Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválené: 28.11.2014

Vyhlásené: 7.11.2014

Účinnosť: 1.1.2015

Platné do: 31.12.2016

Nahradené: 27/2013

OBEC OČOVÁ

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE OČOVÁ O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM

POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

 

VZN č. 35/2015

 

Obec Očová v súlade s ustanovením § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení

neskorších predpisov a ustanovení zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne

odpady a drobné stavebné odpady.

 

ČASŤ I.

PREDMET ÚPRAVY

§ 1

 

1/ Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je podrobná úprava podmienok 

    určovania a vyberania miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

    stavebné odpady vyberaných Obcou Očová.

2/ Obec Očová ustanovuje s účinnosťou od 1. januára 2015 nasledovné miestne dane:

    a/ daň z nehnuteľností

    b/ daň za psa

    c/ daň za užívanie verejného priestranstva

    d/ daň za ubytovanie

    e/ daň za predajné automaty

    f/ daň za nevýherné hracie prístroje

3/ Obec Očová ustanovuje s účinnosťou od 1. januára 2015 poplatok za komunálne odpady

    a drobné stavebné odpady.

4/ Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v ods. 2 a poplatku podľa ods. 3 je kalendárny 

    rok, pokiaľ v tomto nariadení nie je ustanovené inak.

 

ČASŤ II.

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

§ 2

PREDMET DANE

 

Daň z nehnuteľností zahŕňa:

a/ daň z pozemkov

b/ daň zo stavieb

c/ daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome

 

DAŇ Z POZEMKOV

§ 3

ZÁKLAD DANE

 

1/ Základom dane z pozemkov pre ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvale trávne

    porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov m2  a hodnoty 

    pôdy za 1 m2. Hodnota za 1 m2 pozemku pre ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady v k.ú.

    Očová je 0,2333 €. Hodnota za 1 m2 pozemku za trvale trávne porasty v k.ú. Očová je 0,0434 €.

2/ Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky

    s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku bez

    porastov určená vynásobením výmery pozemkov m2 a hodnoty pozemku bez porastov zistenej na

    1 m2 podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a predkladateľoch a o zmene

    a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z.

    o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Hodnota za 1 m2 je 0,0400 € ak daňovník hodnotu

    pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.

3/ Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, stavebné

    pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku, určená vynásobením výmery pozemkov v m2

    a hodnoty pozemkov za 1 m2. Hodnota za 1 m2 pozemku pre záhrady, zastavané plochy 

    a nádvoria a ostatné plochy v k.ú. Očová je 1,85 € a hodnota za 1 m2 stavebného pozemku v k.ú. 

    Očová je 18,58 €.

4/ Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, 

    trvalé trávne porasty, záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, lesné pozemky, na 

    ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné

    plochy a stavebné pozemky, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok

    slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb, je hodnota pozemku určená vynásobením

    skutočnej výmery transformačnej stanice alebo predajného stánku v m2 a hodnoty pozemkov

    za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov pre stavebné 

    pozemky.

§ 4

SADZBA DANE

 

Ročná sadzba dane je 0,40 % zo základu dane pre všetky druhy pozemkov.

 

DAŇ ZO STAVIEB

§ 5

ZÁKLAD DANE

 

Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie

pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy

nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.

 

§ 6

SADZBA DANE

 

(1) Ročná sadzba dane zo stavieb za každý začatý m2 zastavanej plochy na území obce je stanovená

      nasledovne:

      a/ stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe 0,07 €

      b/ stavby na poľnohospodársku produkciu, skleníky, stavby na vodné hospodárstvo, stavby

          využívané na skladovanie vlastnej poľnohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú

          administratívu 0,12 €

      c/ chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 0,20 €

      d/ samostatne stojace garáže 0,20 €

      e/ stavby hromadných garáží 0,20 €

      f/ stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou 0,20 €

      g/ priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby

          využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,60 €

      h/ stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu 

          súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 0,70 €

      i/ ostatné stavby 0,20 €       

(2) Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie 0,05 € za každé ďalšie

      podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

 

DAŇ Z BYTOV

§ 7

ZÁKLAD DANE

 

Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.

 

§ 8

SADZBA DANE

 

(1) Ročná sadzba dane z bytov za každý začatý m2 podlahovej plochy na území obce je stanovená

      nasledovne:

 a/ 0,10 € za byty

 b/ 0,10 € za nebytové priestory ak sa nevyužívajú na podnikanie

 c/ 0,60 € za nebytové priestory ak sa využívajú na podnikanie

 

§ 9

OSLOBODENIE OD DANE

 

1/ Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov na:

a)pozemky, na ktorých sú cintoríny a urnové háje

b)pozemky užívané školami a školskými zariadeniami

2/ Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb na:

a)stavby užívané školami a školskými zariadeniami

3/ Daňovník uplatní nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane prílohou k daňovému    

    priznaniu najneskôr do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia, inak nárok na príslušné 

    zdaňovacie obdobie zaniká.

 

ČASŤ III.

  DAŇ ZA PSA

 

§ 10

PREDMET DANE

 

1/ Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou

    na území obce.

§ 11

DAŇOVNÍK

 

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je:

a)   vlastníkom psa, alebo

b) držiteľ psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní

 

  § 12

ZÁKLAD DANE

 

Základom dane je počet psov.

§ 13

SADZBA DANE

 

1/ Sadzba dane sa stanovuje za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí za

    každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

2/ Sadzby dane sa ustanovujú pre fyzické osoby nasledovne:

a) pre daňovníka v obci, ktorý drží psa v bytových domoch vo výške 10,00 €

b) pre daňovníka v obci, okrem daňovníkov uvedených v bode a, c, d a e)  vo výške 5,00 €

c) pre daňovníka v časti Holcov Majer, Balkán, Harajec vo výške 3,50 €

d) pre daňovníka v časti obce Obchoditá, Kalinovce, Bugárovo, Breziny vo výške 2,00 €

e) pre daňovníka – osamele žijúceho dôchodcu vo výške 3,00 € (okrem častí obce uvedených

    v bode d.

3/ Sadzba dane sa ustanovuje pre právnické osoby nasledovne:

a)pre daňovníka na celom území obce vo výške 10,00 €

b)sadzba dane sa znižuje o 100 % pre právnické osoby v zriaďovacej pôsobnosti Obce Očová

 

ČASŤ IV.

  DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

 

§14

PREDMET DANE

 

1/ Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.

2/ Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejne prístupné pozemky vo vlastníctve

    obce Očová.

3/ Osobitným užívaním verejného priestranstva pre účely tohto nariadenia sa rozumie najmä:

a) umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia na poskytovanie služieb okrem trhových miest, 

    určených v trhovom poriadku obce

b) umiestnenie stavebného zariadenia (lešenie, oplotenie, zariadenie staveniska ap.)

c) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií

d) umiestnenie skládky (stavebný materiál, sutina, zemina ap.)

e) umiestnenie prenosnej garáže

f) umiestnenie veľkoobjemového kontajnera

g) umiestnenie hnuteľnej veci slúžiacej na reklamné a propagačné účely

h) trvalé parkovanie vozidla. Trvalým parkovaním sa rozumie využitie verejného priestranstva             

    na vyhradené parkovacie miesto alebo súvislé státie na tom istom mieste pre určité vozidlo

    alebo vozidlá právnickej alebo fyzickej osoby

i) dočasné parkovanie vozidla. Dočasným parkovaním sa rozumie využitie verejného  

    priestranstva na verejnom priestranstve bez vyhradenia parkovacieho miesta

 

§ 15

DAŇOVNÍK

 

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva spôsobom uvedeným

v § 14 ods. 3 tohto nariadenia.

 

§ 16

ZÁKLAD DANE

 

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.

§ 17

SADZBA DANE

 

1/ Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva sú určené za každý začatý m2 a každý aj začatý 

    deň.

2/ Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva sú nasledovné:

a)   0,35 € za užívanie verejného priestranstva uvedené v bode a), § 14 tohto VZN

b)   0,20 € za užívanie verejného priestranstva uvedené v bode c), § 14 tohto VZN

c)   0,20 € za užívanie verejného priestranstva uvedené v bode b), d), e), f) a g), § 14 tohto VZN

d)   0,05 € za užívanie verejného priestranstva uvedené v bode h) a i), § 14 tohto VZN

 

§ 18

VZNIK A ZÁNIK DAŇOVEJ POVINNOSTI

 

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva  a zaniká dňom

ukončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

 

§ 19

OZNAMOVACIA POVINNOSŤ

 

1/ Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi

    dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti písomne, kde uvedie svoje meno, priezvisko,

    dátum narodenia, bydlisko resp. názov a sídlo organizácie, IČO, presné označenie, veľkosť

    a dobu užívaného verejného priestranstva.

2/ Daňovník je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť písomne správcovi dane ukončenie

    užívania verejného priestranstva.

 

§ 20

VYBERANIE A PLATENIE DANE

 

1/ Daň za osobitné užívanie verejného priestranstva vyrubuje obec ako správca dane rozhodnutím. 

    Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

 

ČASŤ V.

  DAŇ ZA UBYTOVANIE

 

§ 21

PREDMET DANE

 

1/ Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 757 až 759

    Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení, ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión,

    apartmánový dom kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných

    kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub,

    bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome

    alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.

 

§ 22

DAŇOVNÍK A PLATITEĽ DANE

 

1/ Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

2/ Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia na území obce, ktorý odplatné prechodné

    ubytovanie poskytuje.

§ 23

ZÁKLAD DANE

 

Základom dane je počet prenocovaní.

§ 24

SADZBA DANE  

 

Sadzba dane je 0,10 € na osobu a prenocovanie.

 

§ 25

VYBERANIE DANE

 

1/ Daň v stanovenej výške vyberá a ručí za daň platiteľ dane. O vybratej dani vedie platiteľ dane

    evidenciu v „knihe ubytovaných hostí“. Platiteľ dane je povinný na požiadanie predložiť Obci

    Očová „knihu ubytovaných hostí“ za účelom overenia správnosti odvodu dane z ubytovania.

2/ Platiteľ dane je povinný polročne Obci Očová ako správcovi dane predložiť hlásenie na

    predpísanom tlačive o počte a dobe ubytovaných hostí s vyznačením ich počtu, doby ubytovania,

    celkový počet prenocovaní za predchádzajúci polrok. Za prvý kalendárny polrok je hlásenie

    povinný predložiť do 15. júla a za druhý kalendárny polrok do 15. januára.

3/ Platiteľ uhradí daň za príslušný polrok v deň predloženia hlásenia v hotovosti do pokladne obce

    alebo na účet obce prevodným príkazom.

 

ČASŤ VI.

  DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

 

§ 26

PREDMET DANE

 

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu

a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.

 

§ 27

DAŇOVNÍK

 

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

 

§ 28

ZÁKLAD DANE

 

Základom dane je počet predajných automatov.

§ 29

SADZBA DANE

 

Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok je 20,00 €.

  

ČASŤ VII.

  DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

 

§ 30

PREDMET DANE

 

1/ Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo

    prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú

    prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti na území obce Očová.

2/ Nevýherné hracie prístroje sú:

a)   elektronické prístroje na počítačové hry

b)   mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry

3/ Predmetom dane nie sú nevýherné hracie prístroje prevádzkované v priestoroch prístupných 

    verejnosti, ak slúžia výlučne na získavanie informácií prostredníctvom internetu.

 

§ 31

DAŇOVNÍK

 

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

 

§ 32

ZÁKLAD DANE

 

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

 

§ 33

SADZBA DANE

 

1/ Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je 20,00 €.

2/ Ak nevýherný hrací prístroj obsahuje software na počítačové hry alebo je možné hry

    prostredníctvom internetu využívať, sadzba dane je 10,00 € za jeden hrací nevýherný prístroj

    a kalendárny rok.

3/ Ak daňová povinnosť vzniká v priebehu zdaňovacieho obdobia, sadzba dane sa určuje ako

    pomerná časť ročnej sadzby dane určenej na zostávajúce dni príslušného zdaňovacieho obdobia.

 

ČASŤ VIII.

  POPLATOK  

 

§ 34

PREDMET POPLATKU

 

Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

 

§ 35

POPLATNÍK

 

1/ Poplatok platí poplatník, ktorým je:

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt,  alebo ktorá  je na území obce

    oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt,

    ktorý nie je stavbou

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území

    obce na iný účel ako na podnikanie okrem právnických osôb v zriaďovacej pôsobnosti Obce Očová

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce

    na účel podnikania

2/ Ak viacero poplatníkov podľa odseku 1/ písmena a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie

    povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich.

3/ Ak má osoba podľa ods. 1/ písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je

    oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba

    z dôvodu trvalého alebo prechodného pobytu.

4/ Obec stanovuje, že poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný

    poplatok ručí

    a)  vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých osôb alebo ak ide o 

         bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený 

         spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí

    b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec.

5/ Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník, za 

    odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.

6/ Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti

    poplatníka jeho zákonný zástupca alebo opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného

    prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky. Tieto

    skutočnosti ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná

    bezodkladne písomne oznámiť obci.

 

§ 36

VZNIK DAŇOVEJ POVINNOSTI

 

Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastanú skutočnosti uvedené v § 35 tohto VZN.

 

§ 37

URČENÉ OBDOBIE

 

Obdobie, na ktoré sa poplatok vyrubuje, je kalendárny rok.

 

§ 38

OHLÁSENIE

 

1/ Poplatník je povinný splniť ohlasovaciu povinnosť do jedného mesiaca odo dňa vzniku

    povinnosti platiť poplatok, odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej

    povinnosti, ako aj od skončenia príslušného kalendárneho roka, za ktorý platil poplatok, v prípade

    ak došlo k zmene ohlásených údajov.

2/ Poplatník podľa § 35 ods. 1/ písm. a) tohto VZN v ohlásení uvedie:

a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu

    (ďalej identifikačné údaje),

b) počet kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom roku, počas ktorých má alebo bude mať

    v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je 

    oprávnený užívať,

c) identifikačné údaje iných osôb spoločnej domácnosti, za ktoré plní povinnosti poplatníka.

3/ Poplatník podľa § 35 ods. 1/ písm. b) tohto VZN v ohlásení uvedie:

a) svoj názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo

b) počet kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom roku, počas ktorých nehnuteľnosť užíva

     alebo je oprávnený užívať

4/ Poplatník podľa § 35 ods. 1 písm. c) tohto VZN v ohlásení uvedie:

a) svoj názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo

b) počet kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom roku, za ktoré mu vzniká poplatková

    povinnosť.

5/ Ak poplatník pri ohlásení podľa ods.1/ súčasne požaduje zníženie poplatku podľa § 41 tohto 

    VZN, s ohlásením predloží aj doklad, ktorý odôvodňuje zníženie poplatku.

 

§ 39

SADZBA POPLATKU

 

1/ Sadzba poplatku za kalendárny deň je:

a) 0,05 € za poplatníka uvedeného v § 35, ods. 1/ písm. a) tohto VZN

b) 0,05 € za osobu v pracovno právnom vzťahu u poplatníka uvedeného v § 35, ods. 1/

          písm. b) tohto VZN

c) 0,09 € za za osobu v pracovno právnom vzťahu u poplatníka uvedeného v § 35, ods. 1/

          písm. c) tohto VZN

K poplatku podľa bodu c) sa u právnických osôb – podnikateľov, ktorí poskytujú reštauračné,

pohostinské a ubytovacie služby pripočíta poplatok:

ca) 0,02 € za počet miest určených na poskytovanie reštauračných a pohostinských služieb  

      a kalendárny deň

cb) 0,06 € za priemerný počet ubytovaných osôb a kalendárny deň

2/ Obec Očová stanovuje pri výpočte koeficient vo výške 1.

 

§ 40

URČENIE POPLATKU

 

1/ Pre fyzické osoby:

a) Pre poplatníka podľa § 35 ods. 1/ písm. a) sa poplatok určí ako súčin sadzby poplatku    

    a počtu kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom roku, počas ktorých má alebo bude 

    mať poplatník v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva

    alebo je oprávnený užívať.

b) Ak poplatník plní povinnosti aj za ostatných členov spoločnej domácnosti, jeho poplatok sa

    určí v rozsahu súčtu poplatku za všetkých členov spoločnej domácnosti.

2/ Pre právnické osoby a podnikateľov:

a) Pre poplatníka podľa § 35 ods. 1/ písm. b) a c) sa poplatok určí ako súčin sadzby poplatku, 

    počtu kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa produkcie komunálneho odpadu

    3/ Ukazovateľ produkcie komunálneho odpadu pre právnické osoby a podnikateľov v určenom

        období  je súčet:

a) Priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie neznížený o počet osôb,

    ktoré majú v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom ustanoveným

    obcou

b) Priemerného počtu

-   ubytovaných osôb pripadajúci na určené obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka,

    ktorý v nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje ubytovacie služby, do počtu osôb sa

    nezapočítavajú osoby, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt

-   miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na určené obdobie v rozhodujúcom období, ak

    ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje reštauračné,

    kaviarenské alebo iné pohostinské služby

c) Rozhodujúcim obdobím je predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený

    vykonávať svoju činnosť v nehnuteľnosti, ktorú užíva alebo je oprávnený užívať.

d) Ak nie je možné postupovať podľa písmena c)

-  počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok

   do konca týždňa, ktorý predchádza týždňu, v ktorom poplatní splní ohlasovaciu

   povinnosť o skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej povinnosti, alebo

- počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok

  do konca určeného obdobia, súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní za ktoré

  vzniká poplatková povinnosť a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov.

 

§ 41

ZNÍŽENIE A ODPUSTENIE POPLATKU

 

1/ Obec poplatok odpustí

a) za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe dokladov:

-        pracovná zmluva

-        pracovné víza

-        potvrdenie od zamestnávateľa

-        potvrdenia o štúdiu

-        doklad vecne príslušného úradu o pobyte

preukazujúcich že v priebehu kalendárneho roka sa dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval

v zahraničí.

b) za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe dokladov:

    - doklad o prechodnom pobyte na území SR

    - doklad o zaplatení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v mieste 

       prechodného pobytu na území SR

2/ Obec ročný poplatok zníži

a)1) vo výške 50 % za osoby, ktoré študujú na dennom štúdiu stredných a vysokých

   škôl                       

          vzdialených viac ako 50 km od obce Očová, za ktoré poplatník preukáže doklad o štúdiu 

          a doklad o ubytovaní v študentskom domove na území Slovenskej republiky   

      2) vo výške 70 % za osoby, ktoré študujú na dennom štúdiu stredných a vysokých škôl

          v zahraničí a za ktoré poplatník preukáže doklad o štúdiu           

b)vo výške 50 % za osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt v častiach obce, kde nie je

    zabezpečený pravidelný zber komunálneho odpadu (pravidelný vývoz kuka nádob)

c)vo výške 70 % za osoby, ktoré vlastnia nehnuteľnosť na území obce slúžiacu ako chata alebo

   chalupa a zároveň neplnia poplatkovú povinnosť z dôvodu trvalého alebo prechodného pobytu na

   území obce Očová 

3/ Postupovať podľa ods. 1/ a 2/ môže poplatník aj za osoby spoločnej domácnosti, za ktoré plní 

    povinnosti poplatníka.

4/ Poplatník preukáže skutočnosti odôvodňujúce zníženie alebo odpustenie poplatku do 31. marca

    príslušného kalendárneho roka, na ktorý sa poplatok vyrubuje. Ak skutočnosti vzniknú v priebehu

    roka, poplatník tieto preukáže do jedného mesiaca od ich vzniku.

5/ Ak poplatník nepreukáže skutočnosti v termíne podľa bodu 4/, obec zníženie alebo odpustenie

    poplatku uzná len od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom poplatník

    skutočnosti preukáže.

6/ O zníženie alebo odpustenie poplatku poplatník je povinný požiadať písomne s doložením

    potrebných dokladov. Žiadosť musí byť zaevidovaná v podateľni Obecného úradu Očová.

7/ Doklady preukazujúce nároky na odpustenie alebo zníženie poplatku nie je možné nahradiť   

    čestným vyhlásením.

8/ Zníženie poplatku sa pre jednu osobu nekumuluje.

 

§ 42

MNOŽSTVOVÝ ZBER

 

1/ Na území obce Očová je pre poplatníkov uvedených  v § 35, ods. 1/, písm. c) zavedený

    množstvový zber komunálnych odpadov. Množstvový zber je zber komunálnych odpadov, pri

    ktorom ich pôvodca platí poplatok určený Obcou Očová vo výške, ktorá je priamoúmerná

    množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.

2/ Poplatníci sa môžu do množstvového zberu zapojiť najneskôr do 31.januára príslušného

    kalendárneho roka.

3/ Poplatník komunálnych odpadov uvedie v prihláške do množstvového zberu počet a typ ním

    používaných zberných nádob a požadovanú frekvenciu vývozu komunálneho odpadu. Počet, typ

    zberných nádob a frekvenciu vývozov je poplatník množstvového zberu povinný zabezpečiť tak,

    aby nedochádzalo k preplňovaniu zberných nádob komunálnym odpadom.

4/ Ak poplatková povinnosť vznikne v priebehu kalendárneho roka, do množstvového zberu sa

    môže zapojiť poplatník vyplnením prihlášky do množstvového zberu do 15 dní od vzniku

    poplatkovej povinnosti.

5/ Sadzba pre množstvový zber je 0,02 € za liter.

6/ Obec vyrubí poplatok za množstvový zber na základe typu a frekvencie vývozu po uzatvorení

     zmluvy.

7/ Poplatník je povinný ohlásiť skutočnosti ovplyvňujúce výšku poplatku pre množstvový zber pre

    príslušný kalendárny rok v lehote do 31.januára príslušného kalendárneho roka. Zmeny, ktoré

    nastanú v priebehu kalendárneho roka, je povinný ohlásiť v lehote do 15 dní odo dňa, keď nastali

    skutočnosti ovplyvňujúce výšku poplatku pre množstvový zber.

8/ Splatnosť poplatku je do 100,00 € jednorazovo do 15 dní odo dňa podpísania zmluvy a nad

    100,00 €  je splatný v dvoch rovnomerných splátkach dohodnutých v zmluve.

9/ Ak poplatník zapojený do množstvového zberu uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný

    uhradiť, obec vráti vzniknutý rozdiel do 60 dní od skončenia obcou určeného obdobia, za ktoré

    bol poplatok uhradený. Rozdiel obec vráti bezhotovostným prevodom na bankový účet, ktorý

    poplatník obci oznámi alebo v hotovosti v pokladni obce.

IX.

 

§ 43

SPOLOČNÉ USTANOVENIA K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ,

K DANI ZA PSA, K DANI ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

A K DANI ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

 

1.Ak daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedenímv priebehu zdaňovacieho

   obdobia, je  povinný podať priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

2.Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň  za nevýherné hracie prístroje

   vyrubí správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru na celé zdaňovacie obdobie jedným

   rozhodnutím.

3.Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti podľa ods.1, správca dane vyrubí rozhodnutím pomernú

   časť dane.

4.Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti podľa ods.1, správca dane daňovému subjektu vráti na

   základe žiadosti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola

   daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote

   nepodá čiastkové priznanie.

 

§ 44

Spôsob označenia platby miestnej dane a poplatku

 

1) Platba dane (§ 2 písm. b) zákona č. 563/2009 Z. z. daňový poriadok) bezhotovostným prevodom

    z účtu daňového subjektu na účet správcu dane, ktorým je obec, sa označí:

a) číslom účtu daňového subjektu, z ktorého sa platba dane uhrádza,

b) číslom účtu správcu dane, na ktorý sa platba dane uhrádza, oznámeným daňovému subjektu

     obcou,

c) variabilným symbolom,

d) špecifickým symbolom,

e) sumou platby dane v eurách a eurocentoch,

f) informáciou pre správcu dane, ak je to potrebné.

 

2) Platba dane poštovým poukazom sa označí ako platba dane podľa odseku 1 okrem čísla účtu

    daňového subjektu podľa odseku 1 písm. a). Pri tomto spôsobe platby sa uvedie aj meno,

    priezvisko a adresa trvalého pobytu daňového subjektu, ktorým je fyzická osoba, alebo obchodné

    meno a sídlo daňového subjektu, ktorým je právnická osoba.

 

3) Číslo účtu správcu dane podľa odseku 1 písm. b) je 7941225/5200, vedený v OTP Banka 

     Slovensko a.s. Zvolen.

 

 

 

4) Pri platbe dane:

a) sa uvádza vo variabilnom symbole identifikátor, ktorým je číslo rozhodnutia správcu dane, ak ide

    o platbu dane určenú rozhodnutím správcu dane, alebo

b) bez rozhodnutia (v prípade, keď sa nevyrubuje daň rozhodnutím), sa uvádza (vo variabilnom

    symbole) rodné číslo u fyzickej osoby a IČO pri fyzickej osobe podnikateľ a pri právnickej osobe.

 

5) Špecifický symbol obsahuje šesť čísel, z ktorých:

1. prvé dve čísla označujú druh dane:

a) 01 - daň z nehnuteľností,

b) 02 - daň za psa,

c) 03 - daň za užívanie verejného priestranstva,

d) 04 - daň za ubytovanie,

e) 05 - daň za predajné automaty,

f) 06 - daň za nevýherné hracie prístroje,

i) 09 - poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

2. ďalšie štyri čísla označujú daňové obdobie, t. j. kalendárny rok, za ktorý sa platí daň.

 

§ 45

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

1/ Na daňové a poplatkové povinnosti, ktoré vznikli v predchádzajúcich obdobiach, sa vzťahuje

    postup podľa v tom období platných nariadení.

2/ Návrh VZN bol zverejnený na obecnej tabuli a na webovej stránke obce dňa 7. 11. 2014

3/ Všeobecne záväzné nariadenie Obce Očová č. 35/2015o miestnych daniach a miestnom poplatku

    za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Obce

    Očová uznesením č. 273/2014 zo dňa 28. 11. 2014.

4/ VZN bolo vyvesené na obecnej tabuli dňa 1. 12. 2014.

5/ Všeobecne záväzné nariadenie Obce Očová č. 35/2015. o miestnych daniach a miestnom

    poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nadobúda účinnosť dňa 1.januára

    2015.

6/ Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia Obce Očová č. 35/2015 o miestnych

   daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa ruší Všeobecne záväzné 

   nariadenie Obce Očová č. 27/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne

   odpady a drobné stavebné odpady.

 

 

                                                                                             Ing. Jaroslav Dominik

                                                                                                  starosta obce

 

Dodatok č.1

 

k  Všeobecne záväznému nariadeniu  č. 35/2015

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

 

 v časti VIII  POPLATOK

 

§ 39 – Sadzba poplatku

sa dopĺňa ods. 3, ktorý znie:

3) Sadzba poplatku za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín je 0,021 Eura za 1 kg odpadu.

 

§ 42 – Množstvový zber

ods.5

Doterajšie znenie sa nahrádza textom, ktorý znie:

5) Sadzba pre množstvový zber je 0,025 za liter komunálneho odpadu  pre poplatníka. Ročný poplatok je súčin frekvencie vývozu odpadu, sadzby a objemu zbernej nádoby.

 

Ostatné ustanovenia VZN č. 35/2015 zostávajú nezmenené.

 

                 

 

 

 

 

Oznamy miestneho rozhlasu

Smútočné oznamy

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

OČOVÁ Aktuálne počasie
webygroup
ÚvodÚvodná stránka