Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN o jednorazovej dávke v hmotnej núdzi

Schválené: 29.5.2017

Vyhlásené: 30.5.2017

Účinnosť: 14.6.2017

OBEC OČOVÁ

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE OČOVÁ

 VZN č.  44/2017

Obec Očová v súlade s ustanovením § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 17 a § 18 zákona NR SR č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov pre poskytovanie jednorazovej dávky

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.  44/2017 o jednorazovej dávke v hmotnej núdzi

Čl. I

Úvodné ustanovenie

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia obce je stanoviť postup a podmienky pre poskytovanie jednorazovej dávky z rozpočtu Obce Očová.

Čl. II

 Podmienky poskytnutia jednorazovej dávky a jej výška

1.    Za účelom zmiernenia nepriaznivej sociálnej situácie občanov môže Obec Očová v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi jednorazovú dávku v hmotnej núdzi.

2.    Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi je možné poskytnúť:

 1. občanovi s trvalým pobytom na území obce Očová, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi aj jej príspevkov,
 2. občanovi s trvalým pobytom na území obce Očová, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi aj jej príspevkov a fyzickým osobám, ktoré sú s ním spoločne posudzované,
 3. občanovi s trvalým pobytom na území obce Očová, ktorý žije sám v domácnosti, je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku ako jediného zdroja príjmu a je v hmotnej núdzi.

3.    Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý má voči obci Očová akýkoľvek finančný záväzok, resp. nedoplatok.

4.    Jednorazová dávka môže byť poskytnutá na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov:

 1. nevyhnutné ošatenie, bielizeň a obuv podľa sezóny (nevyhnutným ošatením nie je značkový tovar),
 2. nevyhnutné  vybavenie domácnosti (najmä posteľ, stôl, stolička, chladnička, sporák, varič, vykurovacie teleso, palivo, práčka,  perina, posteľná bielizeň, bežný kuchynský riad),
 3. mimoriadne liečebné náklady (najmä náklady na lieky, liečebnú starostlivosť, ústavnú starostlivosť a na zdravotnícke potreby a pomôcky),
 4. školské potreby pre nezaopatrené dieťa.

5.    Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi poskytuje Obec Očová maximálne vo výške 70% z  preukázaných skutočných nákladov v príslušnom kalendárnom roku nasledovne:

 1. na nevyhnutné ošatenie a obuv:
 1. jednotlivcovi najviac do výšky 20,00 €
 2. dvojici žijúcej v spoločnej domácnosti, ktorá sa spoločne posudzuje, resp. manželom najviac do výšky 30,00 €
 3. rodina s 1 dieťaťom najviac do výšky 40,00 €
 4. rodine s 2 až 3 deťmi najviac do výšky 60,00 €
 5. rodina s viac ako 3 deťmi najviac do výšky 80,00 €

Rodinou sa na účely tohto nariadenia rozumie aj osamelý rodič.

 1. na nevyhnutné školské potreby pre nezaopatrené dieťa (ak ich dieťaťu neposkytne bezplatne škola) vo výške 10,00 €/dieťa,
 2. na základné vybavenie domácnosti najviac do výšky 60,00 € pre domácnosť,
 3. na mimoriadne liečebné náklady najviac do výšky 30,00 €.

6.    Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa môže poskytnúť na základe podania písomnej žiadosti, ktorej vzor tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia, a to  maximálne jedenkrát v príslušnom kalendárnom roku. Písomná žiadosť musí obsahovať najmä dôvod podania žiadosti, účel využitia jednorazovej dávky a doklad o úhrade výdavkov na účel špecifikovaný v bode 4 tohto nariadenia.

7.    Žiadateľ o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi je povinný k žiadosti priložiť:

 1. rozhodnutie príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o tom, že žiadateľovi je vyplácaná dávka v hmotnej núdzi a o príspevkoch v hmotnej núdzi,
 2. potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o tom, že žiadateľovi je vyplácaná dávka v hmotnej núdzi a o príspevkoch v hmotnej núdzi,
 3. rozhodnutie  Sociálnej poisťovne o priznaní a výške dôchodku a rozhodnutie príslušného
 4. Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o tom, že poberateľ dôchodku je v hmotnej núdzi.
 1. Každú žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi po doložení potrebných dokladov a potvrdení individuálne posúdi Komisia na ochranu verejného poriadku a sociálnych vecí. Pri posudzovaní žiadosti sa prihliada najmä na:
 1. celkové majetkové a bytové pomery žiadateľa a ďalších spoločne posudzovaných osôb,
 2. počet vyživovaných osôb,
 3. starostlivosť o maloleté deti,
 4. vlastné pričinenie občana riešiť hmotnú núdzu.
 1. Rozhodnutie o priznaní alebo nepriznaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Obec Očová oznámi žiadateľovi do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti.
 2. Na poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi nie je právny nárok.

Čl. III.

 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 44/2017 bol zverejnený na obecnej tabuli a na webovej stránke obce dňa
 2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva obce Očová

       č. 260/2017 zo dňa 29.5.2017 a nadobúda účinnosť 14.6.2017.

 

 

 

Oznamy miestneho rozhlasu

Smútočné oznamy

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

OČOVÁ Aktuálne počasie
webygroup
ÚvodÚvodná stránka