Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Záverečný účet obce, výročné správy a audity

ZU 2016.pdf(989 kB)ZU 2016.pdf
ZU 2014-.pdf(541.7 kB)ZU 2014-.pdf
audit 2014.pdf(815.6 kB)audit 2014.pdf
audit KUZ 2013.pdf(905.3 kB)audit KUZ 2013.pdf
audit UZ 2013.pdf(864.3 kB)audit UZ 2013.pdf

Záverečný účet obce Očová za rok 2007

Záverečný účet Obce Očová za rok 2007

 

I. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov  v členení podľa rozpočtovej klasifikácie,

    vrátane tvorby a použitia prostriedkov peňažných fondov.

 

Podľa priloženého výkazu o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov obce, vyššieho  územného  celku a  rozpočtových  organizácií  v ich pôsobnosti zostavený k 31.12.2007

(v tis.Sk) –  Fin SAM 2 - 04 , ktoré obec predkladá prostredníctvom Daňového úradu Zvolen na Ministerstvo financií SR.

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh rozpočtu na rok 2007 na svojom 29. zasadnutí dňa 28.11.2007  uznesením číslo 31/2007 – C/6.  Príjmová a výdajová časť bola vyrovnaná. V priebehu roku 2007 bol rozpočet štyrikrát vyhodnotený v obecnom zastupiteľstve a aj upravovaný rozpočtovým opatrením  v súlade s ods. 2 písm. b) § 14 zákona č. 583/2004  Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tak aby bol rozpočet vyrovnaný.

 

Plnenie rozpočtu : - za obec a rozpočtové organizácie

 

Príjmy za rok 2007 v Sk:

217

spolu

za obec

za školstvo

schodok, prebytok

bežné

32 439 023,70

31 912 197,03

336 856,15

ZŠ s MŠ  

 

 

 

189 970,52

ZUŠ

spolu

 

 

526 826,67

+4 767 485,14

kapitálové

4 149 058,70

4 149 058,70

0,00

   -8 041 721,07

finančné operácie

5 083 781,35

5 083 781,35

0,00

+ 4 097 529,35

celkom

41 671 863,75

41 145 037,08

526 826,67

+823 070,30

 

 

 

 

 

 

Výdavky za rok 2007 v Sk:

234

spolu

za obec

za školstvo

bežné

27 671 538,56

13 847 401,45

10 667 330,79

 

 

 

3 156 806,32

 

 

 

13 824 137,11

kapitálové

12 190 779,77

12 150 779,77

40 000,00

finančné

986 252,00

986 252,00

0,00

spolu

40 848 570,33

26 984 433,22

13 864 357,23

 

 

 

 

     

výdavok položka

Obec

ZŠ s MŠ

ZUŠ

spolu

610

3 989 019,00

6 216 789,00

1 874 499,00

12 080 307,00

620

1 356 815,44

2 197 878,00

661 335,00

4 216 028,44

630

7 541 011,90

2 149 909,79

615 811,32

10 306 733,01

640

742 557,00

102 754,00

5 161,00

           850 472,00

650

217 998,11

 

 

217 998,11

700

12 150 779,77

 

40 000,00

12 190 779,77

800

986 252,00

 

 

986 252,00

príjem položka

 

 

 

 

100

21 991 234,93

 

 

21 991 234,93

200

2 849 176,10

336 856,15

189 970,52

3 376 002,77

300

11 220 844,70

 

 

11 220 844,70

400

334 873,60

 

 

            334 873,60

500

4 748 907,75

 

 

4 748 907,75


Tvorba a použitie prostriedkov finančných fondov  :

 

Fond rezerv: počiatočný stav  - 190 270,64 Sk

 ( za obec)      tvorba 10% prebytku hospodárenia v roku 2006 v sume – 33 827,00  Sk

                       zostatok  -  224 097,64 Sk

                       finančné prostriedky z FR sa v roku 2007 nepoužili

 

Sociálny fond: počiatočný stav  - 7 952,11 Sk

  ( za obec )      tvorba fondu 2% z miezd za rok 2007 v sume –  53 526,00Sk

                         použitie na stravné – 27 244,00 Sk

                                       na sociálny účel – 32 217,00 Sk

                          zostatok  - 5 230,11 Sk

 

 Sociálny fond: počiatočný stav  -  24 832,55 Sk

                          ( 17 794,37 + 7 038,18 )

  ( za školstvo)   tvorba fondu 1,05% z miezd za rok 2007 v sume –  73 477,00 Sk

                           ( 56 517,00 + 16 960,00 )

                           použitie na stravné –  30 328,00 Sk

                           ( 25 229,00 + 5 099,00 )

                           na cestovné,kul.poduj., školné  a iné sociálne účely  – 47 860,00 Sk

                           (  35 797,00 + 12 063,00 )

                            na poplatky banke – 1 988,00 Sk

                            ( 371,05 + 291,00 )

                           zostatok  - 19 394,75 Sk

                           ( 12 914,82 + 6 479 ,93 )

 


 
II. Bilancia aktív a pasív.

 

Podľa priloženej Súvahy k 31.12.2007 v tis. Sk Úč ROPO SFOV 1 – 01

 

za obec a hospodársku činnosť:

 

k 1.1.2007 v Sk

k 31.12.2007 v Sk

majetok bez odpisu

95 495 187,40

105 902 308,57

majetok s odpisom

69 027 603,40

75 887 447,57

zásoby

288 377,00

288 377,00

pohľadávky

2 770 354,83

2 772 569,50

zostatky na účtoch+PK

370 697,29

869 039,19

zostatky na fondoch

198 222,75

229 327,75

poskytnuté finančné výpomoci

0,00

0,00

depozit

693 377,00

608 179,00

záväzky

3 035 882,60

2 693 842,06

 

za školy:

 

stav k 1.1.2007

stav k 31.12.2007

majetok bez odpisu

13 186 807,00

16 297 303,20

majetok s odpisom

4 637 399,90

6 872 625,10

zásoby

33 837,64

31 252,92

pohľadávky

16 463,00

13 691,00

zostatky na účtoch + PK

701,33

0,00

zostatky na fondoch

24 832,55

19 392,75

depozit

960 752,00

1 049 605,00

záväzky

58 966,00

70 876,57

 

spolu:

 

stav k 1.1.2007

stav k 31.12.2007

majetok bez odpisu

108 681 994,40

122 199 611,77

majetok s odpisom

73 665 003,30

82 760 072,67

zásoby

322 214,64

319 629,92

pohľadávky

2 786 817,83

2 786 260,50

zostatky na účtoch + PK

371 398,62

869 039,19

zostatky na fondoch

223 055,30

248 720,50

depozit

1 654 129,00

1 657 784,00

záväzky

3 094 848,60

2 764 748,63

 

 III. Prehľad o stave a vývoji dlhu

 

V priebehu roku sme využívali debet na účte – superlinka Dexia  a kontokorent OTP,

ktoré sú k 31.12.2007 vysporiadané.

 

Úvery v Sk:

OTP Banka

stav k 1.1.2007

stav k 31.12.2007

začiatok splácania

koniec splátok

dlhodobý úver

560 000,00

440 000,00

          5.1.2005

25.8.2011

dlhodobý úver

800 000,00

         0,00

15.12.2005

15.8.2007

dlhodobý úver

490 000,00

3 979 998,80

28.1.2008

28.12.2008

finančný leasing

116 009,00

49 787,00

25.10.2005

25.8.2008

 

IV. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov

 Obec v roku 2007 neprevzala žiadne záruky poskytované fyzickým osobám, podnikateľom

ani právnickým osobám.

 

V. Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti.

 

Podľa Výkazu ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 – 01

 

Tržby hospodárskej činnosti

Náklady  hospodárskej činnosti

Zisk hospodárskej činnosti

428 833,40

418 040,20

10 793,20

 .

VI. Vývoj počtu obyvateľstva v roku 2007

 

        Počet obyvateľov k 1.1.2007 bol................. 2588

        Prihlásených do obce v roku 2007...................55

        Narodených v obci v roku 2007.......................23

        Zomretých v obci v roku 2007.........................33

        Odhlásených z obce v roku 2007.....................43

        Celkom prírastok v obci v roku 2007................2      

        Počet obyvateľov k 31.12.2007................... 2590

        z toho dospelí................................................2223

                    deti......................................................367

        v tom počet obyvateľov Holcov Majer..........134

                             detí................................................8    

                                                Obchoditá.................42

                                                 detí............................1

         priemerný vek obyvateľov ...........................40,91 rokov        


VII. Finančné kontroly

Finančné kontroly boli vykonávané v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. a jeho noviel.

Predbežná finančná kontrola príjmov a výdavkov je vykonávaná pri každom účtovnom

doklade. Týchto kontrol bolo vykonaných cez pokladňu  a cez účty  cca 2726.

Následných finančných kontrol bolo hlavnou kontrolórkou vykonaných  ........ 

 

VIII. Inventarizácia

 
V roku 2007 bola vykonaná riadna fyzická a dokladová inventarizácia k 31.12.2007, ktorá bola ukončená správou o výsledku inventarizácie a konštatovaním ÚIK, že neboli zistené žiadne rozdiely v stave a rozdiel je nula a stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti.

 

IX. Tvorba fondov obce

 

V roku  2007 obec dosiahla prebytok hospodárenia vo finančných operáciách v objeme

823 070,30 SK. Z tohto zostatku je finančná kapitálová dotácia z MF SR na rekonštrukciu miestneho rozhlasu v obci v objeme 399 000,00 Sk a prebytok dotácie školstva v objeme

123 930,86 Sk . Do fondu rezerv bude uhradená suma 300 139,44 Sk .

 

Na základe  dosiahnutých  výsledkov  hospodárenia v roku 2007  a po  vykonanom  audite

navrhujem obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie  záverečného účtu obce ako aj celoročné hospodárenie Obce Očová za rok 2007 bez výhrad.

 
 

V Očovej 31.1.2008

 

Vypracovala: Anna Hossová, ekonómka obce.

 

 

 

 

 

                                                                      


                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Oznamy miestneho rozhlasu

Smútočné oznamy

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

OČOVÁ Aktuálne počasie
webygroup
ÚvodÚvodná stránka