Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rozpočet obce

ROč12013.pdf(209.9 kB)ROč12013.pdf
ROč22013.xls(48 kB)ROč22013.xls
Príjmy DSD 1.-Q 2013.pdf(38.8 kB)Príjmy DSD 1.-Q 2013.pdf
príjmy obec 1.Q 2013.pdf(44.1 kB)príjmy obec 1.Q 2013.pdf
príjmy OS 1.Q 2013.pdf(50.1 kB)príjmy OS 1.Q 2013.pdf
Príjmy ZS 1.Q 2013.pdf(39.7 kB)Príjmy ZS 1.Q 2013.pdf
prijmy ZUS 1.Q 2013.pdf(39.6 kB)prijmy ZUS 1.Q 2013.pdf
Programový  DSD 1.Q 2013.pdf(39.4 kB)Programový DSD 1.Q 2013.pdf
programový  obec 1.Q 2013.pdf(52.6 kB)programový obec 1.Q 2013.pdf
programový OS 1.Q 2013.pdf(54 kB)programový OS 1.Q 2013.pdf
programový ZS 1.Q.2013.pdf(51.3 kB)programový ZS 1.Q.2013.pdf
programový ZUS 1.Q 2013.pdf(40.4 kB)programový ZUS 1.Q 2013.pdf
rozpočet k 31.3.2013.pdf(100.5 kB)rozpočet k 31.3.2013.pdf
rozpočet k 31.3.2013.xls(205.5 kB)rozpočet k 31.3.2013.xls
Výdavky DSD 1.Q 2013.pdf(38.8 kB)Výdavky DSD 1.Q 2013.pdf
výdavky obec 1.Q 2013.pdf(45 kB)výdavky obec 1.Q 2013.pdf
výdavky OS 1.Q 2013.pdf(49.9 kB)výdavky OS 1.Q 2013.pdf
Výdavky ZS 1.Q.2013.pdf(39.4 kB)Výdavky ZS 1.Q.2013.pdf
vydavky ZUS 1.Q 2013.pdf(39.6 kB)vydavky ZUS 1.Q 2013.pdf
Príjmy 2012 DSD.pdf(39 kB)Príjmy 2012 DSD.pdf
Príjmy 2012 Obec.pdf(44.2 kB)Príjmy 2012 Obec.pdf
príjmy OS 2012.pdf(50.1 kB)príjmy OS 2012.pdf
príjmy ZS  s MS 2012.pdf(39.7 kB)príjmy ZS s MS 2012.pdf
príjmy ZUS 2012.pdf(39.8 kB)príjmy ZUS 2012.pdf
výdavky 2012 DSD.pdf(38.7 kB)výdavky 2012 DSD.pdf
programovy OS 2012.pdf(54.8 kB)programovy OS 2012.pdf
Programový rozpočet obec 2012.pdf(60.7 kB)Programový rozpočet obec 2012.pdf
R.opatrenie č.5-12.pdf(162.7 kB)R.opatrenie č.5-12.pdf
rozpočet k 31.12.2012 (1).pdf(117.4 kB)rozpočet k 31.12.2012 (1).pdf
výdavky 2012 DSD.pdf(38.7 kB)výdavky 2012 DSD.pdf
Výdavky 2012 Obec.pdf(47.5 kB)Výdavky 2012 Obec.pdf
výdavky OS 2012.pdf(49.7 kB)výdavky OS 2012.pdf
výdavky ZUS 2012.pdf(39.6 kB)výdavky ZUS 2012.pdf
výdavky  ZS s MS 2012.pdf(39.5 kB)výdavky ZS s MS 2012.pdf
 v tis. Sk2007200820092010RO-1/08
 Bežné príjmy24 14024 85525 74526 45932 718
100Daňové príjmy21 62622 87723 63524 186
111001Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov16 21617 53018 00018 500
121001Daň z nehnuteľnosti z pozemkov1 1571 1601 2001 200
121001Daň z nehnuteľnosti zo stavieb3 0983 1003 3003 300
121003Daň z bytov772020
133001Dane za psa + známky za psa81828282
133003Daň za nevýherné hracie prístroje3202020
133004 Daň za predajné automaty1111
133006Daň za ubytovanie1111
133012Daň za užívanie verejného priestranstva10101112
133013Poplatok za komunálny odpad1 0529501 0001 050
134001Za dobývací priestor - prieskumné územie016  
200Nedaňové príjmy2 5141 9782 1102 273
211003Dividendy373444
212002Z prenájmu pozemkov16363840
212003Z prenájmu budov a bytov560600620650
221004Administratívne poplatky: správne8790100110
221005Licencie270180180200
222003Pokuty a penále v blokovom konaní6111
223001Za služby Domu smútku a obradné miestnosti28303540
223003Stravné hmotná núdza5555
223004Predaj nepotrebného hnuteľ.majetku a zásob31510
229005Za znečisťovanie ovzdušia13131518
242000Z vkladov2222
1-133012Za verejné priestranstvo OFH 366300350400
1-223001Za použitie telefónu a faxu, kopírovanie,predaj reklam.predmetov obce26161820
2-223001Za relácie v mietnom rozhlase12121314
3-223001Zo vstupného kina40505050
4-223001Za služby a práce, súťaže,spríst.infor,55607080
5-223001Za recyklačný fond a separovaný zber48202530
6-223001Za vodné a stočné88100100100
7-223001Za knižnicu4566
9-223001Za vstupné OFH155150160170
10-223001Vrátenie dotácie prevádzkovej z hospodárskej činnosti - HČ54606060
12-223001Cintorínsky poplatok + vstup na cintorín179100110120
15-223001Za vstupné na kultúrne a športové podujatia 101010
16-223001Za opatrovateľskú činnosť3131313
1-223003Stravné zamestnanci obce121120120120
300Granty a transfery - nerozpočtujú sa7 772   7 863
312001Na rodinné prídavky32   32
1-312001Na školstvo7 132   7 526
2-312001Na matriku81   75
3-312001Na stavebný úrad65   66
4-312001Na MOS158   20
5-312001Na stravu88   90
6-312001Na školské pomôcky21   13
7-312001Na motivačný príspevok0   0
8-312001Na register obyvateľstva26   26
9-312001Na pozemné komunikácie4   4
10-312001Na životné prostredie11   11
 ostatné VUC, MK SR, 154   
200Kapitálové príjmy4 14925 00555
233000Predaj pozemkov ( budov )700555
 Ostatné dotácie3 449   
 Dotácia na Remeselný dvor 25 000  
400Finančné operácie5 08412 595100100
454001Z prevodu fondu rezerv0500100100
453000Zostatok z prechádzajúceho roku - škola31124  
1-453000Zostatok z prechádzajúceho roku - obec304399  
513001Úver zo ŠFRB na DD1 2598 572  
513001Úver3 4903 000  
 Príjmy spolu za obec :41 14562 45525 85026 56470 318
242000Základná škola3911  
223003Jedáleň Základnej školy129125  
223002Školský klub5955  
223002Materská škola9080  
223003Jedáleň Materská škola2030  
223002Základná umelecká škola190191  
200Vlastné prijmy škôl spolu :527492500510
 Celkom príjmy za obec a školstvo:41 67262 94726 35027 07470 810
      
 v tis. Sk2007200820092010
 Bežné výdavky13 84812 61612 82513 23112 782
01.1.1.6Obec - verejná správa3 8354 1874 1674 237
1-01.1.1.6poslanci, zástupca starostu a hlavný kontrolór, komisie213200220350
01.1.2.Finačná a rozpočtová skladba a v tom: - poplatky bankám31353739
01.3.3.Iné všeobecné služby a v tom: - matričná činnosť89808284
01.7.0.Transakcie verjného dlhu a v tom: úroky a manipulačné poplazky za úvery2191508070
02.20.Civilná ochrana a v tom: - sklad CO, skladník CO2444
03.2.Verejný poriadok a bezpečnosť a v tom Požiarna ochrana-DHZ,PZ97170150150120
04.1.2.Všeobecná pracovná oblasť a v tom: verejnoprospešné práce a MOS367   20
04.2.1.3.Veterinárna oblasť a v tom: - odchyt psov420202070
04.2.1.9Vodné hospodárstvo a v tom: - čistenie potokov a protipovodňové práce24202020
04.4.2.Výroba a v tom: - prevádzková dotácia pre hospodársku činnosť444100100100
04.4.3.Výstavba211150150150
04.5.1.MK- drobné opravy výtlkov, dopravné značenie, čistenie438400430450
1-04.5.1.zimná údržba posyp ciest, odhŕňanie snehu92200250280
1-04.9.0dom služieb - prevádzka, údržba, energie 224200220240
2-04.9.0budovy na Holcovom Majeri - prevádzka,údržba28202530
3-04.9.0dielne a sklady a garáže44505560
4-04.9.0budova materská škola bývalé detske jasle982000
5-04.9.0Očovský dom98505560
05.1.0.služba za uloženie a zber opadu1 5911 6001 7001 700
1-05.1.0.separovaný zber a nebezpečný odpad41202530
3-05.1.0verejná zeleň - PHM, údržba439450460470
05.2.0.Nakladanie s odpadovými vodami a v tom: - čističky odpadových vôd330330340350
06.3.0.Zásobovanie vodou a v tom: - obecné vodovody-Píla a H.Majer107110120130
06.4.0.Verejné osvetlenie a v tom: - údržba a prevádzka670600610620
06.6.0.Býv. a občianska vybavenosť inde neklasifikované a v tom: - trhovisko7555
07.2.0.1Zdravotníctvo v tom zdravotné stredisko241250260270
08.1.0.podpora zariadení na športovú činnosť - TJ Družstevník Očová - FO320340345350
2-08.1.0ostatné športy - tenis,šach, aerobik4121222219
1-08.1.0prevádzak štadiónu, trávnik, tenisový kurt125100100100
08.2.0.ZPOZ - zbor pre občianske záležitosti98130100100
08.2.0.1.ochotnícke divadlo - príspevok881010
08.2.0.2.FS Očovan - príspevok na činnosť60808080
1-08.2.0.2DFS Poľana príspevok na činnosť40606060
08.2.0.3.kultúrne podujatia - DFF a iné82707070
1-08.2.0.3OFH 20081 176850850850
2-08.2.0.3obecná kronika14141516
08.2.0.5.Knižnice a v tom: - obecná knižnica252210220230
08.2.0.9.kultúrny dom - prevádzka a údržba471500560570
1-08.2.0.9.prevádzka kina131135140145
08.3.0.miestny rozhlas - prevádzka37402020
1-08.3.0reprezentačných materiálov s erbom obce102141010
3-08.3,0vydávanie obecných novín5225262736
08.4.0.Cintorín a dom smútku - prevádzka a údržba206250260270
1-08.4.0.členské príspevky - napr.ZMOS a R-ZMOS123100110120
2-08.4.0občianske združenia- príspevok pre SZPB a iné organizácie2615151510
3-08.4.0príspevok občianske združenie - včelári0100
08.6.0.Rekreácia inde .neklas.: - chata Obchoditá6502020
1-09.6.0.1jedáleň pri materskej škole - strava HN11   10
09.1.2.1.základná škola - poplatky za vedenie účtov203111
09.6.0.1.jedáleň pri základnej škole - strava HN85   80
09.8.0.Vzdelávanie nedefin. podľa úrovne a v tom: - školenie pracovníkov obce4050606557
09.5.0.1Zariadenia pre záujmovú činnosť a v tom: - základná umelecká škola2111
09.5.0.Školské pomôcky12   13
      
10.2.0.2opatrovateľská služba16606060
10.2.0.3Zariadenie sociálnych služieb a v tom: - klub dôchodcov91607080
10.4.0.5Ďalšie dávky soc.zabezpečenia a v tom: - vyplácanie rodinných príd.32   32
10.7.0.1Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi a v tom: - SK2101520
 Kapitálové výdavky 12 15037 8434 5354 64338 014
08.3.0.Miestny rozhlas - rekonštrukcia 1 000  
04.5.1.Miestna komunikácia Holcov Majer 758  929
10-04.9.0Remeselný dvor4 02422 000  
7-04.9.0Garáže217248  
10.2.0.1.Dom dôchodcov a sociálnych služieb1 46511 031  
10.2.0.1.Zariadenie DD 1 000  
06.6.0.Výkup pozemkov pod bytové domy 1 000  
09.1.2.1Projekt na MŠ a ZŠ 806  
 ostatné6 444   
 Finančné operácie9864 6901 1201 120
01.7.0.Splátka dlhodobého úveru9204 1001 1201 120
01.7.0.Splátka ŠFRB 540  
01.1.1.6Leasing auto služobné6650  
 Výdavky spolu za obec :26 98455 14918 48018 99455 486
09.1.2.1.Základná škola7 072135  7 661
09.6.0.1.Jedáleň základná škola858826  
09.5.0.1.Školský klub321351  
09.1.1.1.Materská škola2 0782 392  
1-09.6.0.1.Jedáleň materská škola338338  
09.5.0.1.Základná umelecká škola3 1973 756  
 Výdavky spolu za školstvo:13 8647 7987 8708 08015 324
 Výdavky celkom za obec a školstvo:40 84862 94726 35027 07470 810
 Bežné príjmy: 32 670    
 Bežné výdavky: 28 106 =+ 5104    
 Kapitálové výdavky: 25 005    
 Kapitálové výdavky: 38 014 = - 13 009    
 Finančné operácie príjem: 12 595    
 Finančné operácie výdavok: 4 690 = + 7 905    
      
 Vyvesené dňa 11.2.2008     

Oznamy miestneho rozhlasu

Smútočné oznamy

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

OČOVÁ Aktuálne počasie
webygroup
ÚvodÚvodná stránka