Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN o používaní zábavnej pyrotechniky

Schválené: 13.3.2014

Vyhlásené: 26.2.2014

Účinnosť: 1.4.2014

Platné do: 28.5.2015

Obecné zastupiteľstvo obce Očová v zmysle § 4 ods. 3 písm. n), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 51/1988 Zb.“) sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 33/2014
o používaní zábavnej pyrotechniky

Článok 1
Predmet úpravy

1. Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia č. 33/2014 o používaní zábavnej
    pyrotechniky (ďalej len „VZN“) je stanoviť pravidlá a vymedziť časové obdobie pre 
    používanie zábavnej pyrotechniky na území obce Očová a zabezpečiť verejný poriadok
    a ochranu zdravých podmienok občanov pred ich možným narušením spôsobeným hlukom
    z používania zábavnej pyrotechniky.
2. Toto VZN je záväzné pre obyvateľov obce, návštevníkov obce, právnické a fyzické osoby
    podnikajúce alebo pôsobiace na území obce, pre vlastníkov alebo užívateľov nehnuteľností
    a iných objektov umiestnených na verejných priestranstvách alebo v ich bezprostrednej
    blízkosti.

Článok 2
Vymedzenie pojmov

1. Pyrotechnické výrobky sú výrobky obsahujúce technologicky spracované pyrotechnické
    zlože, prípadne aj malé množstvo iných druhov výbušnín, určené na tecnické účely alebo
    na zábavné a oslavné účely1).
2. Zábavnou pyrotechnikou je pyrotechnický výrobok určený na zábavné účely2).
3. Ohňostrojné práce sú práce, pri ktorých sa využívajú svetelné, zvukové, dymové alebo
    pohybové účinky pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné účely, pričom
    sa pyrotechnické výrobky odpaľujú postupne v krátkom časovom slede za sebou, vo vopred 
    určenom poradí a z vopred určeného miesta3). Za ohňostrojové práce, na ktoré je potrebné
    osobitné povolenie obvodného banského úradu podľa § 27 ods. 1 zákona č. 51/1998 Zb., sa
    považuje aj odpaľovanie pyrotechnických výrobkov triedy IV v rámci výučby a skúšok
    odpaľovačov ohňostrojov.
4. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sa rozumejú všetky miesta alebo
    priestory, ktoré slúžia na verejné užívanie, resp. sú verejne prístupné a to najmä ulice,
    chodníky, komunikácie, mosty, schody a terasy, parkoviská, zastávky SAD, parky, verejná
    zeleň, areály školských a predškolských zariadení, detské ihriská, cintorín, dom smútku,
    okolie kostolov, okolie domova seniorov a zdravotného strediska, kultúrny dom, vodné
    toky a ich nábrežia ap.
–––––––––––––––––––––––
1) § 36a ods. 1 zákona č. 51/1988 Zb.
2) § 2 písm. a) Nariadenia vlády SR č. 485/2008 Z.z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh
3) § 36a ods. 2 zákona č. 51/1988 Zb.

 

Článok 3
Kategórie pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely

1. Pre potreby tohto VZN má pojem kategória pyrotechnických výrobkov rovnaký význam
    ako pojem trieda pyrotechnických výrobkov.
2. Pyrotechnické výrobky sú výrobcom zaraďované do kategórií podľa spôsobu ich použitia
    alebo ich účelu a úrovne nebezpečenstva vrátane ich hladiny hluku 4).
3. Pyrotechnické výrobky na zábavné a oslavné účely sa zaraďujú podľa stupňa
    nebezpečenstva do tried I, II, III a IV 5):
a) kategória I: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje veľmi nízke nebezpečenstvo a má
    zanedbateľnú hladinu hluku a ktorá je určená na používanie v obmedzených priestoroch
    vrátane zábavnej pyrotechniky, ktorá je určená na používanie vnútri obytných budov,
b) kategória II: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo a má nízku
    hladinu hluku a ktorá je určená na používanie vonku v obmedzených priestoroch,
c) kategória III: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje stredne veľké nebezpečenstvo, ktorú
    môžu používať iba odborne spôsobilé osoby, ktorá je určená na používanie vonku na
    veľkých otvorených priestranstvách a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské
    zdravie,
d) kategória IV: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje vysoké nebezpečenstvo, ktorú môžu
    používať iba odborne spôsobilé osoby a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské
    zdravie.
4. Výrobca je povinný zabezpečiť, aby pyrotechnické výrobky okrem pyrotechnických
    výrobkov určených na použitie vo vozidlách, boli riadne označené a to viditeľne, čitateľne
    a nezmazateľne.
–––––––––––––––––––––––––
4) § 3 Nariadenia vlády SR č. 485/2008 Z.z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh
5) § 36a ods. 6 zákona č. 51/1988 Zb.

Článok 4
Individuálne používanie pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely

1. Fyzické osoby môžu individuálne používať len pyrotechnické výrobky triedy I a II 6).
    Pyrotechnické výrobky triedy III a IV môžu nadobúdať a používať len osoby s platným
    oprávnením odpaľovača ohňostrojov podľa § 35 zákona č. 51/1988 Zb. 7).
2. Pyrotechnické výrobky triedy II, III a IV je zakázané používať na verejných priestranstvách
    na území obce Očová počas celého roka. Výnimku z tohto zákazu tvorí deň 31. december
    od 23.30 hod. do 24.00 hod. a 1. január od 00.00 hod. do 03.00 hod.
3. Predmetná výnimka sa nevzťahuje na uzatvorené miestnosti, okolie kostolov, zariadenia
    domova seniorov, škôl, cintorína a pamätníka Mateja Bela Funtíka.
4. Ďalšie výnimky z vyššie uvedených ustanovení tohto článku môže Obec Očová povoliť na
    základe písomnej žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby, a to v prípade konania
    kultúrnych, umeleckých, športových alebo obdobných slávnostných a zábavných verejných
    alebo súkromných podujatí organizovaných v obci Očová. Predmetná žiadosť musí byť
    doručená do podateľne Obecného úradu v Očovej doručená najneskôr 10 pracovných dní
    pred plánovaným podujatím, pričom musí obsahovať najmä:
a) označenie žiadateľa,
b) dátum konania a čas trvania podujatia,
c) účel podujatia,
d) čas a druh použitia pyrotechnických výrobkov,
e) opis miesta konania podujatia a jeho okolia
f) označenie osoby oprávnenej používať pyrotechnické výrobky,
g) podpis žiadateľa.
Takúto výnimku udeľuje starosta obce formou písomného súhlasu, pričom nesmie byť v rozpore s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Prípadný súhlas vydá starosta obce v lehote najneskôr 3 dni pred dňom konania podujatia.
–––––––––––––––––––––––––
6) § 36d ods. 10 zákona č. 51/1988 Zb.
7) § 36d ods. 9 zákona č. 51/1988 Zb.


Článok 5
Používanie pyrotechnických výrobkov pri vykonávaní ohňostrojných prác

1. V prípade konania kultúrnych, umeleckých, športových alebo obdobných slávnostných
    a zábavných verejných alebo súkromných podujatí organizovaných v obci Očová je ten, kto
    bude vykonávať ohňostrojné práce, alebo ten,  pre koho sa tieto práce majú vykonať
    a ohňostrojné práce nevyžadujú osobitné povolenie 8), povinný požiadať Obec Očová
    o súhlas s ich vykonaním, a to najneskôr 10 pracovných dní pred termínom ich vykonania 9). 
    Ohňostrojné práce možno vykonať, ak Obec Očová vydá na ich vykonanie súhlas.
2. Žiadosť o vydanie súhlasu na vykonanie ohňostrojných prác musí obsahovať najmä
    náležitosti
    ustanovené v čl. 4, ods. 4 tohto VZN. Obec Očová žiadosť o vydanie súhlasu na vykonanie
    ohňostrojných prác vybaví v lehote najneskôr 3 dni pred termínom ich vykonania.
3. Obec si vyhradzuje právo neudeliť súhlas na vykonanie ohňostrojných prác.
4. Obec Očová na úradnej tabuli a na svojej webovej stránke zverejní deň, miesto a čas konania
    ohňostrojných prác, k vykonaniu ktorých vydalo súhlas.
5. Žiadateľ musí vykonanie ohňostrojných prác oznámiť preukázateľným spôsobom 
    Obvodnému banskému úradu, Okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru
    a Policajnému zboru najneskôr 48 hodín pred ich plánovaným vykonaním. K oznámeniu sa
    pripojí aj súhlas Obce Očová s vykonaním ohňostrojných prác 10).
––––––––––––––––––––––––––––
8) § 27 ods. 1 zákona 51/1988 Zb.
9) § 36g ods. 1 zákona č. 51/1988 Zb.
10) § 36g ods. 1 zákona č. 51/1988 Zb.

Článok 6
Sankcie

1. Porušenie tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa príslušných ustanovení zákona
    č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a za jeho porušenie je možné
    uložiť pokutu do 33 Eur.
2. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto VZN,
    môže Obec Očová v zmysle § 13 ods. 9 písm. a) a b) zákona o obecnom zriadení uložiť
    pokutu do výšky 6 638 Eur.

Článok 7
Spoločné ustanovenia

1. Pyrotechnické výrobky na zábavné a oslavné účely všetkých tried sa nesmú používať takým
    spôsobom, ktorý by spôsobil ujmu na zdraví, škodu na majetku a životnom prostredí.
2. Ten, kto bude vykonávať ohňostrojné práce, alebo ten, pre koho sa tieto práce majú vykonať,
    je povinný bezodkladne odstrániť znečistenie verejného priestranstva, ku ktorému dôjde po
    použití zábavnej pyrotechniky.
3. Pre oblasti neupravené týmto VZN platia primerane ustanovenia všeobecne záväzných
    právnych predpisov SR.

Článok 8
Záverečné ustanovenia

1. Návrh tohto VZN bol zverejnený na obecnej tabuli a webovej stránke obce dňa 26. 2. 2014.
2. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Očová uznesením č. 218/2014 zo dňa 13. 3. 2014.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1. 4. 2014.


                                                                                                   Ing. Jaroslav Dominik

Oznamy miestneho rozhlasu

Smútočné oznamy

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

OČOVÁ Aktuálne počasie
webygroup
ÚvodÚvodná stránka