Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obecná knižnica

Súborný katalóg Obecnej knižnice Očová

http://mask.snk.sk/


 

Prevádzka obecnej knižnice


KNIŽNIČNÝ A VÝPOŽIČNÝ PORIADOK OBECNEJ KNIŽNICE V OČOVEJ


V zmysle par. 13/1d zákona NR SR č. 183/2000 Z. z. o knižniciach a v zmysle čl. 5 písm. ch
Organizačného poriadku Obce Očová, ktorej je knižnica súčasťou, vydávam tento Knižničný
a výpožičný poriadok č. 1.

KNIŽNIČNÝ PORIADOK

1. Všeobecné ustanovenia

Článok 1
Pôsobnosť Knižničného poriadku

1. Knižničný poriadok Obecnej knižnice v Očovej /ďalej knižnica/, ktorého súčasťou
    je Výpožičný poriadok, upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej čitateľov a používateľov.

2. Knižnica zabezpečí zverejnenie Knižničného a výpožičného poriadku na viditeľnom
    mieste vo svojich priestoroch a vydaním tlačou.

3. Obecná knižnica v Očovej je univerzálnou verejnou knižnicou obce.
    Jej zriaďovateľom je Obec Očová. Knižnica je organizačnou zložkou: Obce Očová.

4. Základným poslaním knižnice je prostredníctvom knižnično-informačných služieb /ďalej
    služieb/ a informačných technológií zabezpečovať slobodný prístup k informáciám
    šíreným na všetkých druhoch nosičov vrátane miestnych a regionálnych informácií a tieto
    v rámci knižničného systému regiónu koordinovať, budovať, ochraňovať a sprístupňovať
    univerzálny knižničný fond a organizovať kultúrno-výchovné podujatia.

 

Článok 2
Záväznosť Knižničného poriadku

1. Knižnica poskytuje svoje služby na tejto adrese:
Obecná knižnica
SNP 331/112
962 23 Očová

Článok 3
Knižničný fond

1. Knižničný fond knižnice tvoria:
    a/ primárny fond: knihy, periodiká, regionálne dokumenty
    b/ sekundárny fond: katalógy /klasické/, bibliografie

 

 2. Fondy, katalógy a zariadenia knižnice sú majetkom obce /zákon NR SR č. 412/2002 Z.z.
    o správe majetku štátu/. Knižničné fondy sú súčasťou národného kultúrneho bohatstva,
    každý čitateľ a používateľ je povinný ich chrániť a nesmie ich poškodzovať.

 

Článok 4
Služby knižnice

1. Knižnica poskytuje základné a špeciálne služby. Základné služby sú bezplatné. Špeciálne
    služby sa môžu poskytovať za úhradu. Cenník služieb a poplatkov je prílohou Knižničného
    a výpožičného poriadku.

2. Základné služby knižnice sú:
    - výpožičné služby prezenčné /v knižnici/
    - výpožičné služby absenčné /mimo priestorov knižnice/
    - predlžovanie výpožičnej lehoty vypožičaných dokumentov
    - poskytovanie ústnych faktografických a bibliografických informácií

3. Špeciálne služby knižnice sú:
    - rezervovanie požadovaných dokumentov
    - medziknižničné výpožičné služby
    - písomné spracovanie bibliografií

4. Knižnica poskytuje služby na základe osobných, písomných alebo telefonických
    požiadaviek čitateľov a používateľov. Podmienky poskytovania služieb upravuje
    Výpožičný poriadok.

5. Knižnica môže diferencovať svoje služby na základe kategorizácie čitateľov a používateľov
    podľa veku, vzdelania a profesného zamerania.

 

Článok 5
Prístupnosť knižnice

1. Knižnica poskytuje služby v zmysle zásad všeobecného prístupu čitateľov a používateľov
k dokumentom a informáciám bez ohľadu na ich politickú, národnostnú, náboženskú
a rasovú príslušnosť.

2. Čitateľ a používateľ knižnice má na základe platného evidenčného listu prístup do všetkých
čitateľských priestorov knižnice.

3. Zdravotne znevýhodneným čitateľom a používateľom sa poskytovanie služieb realizuje
primeraným spôsobom s ohľadom na zdravotné postihnutie.

Článok 6
Základné práva a povinnosti čitateľa knižnice

1. Čitateľ je povinný dodržiavať Knižničný poriadok a zachovávať pokyny pracovníka
    knižnice.

2. Čitateľ je povinný odložiť si tašky a kabát na vyhradenom mieste. Vo všetkých

    priestoroch je povinný zachovávať ticho, poriadok a čistotu.

3. Vstup do knižnice nie je povolený čitateľovi a návštevníkovi knižnice pod vplyvom
    alkoholu a omamných látok.

4. V priestoroch knižnice je zakázané konzumovať jedlo, alkohol a fajčiť.

5. V priestoroch knižnice sa zakazuje používať mobilné telefóny. Používanie vlastných
    počítačov je dovolené po súhlase pracovníka knižnice.

6. Z práva využívať služby knižnice je vylúčený čitateľ, ktorý trpí nákazlivou chorobou
    a čitateľ, ktorý pre mimoriadne znečistenie odevu môže byť ostatným čitateľom na obtiaž.

7. Čitateľ má právo podávať ústne i písomné pripomienky, podnety, návrhy a sťažnosti
    k práci knižnice. Knižnica vybavuje sťažnosti v súlade so zákonom č. 152/1998 Z.z.
    o sťažnostiach.

Článok 7
Registrácia čitateľa

1. Čitateľom knižnice sa môže stať:
    a/ každý občan Slovenskej republiky, ktorý má trvalé alebo prechodné bydlisko v sídle,
        alebo územnej pôsobnosti knižnice, resp. je tu zamestnaný, alebo študuje
    b/ príslušník iného štátu, ktorý má povolenie k trvalému alebo prechodnému pobytu
        v Slovenskej republike a má trvalé alebo prechodné bydlisko v sídle alebo územnej
        pôsobnosti knižnice.

2. Občan sa stane čitateľom knižnice vydaním evidenčného listu. Podpísaním evidenčného
    listu a čitateľskej prihlášky čitateľ vyjadruje súhlas s použitím svojich osobných údajov
    a zároveň sa zaväzuje, že bude plniť ustanovenia tohto Knižničného poriadku.

3. Knižnica sa zaväzuje dodržiavať zákon NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných
    údajov.

Článok 8
Evidenčný list

1. Evidenčný list sa vystavuje:
    a/ občanom uvedených v článku 7, bode 1, písmena a, po vyplnení a podpísaní čitateľskej
        prihlášky a predložení platného občianskeho preukazu, u detí do 15 rokov po podpísaní
        čitateľskej prihlášky rodičom, alebo zákonným zástupcom
    b/ občanom iného štátu po vyplnení a podpísaní čitateľskej prihlášky a predložení
        povolenia k pobytu v Slovenskej republike alebo cestovného pasu

2. Platnosť evidenčného listu sa obnovuje každý kalendárny rok na základe predloženia
    dokladov uvedených v bode l. U detí do 15 rokov na základe iného hodnoverného
    dokumentu.

3. Za vystavenie a obnovenie evidenčného listu platí čitateľ registračný poplatok, ktorého
    výšku určuje Cenník služieb a poplatkov v prílohe tohto Knižničného poriadku.

4. Členstvo v knižnici a právo využívať jej služby zaniká:
    a/ odhlásením čitateľa
    b/ neobnovením členstva v novom kalendárnom roku
    c/ hrubým porušením Knižničného a výpožičného poriadku a neposkytnutím predpísanej
        náhrady za spôsobenú škodu v určenom termíne.
Po zániku členstva sa registračné poplatky nevracajú.

5. Čitateľ, ktorému bolo odobraté právo využívať služby knižnice pre hrubé porušenie
    Knižničného a výpožičného poriadku a nevyrovnanie záväzkov voči knižnici
    v stanovenom termíne, sa nemôže stať znovu jej čitateľom. Právo využívať služby
    knižnice môže byť čitateľovi odobraté na určitý čas i z hygienických dôvodov.

6. Evidenčný list je doklad, ktorý oprávňuje čitateľa využívať všetky služby knižnice.
    Je neprenosný. Môže ho používať iba čitateľ, na meno ktorého bol vydaný. Pracovník
    knižnice má právo kedykoľvek si vyžiadať občiansky preukaz čitateľa na overenie jeho
    totožnosti.

7. Čitateľ je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska a vydanie nového
    občianskeho preukazu. Ak je knižnica nútená tieto údaje zisťovať sama, čitateľ hradí
    všetky s tým spojené náklady.


VÝPOŽIČNÝ PORIADOK

Článok 9
Druhy výpožičiek

1. Knižnica poskytuje výpožičky knižničných dokumentov v súlade so svojim poslaním
    a charakterom verejnej knižnice, prevádzkovými možnosťami, metodikou výpožičných
    služieb a požiadavkami na ochranu knižničného fondu.

2. Dokumenty sa požičiavajú absenčne /mimo budovy knižnice/ a prezenčne /v knižnici,
    v priestoroch na to určených/.

3. Absenčne sa nepožičiavajú tieto dokumenty:
   - dokumenty potrebné pre dennú prevádzku knižnice /zaradené do príručkových
      fondov/
   - dokumenty zaradené do fondov štúdia a čítania určených v priestoroch knižnice
   - dokumenty zapožičané prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby, pri ktorých
     to ako podmienku stanovila poskytujúca knižnica.

Článok 10
Zásady vypožičiavania

1. Knižnica požičiava čitateľovi dokument iba po splnení podmienok registrácie,

2. Čitateľ si môže naraz absenčne vypožičať najviac 5 dokumentov.

3. Výpožičná lehota dokumentu pri absenčnom požičiavaní je 30 dní. V nevyhnutnom
    prípade môže knižnica určiť aj kratšiu výpožičnú lehotu, v prípade potreby požiadať
    o vrátenie dokumentu pred uplynutím výpožičnej lehoty.

4. Výpožičnú lehotu možno predĺžiť, ak o to čitateľ požiada pred jej uplynutím. Predĺženie
    výpožičnej lehoty je možné najviac trikrát o ďalších 30 dní od dátumu predlžovania.

5. O predĺžení výpožičnej lehoty rozhoduje knižnica.

6. Predĺženie výpožičnej lehoty nie je možné ak:
    a/ čitateľ má priestupky /načas nevrátené výpožičky, nezaplatené upomienky/
    b/ dokument si rezervoval iný čitateľ.

7. Predĺženie výpožičnej lehoty sa považuje za novú výpožičku.

8. Vypožičaný dokument si môže čitateľ rezervovať. Ak ten istý dokument žiada viac
    čitateľov, ich poradie sa stanovuje podľa dátumu rezervácie. Knižnica informuje čitateľa
    o možnosti prevzatia rezervovaného dokumentu ústne, písomne alebo telefonicky /podľa
    možnosti knižnice/.

Článok 11
Evidencia výpožičiek

1. Knižnica vedie evidenciu vypožičaných dokumentov tak, aby bola zaručená
    preukázateľnosť ich vypožičania konkrétnemu čitateľovi a zabezpečená ochrana
    knižničného fondu.

2. Evidencia vypožičaných dokumentov sa vykonáva:
    a/ manuálne v evidenčnom liste
    b/ prevzatie výpožičky potvrdzuje čitateľ svojim podpisom na knižnom lístku s dátumom
        výpožičky
    c/ knižnica potvrdzuje vrátenie vypožičaného dokumentu v evidenčnom liste.

3. Používateľ môže požiadať o informáciu o aktuálnom stave svojich výpožičiek.

Článok 12
Ručenie čitateľa za vypožičaný dokument

1. Čitateľ je povinný:
    a/ pri vypožičaní dokument prezrieť a všetky nedostatky ihneď ohlásiť knižnici. Ak tak
        neurobí, nesie zodpovednosť za všetky neskôr zistené poškodenia a musí uhradiť

        knižnici náklady na opravu dokumentu
    b/ vrátiť vypožičaný dokument v takom stave, v akom ho prevzal.

Článok 13
Vymáhanie nevrátených výpožičiek

1. Ak čitateľ vráti dokument po stanovenej výpožičnej lehote, je povinný zaplatiť poplatok
    za oneskorenie bez ohľadu na to, či bolo vrátenie dokumentu upomínané alebo nie.
    Čitateľ platí poplatok z oneskorenia za každý dokument osobitne. Knižnica vydá
    čitateľovi o zaplatení poplatku doklad.

2. Knižnica posiela čitateľovi maximálne dve upomienky. Treťou upomienkou je výzva
    na vrátenie dokumentu pred podaním žaloby. Po zaslaní prvej upomienky má čitateľ až
    do vyrovnania si záväzkov voči knižnici poskytovanie ďalších služieb pozastavené.

3. Ak čitateľ nevráti dokument ani po tretej upomienke, bude knižnica vymáhať jeho
    náhradu prostredníctvom súdu. Pri súdnom vymáhaní hradí všetky náklady čitateľ, resp.
    jeho zákonný zástupca.

Článok 14
Straty a náhrady

1. Čitateľ je povinný bezodkladne oznámiť knižnici poškodenie alebo stratu dokumentu
    a do stanovenej lehoty nahradiť škodu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho
    zákonníka.

2. Knižnica požaduje nahradenie škody niektorou z týchto foriem:
    a/ dodaním výtlačku toho istého titulu v rovnakom alebo inom vydaní
    b/ nahradením dokumentu kópiou strateného alebo poškodeného dokumentu
    c/ nahradením dokumentu iným dokumentom podľa rozhodnutia knižnice
    d/ finančnou úhradou za nevrátený dokument vrátane stanoveného sankčného
        manipulačného poplatku.

3. O spôsobe náhrady nevráteného alebo poškodeného dokumentu rozhoduje knižnica. Ak
    čitateľ v stanovenej lehote nenahradí spôsobenú škodu, knižnica si uplatňuje voči nemu
    svoje nároky na súde.

Článok 15
Medziknižničná výpožičná služba

1. Ak čitateľ potrebuje dokument, ktorý nie je súčasťou knižničného fondu knižnice, môže
    požiadať o získanie jeho výpožičky z inej knižnice v Slovenskej republike cez
    medziknižničnú výpožičnú službu /MVS/.

2. Pri výpožičkách MVS musí čitateľ dodržiavať výpožičné lehoty a všetky
    podmienky stanovené požičiavajúcou knižnicou. O prípadné predĺženie výpožičnej lehoty
    treba požiadať aspoň týždeň pred jej uplynutím

 

PORIADOK V KNIŽNICI

Článok 16
Práva a povinnosti čitateľa v knižnici

1. Knižnica poskytuje svoje služby v priestoroch knižnice. Prezenčné výpožičky a štúdium
    knižničných dokumentov poskytuje knižnica na presne určených prezenčných miestach.

2. Prezenčne vypožičané dokumenty je čitateľ povinný zaznamenať do príslušnej evidencie
    o prezenčných výpožičkách.

3. Do dokumentov z prezenčných fondov sa nesmú robiť žiadne zásahy, ani sa nesmú
    žiadnym spôsobom poškodzovať. Ak je čitateľ pristihnutý pri akomkoľvek poškodzovaní
    dokumentu, musí nahradiť škodu podľa rozsahu poškodenia.

4. Čitateľ môže podať pracovníkovi knižnice návrh na doplnenie prezenčných fondov
    knižnice.

5. Čitateľ je povinný pred odchodom z knižnice odložiť použité dokumenty na miesto, odkiaľ
    ich vzal, prípadne vrátiť pracovníkovi knižnice.


Článok 17
Internetové služby

1. Internetové služby sú poskytované zdarma pre všetkých používateľov, ktorí sú

    registrovanými čitateľmi obecnej knižnice: deti do 15 rokov – 30 minút, ostatní - 1 hodinu.

2. Poplatky spojené s využívaním internetových služieb (tlačenie strán) sú zakotvené

   v  cenníku.


Záverečné ustanovenia

1. Prílohou Knižničného a výpožičného poriadku Obecnej knižnice v Očovej je Cenník
    služieb a poplatkov.

2. Výnimky z Knižničného a výpožičného poriadku v odôvodnených prípadoch môže
    povoliť vedúca knižnice.

3. Ruší sa predchádzajúci Knižničný a výpožičný poriadok z 01.05.2003

4. Tento Knižničný a výpožičný poriadok bol prejednaný v obecnom zastupiteľstve dňa
    09.10.2008 a schválený uznesením č. 53/2008. Nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.01.2009.

 

MVDr. Juraj Kubiš, v. r.
starosta obce

 

 

 

KNIŽNIČNÝ A VÝPOŽIČNÝ PORIADOK OBECNEJ KNIŽNICE V OČOVEJ

PRÍLOHA č. 2


Pracovisko /adresa/ knižnice:

Obecná knižnica
SNP 331/112
962 23 Očová

 


Vedúca knižnice:

Dana Dorotová

Telefón: 045/53 49 023

 

 

V Ý P O Ž I Č N Ý  Č A S :

 

Pondelok: 12.00 – 17.00 hod.

Utorok: 12.00 – 17.00 hod.

Streda: 12.00 – 18.00 hod.

Štvrtok: 12.00 - 16.00 hod.

Piatok: 12.00 – 17.00 hod.

 

PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA VEREJNÉHO INTERNETU
V OBECNEJ KNIŽNICI V OČOVEJ

1. Prístup na internet prostredníctvom počítačovej techniky v obecnej
    knižnici je umožnený každému registrovanému používateľovi knižnice.
2. Používateľ je povinný:
    a) dodržiavať tieto pravidlá a rešpektovať pokyny knihovníčky poverenej starostom obce 

        dozorom nad prevádzkou knižnice a jej technického vybavenia,

    b) bezodkladne nahlásiť knihovníčke zistené poruchy a nedostatky pri prevádzke zariadení,

    c) bezodkladne nahlásiť knihovníčke porušovanie týchto pravidiel iným používateľom.

3. Za jedným terminálom môže sedieť len jedna osoba, výnimku povoľuje knihovníčka.

4. Internetové služby pre registrovaných používateľov sú bezplatné - dospelí 1 hodinu, deti do 

    15 rokov 30 minút. V odôvodnených prípadoch môže knihovníčka časovo obmedziť dĺžku

     práce používateľa, ak sa tým zabezpečí účelnejšie využitie zariadení v prospech iného

     používateľa.

5. V knižnici je zakázané:

    a) poškodzovať zariadenie,

    b) akýmkoľvek spôsobom zasahovať do technického a programového vybavenia, do

        kabeláže a nastavenia počítačov,

    c) spôsobovať pri termináloch nečistotu, hluk alebo inak obťažovať ostatných používateľov.

6. Pri práci na termináli nie je dovolené:

    a) prezerať internetové stránky s pornografickým, rasistickým alebo násilie propagujúcim

        obsahom,

b) konzumovať jedlá a nápoje,

c) tlačiť na tlačiarni neprimerané veľké množstvo stránok.

7. Pri porušení týchto pravidiel je knihovníčka oprávnená vykázať používateľa z knižnice.

8. Poplatok za vytlačenie strán je stanovený v zmysle schváleného cenníka platených služieb

    Knižničného a výpožičného poriadku obecnej knižnice.


                                                                                     MVDr. Juraj Kubiš, v. r.
V Očovej 1. augusta 2007                                                       starosta obce

 

 

 

 

 


 

Celoročná kampaň: Jednu knihu ročne "Kúpiť - prečítať - darovať"

Obecná knižnica v Očovej sa v roku 2013 zapojila do celoročnej kampane

„Jednu knihu ročne (knižnici)“ „Kúpiť – prečítať – darovať“

 

Zoznam darcov, ktorí kampaň podporili:
                                                               
                                              
1. Pohorelcová A. Craves, R.: Já, Claudius
2. Pohorelcová A. Craves, R.: Claudius Buh
3. Bohušová J. Moser, F.: Malá filozofie pro nefilozofy
4. Bohušová A. Weise, O.: Pět „Tibeťanu“
5. Ťavodová J. Watson, S. J.: Skôr než zaspím
6. Kubišová M. Fielding, J.: Šepot a lži
7. Sojková A. Meyer, K. Vatikánske sprisahanie
8. Holíková V. Featherová, J.: Hriešny manžel
9. Holíková V. DeMille, N. Zlaté pobrežie
10 Javorčíková X. Krimi poviedky
11. Štollmannová O. Keresztényiová, T.: Sama mama
12. Štollmannová O. Urbaníková, E.: Svet mi je dlžný
13. Kopanica V. Bobiš, L., Rudohradská A.: Hydina a zverina vo výžive
14. Kopanica V. Súkromie živočíchov
15. Moravčíková, M. Bolte Taylor J.: Muj okamžik prozření
16. Melichová M. Čas anjelov – Piesne serafov – anjelská séria 1. časť
17. Melichová M. Čas lásky a zla – Piesne serafov – anjelská séria 2. časť
18. Gazdíková B. Féret-Fleury, G. – Do sedla! Žriebä z Garrigues
19. Gazdíková B. Knister – Čarodejnica Lilli v škole
20. Gazdíková B.  Knister – Čarodejnica Lilli čaruje

 


V Očovej 12.12.2013


 

Oznamy miestneho rozhlasu

Smútočné oznamy

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

OČOVÁ Aktuálne počasie
webygroup
ÚvodÚvodná stránka