Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

Prevádzkový poriadok pohrebiska

Schválené: 20.7.2006

Vyhlásené: 20.7.2006

Účinnosť: 20.7.2006

O B E C O Č O V Á
vydáva v zmysle zákona č. 470/2005 o pohrebníctve prevádzkový poriadok

ČL. 1
Základné ustanovenie
Pohrebiskom sa rozumie miesto na uloženie ľudských pozostatkov, ich ostatkov alebo popola. Je to spoločný názov pre pohrebisko. Súčasťou pohrebiska je Dom smútku, ktorý má chladiace zariadenie – chladiacu miestnosť s kapacitou cca pre päť rakiev.
Správu pohrebiska vykonáva OBEC OČOVÁ, ktorá zabezpečuje požiadavky občanov.

ČL. 2
Prevádzkovanie pohrebiska
- prevádzkovateľ sa stará o vzhľad pohrebiska
- vykonáva dozor a povoľuje stavebné práce na pohrebisku
- povoľuje vstup na pohrebisko kamenárskym firmám pri výstavbe ohrád, pomníkov
- udržiava zariadenie Domu smútku a sprístupňuje ho pohrebným službám a
  pozostalým pred samotným aktom pohrebného obradu a tiež k ukladaniu ľudských
  pozostatkov
- čistí chodníky, v zime zabezpečuje odhŕnanie snehu na prístupových
  komunikáciách na pohrebisko
- zabezpečuje správu a údržbu pohrebiska /včetne vodovodnej prípojky/
- zabezpečuje 2x ročne údržbu zelene na pohrebisku
- vedie evidenciu súvisiacu s prevádzkovaním pohrebiska
- udržiava a vedie vojnové hroby v pasporte
- v pasporte vedie celú evidenciu hrobových miest

Spôsob nakladania s odpadmi:
- pri vstupe do areálu cintorína je umiestnený veľkoobjemový kontajner na likvidáciu tuhého  

  odpadu /vence, kytice a pod./
- odvoz odpadu vykonáva Firma Marius Pedersen na základe zmluvy s Obcou Očová
- v areáli cintorína je umiestnený veľkoobjemový kontajner, ktorý slúži na uloženie
  prebytočnej zeminy z kopania hrobov
- odvoz odpadu zabezpečuje Obec Očová 

ČL. 3
Pochovávanie
1. Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí, alebo ak sa nezistila totožnosť 

    mŕtveho do siedmich dní od zistenie úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo

    k úmrtiu. Ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom

    území sa ľudské pozostatky našli. Ľudské pozostatky osoby, ktorej totožnosť sa nezistila,

    nemožno spopolniť. Ak sa ľudské pozostatky neuložili do chladiaceho zariadenia, musia sa

    pochovať do 96 hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia.
2. Ak ide o ľudské pozostatky cudzinca, obec je podľa odseku 1 povinná bezodkladne oznámiť

    jeho úmrtie v zákone uvedeným príslušným úradom štátu, ktorého bol mŕtvy štátnym

    príslušníkom. Ak obec nedostane do 14 dní odo dňa oznámenia úmrtia oznámenie o

    zabezpečení prevozu ľudských pozostatkov alebo súhlas na ich pochovanie na území SR,

    musí obec ľudské pozostatky pochovať.
3. Pri uložení ľudských pozostatkov do zeme, kde už bolo pochovávané a nastane situácia, že

    výška zeminy nad úrovňou rakvy po horný okraj ohrady je menej, ako predpisuje zákon, nie je

    prípustné z hygienického hľadiska upraviť hrob hneď do pôvodného stavu. Je potrebné v

    priebehu polroka dosypať zeminu, potom celú plochu zabetónovať a tak položiť betónovú,

    resp. mramorovú platňu. Stavebný odpad, zeminu a iný odpad vzniknutý pri údržbe

    hrobového miesta je nájomca povinný na vlastné náklady odviesť na vopred určené miesto

    prevádzkovateľom pohrebiska.
    Prevádzkovateľ pohrebiska zakazuje pohrebným službám svojvoľne vyvážať zeminu z

    čerstvo kopaných hrobov do priestoru cintorína a mimo neho. Prebytočnú zeminu je možné

    umiestňovať len na miesto určené prevádzkovateľom, t. j. do kontajnera umiestneného v

    strednej časti cintorína.

ČL. 4
Rozmery hrobových miest
1. Rozmery novovybudovaných hrobových miest vrátane príslušenstva hrobu:
    - jednohrob /hrobku/ dospelého 110 x 245 cm
    - pre dvojhrob /hrobku/ dospelých 210 x 245 cm
    - pre trojhrob /hrobku/ dospelých 310 x 245 cm
    - pre hrob dieťaťa do 6 rokov 80 x 140 cm
    - pre hrob dieťaťa od 7 do 14 rokov 90 x 200 cm
2. Pre uloženie urny sa prepožičiava miesto o rozmeroch 100 x 100 cm. 

ČL. 5
Evidencia pohrebiska
Evidencia hrobových miest obsahuje:
a/ meno a priezvisko osoby, ktorej ľudké ostatky sú v hrobovom mieste uložené,
b/ miesto a dátum jej narodenia a úmrtia, rodné číslo,
c dátum uloženia ľudských pozostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky pochovania,
d/ záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu
    alebo hrobky , bol nakazený nebezpečnou chorobou,
e/ meno, priezvisko, adresu miesta trvalého pobytu a rodné číslo nájomcu, ak ide o fyzickú
    osobu, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo nájomcu, ak ide o právnickú osobu,
f/ dátum uzavretia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu,
g/ údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy.

Prevádzkovateľ pohrebiska má spracovaný pasport, ktorý obsahuje evidenciu hrobových miest. Na základe tohto pasportu si obstarávateľ pohrebu vyberie hrobové miesto.
Pochováva sa do nových hrobov, ale tiež po uplynutí tlecej doby /10 rokov/ sa pochováva aj do starých hrobov.

ČL. 6
Ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských ostatkov
1. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:


a/ hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m a pre
    dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m,
b/ prehĺbený hrob musí byť najmenej 2 m,
c/ bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,
d/ rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou
    zeminou vo výške minimálne 1,2 m, alebo platí Čl. 3, odst. 3. Ľudské pozostatky musia
    byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby v našom prípade 10 rokov. Pred      

    uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak je ich

    možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej

    zeminy nad rakvou bude najmenej 1 meter.

2. Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť:

a/ orgánov činných v trestnom konaní
b/ obstarávateľa pohrebu
c/ blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije alebo ak obstarávateľom pohrebu bola
    obec
Žiadosť musí mať písomnú formu a musí obsahovať:
- posudok úradu verejného zdravotníctva,
- list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
- nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, kde budú ľudské ostatky
   uložené
Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.

ČL. 7
Užívanie hrobového miesta
1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy, ktorá sa uzatvára na dobu
    neurčitú. Nesmie byť vypovedaná skôr, ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku. Pri
    úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia. Ak je
    dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlási ako prvý po účinnosti prevádzkového
    poriadku.
2. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta
    a oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebných na vedenie
    evidencie hrobových miest.

ČL. 8
Výpoveď nájomnej zmluvy
1. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak
    a/ závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na ďalšiu
        dobu, 
    b/ sa pohrebisko zruší,
    c/ nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.

2. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1
    písm. a/ a b/, musí zabezpečiť so súhlasom nájomcu iné hrobové miesto a na vlastné
    náklady preloženie ľudských ostatkov vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.

3. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný písomne upozorniť na vypovedanie zmluvy
    a výpoveď doručiť najmenej tri mesiace predo dňom,
    a/ keď sa má hrobové miesto zrušiť,
    b/ keď uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené.

4. Ak mu nie je známa adresa, alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste
    obvyklom na pohrebisku, alebo na obecnej tabuli

5. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku
    1 písm. c/ a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie jeden rok odo dňa, odkedy
    nebolo zaplatené nájomné. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do
    jedného roka odstránil príslušenstvo hrobu.

6. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1
    písm. c a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom
    na pohrebisku, alebo na obecnej tabuli. Výpovedná lehota uplynie päť rokov odo dňa,
    odkedy nebolo nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto dobu
    príslušenstvo hrobu na mieste s označením, že ide o päťročné uloženie počas ktorého sa
    môže nájomca prihlásiť.

ČL. 9
Vstup na pohrebisko
1. Pohrebisko je verejnosti prístupné v ročnom období od:
    od 1. apríla do 30. septembra od 8,00 hod. do 20,00 hod.
    od 1. októbra do 31. marca od 8,00 hod. do 18,00 hod.
- každý návštevník je povinný pred určenou hodinou pohrebisko opustiť bez
  osobitného upozornenia
- motorovými vozidlami a inými dopravnými prostriedkami sa môže na pohrebisko vchádzať iba  

  na základe písomného povolenia prevádzkovateľa pohrebiska, s výnimkou zdravotne

  postihnutých občanov a motorového vozidla pohrebných služieb zabezpečujúcich pohreb
- Dom smútku je pre verejnosť prístupný spravidla hodinu pred pohrebom na základe požiadavky

  pozostalých a v inom čase s prevádzkovateľom pohrebiska.
- pre kamenárske firmy zabezpečujúce služby občanom na pohrebisku je pohrebisko prístupné

  počas stanovených hodín sprístupnených verejnosti. Na vstup na pohrebisko je potrebný

  písomný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska.
- na pohrebisko je zakázané vodiť psov, robiť hluk, návštevníci sú povinní správať sa primerane 

  k piete miesta


ČL. 10
Zrušenie pohrebiska

1. Pohrebisko môže zrušiť len Obec Očová. Pohrebisko možno zrušiť až po uplynutí tlecej doby 

    všetkých ľudských ostatkov uložených na pohrebisku.
    V opačnom prípade je možné pohrebisko zrušiť len na základe podnetu príslušného orgánu

    štátnej správy.
2. Ten, v koho v záujme sa pohrebisko zruší, je povinný zabezpečiť a uhradiť exhumácie a

    preloženie ľudských ostatkov, hrobov s príslušenstvom a hrobiek na nové hrobové miesta na

    inom pohrebisku
3. Nezotleté ľudské ostatky po uplynutí tlecej doby je ten, v koho záujme sa pohrebisko zrušilo,

    povinný zhromaždiť a pochovať ich na inom pohrebisku
4. Zrušenie vojnových hrobov upravuje osobitný zákon 

ČL. 11
Sankcie

Akékoľvek porušenie ustanovení tohoto Prevádzkového poriadku je postihnuteľné ako priestupok podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Regionálny úrad verejného zdravotníctva posudzuje porušenie zákonov a stanovuje sankcie za priestupky podľa § 30 zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a iné právne delikty podľa § 31 uvedeného zákona.

ČL. 12
Cenník za prepožičanie miest a vstupu do cintorína
1. Nájom za hrobové miesto, hrobku alebo urnu v zemi vrátene miesta pre príslušenstvo 

    hrobu /bez ohľadu na vek zomrelého/ : na dobu 10 rokov 500,- Sk

2. Obnovenie /predĺženie/ nájmu na miesto na hrob, hrobku alebo urnu /bez ohľadu na
    vek pochovanej osoby/ : na dobu 10 rokov 500,- Sk
3. Vstup kamenárskych firiem na pohrebisko – 200,- Sk
4. Občiansky pohreb – 500,- Sk
5. Paušálny poplatok za priestory Domu smútku /pohreby/ - 335,- Sk + poplatok za spotrebu
    energií podľa aktuálne platných ceníkov.

ČL. 13
Záverečné ustanovenie

Týmto prevádzkovýcm poriadkom sa ruší VZN číslo 28/2003 a tento poriadok nadobudne platnosť po schválení Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene a Obecným zastupiteľstvom.

 

ČL. 14

Účinnosť

Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Očová bol schválený Regionálnym úradom Verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene dňa 26. 6. 2006 a Obecným zastupiteľstvom Obce Očová dňa 20. 7. 2006 uznesením č. 27/2006/C/3.                                                                                                   MVDr. Juraj Kubiš
                                                                                                       starosta obce

 

 

Poznámka: 0

Oznamy miestneho rozhlasu

Smútočné oznamy

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

OČOVÁ Aktuálne počasie
webygroup
ÚvodÚvodná stránka