Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN o organizovaní verejných športových podujatí na území obce Očová

Schválené: 13.3.2014

Vyhlásené: 26.2.2014

Účinnosť: 1.4.2014

Obecné zastupiteľstvo obce Očová v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:


Všeobecne záväzného nariadenia
č.  34 /2014 o organizovaní verejných športových podujatí
na území obce Očová

§ 1
Úvodné ustanovenie

Organizovanie verejných športových podujatí na území miest a obcí upravuje zákon č. 1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje oznamovaciu povinnosť pri
organizovaní verejného športového podujatia (ďalej len podujatie) konaného v športovom zariadení na území obce Očová, na ktorom sa predpokladá účasť menej ako 300 účastníkov a nejde o rizikové podujatie či podujatie s osobitným režimom.

§ 2
Základné ustanovenia

(1) Na účely tohto VZN sa rozumie:
a) podujatím športová súťaž, stretnutie, turnaj, preteky, turistické podujatie alebo iné podujatie spojené s pohybovo-rekreačnou aktivitou fyzických osôb v oblasti telesnej kultúry,
b) medzinárodným podujatím podujatie, na ktorom sú zúčastnené družstvá alebo viacerí športovci z rôznych štátov, za medzinárodné podujatie sa nepovažuje podujatie, v ktorom športovci so štátnou príslušnosťou iného štátu súťažia za športové kluby so sídlom na území Slovenskej republiky alebo podujatie, ktoré národný športový zväz označil ako domáce podujatie,
c) rizikovým podujatím podujatie označené za rizikové organizátorom podujatia, športovým zväzom, obcou alebo Policajným zborom z dôvodu hrozby narušenia verejného poriadku alebo ohrozenia bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku alebo životného prostredia,
d) podujatím s osobitným režimom:      
1. rizikové podujatie,
2. futbalové stretnutie alebo hokejové stretnutie dvoch najvyšších súťaží v kategórii dospelých alebo posledné štyri kolá pohárových súťaží vo futbale a hokeji v kategórii dospelých,
3. podujatie, na ktorom sa predpokladá účasť 4 000 a viac divákov, alebo
4. podujatie, na ktorom sa predpokladá viac ako 90% obsadenia športového zariadenia s kapacitou 2 000 a viac divákov.
        e) miestom konania podujatia miesto určené organizátorom podujatia v oznámení
            o organizovaní podujatia,          
        f) časom konania podujatia čas, od ktorého organizátor podujatia umožní divákom 
            vstup na miesto konania podujatia času opustenia miesta konania podujatia  
            všetkými divákmi,    
   g) športovým zariadením pozemok, vyznačený turistický chodník, stavba, vodná plocha 
        alebo ich súbor a priľahlé priestory, ktoré slúžia výhradne alebo prevažne na konanie
        podujatí,
    h) športoviskom priestor, ktorý je podľa športových pravidiel alebo organizátorom
        podujatia určený na výkon športovej činnosti,
     i) účastníkom podujatia fyzická osoba, ktorá sa z dôvodu konania podujatia zdržiava na
        mieste konania podujatia alebo v jeho blízkosti, premiestňuje sa k miestu konania
        podujatia alebo odchádza z miesta konania podujatia, najmä
1. divák,
2. osoba, ktorá sa na podujatí zúčastňuje v súvislosti s výkonom športovej činnosti,
3. osoba, ktorá sa na podujatí zúčastňuje v súvislosti s organizovaním podujatia.
(2) Podujatie sa považuje za verejné, ak je prístupné pre individuálne neurčených divákov.
(3) Organizátorom podujatia môže byť právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ alebo
     fyzická osoba.
(4) Na podujatie, ktorého organizátorom je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ
      a účastníkmi podujatia sú fyzické osoby, ktoré sú v právnom vzťahu k organizátorovi
      podujatia, najmä členskom, žiackom, študentskom, pracovnoprávnom, služobnom a blízke
      osoby týchto osôb, predpokladá sa na ňom účasť menej ako 300 účastníkov a nejde   
      o rizikové podujatie či podujatie s osobitným režimom, sa ustanovenia zákona č. 1/2014
      nevzťahujú. 

§ 3
Oznámenie podujatia

(1) Ak ide o podujatie konané mimo športového zariadenia, vzťahujú sa na neho ustanovenia
      zákona č. 1/2014 v celom rozsahu a výnimky v tomto VZN pre toto podujatie neplatia.
(2) Organizátor podujatia konaného v športovom zariadení je povinný v písomnej forme
      alebo v elektronickej forme oznámiť zámer organizovať podujatie obci, na ktorej území
      sa má podujatie konať. Vzorový formulár oznámenia je prílohou č. 1 tohto VZN. Ak sa
      má podujatie konať na území niekoľkých obcí, je potrebné jeho konanie oznámiť každej z
      nich. Ak ide o podujatie s osobitným režimom podľa zákona č. 1/2014 alebo
      medzinárodné podujatie, organizátor podujatia podáva oznámenie aj príslušnému útvaru
     Policajného zboru a príslušnému športovému zväzu.
(3) Oznámenie o konaní podujatia v športovom zariadení podáva organizátor podujatia pred
      konaním podujatia, najneskôr
      a) 10 dní,
      b) 15 dní, ak ide o podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie, alebo
      c) 30 dní, ak sa má podujatie konať mimo športového zariadenia.
      d) v prípade organizovania športovej súťaže, ktorá sa hrá pravidelne na základe herného 
          plánu, sa oznámenie podáva pred začiatkom súťaže v termínoch podľa písm. a), b)
          alebo c)
(4) Organizátor podujatia v športovom zariadení má podľa § 4 zákona č. 1/2014 v oznámení
      uviesť:
a) názov, druh a účel podujatia,
b) označenie podujatia za rizikové, podujatie s osobitným režimom alebo podujatie konané mimo športového zariadenia,
c) deň a čas konania podujatia, pri celodennom alebo viacdennom podujatí sa uvedie aj program a časový harmonogram priebehu podujatia,
d) miesto konania podujatia, pri podujatí, ktoré sa koná mimo športového zariadenia, sa uvedie aj presný popis pozemkov alebo iných priestorov, kde sa má podujatie konať,
e) východiskové miesto, trasu a miesto ukončenia podujatia, ak to podmienky konania podujatia vyžadujú,
f) predpokladaný počet divákov,
g) predpokladaný počet osôb, ktoré sa na podujatí zúčastňujú v súvislosti s výkonom športovej činnosti,
h) označenie organizátora podujatia a adresu jeho sídla, miesta podnikania, trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,
i) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu hlavného usporiadateľa, adresu elektronickej pošty a telefonický kontakt, na ktorom bude zastihnuteľný počas podujatia,
j) meno, priezvisko, adresu, trvalého pobytu alebo obdobného pobytu bezpečnostného manažéra podujatia (ďalej len „bezpečnostný manažér“), adresu elektronickej pošty a telefonický kontakt, na ktorom bude zastihnuteľný počas podujatia, ak bol bezpečnostný manažér určený,
k) obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa strážnej služby, ak zabezpečuje výkon činnosti usporiadateľskej služby a
1. meno, priezvisko, adresu elektronickej pošty a telefonický kontakt štatutárneho zástupcu právnickej osoby, ktorá je prevádzkovateľom strážnej služby, alebo
2. meno, priezvisko, adresu elektronickej pošty a telefonický kontakt fyzickej osoby, ktorá je prevádzkovateľom strážnej služby,
        l) celkový počet členov usporiadateľskej služby,
       m) počet odborne spôsobilých zamestnancov prevádzkovateľa strážnej služby, ak
            zabezpečujú výkon činnosti usporiadateľskej služby,
        n) počet dobrovoľníkov, ak zabezpečujú výkon činnosti usporiadateľskej služby,
        o) bezpečnostné opatrenia, ktoré organizátor podujatia vykoná sám a bezpečnostné  
            opatrenia, ktoré organizátor podujatia navrhuje vykonať v súčinnosti s ďalšími  
            osobami, aby zabránil narušeniu pokojného priebehu podujatia a verejného poriadku
            a ohrozeniu bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku a životného prostredia, ak ide   
            o podujatie s osobitným režimom.
(5) VZN č. 34/2014 zužuje rozsah oznamovacej povinnosti pre organizátorov podujatí 
      konaných v športových zariadeniach o ustanovenia § 4 odsek 3, písm. b, e, j, k, l, m, n,
      o zákona č. 1/2014.
§ 4
Podmienky konania podujatia

(1) Usporiadateľ zodpovedná za zachovanie poriadku počas priebehu podujatia, za dodržanie  
      príslušných požiarnych a iných predpisov.

§ 5
Dozor nad podujatiami

(1) Obec je oprávnená dozerať, či sa podujatie koná v súlade s oznámením.
(2) Osoba, ktorú obec výkonom dozoru písomne poverila (ďalej len dozorný orgán) upozorní
     usporiadateľa na zistené nedostatky a upovedomí ho o tom, aké následky podľa tohto VZN
     môže mať ich neodstránenie. Ak sa na podujatí porušujú ľudské práva a slobody, dozorný
     orgán podujatie zakáže, resp. preruší. Podujatie možno zakázať aj z toho dôvodu, že sa
     jeho konanie neoznámilo obci, alebo by bolo v rozpore s týmto VZN.
(3) Dozorný orgán oznámi rozhodnutie o zákaze podujatia alebo o jeho prerušení
     usporiadateľovi.

§ 6
Sankcie

(1) Ak je usporiadateľom podujatia fyzická osoba, za porušenie tohto VZN je postihnuteľná  
      v zmysle Zákona č. 372/1992 Zb. o priestupkoch.
(2) Porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickou osobou alebo fyzickou osobou  
     oprávnenou na podnikanie sa postihuje v zmysle § 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o
     obecnom zriadení pokutou až do výšky 6.638 Eur. Na konanie o uložení pokuty sa
      vzťahuje zákon č. 138/2004 Z. z. o správnom konaní /správny poriadok/ v znení
      neskorších predpisov.
(3) Pokuta je príjmom obce.

§ 7
Kontrolná činnosť

(1) Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva:
a) starosta obce
     b)   poverení pracovníci Obce Očová
     c)   poslanci Obecného zastupiteľstva Obce Očová,
     d)   hlavný kontrolór Obce Očová,
     e)   osoby poverené Obcou Očová.
§ 8
Záverečné ustanovenia

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva
     dňa 13.03.2014 uznesením č. 219/2014., bolo zverejnené na úradnej tabuli a webovej
     stránke obce dňa 26.02.2014 a nadobúda účinnosť dňa 1. 4. 2014.

 

                                                                                                      Ing. Jaroslav Dominik
                                                                                                            starosta obce

Oznamy miestneho rozhlasu

Smútočné oznamy

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

OČOVÁ Aktuálne počasie
webygroup
ÚvodÚvodná stránka