možné do doby prerokovania predaja pozemku ho prenajať alebo uzatvoriť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve pre potreby súhlasu s drobnou stavbou.
Stavebná komisia dňa 19. 11. 2012 prerokovala žiadosť a nesúhlasí s odpredajom časti obecného pozemku z dôvodu, že by mala tadiaľ viesť trasa budúcej kanalizácie.
Rozprava poslancov:
Do rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec OZ.

12. Žiadosť o vydanie stanoviska k Stredisku praktického vyučovania, Školskému 
      internátu, Školskej vývarovni a školskej výdajni jedál pri SSOŠOS Očová

Starosta obce Ing. Jaroslav Dominik informoval prítomných, že Občianske združenie „Škola istoty a nádeje“ ako zriaďovateľ Súkromnej strednej odbornej školy obchodu a služieb požiadala obec o vydanie stanoviska pre zaradenie  školských zariadení do siete pre:
Stredisko praktického vyučovania – stredisko Brooklyn Disco Bar a Wellness Relax Centrum a Penzión M. Fidler Očová na Ul. SNP
Školský internát na ul. Partizánskej č. 8
Školskú vývarovňu a školskú výdajňu jedál na ul. Partizánskej č. 8
Obec Očová následne vyzvala občianske združenie, aby doložilo k žiadostiam potrebné doklady a rozhodnutia (vyjadrenie úradu verejného zdravotníctva, zmenu účelu využívania stavby, ap.) Do dnešného dňa neboli tieto dokumenty obci predložené, preto nie je možné sa k tomu vyjadriť v zmysle § 16 ods. 1 písm. k) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
V zmysle citovaného zákona nie je pre uvedené zariadenia potrebný súhlas obce, len vyjadrenie obce. Súhlas je potrebný len pre školské zariadenia pre deti do 15 rokov.
Rozprava poslancov:
Ing. Juraj Remeselník: navrhol zamietnuť súhlas, podmieniť to súhlasom susedov
Jozef Ivanič: vyjadril názor, že takého zariadenia nepatria do zastavanej časti obce medzi rodinné domy

13. Zmena lokality Zberného dvora Očová, resp. zmena podmienok prevádzky zberného   
      dvora

Starosta obce Ing. Jaroslav Dominik informoval poslancov, že z dôvodu zvyšovania nákladov na likvidáciu odpadu zo Zberného dvora v Očovej, ktorý sa nachádza oproti letisku, a to najmä z dôvodu, že sa nachádza pri hlavnej ceste, kde odpad dovážajú aj obyvatelia z iných obcí a množiace sa krádeže na zbernom dvore, obec uvažuje so zmenou lokality zberného dvora. Vyzval p. Igriniovú, ktorá v súčasnosti zastupuje riaditeľa Obecných služieb Očová, aby bližšie vysvetlila situáciu na Zbernom dvore Očová. Uviedla, že okrem už uvedených skutočností, nedá sa na zbernom dvore udržať poriadok, pretože rómsky spoluobčania tam chodia kradnúť a všetko rozhadzujú, dvor nie je strážený, nie je oplotený zo všetkých strán, občania tam nosia odpad, aj ktorý tam nepatrí. Predbežne rokovala s predsedom PD Očová, ponúkol jej lokalitu, ktorá je strážená aj v noci a mohol by byť otvorený zberný dvor každý deň v týždni.
Rozprava poslancov:
RSDr. Ondrej Chabada: podporil tento návrh
Jozef Ivnaič: od začiatku si myslí, že lokalita kde je dnes zberný dvor, je zlá, treba doplniť aj kompostovanie

14. Žiadosť o dlhodobý prenájom obecného pozemku
Žiadosť o prenájom predložil poslancom starosta obce Ing. Jaroslav Dominik, uviedol že dňa 8. 11. 2012 bola na Obecný úrad v Očovej doručená žiadosť p. Ivana Čerhýňa, bytom Očová Ul. J. R. Poničana č. 980/131 na dlhodobý prenájom obecného pozemku parc. číslo E-KN 1521/502 o výmere 360m2
Žiadosť bola prerokovaná dňa 19. 11. 2012 na stavebnej komisii, ktorá doporučuje obecnému zastupiteľstvu schváliť prenájom obecného pozemku. V nájomnej zmluve je však potrebné definovať podmienky prenájmu – napr. že bez súhlasu vlastníka pozemku nesmie nájomca na prenajatom pozemku urobiť žiadne terénne ani stavebné úpravy.
Na základe uvedeného je však potrebné, aby obecné zastupiteľstvo rozhodlo o spôsobe prenájmu v zmysle zákona  o majetku obcí, t.j., či bude vyhlásená verejná obchodná súťaž alebo bude pozemok prenechaný do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Rozprava poslancov:
Jozef Ivanič: súhlasí s prenájmom, veď ak nám to chce niekto vyčistiť a ešte bude za to aj platiť
MVDr. Juraj Kubiš: žiadateľ by mal doplniť do žiadosti, aký má s tým zámer
Ing. Juraj Remeselník: súhlasí s prenájmom

15. Schválenie zmluvy podľa § 18b o funkcii hlavného kontrolóra viacerých obcí
Starosta obce Ing. Jaroslav Dominik informoval prítomných poslancov, že z dôvodu, že p. hlavná kontrolórka Ing. Oľga Štollmannová začala od 1. 10. 2012 vykonávať funkciu hlavného kontrolóra v obci Vígľaš na základe výberového konania v obci Vígľaš, stala sa hlavnou kontrolórkou viacerých obcí. V zmysle § 18b zákona o obecnom zriadení ak hlavný kontrolór vykonáva činnosť pre viaceré obce, dotknuté obce o tomto uzatvoria zmluvu podľa § 20a zákona o obecnom zriadení. Zároveň obecné zastupiteľstvo súhlasom s uzatvorením tejto zmluvy vyslovia súhlas s vykonávaním inej zárobkovej činnosti hlavného kontrolóra obce v zmysle § 18 zákona o obecnom zriadení. 
Rozprava poslancov:
Do rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec OZ.

16. Vyčíslenie škody spôsobenej povodňou dňa 4. 7. 2012 a návrh na odškodnenie  občanov najviac postihnutých touto udalosťou
Dňa 4. 7. 2012 obec Očovú postihli záplavy, ktoré spôsobili škody na majetku obce i majetku občanov. Občania mohli nahlasovať škody spôsobené touto udalosťou na Obecný úrad v Očovej.
Obec požiadala o náhradu škôd spôsobených povodňou dňa 4.7.2012 Obvodný úrad životného prostredia vo Zvolene a komerčnú poisťovňu – Allianz Slovenská poisťovňa a.s., škody zatiaľ neboli uhradené.
Navrhujem poslancom odškodniť rodiny, ktoré boli najviac poškodené povodňou a ktoré si škody nahlásili na Obecnom úrade v Očovej.
Rozprava poslancov:
Do rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec OZ.

17. Schválenie odmeny hlavnej kontrolórke obce
Starosta obce oboznámil poslancov s možnosťou schváliť hlavnej kontrolórke obce odmenu v zmysle zákona o obecnom zriadení a to v zmysle § 18c ods. 5, obecné zastupiteľstvo za kvalitnú prácu navrhlo schváliť hlavnej kontrolórke obce odmenu vo výške 10% mesačného platu za obdobie január až december 2012.
Rozprava poslancov:
Do rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec OZ.

18. Prenájom priestorov v Kultúrnom dome Očová pre Základnú umeleckú školu Očová – 
      žiadosť o doplnenie nájomnej zmluvy

Starosta obce Ing. Jaroslav Dominik informoval poslancov, že Základná umelecká škola v Očovej požiadala dňa 9. 11. 2012 o prenájom priestorov v Kultúrnom dome Očová, a to vo vestibule za koženkovými dverami pre potreby vytvorenia triedy hudobného odboru. Jedná sa o 31,44 m2. Na uzatvorenie nájomné vzťahu je potrebné v zmysle zákona o majetku obcí rozhodnúť o spôsobe prenechania priestorov do nájmu, teda či bude vyhlásená verejná súťaž alebo či bude prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
V tomto prípade doporučil poslancom schváliť prenechanie majetku do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko priestory potrebuje Základná umelecká škola v Očová nevyhnutne na vyučovací proces, nakoľko pribudol počet žiakov, priestory sú nedostatočné, obec priestory nevyužíva celoročne a v prípade prenájmu priestorov inému subjektu by mohol byť vyučovací proces narušovaný, nakoľko hneď vo vedľajšej miestnosti je trieda ZUŠ.
Rozprava poslancov:
Do rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec OZ.

19. Rôzne
V tomto bode starosta obce informoval poslancov OZ a prítomných občanov o:
Žiadosť ZMOS o finančnú podporu veľkofilmu Cyril a Metod
Rozprava poslancov:
RSDr. Odnrej Chabada: je to podľa neho podozrivé, keď to žiada občianske združenie
Mgr. Mária Luptáková: ctí si históriu, ale je proti
Ing. Ján Pivoluska, CSc.: navrhol tento návrh prejednať vo finančnej komisii
Šváby v základnej škole
Starosta obce prečítal poslancom list riaditeľky ZŠ, oboznámil ich s problémom, ktorý sa každoročne opakuje, kedy deti z rómskych rodín nosia v taškách do školy šváby, obec musí zabezpečiť dezinsekciu domácnosti, aby sa nešírili ďalej. Požiadal poslancov o vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na tento účel.
Rozprava poslancov:
Ing. Juraj Remeselník: keď majú peniaze na automaty, tak nech si uhradia aspoň časť nákladov na dezinsekciu
MVDr. Juraj Kubiš: tento problém sa rieši dlhodobo, je to veľká koncentrácia švábov, oni sa musia naučiť udržiavať čistotu, nie stále vynakladať finančné prostriedky zbytočne
Bankomat SLSP
Starosta obce prečítal zamietavú odpoveď banky na inštalovanie bankomatu v obci
Rekonštrukcia cesty III. tr.
Starosta obce informoval poslancov, že napísal žiadosť na inštalovanie meračov rýchlosti v smere od Hradnej do Očovej na Regionálnu správu ciest, závod Zvolen.

20. Diskusia
Jozef Ivanič, poslanec OZ, veliteľ OHZ: uviedol, že už druhý rok sa nepodarilo vybudovať garážovanie hasičskej tatry, dúfa že sa to v roku 2013 podarí
Ján Pohorelec, správca Domu smútku a cintorína: poďakoval obecným službám za pomoc, veľa sa na cintoríne urobilo, nové schody do domu smútku, bol by rád, keby sa urobila imitácia studne a posedenie pri nej, likvidáciou starých hrobov sa vytvorilo nových 130 hrobových miest. Uviedol tiež, že boli tri krádeže medených žľabov na dome smútku.
Marek Kliment, Ul. J. R. Poničana: opýtal sa, či sa budú odškodňovať občania postihnutý povodňou – starosta mu povedal, že obec nie je povinná, ale že dnes sa o tom rokovalo a že ako prejav dobrej vôle budú niektorým rodinám vyplatené „vianočné príspevky“, p. Kliment tiež uviedol, že pri ich dome je popod miestnu komunikáciu zúžená odvodňovacia rúra, ktorá odvádza dažďovú vodu z rigolov, pri väčších dažďoch ich zaplavuje, tiež že už dlhšie majú nahlásenú poruchu na verejnom osvetlení – musia počkať, kým bude v obci viac porúch na verejnom osvetlení, nakoľko plošina sa objednáva z TS Detva, a pre jednu lampu by to bolo finančne nerentabilné
František Bučko, Ul. J.R.Poničana: pripomenul rigol z Bočiny, je plný, treba ho vyčistiť, lebo zamrzne
Juraj Holík, Ul. Komenského: opýtal sa, či sa bude robiť niečo na ul. Dolnej, lebo vypadávajú piliere na moste, poďakoval za list Povodiu Hrona
Ing. Juraj Remeselník, poslanec OZ: opýtal sa, či by nebola možná obnova vleku v Skaliciach, starosta uviedol, že na to nie sú financie, vlek bol vlastníctvo PD a pozemky sú súkromné, bolo by možné obnoviť aj vlek na Bočine
Do diskusie sa už nik neprihlásil, a tak starosta diskusiu ukončil.

21. Návrh a prijatie uznesení
Návrh na uznesenia predložil predseda návrhovej komisie Ing. Ján Pivoluska, CSc. a o jednotlivých uzneseniach dal hlasovať starosta obce. Uznesenia tvoria prílohu zápisnice.

22. Záver
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

 

                                                                                               Ing. Jaroslav Dominik
                                                                                                         starosta obce

v Očovej 22. 11. 2012


Overovatelia zápisnice:

Bc. Lenka Španová: ...........................................

Mgr. Mária Luptáková: ................................................

ZÁPISNICA.pdf(72.1 kB)ZÁPISNICA.pdf

Návrh rozpočtu na rok 2013

Vyhodnotenie rozpočtu Obce Očová k 30.9.2012

príimy OS 9-2012.pdf(50.1 kB)príimy OS 9-2012.pdf
príjmy  obec 3.Q 2012.pdf(44.3 kB)príjmy obec 3.Q 2012.pdf
príjmy DSD 3.Q 2012.pdf(39 kB)príjmy DSD 3.Q 2012.pdf
prijmy ZS 3.Q 2012.pdf(39.6 kB)prijmy ZS 3.Q 2012.pdf
príjmy zus 3.Q. 2012.pdf(38.6 kB)príjmy zus 3.Q. 2012.pdf
programovy OS 9-2012.pdf(54.4 kB)programovy OS 9-2012.pdf
R.opatrenie č.4-12.pdf(134 kB)R.opatrenie č.4-12.pdf
rozpočet k 30.9.2012.pdf(115 kB)rozpočet k 30.9.2012.pdf
výdavky DSD 3.Q 2012.pdf(38.9 kB)výdavky DSD 3.Q 2012.pdf
výdavky O S9-2012.pdf(49.7 kB)výdavky O S9-2012.pdf
výdavky obec 3.Q 2012.pdf(47.7 kB)výdavky obec 3.Q 2012.pdf
vydavky ZS 3.Q 2012.pdf(38.9 kB)vydavky ZS 3.Q 2012.pdf
výdavky zus .Q 2012.pdf(38.2 kB)výdavky zus .Q 2012.pdf

Oznamy miestneho rozhlasu

Smútočné oznamy

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

OČOVÁ Aktuálne počasie
webygroup
ÚvodÚvodná stránka