Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavný kontrolór obce

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE

Ing. Mária Bíziková

Tel: 045/5349091

E-mail: hlavnykontrolor@ocova.sk

Pôsobnosť hlavného kontrolóra
• Hlavný kontrolór plní okrem úloh uložených obecným zastupiteľstvom najmä tieto úlohy:
vykonáva
• finančnú kontrolu v zmysle zák. č.502/2001 Z.z. o kontrole a vnútornom audite,
predkladá
• raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
• správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
• obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
vypracúva
• odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
spolupracuje
• so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
zabezpečuje
• kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov,
• kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
• kontrolu vybavovania sťažností a petícií,
• kontrolu dodržiavania VZN vrátane nariadení obce,
• kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
• kontrolu dodržiavania interných predpisov obce.
koordinuje
• kontrolné akcie vyplývajúce z podnetov orgánov činných v trestnom konaní, sťažností a petícií,
• vykonávanie kontrolných akcií s orgánmi vonkajšej kontroly,
• prijímanie opatrení z kontrol vonkajšími kontrolnými orgánmi z oblasti kontroly a sťažností,
vybavuje
• sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
je povinný
• vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
zodpovedá
• za plnenie úloh obecnému zastupiteľstvu. Rozsah kontrolnej činnosti a pravidlá kontrolnej činnosti upravujú §18d a §18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.


 

 

 

Oznamy miestneho rozhlasu

Smútočné oznamy

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

OČOVÁ Aktuálne počasie
webygroup
ÚvodÚvodná stránka