Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby v Domove seniorov Dolinka Očová

Schválené: 29.5.2017

Vyhlásené: 30.5.2017

Účinnosť: 14.6.2017

 

 

 

 

OBEC OČOVÁ

 

 

 

V súlade § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

v y d á v a

   VŠEOBECNE ZÁVäZNÉ NARIADENIE č. 45/2017

o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby v  Domove seniorov Dolinka v Očovej

Návrh tohto všeobecne záväzné nariadenie č. 45/2017 na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:

11.05.2017

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:

11.05.2017

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:

11.05.2017

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:

25.05.2017

Pripomienky zasielať:

- písomne na adresu: Obec Očová, Ul. SNP 330/110, 962 23

- elektronicky na adresu: podatelna@ocova.sk

- faxom na číslo: 045/5349323

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:

26.05.2017

 

Schválený dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu

 

Na rokovaní OZ obce dňa:

29.05.2017

Zverejnené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:

30.05.2017

VZN nadobúda účinnosť dňa:

14.06.2017

 

                                                      PhDr. Ján Senko                                                                                                            starosta obce

Všeobecne záväzné nariadenie obce Očová

o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby v  Domove seniorov Dolinka v Očovej

       Obecné  zastupiteľstvo v Očovej   v súlade s  § 6 a  § 11, ods. 4, písm. g), zákona  NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona  NR SR 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správ v  znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona o sociálnych službách), v platnom znení,  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v súlade so  zákonom č. 36/2005 Z. z. o  rodine v znení neskorších predpisov a Občianskym zákonníkom,

v y d á v a

všeobecne záväzné nariadenie obce č. 45/2017

Časť I.

ZÁKLADNÉ  USTANOVENIA

§ 1

 1. Obec Očová poskytuje sociálne služby dlhodobej starostlivosti v zariadení pre seniorov, v Domove seniorov Dolinka, na ul. ČSA 67/57, 962 23 Očová  ako verejný poskytovateľ sociálnych služieb.
 1. V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV., fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

§ 2

Predmet úpravy

      Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje rozsah a bližšie podmienky poskytovania sociálnych služieb pre prijímateľov sociálnych služieb v Domove seniorov Dolinka. Upravuje  podmienky úhrady za tieto služby, spôsob jej určenia a platenia. Všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len VZN) upravuje podrobnosti o vykonávaní:

 1. odborných činnosti,  
 2. obslužných činnosti,
 3. ďalších činnosti,

§ 3

Odborné činnosti.

Prijímatelia sociálnej služby Domova seniorov Dolinka v súlade so zákonom o sociálnych službách úhradu za odborné činnosti neplatia, ak toto VZN neustanovuje inak. Medzi odborné činnosti poskytované v Domove seniorov Dolinka patria:

 1. základné sociálne poradenstvo,
 2. špecializované sociálne poradenstvo,
 3. pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
 4. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
 5. sociálna rehabilitácia a pracovná terapia,
 6. sprostredkovanie tlmočenia a osobnej asistencie,
 7. ošetrovateľská starostlivosť v zariadení.

§ 4

Obslužné činnosti.

 1. Obslužné činnosti sú v zmysle zákona o sociálnych službách taxatívne vymedzené v ustanovení   § 17 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách . Patrí sem:
 1. Ubytovanie
 2. stravovanie,
 3. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

§ 5

Ďalšie činnosti

 1. V Domove seniorov Dolinka sa poskytujú ďalšie činnosti, ktorými sú:
 1. príprava stravy, úprava stravy, pomoc pri stravovaní výdaj stravy a výdaj potravín,
 2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
 3. úschova cenných vecí,
 4. zabezpečenie záujmovej činnosti,

 

časť II.

ÚHRADA za poskytované sociálne služby

§ 6

Bývanie
 1. Bývanie v Domove seniorov Dolinka je poskytované v súlade so zákonom o sociálnych službách a Vyhláškou MZ SR č. 259/2008 o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na  ubytovacie zariadenia sociálnych služieb v znení neskorších noviel. Pre určenie výšky úhrady za bývanie sa zaratáva:
 1. plocha obytnej miestnosti,
 2. príslušenstvo obytnej miestnosti: predsieň, WC, kúpelňa, ak sú súčasťou obytnej miestnosti alebo ak sú k nej priamo priľahlé,
 3. prevádzkové zariadenie obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti: najmä rozvod elektrickej energie, rozvod vody, rozvod plynu, odvádzanie odpadových vôd a hygienické zariadenie,
 4. vybavenie obytnej miestnosti: najmä lôžko, stôl, stolička, skriňa - šatník, skrinka,  kreslo, svietidlo a záclona alebo žalúzie,
 5. vybavenie príslušenstva obytnej miestnosti: najmä svietidlo,  zrkadlo, umývadlo, záchodová misa a sprchovací kút,
 6. spoločné priestory: najmä spoločenská miestnosť, terasa, jedáleň, chodba, schodište, výťah, práčovňa a kotolňa,
 7. vecné plnenia spojené s bývaním, najmä vykurovanie, dodávka teplej vody, užívanie výťahu, revízie technických zariadení domova, dodávka elektrickej energie, dodávka plynu, dodávka vody, odvádzanie odpadových vôd, osvetlenie, kontrola a čistenie komína, odvoz odpadu, odvoz splaškov a čistenie septikov, vybavenie Domova seniorov Dolinka spoločnou televíznou anténou a rozhlasovou anténou.
 1. Výška úhrady za bývanie v Domove seniorov Dolinka na deň a prijímateľa sociálnej služby sa určí ako súčin dennej sadzby úhrady za užívanie 1 m2 podlahovej plochy a veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktoré prijímateľ užíva.
 1. Denná sadzba úhrady za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti je 0,270 EUR. V tejto sadzbe sú zahrnuté výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti, spoločných priestorov, prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti.
 1. Denná úhrada za bývanie v Domove seniorov Dolinka podľa Časti II. § 6 ods. 3 sa zvyšuje o úhradu za užívanie plochy spoločných obytných miestností a vybavenia spoločných priestorov o 0,080 Eur na jedného obyvateľa a o 0,110 Eur za vecné plnenia spojené s bývaním.
 1. Veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú prijímateľ sociálnej služby užíva sa určí tak, že veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti sa vydelí počtom prijímateľov, ktorí túto podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú. Ak prijímateľ sociálnej služby užíva podlahovú plochu obytnej miestnosti, ktorá je priechodná, pre potreby výpočtu úhrady sa započíta tomuto prijímateľovi sociálnej služby 75 % z  veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti  ktorú  užíva, ak o to písomne požiada.
 1. Denná sadzba úhrady za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti označenej ako bunka a príslušenstva obytnej miestnosti je 0,200 EUR. V tejto sadzbe sú zahrnuté výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti, spoločných priestorov bunky, prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a za užívanie vybavenia obytnej miestnosti a  vecné plnenia spojené s bývaním.
 1. Denná sadzba úhrady za vecné plnenia spojené s bývaním je za používanie elektrických spotrebičov  pre individuálnu potrebu prijímateľ sociálnej služby  0.090 EUR  za každý používaný elektrospotrebič.

§7

Stravovanie

 1. V Domove seniorov Dolinka sa stravovanie zabezpečuje prípravou a donáškou stravy zo  školskej jedálne  Základnej školy s materskou školou  M. B. Funtíka v Očovej.
 1. Strava sa poskytuje v súlade so zásadami správnej výživy, s prihliadnutím na vek, zdravotný stav prijímateľov sociálnych službieb a podľa určených stravných jednotiek.
 1. Diétna strava sa poskytuje na základe odporúčania ošetrujúceho lekára.
 1. Za celodenné stravovanie sa považujú raňajky, desiata, obed, olovrant a večera, ak sa poskytujú spolu. Pri diéte diabetickej diéte sa za celodenné stravovanie považujú raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a druhá večera.
 1. Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka zostaveného na každý druh podávanej stravy. Jedálny lístok sa zostavuje týždeň dopredu. Zostavovanie jedálneho lístka je možné prispôsobiť sezónnosti ročných období, rôznorodosti podmienok, zvyklostiam danej lokality, v ktorej sa Domov seniorov Dolinka nachádza. Jedálny lístok je vystavený na viditeľnom mieste k nahliadnutiu. Každá zmena v jedálnom lístku musí byť vyznačená. Základná zásada pri zostavovaní jedálneho lístka je  dodržovanie stravnej jednotky.
 1. Výška úhrady za stravnú jednotku pre prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje starostlivosť v Domove seniorov Dolinka formou celoročného pobytu, sa každoročne stanovuje na základe oznámenia  riaditeľa Základnej školy s materskou školou  M. B. Funtíka v Očovej pre školskú jedáleň.
 1. Určená stravná jednotka sa zvyšuje o 25 % na deň na prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje diabetická diéta.
 1. Výdavky na potraviny (suroviny) pri poskytovaní starostlivosti v Domove seniorov Dolinka celoročne s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu možno zvýšiť  o 7,00 EUR na kalendárny rok a prijímateľa sociálnej služby na prilepšenie stravy počas Vianočných sviatkov.
 1. Za stravnú  jednotku v Domove seniorov Dolinka s celodenným stravovaním sa považujú náklady na suroviny pripadajúce na jeden ubytovací deň. Za celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na suroviny a režijné náklady na prípravu stravy v súlade s ustanovením § 17 ods. 3 zákona o sociálnych službách.
 1. Rozdiely v stravných jednotkách sa vyrovnávajú ku koncu štvrťroka tak, aby stravná  jednotka bola v priemere na deň dodržaná.
 1. Na účely určenia stravnej jednotky na deň a prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje starostlivosť v Domove seniorov Dolinka sa pre účely určenia úhrady za stravovanie  počíta:
 1. pri racionálnej strave, šetriacej diéte na

raňajky                  20 %,

desiatu                     7 %,

obed                      40 %,

olovrant                   7 %

a večeru                26 %.

 1. pri diabetickej diéte na:

raňajky                  20 %,

desiatu                     7 %,

obed                      40 %,

olovrant                   7 %,

večeru                   20 %,

druhú večeru           6 %.                                                 

 1. Stravná jednotka na deň a prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje starostlivosť v Domove seniorov Dolinka celoročne sa určí podľa § 7  v percentuálnom podiele, ktorý je ustanovený v  odseku 11. a na základe počtu odoberaných jedál.
 1. Stravná jednotka určená podľa odsekov 7 až 13 sa zaokrúhľuje na celé Eurocenty.
 1. Ak sa prijímateľovy sociálnej služby  poskytuje starostlivosť v Domove seniorov Dolinka celoročne a stravovanie je súčasťou poskytovania nevyhnutnej starostlivosti, poskytuje sa mu celodenné stravovanie, alebo aspoň dve jedlá denne, z ktorých jedno jedlo je obed.
 1. Výška úhrady za stravovanie v Domove seniorov Dolinka na deň a prijímateľa sociálnej služby sa určí pri starostlivosti, ktorá sa poskytuje celoročne podľa počtu  odobratých jedál v kalendárnom mesiaci.

§ 8

Upratovanie, pranie, žehlenie , údržba bielizne a šatstva

 1. Výška úhrady za upratovanie  sa stanovuje na deň a prijímateľa  sociálnej služby  vo výške 0,800 Eur.
 1. Výška úhrady za pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva sa stanovuje na deň a prijímateľa vo výške 0,700 Eur.
 1. Výška úhrady za výdaj stravy, úpravu stravy, pomoc pri stravovaní, donáška stravy sa stanovuje na deň a prijímateľa vo výške 0,350  Eur.
 1. Výšku úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva, úpravu stravy, pomoc pri stravovaní, donášku stravy podľa Časti II. § 8, ods. 1,2,3  môže poskytovateľ sociálnej služby  zvýšiť  alebo znížiť koeficientom uvedeným v Tab. 1., a 2. nasledovne:
 1. za upratovanie - v závislosti od rozsahu imobility, stupňa odkázanosti, stupňa inkontinencie,   inkontinencie stolice a pod,

Tab. 1. Stupnica koeficientov za upratovanie

Stupnica

 

 

Koeficient zvýšenia úhrady za upratovanie

Výška úhrady za upratovanie

Výsledná suma úhrady za upratovanie

 

1

0,850

0,800

0,680

 

2

1,000

0,800

0,800

 

3

1,150

0,800

0,920

 

4

1,250

0,800

1,000

 

5

1,500

0,800

1,200

 

Dôvody možného zvýšenia úhrady za upratovanie:

 

 

 

 

 

neprispôsobivosť - absencia hygienických návykov prijímatelia sociálnej služby

 

nedodržiavanie domáceho poriadku

 

 

nadmerné užívanie  návykových látok

 

inkontinencia moču alebo  inkontinencia stolice

 

 

 

inkontinencia moču a  inkontinencia stolice

 

 

 

 

Dôvody možného  zníženia úhrady prijímateľa sociálnej služby za upratovanie:

 

 

 

 

 • ak prijímateľ sociálnej služby aktívne napomáha pri každodennom upratovaní vlastných priestorov
                 

 

 

 1. za pranie, žehlenie, údržbu šatstva - v závislosti od požiadaviek prijímateľa sociálnej služby,  alebo potrieb prijímateľa, od stupňa odkázanosti, stupňa inkontinencie,  inkontinencie stolice a pod,

 

Tab. 2 Stupnica koeficientov za pranie, žehlenie, údržbu šatstva

Stupeň inkontinencie

Druhy inkontinencie moču a stolice

Koeficient zvýšenia úhrady za pranie, žehlenie a údržbu šatstva

Úhrada za pranie, žehlenie a údržbu šatstva

Výsledná suma úhrady za pranie, žehlenie a údržbu šatstva

1

občasný únik

1,100

0,700

0,770

2

častý únik

1,250

0,700

0,875

3

trvalý únik

1,500

0,700

1,050

 

 1. za úpravu stravy, pomoc pri stravovaní, donášku stravy – podľa rozsahu imobility, stupňa odkázanosti klienta, alebo požiadaviek prijímateľa sociálnej služby.
 1. Všetky zmeny úhrad prijímateľa sociálnej služby môžu byť realizované len na základe uzavretého dodatku k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby v  Domove seniorov Dolinka.

§ 9

Spôsob určenia a výška úhrady za ďalšie činnosti

1.   Výška úhrady za  pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa v súlade so zákonom  o sociálnych službách stanovuje  v Domove seniorov Dolinka podľa  rozsahu denného dohľadu pri sebaobslužných činnostiach v hodinách  a rozsahu pomoci nasledovne:

 • od     1 do    4     hodín dohľadu podľa rozsahu úkonov  1,200 Eur/deň
 • od     5 do    8     hodín dohľadu podľa rozsahu úkonov  1,700 Eur/deň
 • od     9 do  12     hodín dohľadu podľa rozsahu úkonov  2,200 Eur/deň
 • od   13 do  16     hodín dohľadu podľa rozsahu úkonov  2,700 Eur/deň
 • od   17 do  24     hodín dohľadu podľa rozsahu úkonov  3,200 Eur/deň.

2.   V Domove seniorov Dolinka sa  môžu poskytovať aj iné činnosti, ktoré toto nariadenie neupravuje a zvyšujú kvalitu poskytovanej sociálnej služby.

3.   Činnosti uvedené v odseku 2 si prijímatelia sociálnych služieb hradia vo výške skutočných nákladov vynaložených na poskytnutie týchto služieb.

§ 10

Spôsob určenia celkovej výšky úhrady

za poskytované sociálne služby

 1. Výška celkovej sumy úhrady za platené služby v Domove seniorov Dolinka sa v kalendárnom mesiaci určuje pri starostlivosti, ktorá sa poskytuje
 1. celoročnou pobytovou formou, ako 28 – násobok dennej sadzby za odborné, obslužné, ďalšie činnosti,
 2. celoročnou pobytovou formou, ako 29 – násobok dennej sadzby za odborné, obslužné, ďalšie činnosti,
 3. celoročnou pobytovou formou, ako 30 – násobok dennej sadzby za odborné, obslužné, ďalšie činnosti,
 4. celoročnou pobytovou formou, ako 31 – násobok dennej sadzby za odborné, obslužné, ďalšie činnosti,
 1. Celková úhrada za poskytované sociálne služby v Domove seniorov Dolinka sa určí ako súčet parciálnych úhrad za odborné, obslužné a  ďalšie činnosti v kalendárnom mesiaci.
 1. Celková úhrada za odborné, obslužné a ďalšie činnosti sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta smerom nahor.
 1. Za dni prerušenia poskytovania starostlivosti v Domove seniorov Dolinka platí na deň prijímateľ sociálnej služby  pri starostlivosti poskytovanej celoročne úhradu za bývanie v  plnej výške a 30 % úhrady za  dohodnuté odborné, obslužné a ďalšie činnosti.
 1. Za dni poskytovania zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení platí na deň prijímateľ sociálnej služby  pri starostlivosti v Domove seniorov Dolinka poskytovanej celoročne úhradu za bývanie  v plnej výške a 30 % úhrady za dohodnuté odborné, obslužné a ďalšie činnosti.
 1. Úhradu za starostlivosť v Domove seniorov Dolinka platí prijímateľ sociálnej služby za kalendárny mesiac, v ktorom sa prijímateľovi sociálnej služby starostlivosť  poskytuje, najneskôr v posledný deň kalendárneho mesiaca. Pri nástupe  platí prijímateľ za tento mesiac odo dňa nástupu  podľa počtu dní, počas ktorých sa prijímateľovi sociálnej služby poskytuje starostlivosť v Domove seniorov Dolinka do konca kalendárneho mesiaca.
 1. V prípade, že príjem prijímateľa sociálnych služieb je nedostatočný, platí  časť úhrady za prijímateľa rodinný príslušník alebo iná osoba na základe uzatvorenej zmluvy.
 1. Prijímateľ sociálnej služby má nárok na prerušenie poskytovania sociálnych služieb v rozsahu max. 35 dní za kalendárny rok. Prijímateľ sociálnych služieb je povinný minimálne jeden deň pred prerušením poskytovania sociálnych služieb prerušenie oznámiť. Do rozsahu 35 dní sa nezapočítavajú dni choroby, hospitalizácie v zdravotníckom zariadení a kúpeľná liečba. Ak u prijímateľa došlo k prerušeniu poskytovania starostlivosti v Domove seniorov Dolinka bez povolenia vedúceho zamestnanca, zaplatená úhrada za starostlivosť v Domove seniorov Dolinka sa nevracia. 
 1. Prijímateľovi sociálnej služby sa vráti pomerná časť zo zaplatenej úhrady za dni prerušenia poskytovania starostlivosti v Domove seniorov Dolinka, za dni poskytovania starostlivosti v zdravotníckom zariadení, najneskôr v nasledujúcom kalendárnom mesiaci.
 1. Úhrada za poskytované sociálne služby v Domove seniorov Dolinka, určená podľa  tohto VZN sa môže upraviť na základe zmien výšky jednotlivých úhrad poskytovaných sociálnych služieb, alebo ich koeficientov.
 1. Zmena výšky úhrady sa bude vykonávať  na základe zmien výšky EON vypočítaných na nasledujúci kalendárny rok.  EON je Domov seniorov Dolinka povinný predkladať spolu s vyhodnotením rozpočtu zriaďovateľovi. Všetky zmeny výšky úhrad sa budú schvaľovať formou dodatku obecným  zastupiteľstvom obce Očová.

Časť III.

Činnosti pri poskytovaní sociálnych služieb v

zariadení pre seniorov

§ 11

Vedenie zoznamu žiadateľov
 1. Domov seniorov Dolinka vedie zoznam žiadateľov o poskytovanie sociálnych služieb v súlade so zákonom o sociálnych službách.
 1. Podrobnosti, podmienky a kritéria prijímania nových prijímateľov sociálnej služby zo zoznamu žiadateľov upravujú Zásady prijímania  a predvolávania do zariadenia sociálnych služieb, ktoré sú uverejnené na webovej stránke Domova seniorov Dolinka. www.dsdolinka.sk.

§ 12

Finančné dary

 1. Finančné prostriedky darované poskytovateľovi sociálnej služby  možno použiť len na účel určený darcom v písomnej darovacej zmluve. Ak nie je účel darcom v písomnej darovacej zmluve určený, prostriedky získané touto darovacou zmluvou sa použijú v súlade s predmetom činnosti definovaným v zriaďovacej listine poskytovateľa sociálnej služby, alebo v súlade so zámermi poskytovateľa sociálnej služby.

§ 13

Úschova cenných vecí
 1. Poverený zamestnanec Domova seniorov Dolinka  prevezme do úschovy cenné veci, vrátane vkladných knižiek a peňažnej hotovosti prijímateľa sociálnej služby, ktorý o ich úschovu požiada pri nástupe, alebo počas poskytovania starostlivosti, na základe zmluvy o úschove. Pri uzatvorení tejto zmluvy sa primerane použije Občiansky zákonník a vedie sa evidencia uzavretých zmlúv o úschove.
 1. Cenné veci prijímateľ sociálnej služby, ktorý nemá spôsobilosť na právne úkony, prevezme poverený  zamestnanec do úschovy podľa ods. 1. na žiadosť zákonného zástupcu prijímateľ sociálnej služby. Bez žiadosti zákonného zástupcu  môže  prevziať cenné veci do úschovy len na nevyhnutný čas, ak hrozí nebezpečenstvo poškodenia, zničenia týchto vecí a bez zbytočného odkladu o tom upovedomí zákonného zástupcu tohto prijímateľ sociálnej služby.
 1. Cenné veci prevzaté do úschovy sa označia tak, aby sa vylúčila ich zámena.
 1. Domov seniorov Dolinka vedie evidenciu cenných vecí prevzatých do úschovy v osobnej karte prijímateľa sociálnej služby.
 1. V Domove seniorov Dolinka sa jeden krát za kalendárny polrok vykoná inventarizácia cenných vecí, vrátane vkladných knižiek prevzatých do úschovy a jeden krát za kalendárny štvrť rok kontrola peňažnej hotovosti.
 1. Veci zomretého prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytovala starostlivosť v Domove seniorov Dolinka, bezodkladne spíše štatutárny orgán, alebo ním písomne poverený zamestnanec Domova seniorov Dolinka za účasti dvoch svedkov a preberie ich do úschovy. Cenné veci zomretého prijímateľa sociálnej služby uschované  v Domove seniorov Dolinka možno vydať iba na základe súhlasu notára alebo súdu a len osobám určeným notárom alebo súdom.
 1. Poverený zamestnanec Domova seniorov Dolinka založí a vedie dokumentáciu o dedičských konaniach po zomretých prijímateľoch sociálnej služby.

Časť IV.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Týmto nariadením sa zrušuje  Všeobecne záväzné nariadenie č. 26/2012 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby v  Domove seniorov Dolinka v Očovej schválené zastupiteľstvom obce Očová dňa 07.06.2012 uznesením č. 90/2012 s účinnosťou od 22.06.2012 a Dodatok č. 1 schválené zastupiteľstvom obce Očová dňa 13.03.2014 uznesením č. 220/2014 s účinnosťou od 01.04.2014

Toto Všeobecne  záväzné nariadenie  bolo  schválené  Obecným  zastupiteľstvom  v Očovej  dňa 29.05.2017, uznesením č. 261/2017a nadobúda účinnosť 15-tym dňom po vyvesení na úradnej tabuli,  t.j. 14.06.2017.

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

                                        

 

 

Oznamy miestneho rozhlasu

Smútočné oznamy

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

OČOVÁ Aktuálne počasie
webygroup
ÚvodÚvodná stránka