Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Postup pri prijímaní klientov

Podmienky prijatia

Vážení žiadatelia o poskytovanie sociálnych služieb v Domove seniorov Dolinka v Očovej.

Obec v spolupráci s Domovom seniorov a Domovom sociálných služieb Domova seniorov

Dolinka plánuje do budúcnosti umiestniť poradovník čakateľov v upravenej forme na webovú

stránku našej obce.


K tejto myšlienke nás viedla najmä snaha sprístupniť Vám informácie o Vašom aktuálnom

umiestnení v poradovníku čakateľov kedykoľvek budete chcieť, ako aj snaha o čo najväčšiu

transparentnosť nášho konania. Túto možnosť nemajú samozrejme iba vlastníci počítača a

internetu. Nezabudnite, že k internetu je dnes pripojený každý úrad miestnej samosprávy,

škola alebo knižnica, kde Vám iste radi pomôžu s pripojením, ako aj vyhľadaním našej webovej

stánky.

V prvom rade, skôr ako bude naša stránka zverejnená a ako si začnete prezerať informácie o

poradovníku pre Vami požadovaný druh sociálnej služby, prečítajte si prosím Vás nasledujúce

riadky, ktoré Vám majú nielen napomôcť pri orientácii v poradovníku, ale tiež objasniť

mechanizmus prijímania žiadateľov z poradovníka čakateľov v DS a DSS v Očovej

DS a DSS v Očovej bude viesť poradovník čakateľov v súlade s § 80 zákona č. 448 /2008 Z.z.

o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov a vnútornými predpismi obce.

a) Žiadatelia o poskytovanie sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb sú do

    poradovníka čakateľov zaraďovaní v prípade, ak v zariadení sociálnych služieb nie je voľné

    miesto.
b) Žiadosti sú do poradovníka zaraďované podľa poradia v akom boli do zariadenia sociálnych

    služieb doručené.

c) Neoddeliteľnou súčasťou žiadosti o umiestnenie v sociálnom zariadení je posudok

    o odkázanosti na sociálnu službu.

d) Posudok o odkázanosti na sociálnu službu vyhotoví obecný úrad, mestský úrad, alebo vyšší

    územný celok príslušný podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa.

e) Žiadateľom o umiestnenie do domova seniorov vyhotovuje posudok o odkázanosti obecný

    úrad, alebo mestský úrad príslušný podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa.

f) Žiadateľom o umiestnenie do domova sociálnych služieb vyhotovuje posudok o odkázanosti

   vyšší územný celok príslušný podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa.

g) Domov seniorov a domov sociálnych služieb predvoláva žiadateľov z poradovníka čakateľov

    na základe uvedených kritérií:

1. kritérium: naliehavosť aktuálnej životnej situácie žiadateľa Zákon č. 448//2008 Z.z.

    o sociálných službách v § 8 ods. 6 dáva možnosť prijať občana bezodkladne mimo poradia

    pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o poskytovaní starostlivosti v zariadení

    sociálnych služieb v prípade, ak je jeho život, alebo zdravie vážne ohrozené. Napr. bývanie

    na samote a vysoký vek žiadateľa, imobilita, ktorá spôsobuje neschopnosť zabezpečiť si

    základné životné potreby a sociálna osamelosť, nepriaznivé poveternostné podmienky najmä

    zima a hmotná núdza žiadateľa, a iné. Naliehavosť situácie môže ohlásiť žiadateľ, blízky

    príbuzný, iná osoba, orgán miestnej samosprávy, zariadenie ústavnej starostlivosti

    (nemocnica). Naliehavosť situácie sa overuje na mieste poverenými pracovníkmi Domova

    seniorov Dolinka

2. kritérium: poradie žiadateľa v poradovníku čakateľov Žiadosti žiadateľov sú vybavované

    v poradí, v akom boli do DD DSS v Očovej doručené. Vždy s ohľadom na ďalšie kritériá,

    ktoré sú pre prijatie na konkrétnu izbu rozhodujúce.

3. kritérium: pohlavie žiadateľa Toto kritérium je dôležité pri dvoj a viacposteľových izbách.

    Rozhodujúce je tu pohlavie klientov, ktorí na uvoľnenej izbe už bývajú. Na dvojposteľovej

    izbe môžeme ubytovať spoločne osoby rozdielneho pohlavia len v prípade, že sa jedná

    o manželov, prípadne muž a žena požiadajú o spoločné bývanie.

4. kritérium: zdravotný stav žiadateľa Z prevádzkových dôvodov sú klienti DD DSS v Očovej

    umiestňovaní na jednotlivé oddelenia podľa toho, koľko sebaobslužných úkonov dokážu

    zvládnuť. Je nemožné ubytovávať imobilných klientov na oddelenie mobilných klientov, kde

    nie je 24 - hodinová služba ošetrovateľského personálu, ktorú takýto klienti potrebujú a

    naopak mobilní klienti na oddelení imobilných klientov by rozsah poskytovaných služieb

    nevyužívali a prostredie výrazne odlišné od domáceho prostredia by mohlo negatívne

    ovplyvniť priebeh ich adaptácie v našom zariadení O prijatí do Domova seniorov a domova

    sociálnych služieb rozhoduje trojčlenná komisia v zložení: riaditeľ Domova seniorov Dolinka,

    hlavná sestra a vedúca sociálneho úseku. Pri prijímaní do Domova seniorov a domova

    sociálnych služieb v DS DSS v Očovej sa vyberie prvý vhodný žiadateľ ( žiadateľka )

    v súlade s vyššie uvedenými kritériami. Váženým žiadateľom oznamujeme, že vyššie

    uvedené kritériá sú jedinými rozhodujúcimi faktormi pre prijatie do Domova seniorov a

    domova sociálnych služieb vOčovej.

 

                                                                                             Mgr. Miroslav Feješ
                                                                                                  riaditeľ DSD

 


 

Zoznam osobných vecí a dokladov pri nástupe do domova

 

 

ZOZNAM DOKLADOV, OSOBNÝCH VECÍ A OBLEČENIA PRI NÁSTUPE DO DOMOVA SENIOROV DOLINKA V OČOVEJ.

 

 

Domov seniorov DOLINKA v Očovej Vám predkladá zoznam dokladov, osobných vecí a ošatenia, ktoré je potrebné si doniesť pri nástupe do nášho Domova.


DOKLADY POTREBNÉ K PRIJATIU:

- rodný list
- občiansky preukaz
- sobášny list
- výmer o dôchodku zo sociálnej poisťovne
- rozhodnutie o priznaní bezvládnosti
- zdravotná karta a lieky na jeden mesiac
- preukaz poistenca

ZOZNAM OSOBNÉHO OŠATENIA A OSOBNÝCH VECÍ:

- ošatenie letné, zimné, spoločenské OZNAČENÉ MENOM
- domáce oblečenie OZNAČENÉ MENOM
- spodné prádlo OZNAČENÉ MENOM
- pyžamo, nočné košele OZNAČENÉ MENOM
- ortopedické prezuvky (papuče, pevná obuv, ktoré nepoškodzujú podlahu)
- obuv (denné nosenie, spoločenská)
- hygienické potreby (hrebeň, zubná kefka, zubná pasta, čistič zubnej protézy, šampón, mydlo, kozmetické prípravky, natáčky, potreby na holenie, ...)
- 2 x uterák, 2 x osuška veľká, froté rúško na umývanie OZNAČENÉ MENOM
- vankúš, paplón alebo perina, ktoré musia byť vyčistené v chemickej čistiarni a s potvrdením o ich vyčistení, ktoré nie je staršie ako 30 dní OZNAČENÉ MENOM
- hygienický chránič matraca (rozmer 90x200 cm, dá sa kúpiť v obchodoch s nábytkom alebo objednať priamo u nás) OZNAČENÉ MENOM
- posteľná plachta napínacia s gumičkou OZNAČENÉ MENOM
- deka 2 ks (na posteľ, na prikrytie pri TV)
- príbor, pohár
- veci osobnej potreby, na ktoré máte citovú naviazanosť (hrnčeky, šálky, tanieriky, obrázky, fotografie, vankúšiky, knihy, zrkadielko, kvety, veci na ručné práce, ...)
- obľúbené kreslo (polohovateľné, nepoškodené)

Do Domova seniorov Dolinka nie je povolené priviesť si domáce zvieratá
 


 

Dotazník pre príbuzného

 

 

 

 

DOTAZNÍK
PRE RODINNÉHO PRÍSLUŠNIKA, KTORÝ SPREVÁDZA BUDÚCEHO OBYVATEĽA DO

DOMOVA SENIOROV DOLINKA OČOVÁ

    


Priezvisko:
Meno:
Dátum narodenia:

 
Tento dotazník pomôže budúcemu obyvateľovi lepšie zvládnuť nové podmienky života v našom zariadení. Vašeho blízkeho môžete navštevovať každý deň. V zariadení sa konajú zábavy cca 4x do roka s hudbou a malým občerstvením. Pre klientov sa zabezpečujú kultúrne podujatia. Každý klient sa môže zapojiť do rôznych akcií, ktoré sa v DD a DSS v rámci voľnočasových aktivít ponúkajú.
Prosíme Vás o krátke a výstižné odpovede na niekoľko otázok.
Ďakujeme!

1. MÔŽETE UVIESŤ NEJAKÉ OBĽÚBENÚ ČINNOSŤ VÁŠHO BLÍZKEHO?
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2. AKÚ MÁ RÁD HUDBU?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3. ČO NAJRADŠEJ ROBIL POSLEDNOU DOBOU?
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................
4. AKÉ MÁ RÁD KNIHY?
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................
5. DÍVA SA RÁD NA TELEVÍZIU?
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................
6. AKÉ MÁ RAD FILMY?
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................
7. RÁD/A SA ZHOVÁRA?
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................

8. JE SAMOTÁR/KA?
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................
9. JE VERIACI/A/?
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................
10. AKÉ ČINNOSTI JE SCHOPNÝ /A/ VYKONÁVAŤ?
Kúpanie..............................................................................................................................................
Jedenie.............................................................................................................................................. Obliekanie..........................................................................................................................................
Vychádzky.........................................................................................................................................

11. MÁ NEJAKÉ ZVLÁŠTNE PRIANIE, ČO SA TÝKA STRAVY?
Vyžaduje mletú stravu.......................................................................................................................
Inak upravenú stravu.........................................................................................................................
Aké jedlo má rád/a/...........................................................................................................................
V akej polohe príma potravu.............................................................................................................

12. O KOĽKEJ HODINE:?
ráno je naučený /á/ vstávať...............................................................................................................
večer je zvyknutý /á/ ísť spať?..........................................................................................................
odpočíva popoludní?.........................................................................................................................
odpočíva dopoludní...........................................................................................................................

13. MÁ NEJAKÉ ZVLÁŠTNE NÁVYKY /DENNÝ REŽIM/?
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................
14. AK JE NARUŠENÁ KOMUNIKÁCIA SO ZDRAVOTNÝCH DÔVODOV, AKÝM SPÔSOBOM SPOLU KOMUNIKUJETE?
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................
15. JE SCHOPNÝ /Á/ SÁM /A/ SI PRERÁTAŤ PENIAZE?
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................
16. AKO ČASTO POTREBUJE SLUŽBY KADERNÍKA, HOLIČA, PEDIKÚRA?
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................
17. BOLI BY STE OCHOTNÝ OSLÁVIŤ SPOLU S OSTATNÝMI OBYVATEĽMI A VAŠIMI BLÍZKYM JEHO NARODENINY V DD A DSS?
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................
18. BUDETE NIEKEDY VAŠEHO BLÍZSKEHO BRÁVAŤ DOMOV?
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................
19. AKO ČASTO BUDETE SVOJHO BLÍZKEHO NAVŠTEVOVAŤ?
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................
20. INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................

 


Ďakujeme za spoluprácu. Veľmi ste nám pomohli a svojmu blízkemu ešte viac. Ak bude smutný /á/ vieme aspoň pre začiatok, ako rozptýliť jeho pochmúrnu náladu.

 


Dotazník vyplnil /a/:.......................................................
Dňa:..............................................................................
 


 

Oznamy miestneho rozhlasu

Smútočné oznamy

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

OČOVÁ Aktuálne počasie
webygroup
ÚvodÚvodná stránka