Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Poslanci OZ

POSLANEC OZ

Ing. Ján Čief

Tel: 0911274819

Poslanec OZ za SMER SD

Poslanecký obvod:
ulice Partizánska, Lesná, Pri vleku, Vodárenská, Dvoriská, Sadovnícka


 

Pavel Gajdoš

Poslanec OZ za SNS

Poslanecký obvod:
Ulica SNP


 

MUDr. Anna Poničanová

Poslankyňa OZ - NEKA

Poslanecký obvod:
Holcov Majer, Obchoditá


 

Milota Široká

 Milota Široká

Poslankyňa OZ za SMER-SD

Poslanecký obvod:
ulice ČSA, Budovateľská, Športová


 

Peter Sámeľ

 Peter Sámeľ

Mobil: 0908283150

E-mail: peter.samel@scania.sk

Poslanec OZ- NEKA
Zástupca starostu obce

Poslanecký obvod:
Ulica J. R. Poničana, Kalinovce, Bugárovo, Kyslinky, Breziny


 

Jozef Ivanič

 Jozef Ivanič

Poslanec OZ - NEKA

Poslanecký obvod:
Ulice: Komenského, Dolná, Mateja Bela Funtíka, Nábrežná, Gagarinova


 

Marcel Juhaniak

Mobil: 0914293464

E-mail: 1jufko@gmail.com

Poslanec OZ za SNS

Poslanecký obvod:
ulice Mieru, Červeného kríža, Medzinárodného dňa žien, Februárového víťazstva, Jána Palárika


 

RNDr. Viera Holíková

RNDr. Viera Holíková

E-mail: holikovaviera@gmail.com

Poslankyňa OZ - za SMER-SD

Poslanecký obvod:
Ulice: Jána Ťavodu, Medzinárodného dňa detí, Družstevná, Letecká


 

Ing. Miroslava Rajčoková

Ing. Miroslava Rajčoková

Mobil: 0905247946

Poslankyňa OZ za SMER SD

Poslanecký obvod:
Ulice: Štefana Pilárika, 1.mája, Slnečná


 

 

 

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV,  

ČLENOV A ZAPISOVATEĽOV KOMISIÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

OBCE OČOVÁ

 

Obecné zastupiteľstvo v Očovej podľa § 11 ods. 4 písm. k) a § 25 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na týchto zásadách odmeňovania poslancov, členov a zapisovateľov komisií Obecného zastupiteľstva obce Očová.

Čl. 1

Rozsah platnosti

Tieto zásady odmeňovania upravujú odmeňovanie:

 1.  poslancov, predsedov, členov a zapisovateľov komisií OZ a zástupcu starostu
 2.  poslancov, ktorí sú poverení vykonávaním uzavretia manželstva a rečníkov ZPOZ-u

 

Čl. 2

Odmena poslancov OZ a zapisovateľa

 1. Poslancovi patrí za výkon poslaneckej práce za každú účasť na rokovaní OZ v Očovej odmena vo výške 15,00 €.
 2. Za každú účasť na pracovnej porade poslancov patrí poslancovi odmena vo výške 15,00 €.
 3. V prípade, ak zamestnávateľ poslanca z dôvodu jeho účasti na rokovaní OZ požiada obec Očová o refundáciu mzdy, odmena poslanca podľa bodu 1) alebo 2) bude krátená o výšku vyplatenej náhrady.
 4. Zapisovateľovi, ktorý vyhotovuje zápisnicu z rokovania poslancov, patrí odmena vo výške 15,00 €
 5. Poslancovi možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej náročnosti výkonu tejto funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Mimoriadnu odmenu  poslancom schvaľuje starosta obce.

 

Čl. 3

Odmena predsedu a členov komisií OZ

 1. Poslancovi, ktorý je predsedom komisie OZ patrí k odmene poslanca podľa Čl. 2 týchto zásad aj odmena vo výške 20,00 € za každú účasť na zasadnutí príslušnej uznášaniaschopnej komisie.
 2. Poslancovi, ktorý je členom komisie OZ patrí odmena vo výške 15,00 € za každú účasť na zasadnutí príslušnej uznášaniaschopnej komisie.
 3. Členovi komisie, ktorý nie je poslancom OZ, patrí odmena vo výške 15,00 € za každú účasť na zasadnutí príslušnej uznášaniaschopnej komisie.
 4. Zapisovateľovi komisie patrí odmena vo výške 15,00 € za každú účasť na zasadnutí príslušnej uznášaniaschopnej komisie.
 5. V prípade, ak zamestnávateľ poslanca z dôvodu jeho účasti na rokovaní komisie OZ požiada obec Očová o refundáciu mzdy, odmena podľa bodu 1) až 4) bude krátená o výšku vyplatenej náhrady.
 6. V prípade plnenia mimoriadnych úloh môže byť poslancovi OZ a členovi komisie odmena zvýšená na návrh starostu obce.

 

Čl. 4

Odmeňovanie zástupcu starostu

 

 1. Zástupcovi starostu, ktorý bol poverený na výkon tejto funkcie starostom obce v zmysle    § 13b zákona o obecnom zriadení a nebol v zmysle tejto funkcie dlhodobo uvoľnený zo zamestnania v zmysle § 25 ods. 8 zákona o obecnom zriadení, patrí mesačná odmena vo výške 100,00 €. Okrem toho zástupca starostu ako poslanec má nárok aj na odmenu podľa článku 2 a 3.
 2. S prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu verejnej funkcie možno zástupcovi starostu priznať mimoriadnu odmenu, ktorú schvaľuje starosta obce.

 

 

Čl. 5

Odmeňovanie sobášiacich a rečníkov ZPOZ

 1. Poslancom za výkon funkcie sobášiaceho patrí odmena vo výške 25,00 € za každý sobáš.
 2. Poslancom, ktorí sú určení za rečníkov ZPOZ-u na obradoch, patrí odmena vo výške

25,00 € za obrad, ak sa v jeden deň konajú dva obrady, výška odmeny je 27,20 €, ak tri obrady, výška odmeny je 29,00 €.
 

Čl. 6

Výplata odmien

 1. Odmeny uvedené v čl. 2 až 5 sa vyplácajú polročne a to v mesiaci júl a december vo výplatnom termíne určenom pre zamestnancov obce.
 2. Odmeny sa vyplácajú bezhotovostne  na osobný účet poslanca alebo člena a zapisovateľa komisie.
 3. Podkladom pre vyplatenie odmien je prezenčná listina zo zasadnutia OZ, pracovného stretnutia poslancov, zo zasadnutia komisie OZ alebo výkazu Matričného úradu a ZPOZ.

 

Čl. 7

Záverečné ustanovenia

 1. Vyplatenie odmien za výkon jednotlivých funkcií sa vzájomne nevylučuje.
 2. Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje OZ.
 3. Tieto zásady boli schválené uznesením OZ č. 20/2015 zo dňa 26. 2. 2015.
 4. Schválením týchto zásad sa ruší uznesenie OZ obce Očová č. 14/2011 z 24. 2. 2011.
                                                                                                                                        PhDr. Ján Senko

                                                                                                starosta obce

 

Doplnok č. 1

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV, 

ČLENOV A ZAPISOVATEĽOV KOMISIÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

OBCE OČOVÁ

Schválením doplnku č. 1 Zásad odmeňovania poslancov, členov a zapisovateľov komisií Obecného zastupiteľstva obce Očová (ďalej len zásady) sa mení:

Čl. 6, ods. 1

sa nahrádza textom:

Odmeny uvedené v čl. 2 až 5 sa vyplácajú 1x ročne vo výplatnom termíne určenom pre zamestnancov obce za mesiac december.

 

Ostatné články zásad zostávajú nezmenené.

Doplnok č. 1 bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Očová dňa 11. 12. 2017, uznesenie č. 320/2017 a účinný je od 1. 1. 2018.

 

                                                                                                      PhDr. Ján Senko

                                                                                                          starosta obce


 

Oznamy miestneho rozhlasu

Smútočné oznamy

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

OČOVÁ Aktuálne počasie
webygroup
ÚvodÚvodná stránka