Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Mateja Bela Funtíka v Očovej za školský rok 2006/2007

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
za školský rok 2006/2007
ZŠ s MŠ Mateja Bela Funtíka v Očovej

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
v školsko roku 2006/2007 - ZŠ s MŠ Mateja Bela Funtíka v Očovej

Základná škola s materskou školou Mateja Bela Funtíka v Očovej je plnoorganizovanou
základnou školou spjenou s trojtriednou materskou školou. Posledná zmena v organizačnej
štruktúre sa uskutočnila 1. februára 2004, keď Obec Očová podľa ustanovenia § 6,
ods. 1. zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o znení
a doplnení niektorých zákonov zriadila Základnú školu s materskou školou Mateja
Bela
Funtíka so sídlom Očová, Ul. ČSA 109/91, 962 23 Očová, ktorej organizačnými
zložkami sú:

- Základná škola Mateja Bela Funtíka, ČSA 109/91, Očová
- Materská škola, Ul. Palárika 454/2, Očová
- Školská klub detí, ČSA 109/91, Očová
- Školská jedáleň, ČSA 109/91, Očová.

Zriaďovateľ: Obec Očová, sídlo Obecný úrad Očová, Ul. SNP 330/110, 962 23 Očová
Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia
Adresa: Ul. ČSA 109/91, 962 23 Očová
Telefón, fax: 045/5349093
e-mail: zsocova@zsocova.edu.sk
Riaditeľka školy: PaedDr. Anna Sojková, štatutárna zástupkyňa zriaďovateľa
Zástupkyňa RŠ pre ZŠ: PaedDr. Andrea Toběrná, štatutárna zástupkyňa RŠ
Zástupkyňa RŠ pre MŠ: Elena Chabadová
Vedúca školskej jedálne ZŠ a MŠ: Mária Debnárová
Hospodárka: Ing. Ingrid Kollárová

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Rada školy: Ing. Anna Bažíková, predseda, zástupca rodičov ZŠ
                    Blanka Hanusková, zástupca rodičov ZŠ
                    Jozefína Chabadová, zástupca rodičov ZŠ
                    Mgr. Mária Mruškovičová, zástupca rodičov MŠ
                    Janka Chamulová, zástupca učiteliek MŠ
                    Ing. Bibiana Pivolusková, zástupca učiteľov ZŠ
                    Ing. Pavel Holík, poslanec OZ
                    Ing. Šimon Škoviera, poslanec OZ
                    Anna Výbohová, zástupca zriaďovateľa
                    Ing. Ingrid Kollárová, zástupca nepedagogických zamestnancov školy
                    Ing. Anna Nováková, zástupca PD Očová

Rodičovská rada: Ing. Anna Bažíková, za 1. triedu, predseda
                             Jana Smutná, za 9. triedu
                             Jana Pivolusková, za 8. B triedu
                              Ing. Ingrid Kollárová, za 8. A triedu
                              Danka Dorotová, za 7. triedu
                              RNDr. Anna Pivolusková, za 6. triedu
                              Jana Váľková, za 5. triedu
                              Jozefína Chabadová, za 4. triedu
                              Denisa Ťavodová, za 3. triedu
                              Andrea Sedliačiková, za 2. triedu

Metodické združenie roč. 1. - 4.: Mgr. Eva Uhliarová, vedúca
                                         3 učiteľky I. stupňa ZŠ
                                         vedúca ŠKD
Predmetová komisia roč. 5. - 9.: Mgr. Katarína Rajčoková, vedúca
                                                   9 učiteľov II. stupňa ZŠ

Údaje o počte žiakov:
K 15. 9. 2006 bolo do ZŠ zapísaných 192 žiakov (zber štat. údajov)
K 30. 6. 2007 školu navštevovalo a ukončilo 192 žiakov.
Z celkového počtu 192 žiakov bolo v školskom roku:
                                 15 integrovaných žiakov
                                   7 žiakov so ŠPP
K 1. 9. 2006 bolo do 1. ročníka: 22 zapísaných žiakov (12 dievčat, 10 chlapcov)
                                                    2 opakujúci 1. ročník (1dievča, 1 chlapec)
                                        spolu: 24 žiakov (13 dievčat, 11 chlapcov)
                                                     2 žiaci mali odklad PŠD na základe doporučenia PPP
                                                                DIC vo Zvolene (materiály archivované)
K 1. 9. 2006 nastúpilo do 9 ročníka 13 žiakov (9 dievčat, 4 chlapci)
K 30. 6. 2007 z nich prospelo 12 žiakov, neprospela 1 žiačka (28. 8. 2007 mala povolené
                                                                 vykonať opravnú škúšku)
K 1. 9. 2007 bolo rozmietnenie absolventov ZŠ na SŠ a SOU:
- 1 žiačka - SZŠ - 4 r.
- 3 žiačky - SŠ-OA - 4 r.
- 1 žiak - SPOŠ - 4 r.
- 1 žiak - SŠ SOU - 4 r.
- 1 žiak - ZSŠ - 4 r.
- 1 žiačka - SOU - 4 r.
- 1 žiak - ZSŠ - 3 r.
- 2 žiačky - ZSŠ - 3 r.
- 1 žiačka - neprospela, nebola na zápise na SŠ
- 1 žiačka - OU - 2 r.
- 2 žiaci - OU - 2 r. - všetci traja ukončili dochádzku na ZŠ v nižšom ako 9. ročníku

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov:

K 30. 6. 2007 ukončilo ZŠ spolu 192 žiakov. 172 žiakov prospelo, 19 žiakov neprospelo,
1 žiačka nebola klasifikovaná.
Z 19 žiakov, ktorí neprospeli:
- 12 žiakov bude opakovať ročník
- 3 ukončili dochádzku na ZŠ v nižšom ako 9. ročníku a boli prijatí na 2-ročné učebné odbory
- 4 žiakom bola povolená opravná skúška 28 .8. 2007 s nasledovným výsledkom:
  1 žiačka (6. trieda) - D, M - neprospela, bude opakovať 6. ročník
  1 žiačka (8. trieda) - D, Ch - neprospela, bude opakovať 8. ročník
  1 žiačka (8. trieda) - M - prospela, postúpi do 9. ročníka
  1 žiačka (9. trieda) - D, OV - prospela, je prijatá na SŠ
- 1 neklasifikovaná žiačka bude opakovať ročník.

Monitor 9 - 2007:
13. marca 2007 písalo 13 žiakov 9. ročníka - všetci v riadnom termíne
Percentuálna úspešnosť: slovenský jazyk a literatúra 54,9 % (priem.počet bodov16,5)
                                         matematika 38,5 % (priem. počet bodov 11,5)
1 integrovaná žiačka dosiahla úspešnosť SjL 43,3 % (13 bodov)
                                                                   M 23,3 % (7 bodov)
najúspešnejšie žiačky dosiahli úspešnosť SjL 66,7 %
                                                                    M 80,0 %
Výsledky integrovanej žiačky boli započítané do priemeru triedy.

Správanie žiakov a udelené výchovné opatrenia:
 PRŠ  stupeň 2
 stupeň 3
stupeň 4 
 I.polrok
 8 4 3
 II.polrok
11  8 3 8
 spolu 15 16 7 11

Pri známkach zo správania stupeň 3 a 4 sa jednalo prevažne o žiacke záškoláctvo, pri ktorom
žiaci vymeškali viac ako 60 neospravedlnených vyučovacích hodín v klasifikovanom období
a o správanie žiakov, ktoré bolo riešené s OR alebo OO PZ vo Zvolene.
Správanie ostatných žiakov bolo v súlade s Vnútorným poriadkom školy a požadovanými normami základnej školy všeobecne.

Vymeškané hodiny:
  spolu ospravedlnenéneospravedlnené 
I.polrok  9470 8895 575
 II.polrok 11046 10029 1017
 spolu:20516 189241592 

Vysoký počet neospravedlnených hodín vykázali žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, kde sme nezazanamenali žiadnu spoluprácu s rodinami a prípady sme individuálne riešili
v spolupráci s OcU Očová ako zriaďovateľom školy, UPSVaR vo Zvolene a OO PZ vo Zvolene.
                       
Zabezpečenie výchovy a vzdelávania:
V školskom roku 2006/2007 sa vyučovalo podľa Učebných plánov pre 1. - 9. ročník ZŠ schválených MŠ SR 14. 5. 2003 č. 520/2003-41 s platnosťou od 1. 9. 2003. Uplatňované boli varianty:
V 1 - základný - 1. - 2. ročník s vyučovnaím nepovinného predmetu Aj v 1. roč. 1 hod. týždenne
V 3 - jazykový - 3. - 4. ročník s vyučovaním cudzích jazykov Nj, Aj
V 2 -                   5. - 9. ročník s vyučovaním cudzích jazykov Nj a Aj v rámci voliteľného jazyka,
                                     Rj ako nepovinný predmet
Vo všetkých ročníkoch (okrem 1.) sa vyučoval nepovinný predmet práca s počítačom a
na II. stupni mali žiaci možnosť pribraťsi formou nepovinného predmetu ďalší cuzdí jazyk. 

Zamestnanci a ich kvalifikačné predpoklady:

Pedagogickí a výchovní pracovníci:
spolu 16
5 učiteliek - učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ - všetky kvalifikované
1 vychovávateľka ŠKD - kvalifikovaná
11 učiteľov všeobecne vzdelávacích predmetov pre II. stupeň ZŠ s aprobačnou skladbou:
1 - prírodopis, Zpľv, biológia, dejepis - kvalifikovaná
1- dejepis, ruský jazyk, pedagogika - kvalifikovaná
1- matematika, základy technickej výchovy - kvalifikovaná
1- matematika, fyzika, špec. pedagogika - kvalifikovaná
1- nemecký jazyk, chémia - kvalifikovaná
1- zemepis, telesná výchova - kvalifikovaná
1- matematika, zemepis - kvalifikovaná
1- slovenksý jazyk, občianska náuka - kvalifikovaná
1- slovenský jazyk, filozofia - kvalifikovaná
1- anglický jazyk, nemecký jazyk - kvalifikovaná
1- náboženská výchova evanj. - kvalifikovaný, anglický jazyk, počítače - nekvalifikovaný
V školskom roku sa neodborne vyučovalo týždenne 6 hodín výtvarnej výchovy, 2 hodiny prírodopisu a 9 hodín PCP.

Nepedagogickí zamestnanci:
1 hospodárka - kvalifikovaná
1 vedúca školskej jedálne - kvalifikovaná
1 hlavná kuchárka - kvalifikovaná
2 pomocné kuchárky
1 školník - kvalifikácia pre plynové kotolne, vyškolený pre BPOZ
1 kurič - kvalifikácia pre plynové kotolne, vodoinštalatér
3 upratovačky

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov:
PaedDr. Anna Sojková - Príprava vedúcich pedagogických zamestnancov, MPC BB,
                                       ukončené 19. 6. 2007
PaedDr. Andrea Toběrná - Príprava vedúcich pedagogických zamestnancov, MPC BB,
                                           ukončené 19. 6. 007
PaedDr. Andrea Toběrná - Ako využívať populárnu hudbu v edukačnom procese, MPC
Mgr. Anna Filkorová - Integrované tematické vyučovanie na I. stupni, MPC BB
Mgr. Mária Mruškovičová - Ako vytvoriť a realizovať projekt výchovy k manželstvu a rodičovstvu
                                           v podmienkach vyučovacieho procesu na 2. stupni ZŠ, MPC BB
Mgr. Alena Gondecová - Integrácia žiaka so špeciálnymi vzdelávacími potrebami ako súčasť
                                        riadenia školy, MPC BB
Mgr. Katarína Rajčoková - Regionálna výchova v spolupráci s miestnym múzeom, MPC BB
Mgr. Katarína Rajčoková - Využitie počítača pri aktívnom učení sa žiaka v predmete D, OBV,
                                           OBN a NOS, MPC BB
Mgr. Darina Hoherová - Aktivizácia poznávacej činnosti žiakov a rozvoj ich fyzikálneho myslenia
                                       s podporou grafických animovaných modelov realizovaných
                                       počítačovým prezentačným programom a experimentálnou činnosťou
                                       žiaka.

Aktivity a pezentácia školy na verejnosti:
Základná škola s materskou školou M. B. Funtíka v Očovej patrí medzi priekopnícke školy regionálneho vyučovania na Slovensku. Od  septembra 1995 sa v škole experimentálne overoval Projekt základnej školy s rozšíreným vyučovaním regionálnej výchvoy a ľudovej kultúry Podpoľania. Po skončení experimentu škola zostala verná tomuto obsahovému zameraniu, ktoré tvorí jej výchovno-vzdelávaciu nadstavbu nad legislatívne stanoveným obsahom výchovy a vzdelávania základnej školy. V duchu regionálneho vyučovania je regionálnymi prvkami na rôznej úrovni obohatený celý výchovno-vzdelávací proces a snžíme sa doň zapojiť všetkých žiakov školy rozmanitými formami aktivít - vyučovaním nepovinných predmetov historické poznávanie regiónu a umelecká činnosť tanečná, doplnenie obsahu učiva o regionálne prvky (príroda blízkeho a vzdialenejšieho okolia, spisovatelia a známe osobnosti z regiónu, kultúrne a historické pamiatky a ich poznávanie ....). krúžkovou činnosťou so zameraním na oživenie ľudových tradícií a folklórneho prejavu (detský folklórny súbor s 50-ročnou tradíciou, vyšívanie krivou ihlou, veľkonočné a vianočné jarmoky, ekumenické vianočné koncerty v kostoloch, folklórne festivaly a pehliadky...).
Vo výchove a vzdelávaní sa škola, prirodzene, nepodraďuje len regionálnemu zámeru, ale zapája sa do množstva aktivít organizovaných CVČ Domino vo Zvolene, do predmetových olympiád, kultúrnych a športových súťaží, zberom druhotných surovín prispieva k ochrane a tvorbe životného prostredia, podieľa sa na kultúrno-spoločenskom živote obce i regiónu a naši žiaci reprezentujú školu, obec a celé Podpoľanie na Slovensku i v zahraničí.
Najväčším problémom školy je už niekoľko rokov pravidelný pokles žiakov, ktorý je spôsobený poklesom populačného rastu obyvateľstva v Očovej, čo znamená, že široký záber aktivít realizujeme so stále sa znižujúcim počtom žiakov a ani prognóza do budúcnosti nie je uspokojivá.

PREHĽAD AKTIVÍT V ŠKOLSKOM ROKU 2006/2007

Olympiády, predmetové a vedomostné súťaže
Pytagoriáda - školské kolo riešilo spolu 77 žiakov z 3. - 8. ročníka, z nich do okresného kola ako
                       úspešní riešitelia postúpili 11 žiaci, ale z nich bola len jedna úspešná - P4_
                       Danka Rudíková
Matematická olympiáda - úlohy školského kola vyriešilo 11 žiakov 5. - 8. ročníka a na okrese sa
                       umiestnili nasledovne: MO Z5 Petra Váľková - 4. miesto (28 riešiteľov, 14 úspeš.)
                                                           MO Z7 Štefan Malček - 3. miesto (19. riešiteľov)
Olympiáda NJL - K 1A - Marianna Kmeťová - 4. miesto v konkurencii žiakov jazykových škôl
KLOKAN - celoslovenskú matematickú súťaž riešilo 40 žiakov z 2., 2., 6., 7. triedy, úspešnými
                  riešiteľmi (medzi 90712 žiakmi zo SR) sa stali: Ľ. Halama, S. Sedliačiková, K. Šálková
                  z 2. triedy, T. Chabada z 3. tiredy, M. Pivoluska zo 6. triedy a Š. Malček zo 7. triedy.
Stromy našich lesov - súťaž pre žiakov 5. - 6. ročníka v rámci Lesníckych dní - LDM vo
                                    Zvolene - 2. miesto: I. Holík, R. Chamula, Z. Fiľová z 5. triedy
Kľúč od Zvolenskej pevnosti - vedomostná a branno-športová súťaž - Pustý hrad
                  3. miesto: J. Kouřil, P. Holík, M. Pádar, L. Lepieš, P. Široký, M. Kmeťová,
                                  V. Pivolusková, K. Jamrišková, J. Hriňová
Hliadky mladých zdravotníkov - územná súťaž ČK okresov Zvolen, Detva, Krupina
                                                   6. miesto: J. Hriňová, P. Giertlová, V. Kulich, M. Kmeťová,
                                                                    I. Šalková
Stretnutie matičnej mládeže Podpoľania - vedomostná dejepisná súťaž
                                                   1. miesto - M. Kmeťová, L. Lepieš, M. Pádar, K. Jamrišková,
                                                                     J. Kouřil
Športové súťaže a nesúťažné podujatia
Mikulášsky turnaj v minifutbale - konal sa už tradične v ZŠ T. Vansovej vo Zvolenskej Slatine
                                                   a keďže naši žiaci vyhrali zápasy vo všetkých kategóriách,
                                                   stali sa držiteľmi putovného Pohára predsedu rodičovskej rady
                                                   pri ZŠ vo Zv. Slatine
Minifutbal - obvodné kolá sa konali v apríli a máji vo všetkých katgóriách - najmladší, mladší
                  a starší žiaci, vo všetkých kategóriách naši žiaci obvod vyhrali a postúpili do okresnej
                  súťaže, kde sa však už nepresadili na popredných miestach
Futbalový halový turnaj o Pohár predsedu ObFZ síce naši starší žiaci nevyhrali, ale obsadili
                  3. miesto
Matičný pohár mladších žiakov - 4. ročník konaný v Očovej, tentokrát nezískali naši futbalisti,
                                                     obsadili 2. miesto
Volejbalový turnaj žiakov 8. a 9. ročníka s učiteľmi školy v Týždni boja proti drogám
Priateľský futbalový zápas s TJ Stropkov - mladší aj starší žiaci
Lyžiarsky výcvik na Poľane absolvovalo v marci 22 žiakov 7. - 9. ročníka
Plavecký výcvik v Štúrove absolvovalo 29 žiakov 6. - 7. ročníka
Školu v prírode v Tatranskej Lomnici absolvovalo 16 žiakov 4. ročníka
1. účelové cvičenie: OČAP - 5. - 9. ročník - zameranie na ochranu prírody a zdravotnícku
    prípravu
2. účelové cvičenie: OČAP - 5. - 9. ročník a didaktické hry v prírode pre 1. - 4. ročník so
    zameraním na evakuáciu školy pri požiarnom poplachu a dopravnú výchovu

Národný program boja proti drogám
Celoročná príprava peer aktivistov a ich činnosť so žiakmi školy
Prevencia drogových závislostí - cyklus besied pre žiakov II.stupňa ZŠ
Týždeň boja proti drogám - relácia v školskom rozhlas, výchovný koncert - muzikál,
                                            športové súťaže, Dúhové dni - súťaž, besedy
Zdravý spôsob života
Zdravý životný štýl
V priebehu roka besedy so žiakmi vo všetkých ročníkoch - lektori p. Sládeková, P. Tichá,
P. Michalík, P. Talčíková

Prevencia kriminality a právna výchova
Právne vedomie a právna výchova (8. a 9. ročník, p. Michalík)
Šikanovanie (7. ročník)
Bezpečne doma a na ulici (1. - 6. ročník, p. Michalík)

Kultúrne programy a podujatia zorganizvoané školou
Mikulášsky jarmok - v KD Očová
"A opäť sú tu Vianoce..." večer koliled, vianočných piesní a kolied v evanjelickom kostole
                                         (+ ZUŠ, FS Očovan, evanjelický spevácky zbor, katolícky spev. zbor)
Fašiangový karneval - v KD Očová (ZŠ+MŠ)
Akadémia ku Dňu matiek - s vystúpením hostí z ukrajinského mesta Rivne a pietnou spomienkou
                                          na ukončenie 2. svetovej vojny
MDD - športovo-zábavný deň v spolupráci s OcU Očová, TJ Družstevník Očová, PD Očová,
           Aeroklub Letisko Očová, Dobrovoľný hasičský zbor v Očovej, MO SNS, ZRŠ pri ZŠ -
           pod garanciou Komisie kultúry, školstva a športu pri OZ Obce Očová.

Kultúrne programy a podujatia, ktoré navštívili žiaci
Výchovný program - archaické ľudové nástroje v Podpoľaní - pripravil p. Budinský
Kúzelná opatrovateľka - film v KD Očová (1. - 9. ročník)
"No počkaj!" - divadelné predstavenie Divadla MASKA (MŠ a 1. - 6. ročník)
Výchovný koncert - oboznámenie sa s hudobnými nástrojmi a ich zvukmi - pripravila ZUŠ Očová
Divadelné predstavenei Hippopotamus v produkcii dramatické odboru ZUŠ Očová
Projekt "Vagón" - putovná výstava k holokaustu počas 2. svetovej vojny (9. ročník)
Besedy v miestnej knižnici a Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene
15 rokov archeologického výskumu na Pustom hrade, LSDM vo Zvolene, žiaci z NP Historického
poznávania regiónu (ďalej HPR)
Výstup na Vaľúškovú - miesto zrútenia sa lietadla Li 2 počas SNP - k 62 výročiu SNP (HPR)
Vianočná tvorivé dielne - Zámok Zvolen (HPR a výtvarná výchova)
Etudy z dreva - Zánok Zvolen - expozícia (HPR)
Putovná výstava minerálov a hornín - v ZŠ, pripravil Doc. Vincenc, CSc.

Ochrana a tvorba životného prostredia
Vysadenie stromčekov v školskom areáli - v spolupráci s Lesným závodom Vígľaš
2 x v školskom roku zorganizovaný zber papiera - nazbieralo sa spolu 9270 kg
Odoberanie kratónových obalov z predajne CBA - odovzdávanie zberným surovinám
Od apríla 2007 zapojenie do projektu "Žiaci príkladom pri zbere tetrapakov", ktorý vyhlásila
Komisia výstavby a  životného prostredia pri OZ Obce Očová po zapojení sa obce do
projektu EKOPAKY 2007 v súčinnosti s Agentúrou životného prostredia, projekt bude
vyhodnotený v novembri 2007

Vystúpenia a programy DFS Poľana
24. - 27. 8. 2006 - Brno 2006 - 17. ročník medzinárodého folklórneho festivalu
8. - 13. 9. 2006 - Ukrajina, Rivne, Sarni, Luck - zájard súboru s niekoľkými vystúpenia
10. 4. 2007 - Kováčová - vystúpenie pre pacientov v liečebnom dome Marína
7. - 12. 5. 2007 - Hosťovanie žiakov a učiteľov z Ukrajinského Rivňanského gymnázia v Očovej
                            spoločné vystúpenie na akadémii ku Dňu matiek v Očovje (8. 5.) a na
                            Gymnáziu A. Sládkoviča v Krupine
5. 6. 2007 - Očová - vystúúenie na Dni poľa - PD Očová - celoslovenská výstava
                   poľnohospodárskych strojov a techniky
8. 6. 2007 - X. ročník nesúťažnej prehliadky detských folklórnych súborov a skupín v Očovej,
                   za účasti súborov - Malý Valášek - Brno, Goralik - Kežmarok, Stvbárik - Žilina,
                   Šťastné detstvo - Brezno
10. - 12. 8. 2007 - Očová, vystúpenie na IV. ročníku folklórneho festivalu OFH
23. - 26. 8. 2007 - Hradec Králové - folklórny festival

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
Budovy ZŠ s MŠ sú situované v rôznah častiach obce.
Budova ZŠ je na Ul. ČSA 109/91, má 73 rokov a to sa odráža aj na jej technickom stave -
potrebná je výmena okien, výmena radiatorov a prípadné zateplenie.
Plynová kotolňa pre ZŠ je pri budove ZŠ. Budova vyhovuje, je však potrebné vymeniť plynové
kotly, pretože ich funkčnosť je ešte perspektívna, ale nevyhovujú už z hľadiska spotreby plynu
(stratovosť). Je potrebné riešiť aj samostatné vykurovanie budovy ŠKD a telocvične.
Školský klub detí je umiestnený v budove bývalého bytu riaditeľa, v ktorom boli pre jeho potreby
upravené 2 miestnosti a sociálne zariadenia. Na budove je potrebné vymeniť okná a zateplenie.
Telocvičňa je po rozsiahlej rekonštrukcii strechy a podlahy funkčná. Je potrebné vymeniť kryty radiátorov, opraviť stropné svietidlá a natiahnuť nové ochranné siete na sklenené steny.
Budova MŠ je po rozsiahlej rekonštrukcii strechy a interiérov  v stave zodpovedajúcom psychohygienickým podmienkam pre pobat detí.
Po rozsiahlych rekonštrukciách školských budov v lete a na jeseň 2006 boli následne v školskom roku 2006/2007 uskutočnené len nevyhnutné opravy a údržba existujúcich zariadení a doplnené
materiálne vybavenie:
Zákaldná škola:
- výmena elektrického bojlera na I. poschodí ZŠ - 5 500,- Sk
- kopírka do zborovne + toner - 22 400,- Sk
- počítač vedúcej ŠJ - 29.955,- Sk
- stolík pod počítač pre vedúcu ŠJ a stolička - 3 770,- Sk
- vybrúsenie a nalakovanie parketovej podlahy v riaditeľmi - 14 168,- Sk
- čalúnená sedačka, konferenčný stolík a stolík pod PC - riaditeľňa - 23 290,-  Sk
- plastový kontajner na odpadky pre ZŠ - 1 200,- Sk
- softvéry - počítačová učebňa - 7 616,- Sk
- výmena hrdzavých a tečúcich radiátorov (14 ks) - 92 000,- Sk (z ropočtu obce)
- získanie 3 počítačov z Kancelárie NR SR - cca 30 000,- Sk (dar)
- drobné opravy školského nábytku a zariadenia
- dopĺňanie učebných pomôcok (hlavne s finančnou podporou ZRŠ)
Pre ZŠ boli použité finančné prostriedky z prevádzkových nákladov a vzdelávacích poukazov
(napr. softvéry a niektoré učebné pomôcky).
Pre ŠJ boli využité finančné prostriedky z vlastného rozpočtu na prevádzkové náklady.
Materská škola:
- výmena podlahových krytín v MŠ - šatne, sociálne zariadenia - 26 951,60 Sk
- koberce do učební v MŠ - 21 012,- Sk
- počítač - 29 955,- Sk
- posteľné súpravy antialergické - 18 000,- Sk
- hračky - 11 875,- Sk
- výmena poškodených WC, nádržiek na vodu a umývadiel v MŠ - priebežne, menšie sumy
V MŠ boli náklady na uvedené nákupy hradené predovšetkým z mesačných rodičovských poplatkov na materiálne vybavenie a prevádzku MŠ.

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

1. o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiaka
- počet žiakov v školskom roku 2006/2007                                       192
- počet integrovaných žiakov v školskom roku 2006/2007                 14

rok 2006

Príjmy:
normatívne finančné prostriedky zo ŠR                                        6 134 000 Sk
normatív na žiaka                                                                                23 319 Sk
- z toho mzdový normatív                                                                   18 422 Sk
             prevádzkový normatív                                                             4 897 Sk
nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR (vzdelávací poukaz)      125 000 Sk
vzdelávací poukaz - presun z r. 2005                                                52 000 Sk
odchodné                                                                                            82 000 Sk

Výdaje:

na mzdové náklady                                                                        5 229 181 Sk
na prevádzkové náklady                                                                   996 715 Sk
čerpanie vzdelávací poukaz                                                             146 570 Sk
nevyčerpaná dotácia vrátená zriaďovateľovi                                     30 430 Sk

2. o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením

    školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

 materská škola
- mesačný príspevok v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 540/2004
  § 14 odst. 1 pre deti s celodenným pobytom                                              200 Sk
- mesačný príspevok v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 540/2004
  § 14 odst. 1 pre deti s poldenným pobytom                                                100 Sk
- mesačný príspevok v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 540/2004
  pre deti v hmotnej núdzi    
                                                                             0 Sk
školský klub detí           
- mesačný príspevok v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 588/2004
  § 10 odst. 1                                                                                                  200 Sk
- mesačný príspevok v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 588/2004
  § 10 odst. 6 pre deti v hmotnej núdzi                                                              25 Sk
- mesačný príspevok v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 588/2004
  § 10 odst. 1 pre deti, ktoré jeden max. dva dni čakajú
  na vyučovanie v Základnej umeleckej škole Očová                                    100 Sk

3. o finančných prostriedkoch priajtých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich
    použitia
v členení podľa financovaných aktivít

- priedelené finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy                   177 000 Sk
- vyčerpané finančné prostriedky                                                           146 570 Sk 
  z toho: odmeny + odvody do poistných fondov                                      10 930 Sk
              materiál a učebné pomôcky                                                         90 854 Sk
              oprava budov a objektov                                                             33 078 Sk
              služby                                                                                          11 708 Sk       

Oznamy miestneho rozhlasu

Smútočné oznamy

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

OČOVÁ Aktuálne počasie
webygroup
ÚvodÚvodná stránka