Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie, o poplatkoch a príspevkoch a o zložení školskej samosprávy v školách a školských zariadeniach, zriadených Obcou Očová Dodatok č. 1 Dodatok č. 2 Dodatok č. 3

OBEC OČOVÁ

Obecné zastupiteľstvo Obce Očová v súlade so zákonom s § 6  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení zákona č. 390/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe zákona 596/2003 Z.z. v platnom znení vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN):

Všeobecne záväzné nariadenie  č.  25/2012
o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie, o poplatkoch a príspevkoch a o zložení školskej samosprávy v školách a školských zariadeniach,
zriadených Obcou Očová

Účel a predmet VZN

Toto VZN bližšie upravuje:
- zápis dieťaťa na predprimárne vzdelávanie a na plnenie povinnej školskej dochádzky
- poplatky a príspevky v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Očová
- zloženie školskej samosprávy
Jeho účelom je špecifikovať hore uvedené oblasti, ktoré zákon NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ukladá samospráve.

I. časť
Zápis na predprimárne a základné vzdelávanie

§1
Miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

1) Zápis detí predškolského veku na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou Mateja Bela Funtíka Očová sa koná od 15. januára do 15. februára, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.
2) Dátum a miesto konania zápisu určí riaditeľ školy a písomne ho oznámi zriaďovateľovi do 5.  januára bežného roka.

§2
Miesto a termín na podávanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie

1) Miesto a termín na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok a podmienky na prijatie dieťaťa určí riaditeľ ZŠ s MŠ Očová do 5. januára bežného roka a po písomnej dohode so  zriaďovateľom ho zverejní.
2) Dieťa môže byť prijaté na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka, ak to kapacita zariadenia umožňuje.

II. časť
Poplatky a príspevky v školách a školských zariadeniach

§3
Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

1) Vzdelávanie v materských škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Očová sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy.
2) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
            b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je
                poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi,
            c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
3) Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole za jedno dieťa je
celodenný pobyt: 7,- Eur
poldenný (dopoludňajší) pobyt: 5,- Eur
znížený poplatok pri absencii (z dôvodu choroby) viac ako ½ pracovných dní v mesiaci: 3,50 Eur
4) Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia  zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe 
    nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
    preukázateľným spôsobom
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola
    prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými
    závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť
    určeného príspevku

§4
Výška príspevku v základnej umeleckej škole

1) Základná umelecká škola organizuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu hlavne pre žiakov základných a stredných škôl, ale aj pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky a dospelých.
2) Štúdium v základnej umeleckej škole sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom.
3) Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov:
Hudobný odbor – prípravné štúdium: 4,00 Eur
Hudobný odbor: 4,00 Eur
Tanečný odbor – prípravné štúdium: 2,00 Eur
Tanečný odbor: 2,00 Eur
Výtvarný odbor: 2,00 Eur
Literárno-dramatický odbor: 2,00 Eur
Štúdium pre dospelých – všetky odbory: 9,00 Eur
Štúdium pre dospelých – Zborový spev: 4,00 Eurá
4) O znížení alebo odpustení poplatku môže rozhodnúť zriaďovateľ ak plnoletý žiak alebo 
     zákonný zástupca žiaka písomne požiada a doloží doklad, že je poberateľom dávky 
     v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitných predpisov

§5
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školskom klube detí

1) Záujmová činnosť v školskom klube detí v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Očová sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou.
2) Výška mesačného príspevku za čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí za jedno dieťa je:
Pravidelný pobyt: 7,- Eur
Nepravidelný pobyt: 3,50 Eur
3) O znížení alebo odpustení poplatku môže rozhodnúť zriaďovateľ ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca žiaka písomne požiada a doloží doklad, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitných predpisov

§6
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  v školskej jedálni

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zmysle § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v platnom znení
Školská jedáleň pri základnej škole – obed:
Zamestnanci školy: 1,12 €
Cudzí stravníci: 1,12 €
Klienti Domova seniorov Dolinka: 1,12 €
Zamestnanci Domova seniorov Dolinka: 1,12 €
Klienti Domova  seniorov Dolinka- diabetická strava: 1,12 €
Školská jedáleň pri základnej škole – večera:
Klienti Domova seniorov Dolinka: 0,50 €
Klienti Domova seniorov Dolinka – diabetická strava: 0,50 €
Školská jedáleň pri materskej škole – obed:
Zamestnanci školy: 1,84 €
Cudzí stravníci: 1,84 €
Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov určí zriaďovateľ na každý kalendárny rok dodatkom k tomuto VZN na základe predložených písomných podkladov po skončení predchádzajúceho kalendárneho roka. Vedúca školských stravovní predloží zriaďovateľovi najneskôr do 31. januára podklady pre výpočet príspevku podklady a to: počet vydaných jedál za predchádzajúci kalendárny rok, náklady na mzdy, energie, prevádzkovú réžiu a ostatné náklady, ktoré sú predmetom výpočtu príspevku.
Výšku príspevku v zmysle § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní         v platnom znení na nákup potravín určuje zriaďovateľ na základe finančného limitu, ktorý vydáva Ministerstvo školstva SR a písomného oznámenia Základnej školy s materskou školou v Očovej o zmene tohto finančného limitu.

III. časť
Zloženie školskej samosprávy

§7
Zloženie rady školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti              

Obce Očová  :

Škola, školské zariadenie  Celkový počet členov Volení pedagogickízamestnanci Volení ostatní zamestnanci Volení rodičia žiakov Delegovaní za zriaďovateľa

Základná škola s materskou školou  11 1 ZŠ +1 MŠ 1 3 ZŠ +1 MŠ 4
ZUŠ  6 2 1 1 2
Zmeny v  zložení rád škôl a školských zariadení sa  vykonávajú podľa schváleného štatútu rady školy (školského zariadenia).

§8
Záverečné ustanovenie

1. Návrh tohto VZN bol vyvesený na obecnej tabuli a zverejnený na internetovej stránke obce
    dňa 22. 2. 2012.
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Očová  
    dňa: 8. 3. 2012 uznesením č.78/2012
3. VZN nadobúda platnosť dňa: 1. apríla 2012.
4. Týmto VZN sa ruší platnosť VZN č. 24/2011.

 


                                                                                                 Ing. Jaroslav Dominik
                                                                                                         starosta obce

 

DODATOK č. 1

 

k VZN č. 25/2012
o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie, o poplatkoch a príspevkoch a o zložení školskej samosprávy v školách a školských zariadeniach zriadených Obcou Očová

 

v § 6 Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

 

sa mení výška príspevku v položke
Školská jedáleň pri materskej škole – obed
Zamestnanci školy: 1,99 €
Cudzí stravníci: 1,99 €

 

Dodatok č. 1 k VZN 25/2012 bol vyvesený na obecnej tabuli a zverejnený na internetovej stránke obce dňa 10. 4. 2013.
Dodatok č. 1 k VZN 25/2012 bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva obce Očová č. 145/2013 zo dňa 25. 4. 2013.
Dodatok č. 1 k VZN 25/2012 nadobúda účinnosť dňa 13. 5. 2013.

 

 

 

                                                                                                   Ing. Jaroslav Dominik
                                                                                                           starosta obce

 

 

DODATOK č. 2

k Všeobecne záväznému nariadeniu na č. 25/2012
o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie, o poplatkoch a príspevkoch a o zložení školskej samosprávy v školách a školských zariadeniach zriadených Obcou Očová

v § 3 sa slovo „príspevok“ nahrádza slovným spojením „mesačný príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov“

v § 4 sa slovo „príspevok“ nahrádza slovným spojením „mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium“

v § 4 Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole

sa mení znenie  bodu 3) nasledovne

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium:
hudobný odbor – prípravné štúdium                                                                                  4,00 Eurá
hudobný odbor – základné štúdium                                                                                   4,00 Eurá
hudobný odbor – základné štúdium bez odovzdania čestného prehlásenia o započítaní
                            žiaka pre potreby normatívneho financovania                                       15,00 Eur
hudobný odbor individuálne predmety – štúdium pre dospelých žiakov do 25 rokov        9,00 Eur
hudobný odbor individuálne predmety – štúdium pre dospelých žiakov nad 25 rokov    40,00 Eur

tanečný odbor – prípravné štúdium                                                                                    2,00 Eurá
tanečný odbor – základné štúdium                                                                                     2,00 Eurá
tanečný odbor – základné štúdium bez odovzdania čestného prehlásenia o započítaní
                           žiaka pre potreby normatívneho financovania                                        15,00 Eur

výtvarný odbor – prípravné štúdium                                                                                  2,00 Eurá
výtvarný odbor – základné štúdium                                                                                   2,00 Eurá
výtvarný odbor – základné štúdium bez odovzdania čestného prehlásenia o započítaní
                            žiaka pre potreby normatívneho financovania                                      15,00 Eur

literárno-dramatický odbor – základné štúdium                                                                2,00 Eurá
literárno-dramatický odbor – základné štúdium bez odovzdania čestného prehlásenia
                                               o započítaní žiaka pre potreby normatívneho
                                               financovania                                                                        15,00 Eur

Dodatok č. 2 k VZN 25/2012 bol vyvesený na obecnej tabuli a zverejnený na internetovej stránke obce dňa 8. 7. 2013.
Dodatok č. 2 k VZN 25/2012 bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva obce Očová
č. 160/2013 zo dňa 31. 7. 2013.
Dodatok č. 2 k VZN 25/2012 nadobúda účinnosť dňa 15. 8. 2013.

 

                                                                                                   Ing. Jaroslav Dominik
                                                                                                           starosta obce

DODATOK č. 3

k VZN č. 25/2012
o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie, o poplatkoch a príspevkoch a o zložení školskej samosprávy v školách a školských zariadeniach zriadených Obcou Očová

§ 6
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na potraviny a režijné náklady v školskej jedálni

1. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s 3. finančným pásmom vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

raňajky desiata obed olovrant večera spolu
Materská škola  0,28 € 0,68 € 0,23 €  1,19 €
Základná škola (stravníci 6 - 11 rokov)   1,01 €   1,01 €
Základná škola (stravníci 11 - 15 rokov)   1,09 €   1,09 €
Dospelí a cudzí stravníci 0,59 € 0,21 € 1,19 € 0,21 € 0,77 € 2,97 €

2. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka prispieva na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni pri základnej a materskej škole paušálne minimálnou čiastkou na jedného stravníka mesačne 1,- €. Konkrétnu výšku príspevku na úhradu režijných nákladov v školských jedálňach pri zachovaní minimálnej sumy určí riaditeľ školy, pričom nie je potrebný súhlas zriaďovateľa.

3. Zamestnanci školy, cudzí stravníci a klienti Domova seniorov Dolinka Očová prispievajú na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni pri základnej škole a materskej škole vo výške:

obed večera
Školská jedáleň pri základnej škole 1,09 € 0,50 €
Školská jedáleň pri materskej škole 1,55 €

4. Zriaďovateľ školských jedální môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa bodu 1 a 2 ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. To neplatí, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa osobitného predpisu.

5. Úhrada nákladov na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín a na úhradu režijných nákladov sa vykonáva mesačne vopred bezhotovostným platobným stykom alebo poštovým poukazom. Príspevok na nákup potravín a príspevok na režijné náklady sa uhrádza
spolu na potravinový účet, vedúca školskej jedálne príspevok na režijné náklady po skončení mesiaca prevedie jednou sumou na potravinový účet.

6. Zmenu výšky príspevku na nákup potravín a na úhradu režijných nákladov určí zriaďovateľ dodatkom k tomuto VZN na základe predložených podkladov z účtovníctva po skončení kalendárneho roka.

Dodatok č. 3 k VZN 25/2012 bol vyvesený na obecnej tabuli a zverejnený na internetovej stránke obce dňa 26. 2. 2014.
Dodatok č. 3 k VZN 25/2012 bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva obce Očová č. 221/214. zo dňa 13. 3. 2014
Dodatok č. 3 k VZN 25/2012 nadobúda účinnosť dňa 1. 4. 2014.

 

 

                                                                                                   Ing. Jaroslav Dominik
                                                                                                           starosta obce

 

DODATOK č. 4

 

k VZN č. 25/2012

o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie, o poplatkoch a príspevkoch a o zložení školskej samosprávy v školách a školských zariadeniach

zriadených Obcou Očová

 

 

v § 4, bode 3

sa dopĺňa výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole

 

tanečný odbor – štúdium pre dospelých žiakov do 25 rokov:                     10,- €

tanečný odbor – štúdium pre dospelých žiakov nad 25 rokov:                   10,- €

 

 

Dodatok č. 4 k VZN 25/2012 bol vyvesený na obecnej tabuli a zverejnený na internetovej stránke obce dňa 18. 8. 2014.

Dodatok č. 4 k VZN 25/2012 bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva obce Očová č. 258/2014 zo dňa 4. 9. 2014.

Dodatok č. 4 k VZN 25/2012 nadobúda účinnosť dňa 19. 9. 2014.

 

 

 

 

                                                                                                   Ing. Jaroslav Dominik

                                                                                                           starosta obce

Oznamy miestneho rozhlasu

Smútočné oznamy

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

OČOVÁ Aktuálne počasie
webygroup
ÚvodÚvodná stránka