Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ Očová za školský rok 2006/2007

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach základných umeleckých škôl
za školský rok 2006/2007 za Základnú umeleckú školu Očová.

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch
a podmienkach základných
umeleckých škôl
za školský rok 2006/2007

správu na základe vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre
a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
škôl a školských zariadení predkladať po prerokovaní radou školy do 31. 10. 2007
zriaďovateľovi

§ 2 ods. 1
a) základné identifikačné údaje

zriaďovateľ: Obec Očová
názov školy: Základná umelecká škola
adresa: Ul. SNP 112, 962 23  Očová
kontakty: 045/49525
e-mail: zus.ocova@pobox.sk
riaditeľ: Anna Szárazová
zástupcovia riaditeľa, aj s určením oblasti "zástupcovstva": ---
rada školy: 1. Anna Hossová - predseda
                   2. Ing. Ján Maľa
                   3. Marcela Vilhanová
                   4. Ing. Ingrid  Kollárová
                   5. Danka Dorotová
                   6. Anna Jombíková
Prerokované materiály: 1. Správa o hospodárení školy
                                      2. Správa o činnosti školy
Ďalšie poradné orgány: Pedagogická rada
                                      Umelecká rada
                                      ZO OZ PŠAV pri ZUŠ
                                      Výbor združenia rodičov

b) údaje o počte žiakov 
    Celkový počet žiakov: 226 - z toho 83 v hudobnom odbore, 89 v tenečnom odbore,
                                        38 vo výtvarnom odbore, 16 v literárno-dramatickom odbore.
                                        Zásadné zmeny v počte žiakov v priebehu školského roka
                                        nenastali.

c) údaje o počte zapísaných žiakov
     1. ročník základného štúdia k 15. 10. 2006: 58 žiakov, z toho obsolventov
     PŠ 2005/2006: 39

d) údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy
     (pre ZUŠ nepovinný údaj)

e) údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov
     (pre ZUŠ nepovinný údaj)

f) zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní
    Hudobný odbor: prípravné štúdium B, hra na klavíri, husliach, viole, zobcovej
                               flaute, saxafóne, gitare, cimbale, akordeóne, spev. Škola
                               vytvorila podmienky na činnosť súborov v zmysle učebných
                               plánov, v ktorých sa žiaci realizujú, zúročia zručnosti z hry
                               na nástroji - Komorný sláčikový orchester, spevácky zbor,
                               Ľudová hudba DFS Poľana
     Tanečný odbor: tanec - prípravné štúdium, tanečná príprava, klasický, ľudový,
                               kreatívny, džezový tanec, tanečná prax
     Literárno-dramatický odbor: dramatické a slovesné oddelenie - dramatická príprava
     Výtvarný odbor: výtvarná výchova - kreslenie, maľovanie, grafika, modelovanie,
                                dekoratívna technika a ďalšie disciplíny

g) údaje o počet zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
     pedagogických  zamestnancov školy
     počet zamestnancov: 12, z toho 2 nespĺňajú kvalifikačný predpoklad odbornej a
                                         pedagogickej spôsobilosti (z toho 1, ktorý si ho dopĺňa,
                                         ukončenie štúdia 30.6.2007)
     prepočítané počty zamestnancov k 30. 6. 2007: 8,9 - pedagogickí zamestnanci,
                                                                                   0,8 - nepedagogickí zamestnanci.

h) údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy
     - tri kolegyne pokračujú vo vzdelávaní na Akadémii umenia - Fakulta muzických
       umení v Banskej Bystrici
     - jedna kolegyňa pokračuje vo vzdelávaní v Súkromnom konzervatóriu
       v Topoľčanoch   
     - jedna kolegyňa pokračuje vo vzdelávaní na Univerzite Mateja Bela - Fakulta
       pedagogiky v Banskej Bystrici

i) údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti:
   Údaje o aktivitách a prezentácii školy sú rozdelené nasledovne:
   a) verejné podujatia organizované školou
   b) verejné podujatia organizované inými inštitúciami
   c) výsledky súťaží žiakov
a) 18. 12. 2006 pripravili žiaci a učitelia našej školy "Vianočný koncert" pre rodičov
     a verejnosť, kde sa predstavili sólisti hudobného odboru, komorný sláčikový
     orchester, spevácky zbor a žiaci tanečného oddelenia
     20. 12. 2006 žiaci speváckeho oddelenia vystúpili na Vianočnom koncerte
     v evanjelickom kostole
     27. 3. 2007 premiéra divadelného predstavenia žiakov pod vedením Miloty Širokej
     pre verejnosť
     20. 3. 2007 koncert ku Dňu matiek vo Zvolenskej Slatine, vystúpili žiaci HO a TO
     26. 6. 2007 absolventský koncert žiakov hudobnéo odboru pre verejnosť
     28. 6. 2007 koncert pri príležitosti ukončenia šk. r. 2006/2007 pre verejnosť
b) 18. 11. 2006 reprezentovali žiaci speváckeho oddelenia pod vedením
     Mgr. Moniky Holíkovej ZUŠ na prehliadke Slatinský slávik (prehliadka zameraná
     na ľudové piesne)
     30. 3. 2007 reprezentovalil žiaci literárno-dramatického odboru našu školu na
     regionálnej prehliadke dramatickej tvorivosti - Rozprávkové divadielko 2007
     s divadelnou hrou Tajomný Hipopotamus
     4. 5. 2007 sa pod vedením Romana Berkyho zúčastnili dve detské ľudové hudby
     festivalu Staré noty mladých strún v Terchovej
     17. 6. 2007 sa žiačka Jana Hriňová zúčastnila na prehliadke cimbalistov
c) 19. 12. 2006 za súčastnili žiaci HO okresného kola súťaže v predmete
     "Hnúšťanský akord  2007" v ZUŠ Sliač
     30. 3. 2007 získali žiaci literárno-dramatického odboru pod vedením Miloty Širokej
     prvé miesto na regionálnej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti - Rozprávkové
     divadielko 2007 a postúpili do krajského kola

j) údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená
   Detská folklórna prehliadka - projekt organizovaný ZŠ s MŠ Mateja Bela Funtíka
   v Očovej, v ktorom sa prezentujú detské folklórne súbory (tanec) a detské folklórne
   hudby zo Slovenska a zahraničia.
   Prehliadka mladých cimbalistov - ZUŠ Očová je spoluorganizátorom tohto projektu -
   prezentácie cimbalistov zo stredného Slovenska vo veku do 18 rokov.

k) údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou
    inšpekciou v škole
    Inšpekcia bola vykonaná, Štátna školská inšpekcia, Školské inšpekčné centrum
    Banská Bystrica vykonala v dňoch 16., 18., 19., 26. apríla 2007 v Základnej umeleckej
    škole inšpekciu v súlade s poverením č. 6190/2006 -2007 zo dňa 5. 4. 2007
    Závery: Silnou stránkou školy je udržiavanie folklórnych tradícií regiónu v oblasti
                   hudobného a tenečného umenia prostredníctvom činnosti súborov rôzneho
    zamerania. Slabou stránkou sú málo vyhovujúce priestorové podmienky. Priebeh a
    výsledky VVP sú celkovo na dobrej úrovni. Žiaci preukázali dobrú úroveň tvorivosti
    a potovosti pri účinkovaní v súboroch školy. Rozvoj osobnosti žiakov a významné
    aktivity školy sú na dobrej, preventívne a multidisciplinárne aktivity sú na veľmi dobrej
    úrovni. Celkovo je priebeh a výsledky výchovy a vzdelávania na dobrej úrovni.
    Personálne, materiálno-technické a psychologické podmienky sú priemerné,
    priestorové sú na málo vyhovujúcej úrovni. Podmienky výchovy a vzdelávania sú
    priemerné. Koncepčnosť, zameranie, ciele výchovy a vzdelávania, odborné a
    pedagogické riadenie, informačný a kontrolný systém, dodržiavanie učebných osnov
    a všeobecne záväzných a školských predpisov je na dobrej úrovni. Na veľmi dobrej
    úrovni je plánovanie a plnennie učebných plánov. Kvalita pedagogickej dokumentácie
    je dobrá. Riadenie školy je celkovo na dobrej úrovni. V porovnaní s výsledkami
    zistenými v ZUŠ v SR v školskom roku 2005/2006 sú dosiahnuté výsledky o oblasti
    výchovy a vzdelávania a riadenia školy lepšie, podmienky výchovy a vzdelávaniasú
    mierne horšie.

l) údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
   Základná umelecká škola sídli v priestoroch budovy kultúrneho domu, ktorá je
   vo vlastníctve Obecného úradu Očová. Má k dispozícii 5 učební, tanečnú sálu,
   kanceláriu hospodársky školy.
   Na pobočke vo Zvolenskej Slatine sú k dispozícii tri triedy v budove Základnej školy
   s matersku  školou T. Vansovej. Priestory kultúrneho domu sú z hľadiska počtu tried
   vyhovujúce. Obecný úrad v Očovej v školskom roku 2006/2007 zabezpečil
   rekonštrukciu výmeny okien na celej škole a plánuje v ďalšom období pokračovať
   v celkovej rekonštrukcii  kultúrneho domu - strecha, kúrenie. K zabezpečeniu výuky
   má škola k dispozícii najnutnejšie hudobné nástroje, didaktické a administratívne pomôcky.

m) priložte kópiu hospodárskej správy - príloha č 2A, 2B

n) cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na
    príslušný  školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia
     Podarilo sa nám zabezpečiť hudobné nástroje, ktoré v minulosti chýbali.
     Skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom ďalšieho
     vzdelávania sa nám tiež darilo realizovať. V šk. r. 2006/2007 budeme pokračovať
     v spolupráci s Obecným úradom Očová na rekonštrukcii priestorov ZUŠ tak, aby sme
     zabezpečili prijateľné podmienky svojim zamestnancom, ale hlavne tvorivé prostredie
     pre našich žiakov. Naďalej budeme podporovať  činnosť ľudovej hudby a rozvíjať
     komornú hru. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa sústredíme na medziodborovú
     a medzipredmetovú spoluprácu učiteľov a žiakov.

o) oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých
    sú nedostatkya treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane
    návrhov opatrení
     V súčasnosti škola dosahuje dobré výsledky v oblasti spolupráce s inými
     inštitúciami. Predovšetkým je to spolupráca so ZŠ s MŠ Mateja Bela Funtíka
     v Očovej, so ZŠ s MŠ Terézie Vansovej vo Zvolenskej Slatine. Spolupráca
     so zriaďovateľom Obcou Očová je veľmi dobrej úrovni, nakoľko zriaďovateľ
     školy podporuje rozvoj umeleckého vzdelávania v našej obci.
     Veríme, že takáto spolupráca bude pokračovať aj v budúcnosti aj naďalej a
     bude prínosom pre rozvoj školy a výchovno-vzdelávacieho procesu.
     Darí sa nám aj v oblasti vzdelávania dospelých. Na dobrej úrovni je aj prezentácia
     školy na verejných podujatiach. Chceli by sme zlepšiť spoluprácu s rodičmi žiakov,
     širším zapojením rodičov do aktivít školy. Plánujeme usporiadať dvakrát  ročne deň 
     otvorených dverí - nielen pre rodičov, ale aj pre ostatnú verejnosť.
     V oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu chceme dosiahnuť, aby sa práca
     všetkých pedagógov skvalitňovala a mohla sa porovnávať s výsledkami tých
     najlepších kolegov. Ďalej by sme chceli zvýšiť účasť našich žiakov na súťažiach.

p) výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie
    žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium
    ZUŠ nepripravuje priamo na výkon povolania, ale na ďalšie umelecké štúdium.


v Očovej 10. 10. 2007
Vypracoval: Anna Szárazová
telefón, e-mail: 045/5349525

Príloha č. 1a
k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2006/2007
Údaje o počet žiakov a učiteľov podľa stavu k 15. 10. 2006

Žiaci - študujúci
                                                            
základné štúdium:         rozšírené štúdium:
 Spolu  I. stupeň
II. stupeň I. stupeň II. stupeň pre dospel. 
 Hra na klavír
291847
 Hra na husliach
7232
 Hra na viole
11
 Hra na kontrabase
0
 Hra na čele
 0     
 Hra na harfe
 0     
 Hra na organe
 0     
 Hra na zobcovej flaute
 2 2    
 Hra na drevené DN
 0     
 Hra na plechové DN
 3 1    2
 Hra na gitare
 9 7    2
 Hra na cimbale
 4 2    2
 Hra na gajdy
 0     
 Hra na iné ľudové nástr.
 0     
 Hra na akordeóne
 7 7    1
 Spev 14 13    
 Hra na bicie nástroje
 0     
 Základy kompozície
 0     
 Zborový spev
 0     
 Hra na keyboard
 0     
 Spolu 7652 7 00
17 

Absolventi za predchádzajúci školský rok
                                          
                   základné štúdium               rozšírené štúdium
  SpoluI. stupeň II. stupeň I. stupeň II. stupeň pre dosp. 
 Hra na klavíri
      
 Hra na husliach
      
 Hra na viole
      
 Hra na kontrabase
      
 Hra na čele
      
 Hra na harfe
      
 Hra na organe
      
 Hra na zobc. flaute
      
 Hra na drevené DN
      
 Hra na plechové DN
      
 Hra na gitare 1
    1
 Hra na cimbale      
 Hra na gajdy      
 Hra na iné ľudové nást.      
 Hra na akordeóne      
 Spev 1    
 Hra na bicie nást.      
 Základy kompozície      
 Zborový spev      
 Hra na keybord
      
 Spolu 2 11

Príloha č. 2a
k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2006/2007

Bežné príjmy za rok 2006
v tis.
 PoložkaUkazovateľ Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť % plnenia % plnenia 
  Príjmy celkom
161 164 164 101,86 100 
 223002poplatky a platby za školné 160 130 130 81,25
100 
 223003stravné 34 34 340,00 100 
 242000úroky 

Príloha č. 2b
k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2006/2007     

Bežné výdavky za rok 2006
v tis.
Položka Ukazovateľ Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť
 % plnenia
% plnenia 
 600
Bežné výdavky 2955 2924
2924
98,95 100 
 v tom:      
 610tarifný plat,  
príplatky, odmeny
1885
1764 1764 93,58 100 
 620poistné a
príspevok do
poisťovní
659 619 619 93,93 100 
 630Tovary a  služby
     
 z toho:
     
 631cestovné  náklady
100 100 
 632energie, voda
a komunikácie
 2225 25 113,64
100 
 633materiál76
192 192 252,63 100 
 634dopravné 0 
 635rutinná a štandardná údržba
 102222 220
100 
 636nájomné a prenájom budov, prístrojov200 157 157 78,5 100 
 637služby 90137 137 152,22 100 
 642Bežné transfery - PN, odstupné 1154,55 100 
 Bežné výdavky celkom:
2955 2924 2924
98,95
100 
                    

Oznamy miestneho rozhlasu

Smútočné oznamy

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

OČOVÁ Aktuálne počasie
webygroup
ÚvodÚvodná stránka