Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Voľby do orgánov samosprávy obcí - Komunálne voľby 2014

Vyhlásenie volieb

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014.

 

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú v obci, v mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislave alebo v mestskej časti mesta Košice trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšia 18 rokov veku.

Prekážkou vo výkone volebného práva je
- zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudí,
- výkon trestu odňatia slobody,
- pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva môže byť zvolený volič (18 rokov), ktorý nevykonáva trest odňatia slobody, nie je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená.

Za starostu obce (primátora), v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice starostu mestskej časti môže byť zvolený volič, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕši 25 rokov veku, má aspoň stredné vzdelanie, nevykonáva trest odňatia slobody, nie je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená.

 


 

Uznesenie OZ

Uznesenie č. 242/2014 zo dňa 5. 6. 2014

Obecné zastupiteľstvo obce Očová

u r č u j e

1)  v zmysle § 11, ods. 4, písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom

     znení rozsah výkonu funkcie starostu obce Očová pre nasledujúce volebné obdobie na plný 

     úväzok, t.j. 1,0

2)  v zmysle § 11, ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení pre

     nasledujúce volebné obdobie 9 poslancov obecného zastupiteľstva

 

Poznámka:

V zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí, v obci, v ktorej sa má zvoliť 12 alebo menej poslancov,sa môže utvoriť iba jeden volebný obvod, t.j. v obci Očová bude vytvorený len jeden volebný obvod.

 


 

Delegovanie do volebných komisií

Delegovanie do volebných komisií:

 

Miestna volebná komisia

Podľa § 14 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, do miestnej volebnej komisie deleguje jedného člena a jedného náhradníka politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá podáva kandidátne listiny do obecného (mestského) zastupiteľstva najneskôr 55 dní predo dňom volieb (najneskôr 21. septembra 2014).

V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice sa na voľby mestského zastupiteľstva a primátora zriaďuje mestská volebná komisia.

Meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu člena a náhradníka oznamuje politická strana, politické hnutie alebo koalícia starostovi obce (primátorovi mesta, starostovi mestskej časti).

Prvé zasadanie miestnej (mestskej) volebnej komisie sa uskutoční najneskôr 50 dní predo dňom volieb (najneskôr 26. septembra 2014).    

  

Okrsková volebná komisia

Podľa § 15 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, do okrskovej volebnej komisie deleguje jedného člena a jedného náhradníka politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva najneskôr 20 dní predo dňom volieb (najneskôr 26. októbra 2014).

Meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu člena a náhradníka oznamuje politická strana, politické hnutie alebo koalícia starostovi obce (primátorovi mesta, starostovi mestskej časti).

Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie sa uskutoční najneskôr 15 dní predo dňom volieb (najneskôr 31. októbra 2014).


 

Vzory tlačív

MVK.rtf(41 kB)MVK.rtf
OVK.rtf(44.7 kB)OVK.rtf

Podávanie kandidátnych listín

Podávanie kandidátnych listín:

Pre VOĽBY POSLANCOV OBECNÉHO (mestského, miestneho) ZASTUPITEĽSTVA

podáva kandidátnu listinu osobitne za každý volebný obvodpolitická strana
• politická strana
• politické hnutie
• koalícia politických strán a politických hnutí
• nezávislý kandidát

Politická strana, politické hnutie a koalícia politických strán a politických hnutí doručí kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j.najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta uvedeného na kandidátnej listine.

Nezávislý kandidát doručí kandidátnu listinu osobne v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie nezávislého kandidáta. Súčasťou kandidátnej listiny je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru.

Pre VOĽBY STAROSTU OBCE (primátora mesta, starostu mestskej časti)

podáva kandidátnu listinu
• politická strana
• politické hnutie
• koalícia politických strán a politických hnutí
• nezávislý kandidát

Politická strana, politické hnutie a koalícia politických strán a politických hnutí doručí kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j.najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta uvedeného na kandidátnej listine.

Nezávislý kandidát doručí kandidátnu listinu osobne v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie nezávislého kandidáta. Súčasťou kandidátnej listiny je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru.

Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov

pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a voľby starostu obce (primátora)

 

Počet obyvateľov obce

Počet podpisov voličov na petícii

                     do 50                    10

 

                          51 - 100            20

 

                          101 - 500          40

 

                           501 - 2 000       100

 

 Očová              2 001 - 20 000      200

 

                      20 001 - 100 000    400

 

              nad 100 000                   600

 

 

 

 

 

 


 

Vzory tlačív

OZ PS.rtf(175.3 kB)Poslanec - politická strana
S PS.rtf(158.1 kB)starosta - politická strana
OZ NK.rtf(150.4 kB)OZ NK.rtf
S NK.rtf(148.2 kB)S NK.rtf
počet obyv.pdf(18.9 kB)počet obyv.pdf

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie

Starosta obce Očová v zmysle § 11 a, ods. 2 písm. c) zákona 346/1990 Z.z. o voľbách do orgánov

samosprávy obcí vymenoval dňa 28. 8. 2014 za zapisovateľku miestnej volebnej komisie

p. Janku Holíkovú (Obecný úrad Očová).

Kontakty: 045/5349091, 0905741938, janka.holikova@ocova.sk

Poznámka:

Nakoľko kandidátne listine je možné doručiť len osobne zapisovateľke miestnej volebnej komisie (nie do podateľne obce), môžete si termín odovzdania mimo stránkových dní Obecného úradu Očová  dohodnúť telefonicky.
 


 

Oznamy miestneho rozhlasu

Smútočné oznamy

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

OČOVÁ Aktuálne počasie
webygroup
ÚvodÚvodná stránka